Protokół 25.10.2005

Nr 0063-1(   )2005

 

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Skarbnik Lucyna Krasulak.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Analiza i ocena realizacji zobowiązań kredytowych Gminy Białe Błota w 2005 roku wobec instytucji finansowych.

2.        Materiały na sesję.

3.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Skarbnik Gminy przedstawiła aktualną informację o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak pyta na jakim etapie jest sprawa umorzenia części pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył już 30% czyli 180 000,- zł pożyczki na budowę przepompowni w Białych Błotach a w lipcu Gmina wystąpiła o umorzenie części pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków.

Radny Bronisław Balcerowski pyta o stopień zadłużenia gminy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadłużenie do planu dochodów według danych za I półrocze 2005 wynosi 26,08%.

Radny Jacek Stojke pyta jak kwotowo kształtuje się zadłużenie gminy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadłużenie na koniec 2004 roku wynosiło 7 634 884,88,- zł. W pierwszym półroczu spłacono kwotę 1 346 761,44,- zł, 180 000,- zł zostało umorzone przez WFOŚiGW, a na koniec 2005 roku zadłużenie wyniesie 6 109 437,80,- zł.

 

Ad. 2

W związku ze zmianą terminu sesji Rady Gminy z 27 października na 17 listopada, Komisja nie omawiała materiałów na sesję.

 

Ad. 3

Radny Zenon Paplaczyk wnioskuje, aby poprawić kontakt mieszkańców Białych Błot z dzielnicowym, ponieważ wielu mieszkańców zgłasza brak poczucia bezpieczeństwa wynikający z małej widoczności Policji.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Jacek Rakoczy                                             

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 

Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (29 września 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:25:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361