ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.25.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia  7 kwietnia 2015 r.
 

w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w   zakresie   kultury   fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka,  judo, piłka siatkowa.

Na     podstawie    art.   15  ust.  2h    Ustawy    z   dnia   24    kwietnia    2003 r.   o działalności    pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z  późn. zm.)  oraz   Uchwały  Nr  RGK.0007.131.2014  Rady Gminy Białe Błota z  dnia  30   października  2014 r.    w    sprawie   „Programu   współpracy Gminy   Białe   Błota  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam    wyniki        otwartego     konkursu     ofert   na   realizację   zadania     publicznego      w      zakresie       kultury      fizycznej       i     sportu    w   2015  r.   przez  organizacje      prowadzące     działalność     pożytku    publicznego w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka,  judo, piłka siatkowa,  zgodnie   z   załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Białe Błota


metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (7 kwietnia 2015)
Opublikował: Andrzej Pasek (7 kwietnia 2015, 16:18:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996