Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży

 
WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA
Ogłasza :

otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.   Nr  96, poz. 873 z poźn. zm. ), oraz na podstawie art. 1 ust. 2  i art.42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr  81, poz. 889 z późn. zmianami ), a także zgodnie z  Programem współpracy Gminy Białe Błota  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 (Uchwała Nr XL/448/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 grudnia 2009 r.) Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:  
 
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I.   RODZAJ ZADANIA
 
Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonane w zakresie:
 
1.   sportu i rekreacji  dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem punktu 4;
2.   promocji osiągnięć sportowych Gminy Białe Błota z uwzględnieniem punktu 4. w szczególności poprzez:
a)   szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych – prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu i rekreacji;
b)   organizację treningów oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
c)   udział w zawodach i rozgrywkach;
d)   organizację obozów sportowych i rekreacyjnych;
e)   organizację aktywnych form wypoczynku;
f)   wynajem bazy sportowej w celu prowadzenia zajęć i zawodów;
g)   zakupu  sprzętu i odzieży sportowej;
h)   organizację zawodów i rozgrywek;
i)   organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy, popularyzujących rozwój kultury fizycznej i zdrowy styl życia.
 
3.   popularyzacji kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem punktu 4;
4.   z dotacji nie można sfinansować działań w obszarze sportu kwalifikowanego zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym.
 
II.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
 
Na realizację zadania w 2010 roku przeznacza się kwotę 70 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysiące pięćset złotych). Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2.   Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w rozdziale I, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów, po zawarciu umowy na realizację zadania.
3.  Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej
4.   Dotacja może zostać  wstrzymana jeżeli wyjdą na jaw okoliczności nie znane wcześniej zamawiającemu  w przedmiocie wiarygodności oferenta.
5.   W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
6.   W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości  wykonały zadania zlecone  z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
7.   Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z art. 14  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodna z wzorami określonymi w   przepisach tej ustawy.
8.   Oferty niekompletne  lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
9.  Wójt Gminy Białe Błota może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, lub gdy  podmiot lub jego reprezentanci  utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
1.   Zadanie  należy wykonać w roku 2010, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
2.   Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.   Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców Gminy  Białe Błota.


 V. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 
1.   Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania publicznego Gminy w zakresie kultury fizycznej  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Białych Błotach ul. Szubińska 7, 86-005  Białe Błota w terminie do 22 stycznia 2010 roku, do godz. 16.00. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
2. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym z dopiskiem „Oferta – Kultura fizyczna.” 
3.   Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia  Wójta Gminy  Białe Błota Nr 342 z dnia 22 grudnia 2009 r. Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Białe Błota lub na stronie www.bip.bialeblota.pl
4.   Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5.   Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
VI.  TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
 
1.   Komisja konkursowa, powołana przez Wójta dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Wójtowi do akceptacji. 
2.   Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu na złożenie ofert. O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
3.   Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale  I, nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
 
a)  celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz niniejszym ogłoszeniem;
b)  posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, gwarantującego wykonanie zadania;
c)  zgodność ze statutem jednostki, którą oferent reprezentuje;
d)  doświadczenie i osiągnięcia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania;
e)  ocena realizacji wcześniejszych edycji powierzonych zadań;
f)  pozyskiwanie do współpracy i współfinansowania zadań innych partnerów publicznych;
g)  posiadanie niezbędnych licencji i innych dokumentów, wymaganych przepisami prawa do realizacji powierzonego zadania;
h)  liczba mieszkańców Gminy Białe Błota zaangażowana w realizację zadania (wolontariusze, działacze społeczni);
i)   liczba adresatów zadania,
j)  rzetelność, terminowość wykonania i rozliczenia innych zadań finansowych z budżetu Gminy  Białe Błota.
 
 
 
 
 
VII. Zadanie realizowane w roku ubiegłym.
 
1.W 2009 roku na realizację trzech zadań w ramach otwartego konkursu ofert, Urząd Gminy Białe Błota przekazał 223.500,00 PLN.


 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.   Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy  jest zobowiązany do:
a)   zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
 (Dz. U. 2005 nr 264 poz. 2207);
b)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych  na realizację zadania;
c)   dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy w Białych Błotach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania środków. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Urzędu Gminy w Białych Błotach, do kontroli całości realizowanego działania, pod względem finansowym i merytorycznym.
2.   W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych w rozdz. III ust. 9, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym ustawą o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.   Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa między Wójtem, a oferentem.
4.   Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania, jest prawidłowe rozliczenie dotacji przyznanej w 2009 roku.

BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  Ogłoszenie na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (40kB)

BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  Załącznik  (93kB)

metryczka


Wytworzył: Lugwik Guzowski (22 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (28 grudnia 2009, 09:13:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3010