Protokół XXXIX sesji 27.04.2006r

Wyłożono do wglądu 8 maja 2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2006

 

z XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku, od godziny 14:00 do 21:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radna Ewa Kiełczyńska

Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

8.        Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota:

-          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2005 rok,

-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,

-          opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,

-          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,

-          dyskusja,

-          podjęcie uchwały;

2)       w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota;

3)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (183/2);

4)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (115/39);

5)       w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (233/2);

6)       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOK w Białych Błotach za okres od 01.05.2005 do 31.12.2005;

7)       w sprawie zmiany w podziale Gminy Białe Błota na obwody do głosowania;

8)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom;

9)       w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

9.        Zapytania i wolne wnioski.

10.     Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.

11.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

12.     Zakończenie obrad XXXIX Sesji.        

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum. Z powodów zawodowych nieobecny był Radny Leszek Wątorski.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radną Ewę Kiełczyńską, która wyraziła zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 13 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radną Ewę Kiełczyńską na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Radny Jacek Stojke pyta dlaczego w porządku obrad nie ma uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WOK w Łochowie za okres od 01.05.2005 do 31.12.2005.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Dyrektor WOK złożył sprawozdanie finansowe w dniu dzisiejszym i nie było czasu na przygotowanie projektu stosownej uchwały.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIX Sesji. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIX Sesji.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 6

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Kierownik GOPS dziękuje Wójtowi i pracownikom urzędu gminy oraz Radnym Jackowi Grzywaczowi, Henrykowi Sykutowi, Zenonowi Paplaczykowi, Wandzie Górnej i Bronisławowi Balcerowskiemu za ufundowanie radiomagnetofonu.

 

Ad. 7

Radny Jacek Bonalski pyta czy znajdą się środki w budżecie na oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, które nie odbierają wody po większych opadach. Tworzą się kałuże na całej szerokości utwardzonych ulic,

-          pyta czy przy budynku socjalnym w Murowańcu będą wykonane jakieś prace mające podnieść estetykę tego miejsca,

-          w imieniu mieszkańców ulicy Kruszyńskiej w Białych Błotach, którzy są zadowoleni z ustawienia nowych lamp, pyta kiedy te lampy zaczną świecić,

-          pyta czy poprawi się jakość zaopatrzenia w wodę mieszkańców, ponieważ zbliża się sezon letni, kiedy to w ubiegłym roku w budynkach mieszkalnych na piętrach nie było wody.

Radny Zenon Paplaczyk przypomina, że już w 2004 roku zgłaszał problem z odwodnieniem ulicy Czerskiej w Białych Błotach, gdzie po deszczach tworzy się na całej szerokości ulicy długa na około 10 metrów kałuża i głęboka na 25 cm. Jest to duży problem dla mieszkańców pieszych i zmotoryzowanych, który nie został rozwiązany,

-          stwierdza, że również w końcu 2004 roku zgłaszał problem zbyt długiego czasu oczekiwania w kolejce na poczcie w Białych Błotach i konieczność uruchamianie w takiej sytuacji drugiego okienka. Dotychczas ten problem, mimo pisma Wójta do dyrekcji Rejonu Poczty, nie został rozwiązany,

-          wnioskuje o dokładniejsze sprzątanie utwardzonych ulic w Białych Błotach, ponieważ pozostały po zimie piasek i inne śmieci przyczyniają się znacznie do zapychania studzienek kanalizacyjnych. Uważa, że sposób w jaki sprzątano po zimie jest niewystarczający. Ponadto wnioskuje o wystąpienie do właściwego zarządcy dróg wojewódzkich o sprzątanie poboczy ulicy Szubińskiej w Białych Błotach,

-          stwierdza, że 30 czerwca 2005 roku uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Poczty Polskiej w sprawie budowy centrum spedycyjno-rozdzielczego w Lisim Ogonie. Według uzyskanych informacji Poczta Polska uzyskała pozwolenie na budowę a rozpoczęcie budowy miało ruszyć we wrześniu a ukończenie tej inwestycji miało nastąpić w czwartym kwartale 2006 roku. Pyta jak przebiegają sprawy związane z realizacją tej inwestycji.

Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że 30 marca br. odbyła się sesja Rady Gminy, na której zwrócił się o podanie informacji jaka firma bada wodę w pobliżu ujęć. Dzisiaj o godzinie 14:00 otrzymał za potwierdzeniem odpowiedź. Stwierdza, że w odpowiedzi na pytanie dotyczące czystości wody otrzymał od Wójta Gminy informację, że odpowiedzi w tej kwestii udzieli mu odrębnie Prezes ZWiUK. W odpowiedzi od Prezesa ZWiUK dostał informację, że cytuje „badania jakości wód powierzonych dotyczących strefy ochronnej pośredniej ujęcia wody w Cielu zleca Urząd Gminy Białe Błota”. Stwierdza, brak danych na temat firmy, która wykonuje te prace.

Radny Henryk Sykut odnośnie ogromnego pożaru firmy Murplex w Cielu, która całkowicie spłonęła, zwraca uwagę na zły stan sieci wodociągowej na terenie gminy. Przypomina, że na zebraniu wiejskim w Cielu była zgłaszana konieczność założenia nowych hydrantów, ponieważ gęsta zabudowa w tej okolicy stwarza w przypadku pożaru znaczne zagrożenie. W przypadku pożaru Murplexu staraż pożarna była bezsilna z braku wody. Bardzo źle ocenia prowadzenie tej akcji gaśniczej. Uważa, że firmę można było uratować, ale zbyt mała ilość hydrantów i skąpa w nich ilość wody spowodowały starty rzędu 3-4 milionów złotych. Apeluje do Wójta aby dokonać przeglądu sieci wodociągowej i hydrantów na terenie gminy. Zwraca uwagę, że wystarczające ciśnienie wody w czasie pożaru w Cielu pojawiło się dopiero po odcięciu dopływu wody do całych Przyłęk,

-          pyta jakie są perspektywy gazyfikacji całej gminy i kiedy jest przewidywane zgazyfikowanie Ciela,

-          pyta kiedy zostanie wyremontowana lub utwardzona ulica Kościelna w Cielu, ponieważ stan jej nawierzchni zmusza mieszkańców do jeżdżenia lokalną ulicą Osiedle, która jest wysypana żużlem i bardzo szybko ulega zniszczeniu. Wnioskuje o szybkie naprawienie ulicy Kościelnej tak aby ruch samochodowy w tym rejonie wrócił do normy a jego natężenie nie kumulowało się na ulicach lokalnych.

Radny Jacek Grzywacz informuje, że po blisko trzech latach staraniem sołtysa i rady sołeckiej została zamontowana wiata przystankowa w Łochowicach. Stwierdza, że na ostatnim zebraniu wiejskim w Łochowicach zgłaszane były do zamontowania dwie wiaty i prosi aby tą drugą zamontować jak najszybciej pod koniec Łochowic, po lewej stronie patrząc od Łochowa,

-          stwierdza, że rodzice dzieci ze szkoły w Łochowie zgłaszają, że dzieci ze świetlicy chodzą na plac zabaw przy ośrodku kultury i powstaje zagrożenie przy przechodzeniu przez ulicę. Wnioskuje, w imieniu rodziców, o rozważenie wybudowania placu zabaw na terenie szkoły,

-          stwierdza, że wiata przystankowa w Łochowie przy ośrodku kultury jest zdewastowana, kolejna wiata też niedługo będzie się nadawała do wymiany, ponieważ już blacha w niej jest rozrywana. Zgłaszał sprawę naprawy wiat już miesiąc temu i prosi o szybką reakcję,

-          został uporządkowany teren po jesienno-zimowym wkopywaniu przewodu telefonicznego przez Łochowice w stronę Potulic, ale zapomniano o chodniku w Łochowicach. Prosi o szybkie naprawienie tego chodnika, ponieważ sto metrów jego długości o to droga, którą wielu mieszkańców chodzi do sklepu,

-          pyta jak wygląda umowa z Policją w sprawie budowy komisariatu, czy były jakieś uzgodnienia a jeśli tak to prosi o ich przedstawienie na sesji,

-          chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat odwołanego przetargu na budowę szkoły w Łochowie,

-          pyta co się dzieje z przetargami na budowę oświetlenia i na budowę sali gimnastycznej w Białych Błotach. Jak wygląda procedura i jak daleko sprawy są zaawansowane.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 kwietnia 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2005 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

-          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2005 rok przedstawiła Skarbnik Gminy,

-          opinię RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy,

-          opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

-          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

-          dyskusja.

