Protokół 28.12.2005

 

Nr 0063-1(    )2005

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2005 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

 

1.        Ocena i możliwości realizacji budżetu gminy w roku 2006.

2.        Materiały na sesję.

3.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówiła założenia budżetowe na 2006 rok.

Projekt budżetu gminy na 2006 rok jest dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy.

 

Ad. 2

Komisja omówiła projekty uchwał:

-          w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006

Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt.

-          w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt.

-          w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt.

-          w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota

-          w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota

-          w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota

-          w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

-          w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Białych Błotach

-          w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10

-          w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2005 r.

-          w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy

-          w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

-          w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Ad. 3

Komisja nie omawiała spraw bieżących.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (29 grudnia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:29:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499