Protokół 25.01.2006

 

Nr 0063-1(1)2006

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 stycznia 2006 roku od godz. 16:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

 

Przewodniczący posiedzenia Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych           i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Ocena realizacji harmonogramu spłat w latach 2004-2005 odszkodowań za przejęte drogi.

2.        Materiały na sesję.

3.        Sprawy bieżące.

Ad. 1

Wójt Gminy przedstawiła informację na temat realizacji spłat za drogi w 2005 roku, zgodnie z danymi załączonymi do niniejszego protokołu.

Komisja przyjęła wniosek Radnego Bronisława Balcerowskiego o uaktualnienie danych zawartych w harmonogramie spłat odszkodowań gruntów przejętych przez gminę pod drogi.

Ad. 2

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Komisja wnioskuje do Wójta o dokładne przeanalizowanie sprawy zapłaty należności firmie Lider ze względu na nieuregulowaną kwestię zaległych podatków.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r. Wójt Gminy poinformowała, że trzeba dokonać zmiany w projekcie tej uchwały i opracować osobny projekt dotyczący narkomanii.  Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Prądki. Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.

Radny Jacek Stojke zapowiada, że złoży formalny wniosek na sesji aby środki sołeckie zostały ustalone na 15%.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Radna Ewa Kiełczyńska stwierdza, że Komisja Gospodarki wnioskuje o wycofanie tego projektu celem wyjaśnienia sytuacji, ponieważ może zajść sytuacja odcięcia dojazdu do innej posesji.

Komisja omówiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej. Radni nie zgłaszali uwag.

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Radni nie zgłaszali uwag.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2005 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodniczący Komisji pyta czy zmienił się czynnik bazowy naliczania diet radnych.

Skarbnik Gminy odpowiada, że czynnik bazowy nie został jeszcze podany przez Ministerstwo Finansów.

Przewodniczący Komisji wnioskuje, żeby w przypadku kiedy współczynnik wzrośnie diety pozostały na dotychczasowym poziomie.

Radny Zenon Paplaczyk pyta co się stało, że nagle można było zatrudnić doręczyciela poczty. Zwraca uwagę, że wnioskował o to od początku kadencji.

Wójt Gminy odpowiada, że zmieniła się ordynacja podatkowa i obecnie sołtysi nie mogą dostarczać nakazów podatkowych i musi to robić pracownik Urzędu lub poczta, która inkasuje za doręczenie 5,50 PLN.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że można było zatrudnić doręczyciela rok wcześniej i oszczędzić około 60 tysięcy PLN.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (5 lutego 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1407