konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w 2005 r.)

Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:
 
konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r.  pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w 2005 r.) na podstawie  art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 ze zm.).
 
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referat Ochrony Środowiska.
 
Termin składania ofert ustala się do dnia 22 lutego 2017 r. roku do godz. 14:00
 
Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w populacji dziewcząt urodzonych w 2005 r., zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Białe Błota w 2017 r.” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy odrębnym Zarządzeniem.
 
Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referacie Ochrony Środowiska (pokój nr 6 – ul. Szubińska 57, Białe Błota).
 
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję w dniu 23 lutego 2017 r.
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie          www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotne, jeśli wg Organizatora spełni szczegółowe warunki.
 
Ogłoszenie konkursu wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej => Zarządzenia =>2017 => Zarzadzenie SG.0050.17.2017

metryczka


Wytworzył: Aleksandr Silska (14 lutego 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (14 lutego 2017, 14:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658