Wójt Gminy Białe Błota ogłosza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr SG.0050.1.2012 Wójta Gminy Białe Błota z dnia
                                             3  stycznia 2012 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: § 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Białe Błota w roku 2012.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Druki, na których należy składać oferty stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru umowy sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.2011 Nr 6, poz. 25), załączono do niniejszego zarządzenia. § 2. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (24kB) zip
Wzór oferty zgodnie z Rozporządzeniem - do pobrania (80kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (3 stycznia 2012)
Opublikował: Mieszko Siemiński (3 stycznia 2012, 16:30:20)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (3 stycznia 2012, 16:44:33)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3016