Radny Bartosz Lau stwierdza, że Komisja Rewizyjna za podstawę do udzielenia absolutorium uznała wykonanie budżetu. Jednak w trakcie analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok pojawiły się wątpliwości dotyczące  zastoju inwestycyjnego jaki można zaobserwować w przeciągu ostatnich dwóch lat. Za niekorzystne uznać należy wzrost w ciągu roku wydatków bieżących kosztem wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne wykonano w około 91 %. Nie wykonano planowanego zadania tj. budowy świetlicy w Lisim Ogonie. W stosunku do uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2004 roku, nie uwzględniając późniejszych zmian, wydatki inwestycyjne zostały wykonane zaledwie w około 60 %. Zwraca uwagę, że rzeczywiste wykonanie inwestycji było na dużo niższym poziomie z powodu zaliczenia części wydatków inwestycyjnych – kwoty 426 372 złotych jako wydatków nie wygasających w roku 2005. Jego zdaniem zbyt często dokonywano zmian w budżecie gminy. Wykonanie budżetu było możliwe tylko wyniku uchwalania przez Radę Gminy kolejnych zmian w budżecie i w tej sytuacji wstrzyma się od głosu.

Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę na duży zastój w inwestycjach na terenie gminy i pyta dlaczego tak niewiele inwestycji udało się w ubiegłym roku zrealizować.

Wójt Gminy odpowiada, że nie została zrealizowana jedna duża inwestycja, która zajmowała wiele pozycji w budżecie, związana z odprowadzaniem  ścieków z terenu gminy. Powodem jej nie realizowania były problemy z wytyczeniem przebiegu i kierunku odprowadzania ścieków. Stwierdza, że sprawa ta jest w toku i rozwiązanie może nastąpić w najbliższych tygodniach. Na przeszkodzie stoi negatywna opinia RZGW, o której uchylenie gmina się stara.

Radny Jacek Grzywacz pyta jakie środki unijne gmina uzyskała w ubiegłym roku, bo w sprawozdaniu figuruje kwota 45 tysięcy złotych i pyta na co była pozyskana ta kwota.

Skarbnik Gminy wyjaśnia, że są to środki otrzymane na wyposażenie świetlic oraz na realizację programu Sokrates Comenius.

Radny Henryk Sykut stwierdza, że rok temu zwracał uwagę na wysoki poziom zaległych podatków wobec gminy. Uważa, że zadłużenie z tytułu niepłacenia przez osoby fizyczne i prawne podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na poziomie 1 939 429  złotych czyli 7,8 % to bardzo duża kwota, która nie przejawia tendencji malejących. Odnośnie inwestycji podziela on zdanie komisji. Pyta czy są jakieś sztywne kryteria dotyczące dotacji dla przedszkoli niepublicznych, ponieważ dotacja ta jest taka sama dla przedszkoli bydgoskich i dla przedszkola w Łochowie. Zwraca uwagę również, że lokalizacja inwestycji w gminie jest bardzo nierównomierna, ponieważ w gminie jest 11 sołectw a inwestycje są prowadzone praktycznie trzech. Uważa, że prowadzi to dysproporcji w tempie rozwoju poszczególnych sołectw, które powinny mieś równe szanse na rozwój.  Stwierdza, że w głosowaniu nad udzieleniem Wójtowi absolutorium wstrzyma się od głosu.

Wójt Gminy stwierdziła, że wysokość dotacji na dziecko w przedszkolu niepublicznym ustawowo wynosi 75 % kwoty wydanej na dziecko w przedszkolu publicznym na terenie tej samej gminy.  Uważa, że w miarę możliwości inwestycje są tak rozmieszczane aby służyły mieszkańcom w możliwie najszerszy sposób, również tym którzy mieszkają w sąsiednich sołectwach. Jako przykład podaje budowę szkoły w Łochowie, która służy mieszkańcom nie tylko Łochowa. Stwierdza, że duże inwestycje takie jak kanalizacja czy gazyfikacja służą mieszkańcom całej gminy a nie tylko poszczególnym sołectwom.

