Zawiadomienie o przedłużeniu weryfikacji kręgu stron dla inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich w m. Ciele, gm. Białe Błota

Białe Błota, dnia 29 czerwca 2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
OŚ.6220.48.2015.KOŚ
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 7, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.  1257 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
z późn. zm.) 

Wójt Gminy Białe Błota  
 
zawiadamia o przedłużeniu terminu ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentów dotyczących stron postępowania, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
  
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 311 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (1244 DJP), 
na działce o nr ewid. 183/26 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota” 
 
Nowy termin załatwienia sprawy ustala się na 17 sierpnia 2018 r.

 
W uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: SKO-4220/8/2018 - uchylającej w całości zaskarżoną decyzję dla ww. przedsięwzięcia uznano, że: „…podstawę dla uchylenia zaskarżonej decyzji stanowi również brak ustalenia kręgu stron postępowania w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, co stanowi uchybienie formalne o zasadniczym znaczeniu dla niniejszego postępowania”, w związku z powyższym Wójt Gminy Białe Błota przeprowadza ponowną weryfikację kręgu stron.
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, bądź pozostającymi w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a– strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie. 

Pouczenie 
Ponadto informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)       nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ust. 1 (bezczynność);
2)       postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1)       do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2)       do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
 
 
 
 
 
 
 
  
Z up. Wójta 
/-/ Anna Zdunek 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (29 czerwca 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (29 czerwca 2018, 11:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524