Postanowienie Wójta Gminy Białe Błota, KOŚ-7624-19/09

POSTANOWIENIE

                     Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 22 lipca 2009 Pana Krzysztofa Żarkow reprezentującego Pracownię Projektową „AGADOR”, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-15/09 z dnia  10.08.2009 r.,
- Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/77/09 z dnia 10.08.2009 r.,
 
postanawiam


odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa ulic: Wierzbowa, Opalowa w Murowańcu,  gm. Białe Błota wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.


  Uzasadnienie

                  Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a oraz  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono,
 co następuje:
                      Zakres opracowania obejmuje utwardzenie i przebudowę nawierzchni ulic: Wierzbowej i Opalowej w Murowańcu, gm. Białe Błota. Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
- wykonanie drogi o nawierzchni szerokości 6.0 m,
- przebudowę istniejącej nawierzchni utwardzonej ul. Opalowej,
- budowę skrzyżowań zwykłych z drogami gminnymi,
- budowę chodników,
- budowę zjazdów na posesje,
- odwodnienie nawierzchni poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą,
- oświetlenie,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projektowane drogi przebiegają głównie przez tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny leśne oraz na końcu odcinka ul. Opalowej – tereny sakralne – kościół. Ulica Wierzbowa jest podłączona do drogi serwisowej przebiegającej wzdłuż drogi krajowej nr 5, natomiast ul. Opalowa obecnie jest włączona do drogi powiatowej. Ulica Wierzbowa na całej długości jest nieutwardzona, natomiast ul. Opalowa jest częściowo utwardzona nawierzchnią betonową, i tylko w tej części posiada odwodnienie z włączeniem do kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych w zakresie: zdjęcia warstwy ziemi roślinnej i gleby, wykonania korpusu drogi (nasypy i wykopy), uporządkowania pasa drogowego. Projektowany układ drogowy pokrywa się z obecnym przebiegiem ulic. Powierzchnia ulicy Wierzbowej przeznaczona pod inwestycję wyniesie ok. 14.100 m2, natomiast powierzchnia ulicy Opalowej – ok. 6.600 m2. Nawierzchnie zostaną wykonane z kostki betonowej na podbudowie betonowej. Przewiduje się także wykonanie chodnika o szer. 2,0 m, a w sąsiedztwie kościoła – wykonanie miejsc parkingowych.
             Projekt przewiduje wybudowanie odwodnienia poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PVC ze studzienkami systemowymi Ø 400 mm z PVC natomiast sieć kanalizacji tłocznej z rur PE. Studzienki rewizyjne PVC zostały zaprojektowane  jako nieprzełazowe. Długość sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wyniesie ok. 1650 m, natomiast długość sieci kanalizacji deszczowej tłocznej wyniesie 1390 m, ponadto przewiduje się zainstalowanie 2 przepompowni ścieków. Projektowana nawierzchnia będzie odwadniana poprzez nadanie jej spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku do terenu otaczającego oraz rowów odwadniających.
            W trakcie robót związanych z realizacja inwestycji wystąpią następujące uciążliwości: zwiększenie natężenia hałasu, zapylenia, spalin pochodzących z silników pracujących maszyn. Niedogodności te związane są z planowanym wykonaniem robót ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem typowego ciężkiego sprzętu drogowego – koparki, walce, przycinarki do prefabrykatów itp. Będzie to jednak tylko oddziaływanie krótkotrwałe i nie wystąpi w okresie bieżącej eksploatacji drogi po zakończonych  robotach. Zasięg uciążliwości akustycznej określa się na około 100-150 m od placu budowy. Prace na placu budowy nie powinny spowodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie zaplecza budowy służyć będą jako miejsca postojowe maszyn i pojazdów oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Organizacja placu budowy będzie uwzględniała wymagania środowiska w zakresie między innymi gospodarki odpadami. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowywany zgodnie z  przepisami.
Wykonanie planowanego przedsięwzięcia bez wątpienia przyczyni się do poprawy środowiska. Nastąpi poprawa warunków komunikacyjnych w stosunku do stanu istniejącego. Z kolei  budowa sieci kanalizacji deszczowej ma zasadniczy wpływ na poprawę ochrony sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych poprzez odbieranie wód opadowych bezpośrednio w miejscu ich powstawania.
             Planowana inwestycja nie wywołuje transgenicznego oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie oddziaływania drogi na otoczenie. Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
                  W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 10.08.2009 r. znak: OŚ.II.7660/77/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 10.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-15/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a oraz zawarte w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, uznano, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom  zażalenie.
 
                                                                           Z up. Wójta

                                                                       Magdalena Wajchert
Otrzymują:

„AGADOR” S.c. Krzysztof Żarkow
ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz

Urząd Gminy Białe Błota – tablica ogłoszeń.
Sołtys wsi Murowańca -  Pan Stefan Wieczorek.
strona internetowa urzędu: www.bip.bialeblota.pl zakładka: decyzje środowiskowe.
a/a KOŚ.  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (16 sierpnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (20 sierpnia 2009, 09:34:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2017