Otwarty Konkurs Ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota w 2008 r.

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
na terenie Gminy Białe Błota w 2008 r.
 

I.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1)      Wysokość środków budżetowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego wynosi łącznie 150 000,00 zł.
2)      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania w przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
II.    Zasady przyznawania dotacji:
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające jako stowarzyszenia, które prowadzą działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy Białe Błota i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,
 w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.
2)   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3)      Zlecenie zadania, i przyznanie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z
2005 r., Nr 155, póz, 1298 z późniejszymi zmianami); Uchwały Nr XVIII/209/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. Nr 62 poz. 1030); ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, póz, 2104 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
4)      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W
takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego
zadania lub wycofać ofertę,
5)  Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
6)  Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w szczególności, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
III.            Terminy i warunki realizacji zadania:
1)   Realizacja zadania powinna nastąpić od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.
2)   Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
3)   Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
4)   Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone będą w zawartych umowach.
 
IV. Miejsce, termin i warunki składania ofert:
1)   Wzór oferty można pobrać .ze strony www.bip.bialeblota.pl - zakładka „Konkursy ofert lub osobiście w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 5.
2) Do oferty należy dołączyć:
- odpis z właściwego rejestru lub ewidencji  potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem, składania ofert;
- aktualny statut;
- merytoryczne i finansowe sprawozdanie i działalności;
W  przypadku  złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby  reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
3) Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - rozwój sportu kwalifikowanego” w terminie do 21 maja 2008 r. do godz. 16:00 w sekretariacie bądź Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul Szubińska 7, 86-005 Białe Błota lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 
V. Miejsce i termin otwarcia ofert:
l)  Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty ostatecznego składania ofert, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7.
2) Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Białe Błota.
3)   Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
-     spełnienie wymogów formalnych;
-     rodzaj i cel zadania;
-     sposób realizacji zadania;
-     kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów;
-     udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł;
-     zasoby kadrowe według imiennego wykazu wraz z podaniem kwalifikacji osób;
-    dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;
-     wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje;
-     dotychczasowa   współpraca   z   gminą,   w   tym   rzetelne   i   terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.
 
4)   Ostateczną, decyzję o  wyborze podmiotów,  które uzyskały dotację  oraz o wysokości dotacji podejmie Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
5)   Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz dostarczona wnioskodawcom.
 
VI. Postanowienia końcowe:
1.   Wójt Gminy Białe Błota zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2.   Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
-     wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
-     dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Zarządzenie Nr 152 (26kB) word

Wzór Oferty (71kB) word

Rostrzygnięcie konkursu (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Patrycjusz Migawa (6 maja 2008)
Opublikował: Patrycjusz Migawa (7 maja 2008, 09:48:14)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (8 lipca 2008, 12:40:36)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2479