Skarbnik Gminy stwierdza, że są podejmowane działania mające na celu zwiększenie ściągalności zaległych podatków w postaci monitów a po 14 daniach do są urzędów skarbowych są wysyłane tytuły wykonawcze. Niestety niektóre tytuły wykonawcze trafiają do komorników po trzech czterech latach. Poinformowałam, że kwota nieściągniętych podatków i opłat wyniosły na koniec 2004 r. około 2.056.000 PLN, w tym odsetki naliczone w kwocie 447 tysięcy PLN natomiast kwota zaległych podatków i opłat na koniec 2005 roku wyniosła około 1550 000 PLN czyli wysokość zaległości spadła mimo wzrostu stawek podatkowych i podatników na terenie gminy. Gmina nie ma możliwości innego ściągania zaległości jak przez urzędy skarbowe.

Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że w 2003 roku otrzymała pismo, że na terenie sołectwa Trzciniec zostanie wykonane oświetlenie. Czeka na realizację już dwa lata i ma nadzieję, że się wreszcie doczeka tak jak wykupu dróg w Trzcińcu za co dziękuje.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że należy dokonać w projekcie poprawek tak utworzone miejsca pracy nie były tworzone doraźnie na początku roku w celu osiągnięcia zwolnienia od podatku, a w trakcie roku likwidowane. Uważa, że należy uwzględnić też osoby po raz pierwszy rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskuje aby uwzględnić wspomniane sprawy w projekcie uchwały.

Kierownik Referatu Finansów zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie treści  § 1.2 na następującą:

„2. Zwolnienie przysługuje na okres:

   1)   1 roku - jeśli w wyniku inwestycji lub rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na danej nieruchomości lub jej części utworzono co najmniej 5 miejsc pracy;

   2)   2 lat - jeśli w wyniku inwestycji lub rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na danej nieruchomości lub jej części utworzono co najmniej 10 miejsc pracy;

3)  3 lat - jeśli w wyniku inwestycji lub rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na danej nieruchomości lub jej części utworzono co najmniej 30 miejsc pracy;

4)  4 lat - jeśli w wyniku inwestycji lub rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na danej nieruchomości lub jej części utworzono co najmniej 50 miejsc pracy:

5 lat - jeśli w wyniku inwestycji lub rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na danej nieruchomości lub jej części utworzono co najmniej 100 miejsc pracy”

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (183/2);

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (115/39);

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (233/2);

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 7 głosami za, 2 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOK w Białych Błotach za okres od 01.05.2005 do 31.12.2005;

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 przeciw przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy Białe Błota na obwody do głosowania;

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 przeciw przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 9 głosami za, 1 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Ad. 9

Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka wnioskuje o ponowienie akcji wyłapywania bezdomnych psów na terenie sołectwa Łochowo, ponieważ w ostatnim czasie doszło tam do wypadku kiedy pies ugryzł przejeżdżającego motorowerzystę,

-          przypomina, że nadal nie ma słupków z tablicami z nazwami ulic w Łochowie. Ocenia, że brakuje około 40-50 tablic i pyta kiedy zostaną one wykonane,

-          stwierdza, że mieszkańcy pytają jak Urząd Gminy ma zamiar poprawić stan bezpieczeństwa na terenie gminy a szczególnie zmniejszyć ilość kradzieży w kontekście szybko rosnącej liczby mieszkańców i domów jakie powstają w Łochowie. Uważa, że należy zabiegać o szybkie zwiększenie liczby policjantów na terenie gminy,

-          ponawia wniosek do Przewodniczącego Rady aby punkt zapytania i wolne wnioski był umieszczany w porządku obrad prze punktem podjęcie uchwał. Jeśli jest to niemożliwe to prosi o jednoznaczne stwierdzenie tego przez Przewodniczącego Rady.

Sołtys Murowańca, Drzewiec i Lipnik Józef Masternak zgłasza nieprzejezdność dróg na terenie sołectwa Murowaniec. Proponuje na początku maja zrobić kontrolę stanu dróg w terenie sołectwa i ustalić w jakiej kolejności drogi będą naprawiane,

-          zgłasza, że segregatory  śmieci powinny być ogrodzone tak aby wiatr nie roznosił śmieci, które nie mieszczą się w pojemnikach. Uważa, że ogrodzenie będzie tańsze niż koszty sprzątania rozrzuconych śmieci,

-          pyta czy w tym roku będzie latem ciśnienie wody w kranach w Murowańcu.

