Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.06.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 25.06.2018r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Rafał Barsukiewicz, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński, p. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy Białe Błota, p. Henryk Sykut Główny specjalista, p. Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska, p. Monika Konopka kierownik referatu Inwestycji, p.Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Alicja Piskuła zastępca kierownika GOPS,     mieszkaniec gminy Białe Błota.


 Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski powitał wszystkich zebranych i przedstawił następujący porządek posiedzenia komisji.

1. Zapoznanie się z realizacją i rozliczeniem inwestycji, które były zakwalifikowane jako środki niewygasające z terminem realizacji do końca czerwca.

2. Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące – wolne wnioski.
Następnie odczytał pouczenie dot. przetwarzania danych osobowych. 

Ad. 2. Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.

-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2017 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

Zastępca kierownika GOPS p. Alicja Piskuła mówiła, że zadania nie odbiegały znacząco od lat poprzednich. Nie został realizowany program zdrowotny pod nazwą: „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”. Potrzeby na rok bieżący w znacznej części są zabezpieczone. GOPS jest w kontakcie z Kujawsko- Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, gdzie w sprawozdaniach miesięcznych przedstawiane są potrzeby na bieżące zadania. Obecnie niewiadomą pozostaje realizacja programu „Dobry Start” tzw. program 300 Plus. Do tego programu zakwalifikowanych będzie około 4.200 dzieci. Pani Piskuła mówiła o problemach lokalowych w GOPS, o  przybywających zadaniach, co związane jest z zatrudnieniem nowych osób  do ich obsługi. Wspomniała, że nie ma miejsca na archiwizację dokumentacji. 
Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.25.2018). 
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak mówił, że w projekcie proponuje się nieodpłatne przejęcie od dawnej Agencji Nieruchomości Rolnej, 30 m., działki stanowiącej poszerzenie ul. Kieleckiej w Zielonce. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektu uchwały. 

-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Główny specjalista p. Henryk Sykut omówił ww. projekty uchwał wskazując, że trzeba uzupełnić brakujące terminy udzielania stypendiów. Dodał, że na sesji zostanie zmieniona kolejność podjęcia zaproponowanych projektów uchwał. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektów uchwał.

- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Kierownik referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek  mówiła, że w tym projekcie chodzi o dotację na zmianę ogrzewania ze środków budżetu gminy. Ustalone są wymagania dla kotłów na paliwo stałe klasy V.Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

 - Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektów uchwał. 

Kierownik p. Anna Zdunek mówiła, że ww. projektach uchwał wprowadza się dodatkowe informacje dot. RODO. 

 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Radna Maria Wolsztyńska przekazała, że Komisja Oświaty planuje wprowadzenie dodatkowego tematu w miesiącu sierpniu dot. służby zdrowia. Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektu uchwały. 

Ad. 1. Zapoznanie z realizacją i rozliczeniem inwestycji, które były zakwalifikowane jako środki niewygasające z terminem realizacji do końca czerwca.

Kierownik referatu Inwestycji p. Monika Konopka mówiła, że został przygotowany wykaz wydatków niewygasających. Przedstawiła zmiany do przedstawionego wykazu m. in. budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Łochowie i Drzewcach, gdzie zostaną wykonane podziały geodezyjne do połowy lipca 2018 r.  Połączeniu ul. Sarniej z drogą powiatową- wykonanie ma nastąpić do 30.06. 2018 r. Poinformowała, że gmina odstępuje od tej inwestycji, ale musi pokryć koszty poniesione przez wykonawcę. Wykonawca poniósł koszt w wysokości 18.819 zł brutto. Następnie p. kierownik przedstawiła najważniejsze inwestycje i podała termin ich planowanego wykonania.   

Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że na zebraniu wiejskim sołectwa Białe Błota podjęło uchwałę o budowie parkingu przy kościele w Białych Błotach. Miało to być wykonane w 2017 r. Pytała, czy został wyłoniony wykonawca? 

 Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że to zadanie nie zostało ujęte w wydatkach  niewygasających. Kwota wynosi 30.000 zł brutto. Natomiast kwota podana przez wykonawcę jest wyższa. 

Radna Maria Wolsztyńska pytała o budowę ulicy Judyma? 

Kierownik p. Monika Konopka tłumaczyła, że jeżeli chodzi o zadania dot. projektu i budowy to czas trwania samej procedury jest bardzo długi  Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, co z inwestycjami, które powinny być opłacone do końca czerwca? 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że gmina odstępuje tylko od budowy ul. Sarniej. Trzeba zapłacić za wykonany projekt i jest to kwota w wydatkach niewygasających. Środki z wydatków niewygasających muszą być zapłacone do 30.06. 

Radna Maria Wolsztyńska pytała o inwestycję w Cielu, ścieżkę przy świetlicy. Mówiła, że  ogrodzenie zostało źle zaprojektowane. Jaki był dodatkowy koszt wykonania tego zadania zgodnie z projektem?

Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że udzieli odpowiedzi na piśmie.

Radny Rafał Barsukiewicz pytał, czy p. kierownik referatu Inwestycji zastanawiała się nad zmianą regulaminu zapytań ofertowych i przetargów obowiązujących w urzędzie?

Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że obecnie jest w trakcie przygotowywania regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 Euro oraz komisji przetargowej powyżej 30.000 Euro. Planowane jest zwiększenie zakresu regulaminu.  

Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy nie są zagrożone inwestycje zaplanowane na rok obecny np. ul. Betonowa? Został wykonany projekt, jednak nie został ogłoszony przetarg. 

