Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach, ul. Centralna 27

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach, ul. Centralna 27

 

Wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora danej placówki, wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

I. DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA SPEŁNIAJĄCA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia wyższe magisterskie lub studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe
i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał:

·        w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo

·        w okresie ostatniego roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego w przedszkolu, szkole lub placówce, bądź

·         pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego);

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.).

 

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

 

3) osoba niebędąca nauczycielem, o ile:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyła studia magisterskie,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt 1) lit. b, e, g oraz i niniejszego ogłoszenia.

 

II. 1. OFERTY NAUCZYCIELI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:

1) zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem;

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,

b) pięcioletnim stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego

wraz z oryginałami lub poświadczonymi przez kandydata za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5) oryginały dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - nie dotyczy nauczycieli akademickich;

8) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy co najmniej dobrej z okresu ostatnich pięciu lat pracy bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego z okresu ostatniego roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny pracy z okresu ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.);

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.);

12) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

III. 1. OFERTY OSÓB NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI POWINNY ZAWIERAĆ:

1) zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem;

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy - w tym stażu na stanowisku kierowniczym wraz z oryginałami dokumentów lub poświadczonymi przez kandydata za zgodność z oryginałem kopiami potwierdzającymi posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego na stanowisku kierowniczym;

4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.);

11) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

12) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego  Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota lub w sekretariacie Urzędu Gminy
w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku do godz. 12:00 (decyduje data wpływu). Informacja
o ogłoszonym konkursie zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota, stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Białe Błota.

Ostateczny termin składania ofert upływa 19 czerwca 2017 r. do godz. 12:00.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Białe Błota. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 11:00
w budynku Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, ul. Czysta 1a
(sala 122).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (202kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Patrycjusz Migawa (5 czerwca 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (5 czerwca 2017, 14:50:50)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (19 lipca 2017, 13:15:12)
Zmieniono: Aktualizacja - rozstrzygniecie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 978