Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa centrum spedycyjnego -obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota"

Białe Błota, dnia 8 sierpnia 2018 r.  
Wójt Gminy
Białe Błota
KOŚ.6220.22.2018

 
 
  ZAWIADOMIENIE  

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

 o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 lipca 2018 r. Pana Michała Olszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport i Spedycja MICH-TRANS Michał Olszewski, ul. Grzybowa 4, 86-065 Łochowice, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:    

„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota” - (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126, 54/127, 54/128, 54/129,  54/130, 54/131, 54/132, 54/133, 54/134, 54/135, 54/136, 54/137, 54/138, 54/139, 54/140,  54/141, 54/142,  54/143,  54/144,  54/145; 54/146,  54/147, 54/148, 54/149,  54/150,  54/151,  54/152,  54/153,  54/154,  54/155,  54/156,  54/157,  54/158,  54/159, 1022 obręb Lisi Ogon).  

Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się Strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
  
  Z up. Wójta
 /-/ Anna Zdunek
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (8 sierpnia 2018, 11:51:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449