Sołtys Białych Błot Roman Kujawa zwraca uwagę na konieczność oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul. Centralnej 54 w Białych Błotach, ponieważ tworząca się po deszczach w tym miejscu kałuża zajmuje całą szerokość tej ulicy, a samochodem od strony Bydgoszczy, ze względu na wysoki poziom wody, można przejechać tylko pod prąd,

-          pyta czy nie można przestawić dwóch hydrantów na ulicy Centralnej w Białych Błotach tak aby nie znajdowały się one na chodniku tylko obok niego,

-          zaprasza radnych z Białych Błot i mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 10 maja br. auli gimnazjum w Białych Błotach w drugim terminie o godzinie 18:00.

Pan Stanisław Zaorski uważa, że został oszukany przez władze gminy, ponieważ w wyniku zawartej ugody pomiędzy spółką Lider a Gminą Białe Błota, powinien otrzymać 50 tysięcy złotych za wykonane prace budowlane na terenie oczyszczalni ścieków w Białych Błotach. Stwierdza, że kwestia zaległych podatków miała nie być przedmiotem ugody a tymczasem dwa dni przed realizacji ugody przyszło pismo od komornika zajmujące tą kwotę na pokrycie zaległych należności podatkowych. Jest oburzony i zbulwersowany takim potraktowaniem ze strony władz gminy. Zaznacza, że zgodził się na pokrycie kosztów sądowych w kwocie około 15 tysięcy złotych oraz wykonanie odwodnienia na terenie koło budynku urzędu gminy w Białych Błotach, które warte jest również około 15 tysięcy złotych.

Pan Adam Adamski stwierdza, że w kwestii zawiadomienia dłużnika o długu nie zostały zachowane wymagane terminy. W ciągu siedmiu dni nie został zawiadomiony dłużnik o długu, ponieważ egzekucja do urzędu skarbowego została wszczęta  w tym samym dniu, aby uzyskać tytuł wykonawczy, aby Pan Zaorski w dniu jutrzejszym nie otrzymał tych pieniędzy.

Pani Marzanna Kreja potwierdza, że była na posiedzeniu komisji i potwierdza, że miały miejsce ustalenia, o których mówił Pan Zaorski.

-          stwierdza, że w lutym lub marcu na sesji Pani Wójt powiedziała Radnym (w chwili gdy Pani Kreja była nieobecna) że wygrała jakąś sprawę egzekucyjną przeciwko Stowarzyszeniu i przeciwko Pani Kreji. Stwierdza, że Wójt Gminy wprowadziła Radnych w błąd, ponieważ nie wygrała ani jednej sprawy ani drugiej sprawy, ale obie są prywatnymi sprawami Katarzyny Kirstein-Piotrowskiej a nie Wójta Gminy. Uważa, że opowiadanie takich bajek ma na celu naruszenie prywatności, pomawianie i jest nadużyciem stanowiska,

-          w kontekście dzisiaj podjętej uchwały o zamianie gruntów w Łochowie stwierdza, że w gminie dochodzi do naruszenia zasady równości wobec prawa, ponieważ w stosunku do osób fizycznych, które dokonywały podziałów nieruchomości a w wyniku tych podziałów powstały drogi, które decyzjami miały być przejęte na rzecz gminy a decyzje te zostały unieważnione. Wyrok  NSA w Warszawie ze stycznia 2006 roku stwierdza, że unieważnienie tych decyzji jest bezprawne a drogi są gminne. W przypadku osób fizycznych decyzje są unieważniane a np. w przypadku Fundacji im. Hrabiny Anieli Potulickiej nikt ich nie próbował unieważnić mimo, że sytuacja z gruntami był podobna,

-          pyta czemu ma służyć pytanie, zadane na łamach Głosu Białych Błot, odnośnie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią, ponieważ czytelnikom zostało zadane pytanie czy są za tym aby taka promocja na łamach tej gazety się odbywała. Przypomina, że ta gazeta jest utrzymywana ze środków publicznych i takie pytanie na łamach tej gazety nie powinno paść. Uważa, że nie wiadomo komu taka promocja miałaby służyć i jaki byłby do niej dostęp,

