Zawiadomienie o zakończeniu weryfikacji kręgu stron postępowania, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków w m. Ciele"

Białe Błota, dnia 17 sierpnia 2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
OŚ.6220.47.2015.KOŚ
  
ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 7, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.  1257 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota 
 
zawiadamia o zakończeniu ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania, w sprawie wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
  
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla bojlerów kurzych (2420 DJP), 
na działce o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota” 
 

 
Strony postępowania zostaną powiadomione odrębnymi pismami o wyniku ponownej weryfikacji kręgu stron przedmiotowego postępowania. 
 
W uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: SKO-4220/8/2018 - uchylającej w całości zaskarżoną decyzję dla ww. przedsięwzięcia uznano, że: „…podstawę dla uchylenia zaskarżonej decyzji stanowi również brak ustalenia kręgu stron postępowania w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, co stanowi uchybienie formalne o zasadniczym znaczeniu dla niniejszego postępowania”, w związku z powyższym Wójt Gminy Białe Błota przeprowadził ponowną weryfikację kręgu stron. 
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem
realizacji inwestycji, bądź pozostającymi w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez publiczne obwieszczenie, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Strony postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy w  Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy Urzędu, a także składać uwagi
i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota).


Z up. Wójta
/-/ Anna Zdunek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (17 sierpnia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (17 sierpnia 2018, 12:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634