zawiadomienie o wydaniu decyzji 2/2014

 

Białe Błota, dnia 28.05.2014 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.53.2013.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr

143/2 i 143/3, położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe

BłotaPonadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek Kierownik Referatu Ochrony ŚrodowiskaPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Kruszyn Krajeński.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (28 maja 2014)
Opublikował: Anna Zdunek (30 maja 2014, 11:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1168