Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku p

Zarządzenie Nr 18
Wójta Gminy Białe Błota
 z dnia 9 lutego 2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznegoNa podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm), zarządzam, co następuje:


§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Białe Błota w roku 2011.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Druki, na których należy składać oferty stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru umowy sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 468 poz. 25), załączone do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik nr 1.doc (32kB) word

druk oferty.pdf (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (9 lutego 2011)
Opublikował: Łukasz Chmielewski (25 lutego 2011, 08:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2418