informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Białe Błota, dnia 05.08.2013 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.64.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Leonarda Wieluńskiego, prowadzącego działalność pod nazwą P.W. "WIELPOL" Leonard Wieluński w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Uruchomienie malarni na terenie zakładu mechanicznego na działce nr 301, położonej w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 8, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 29 sierpnia 2013 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie zawiadamiam, że rozprawa administracyjna w tej sprawie odbędzie się 4 września 2013 r.,o godz. 10.00 w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (główny budynek Urzędu).
Z-ca Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Jan Jaworski


Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

  3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

Do wiadomości:

- strony postępowania według rozdzielnika.

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (9 sierpnia 2013, 08:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2080