Kierownik p. Monika Konopka odpowiedziała, że na ul. Betonową przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zaktualizować projekt. Obecnie jest przygotowana aktualizacja kosztorysu na tę inwestycję. Referat Inwestycji ma duże braki kadrowe, nie ma żadnej osoby na stanowisku zamówień publicznych. Jeżeli zostaną zatrudnione osoby na te stanowiska, będzie możliwość ruszenia z inwestycjami i przetargami. Procedury są bardzo długie.  

Z komisji wyszedł radny Rafał Barsukiewicz.

 Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że w związku z tym inwestycje na rok obecny są zagrożone. Kierownik p. Monika Konopka odpowiedziała, że jest to uzależnione od terminów.

 Radna Maria Wolsztyńska mówiła o budowie ul. Czerskiej, gdzie wykonawca zaczął prace z opóźnieniem. Uważa, że pobocze nie zostało dobrze wykonane. Powinna zostać naliczona kara za zwłokę wykonania tego zadania. Opóźnienia były również przy wykonaniu ul. Feniksa.

 Kierownik p. Monika Konopka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o te ulice to udzieli informacji w formie pisemnej.

 Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że nie zawsze odbiór robót dokonywany jest przez odpowiednich pracowników, jako przekład podał odbiór kanalizacji, przy której powinien być prezes lub kierownik ZWiUK. Również kierownik zajmujący się równaniem dróg powinien te prace nadzorować. 

Radna Maria Wolsztyńska pytała o ul. Betonową, gdzie całkowity koszt został wyceniony na 4.000.000 zł, zadanie ma być podzielone na trzy odcinki, jest zabezpieczona kwota 1.200.000 zł. Pierwszy etap nie ma wykonanej deszczówki.

 Kierownik p. Monika Konopka odpowiedziała, że to zadanie podzielone jest na części i każdy z wykonawców musi złożyć ofertę na każdą część. Jeżeli nie będzie dofinansowania to jedna z części zostanie unieważniona. 

Następnie Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła autopoprawki do zmian w budżecie dot. m. in zmian nazwy zadania.
Dyskutowano nad budową ul. Sokolej.
Kierownik p. Monika Konopka mówiła o budowie odcinka od ronda Miedzyń. Przekazała, że planowane jest podpisanie porozumienia z województwem o wszczęcie procedury-  zamówienie publiczne.

 Radny Kazimierz Jadomski zgłosił, że na ul. Czystej przy zatoce jest tablica objazd do ul. Czekoladowej.  Kierownik p. Monika Konopka mówiła, że tę sprawę przekaże do referatu Utrzymania Dróg. Radna Maria Wolsztyńska mówiła o ul. Feniska wskazując, że nie ma tam znaku dot. zmiany organizacji ruchu. Mówiła o autopoprawce zgłoszonej przez p. Skarbnik dot. zwiększenia o kwotę 36.000 zł.  na projekt ul. Orzechowej. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak stwierdziła, że jest to najkorzystniejsza oferta. Pieniądze będą pochodziły ze środków z  ul. Drzewnej. 

Mieszkaniec gminy  przekazał, że w harmonogramie ul. Strusia jest ujęta na 2020 rok.

 Ad. 2. Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.

- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.Komisja głosowała  2 „za” 1 głos „wstrzymujący” 
- Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.Dyskutowano na temat poprawy zaopatrzenia gminy w wodę. Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej na ten cel zostaną przekazane znaczne kwoty i w związku z tym zagrożone są zaplanowane inwestycje  w tym ul. Strusia.
 Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że projekt uchwały wynika z ustawy o finansach publicznych. Sprawozdania były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną. Komisja przyjęła pozytywnie projekt uchwały głosując 4 „za”

 -Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 rok.

  Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że udzielenie absolutorium będzie dotyczyło wójta p. Jana Czekajewskiego. Komisja wyraziła negatywną opinię głosując 1 głos „za” 2 głosy „przeciw”

Ad. 3. Sprawy bieżące – wolne wnioski. 
Brak.

 Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał o kwotę 70.000 zł na 100 rocznice obchodów Odzyskania Niepodległości.

 Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że ta sprawa była przedstawiana na  komisjach i komisje nie wyraziły zgody.

 Radna Maria Wolsztyńska i radny Kazimierz Jadomski stwierdzili, że na komisji Oświaty nie było to omawiane.

 Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że jeżeli instytucja kultury nie pozyska środków z zewnątrz na imprezy to może się okazać, że zaplanowane imprezy będą skromniejsze i będzie ich mniej. Pojawiły się głosy, żeby może w ogóle zrezygnować np. ze Święta Gminy. 

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski mówił o niewłaściwie sporządzonym wniosku przez stowarzyszenie „Oltom”, który został uwzględniony i stowarzyszenie otrzymało dotacje. 

 Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że Komisja Rewizyjna nie miała zleconego zbadania konkursu i wniosku stowarzyszeń przystępujących do konkursu. 

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, czy Komisja Rewizyjna wnioskowała o zwrot środków przez Stowarzyszenie „Oltom”? 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak pytała na jakiej podstawie Komisja Rewizyjna miałaby wnioskować o zwrot? Komisja Rewizyjna nie dostała zlecenia od Rady o kontroli od momentu ogłoszenia konkursu i przyznania środków. 

Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym rady gminy i radni powinni wiedzieć wszystko o kontrolach. Na festynie w Lisim Ogonie był obecny były pan dyrektor, który mówił, że dni pani dyrektor są policzone.

 Radna Maria Wolsztyńska mówił, że pan dyrektor był na Komisji Oświaty i poinformował o sytuacji. Mówił, że obecnie jest  czas na ewentualne odwołanie złożone przez wójta. Na razie pan dyrektor ma sprawę wygraną i nie powinien zostać odwołany.   
 Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski mówił, że sprawa nie toczy się w Sądzie Pracy tylko w Sądzie Administracyjnym.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (2 października 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (2 października 2018, 16:18:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406