Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej, KOŚ-7624-29/08/09

ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 10/2009 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa  zakładu produkcji szyb zespolonych przy ul. Kościelnej  w Cielu  na działce o numerze ewidencyjnym 95,  gm. Białe Błota”.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z uzgodnieniem dokonanym ze: Starostą Bydgoskim (postanowienie  z dnia 24.04.2009 r. znak: OŚ.II.7661/7/09) i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (opinia z dnia 6.04.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-41/08/09).
 
 
 
                                                Z up. Wójta

                                                                       Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Ciele.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (14 lipca 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 lipca 2009, 14:34:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1981