Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami w miejscowości Białe Błota w 2007 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA

Ogłasza :

 

otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami w miejscowości Białe Błota w 2007 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zmianami), a także zgodnie z  Programem współpracy Gminy Białe Błota  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 (Uchwała Nr  IV / 21 /2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2006 r.) Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 

 

WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

         I.      RODZAJ ZADANIA

 

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami w miejscowości Białe Błota w 2007  r. :

1.        codzienna opieka pedagogiczna nad dziećmi,

2.        codzienne dożywianie dzieci,

3.        organizacja czasu wolnego dzieci (zajęcia kulturalne, sportowe, kółka języków obcych),

4.        pomoc w nauce, odrabianiu lekcji oraz przygotowaniu do zajęć szkolnych,

5.        pogadanki profilaktyczne i prozdrowotne,

6.        kompleksowa organizacja i prowadzenie półkolonii letnich, zimowych oraz wypoczynku letniego (kolonii, obozów wyjazdowych),

7.        pomoc w uzupełnianiu podstawowych  podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia,

8.        wyposażenie powierzchni świetlicy w niezbędny sprzęt dydaktyczny,

9.        bieżące użytkowanie pomieszczeń świetlicy (art. sanitarne, woda, ogrzewanie itp.)

 

 

       II.      WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

Na realizację zadania w 2007 roku przeznacza się kwotę 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Kwota może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy, w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w chwili ogłoszenia konkursu.

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.        Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2.        Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w rozdziale I, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów, po zawarciu umowy na realizację zadania.

3.        Dotacja będzie przekazywana w transzach, których terminy dostosowane będą do etapów realizacji zadania.

4.        Uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.

5.        Dotacja może zostać  wstrzymana jeżeli wyjdą na jaw okoliczności nie znane wcześniej zamawiającemu  w przedmiocie wiarygodności oferenta.

6.        W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

7.        W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości  wykonały zadania zlecone  z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

8.        Oferta podmiotu uprawnionego do jaj złożenia powinna być zgodna z art. 14  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodna z wzorami określonymi w   przepisach tej ustawy.

9.        Oferty niekompletne  lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

10.     Wójt Gminy Białe Błota może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, lub gdy  podmiot lub jego reprezentanci  utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 

IV.           TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1.        Zadanie  należy wykonać w roku 2007, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.

2.        Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.        Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców Gminy  Białe Błota.

 

 

 

 

 

V.             TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1.     Oferty dotyczące wspierania zadania publicznego Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Białych Błotach ul. Szubińska 7, 86-005  Białe Błota w terminie do 12 lutego 2007 roku, do godz. 16.00. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

2.     Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Białe Błota; świetlica socjoterapeutyczna”.

3.     Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia  Wójta Gminy  Białe Błota Nr 2/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Białe Błota lub na stronie www.bip.bialeblota.pl

4.     Oferta musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5.               Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

VI.           TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

 

1.        Komisja konkursowa, powołana przez Wójta dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Wójtowi do akceptacji. 

2.        Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu na złożenie ofert. O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

3.        Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale  I, nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

 

a)   celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zgodność z polityką gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz niniejszym ogłoszeniem;

b)   posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, gwarantującego wykonanie zadania;

c)   zgodność ze statutem jednostki, którą oferent reprezentuje;

d)   doświadczenie i osiągnięcia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania;

e)   ocena realizacji wcześniejszych edycji powierzonych zadań;

f)    pozyskiwanie do współpracy i współfinansowania zadań innych partnerów publicznych;

g)   posiadanie niezbędnych licencji i innych dokumentów, wymaganych przepisami prawa do realizacji powierzonego zadania;

h)   liczba mieszkańców Gminy Białe Błota zaangażowana w realizację zadania (wolontariusze, działacze społeczni);

i)    rzetelność, terminowość wykonania i rozliczenia innych zadań finansowych z budżetu Gminy  Białe Błota.

 

 

 

 

VII.  ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH UBIEGŁYCH

 

W 2006 roku na realizację jednego zadania z w/w zakresu w ramach otwartego konkursu ofert Urząd Gminy w Białych Błotach przekazał kwotę 20.000 zł

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy  jest zobowiązany do:

a)        zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207);

b)        wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych  na realizację zadania;

c)        dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy w Białych Błotach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania środków. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Urzędu Gminy w Białych Błotach, do kontroli całości realizowanego działania, pod względem finansowym i merytorycznym.

2.        W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych w rozdz. III ust. 10, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym ustawą o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.        Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania  i rozliczenia zadania  reguluje umowa między Wójtem, a oferentem.

4.        Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania, jest prawidłowe rozliczenie dotacji przyznanej w 2006 roku. 

 

 

Bliższe informacje na temat trybu dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, tel. 052-323-90-85, (Patrycjusz Migawa), oraz na stronie BIP Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl .

 

Wzór oferty - załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2.doc (77kB) word

metryczka


Wytworzył: Patrycjusz Migawa (10 stycznia 2007)
Opublikował: Marek Jakubowski (11 stycznia 2007, 13:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3117