konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”,


Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:
 
konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie  art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 ze zm.) oraz  art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).
 
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referat Ochrony Środowiska (ul. Szubińska 57, pok. 10).
 
Termin składania ofert ustala się do dnia 20 czerwca 2017 roku do godz. 10.00
 
Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację programu pod nazwą zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci w 2017 r.” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy odrębnym Zarządzeniem.
 
Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referacie Ochrony Środowiska (pokój nr 6 – ul. Szubińska 57, Białe Błota).
 
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję w dniu 21 czerwca 2017 r.
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotne, jeśli wg Organizatora spełni szczegółowe warunki.
Załącznik nr 1 Ogłoszenie (27kB) plik
Załącznik nr 2 Zakres szczegółowy (31kB) plik
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (32kB) plik
Załącznik nr 4 Projekt umowy (37kB) plik
Załącznik nr 5 Oswiadczenia oferenta (14kB) plik

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 czerwca 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (6 czerwca 2017, 09:31:52)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (7 czerwca 2017, 12:55:25)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 730