-          stwierdza, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zostały przedstawione dwie oferty prywatyzacji Gminnej Przychodni Zdrowia w Białych Błotach i jest zaskoczona, że takie ważne sprawy, dotyczące mienia gminnego jak również zdrowia mieszkańców, przedstawiane są tylko na jednej komisji. Uważa, że z ofertami powinni zapoznać się wszyscy radni i wszyscy powinni mieć również możliwość bezpośredniego spotkania się z przedstawicielami podmiotów ubiegających się o prywatyzację. Stwierdza, że o sprywatyzowanie przychodni ubiega się Fundacja Zdrowie dla Ciebie, której członkiem jest obecna dyrektor przychodni a w ostatnim czasie gmina poniosła koszty związane z remontem budynku.

Pan Zbigniew Marszałek przedstawia się jako nowy prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Białe Błota i podaje adres strony internetowej stowarzyszenia www.mojagmina.pl.

-          stwierdza, że prasa podaje informację na temat zamiaru zainwestowania przez firmę Sharp w cargo lotnicze a dodatkowo ta inwestycja jest umieszczona na liście narodowych inwestycji co gwarantuje bardzo duże dotacje z budżetu państwa. Inwestycja ta wymaga budowy magazynów, dróg dojazdowych i placów postojowych. Z informacji prasowych wynika, że inwestycja ma być zlokalizowana w południowej części lotniska na terenach, które do niedawna były częścią Gminy Białe Błota. Uważa, że działania samorządu bydgoskiego były od początku obliczone na zabranie tych terenów Gminie Białe Błota. Apeluje aby nie oddawać Bydgoszczy tych terenów i uważa, że warto jeszcze o nie powalczyć.

Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że należy walczyć o pozostawienie granic Gminy Białe Błota bez zmian. Wyraża ubolewanie, że aż 8 radnych bardziej zabiega o rozwój Bydgoszczy niż Gminy Białe Błota,

-          zwraca uwagę, że byłaby możliwość przyłączenia mieszkańców Przyłęk do sieci kanalizacyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka, ale ma wrażenie, że bardziej na tym zależy Nowej Wsi Wielkiej niż władzom Białych Błot, które w ogóle się nie zajmują tym tematem. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka od jesieni ubiegłego roku na każdej sesji rozważa możliwość podłączenia Przyłęk do swojej sieci kanalizacyjnej.

Radny Jacek Grzywacz przypomina Pani Wójt o sprawie wniosków na budowę kanalizacji w Kruszynie Krajeńskim oraz na budowę ulicy Guliwera w Białych Błotach i pyta czy dotarły rekomendacje firmy sporządzającej wnioski. Stwierdza, że Pani Wójt mówiła, że są w Urzędzie Gminy, ale się ta informacja nie potwierdziła,

-          zwraca uwagę, że z planami zagospodarowania przestrzennego dla Łochowa, Łochowic i Lisiego Ogona, nic się nie dzieje od czterech lat i mieszkańcy są zaniepokojeni,

-          stwierdza, że pytał kiedyś Wójta czy będzie prywatyzowany ośrodek zdrowia w Białych Błotach i usłyszał, że nie będzie. Teraz jednak ma być sprywatyzowany. Pyta dlaczego tak duże nakłady zostały na wniosek Wójta przeznaczone na modernizację budynku ośrodka zdrowia w Białych Błotach skoro niedługo ten budynek ma przestać być gminny.

-          pyta jakie są losy anten telefonii komórkowej na wieży kościoła w Białych Błotach, ponieważ był na spotkaniu z mieszkańcami w tej sprawie, gdzie przedstawiono opinię firmy instalującej te anteny, w której znajduje się stwierdzenie, że mieszkańcy nie zgłaszali żadnych protestów a na spotkaniu było obecnych kilkanaście osób z kilkudziesięciu, które podpisały protest. Stwierdza, że nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie od Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Radna Gabriela Żernicka informuje, że 30 marca złożyła interpelację dotyczącą budowy studzienki odwadniającej na ulicy Jemiołowej. 24 kwietnia otrzymała odpowiedź, że dzień wcześniej przeprowadzono wizytację i nie stwierdzono zastoiska wody. Uważa, że należy poważniej traktować wnioski mieszkańców, ponieważ w okresie jesiennych deszczy, kiedy będzie tam zastoisko wody na wykonanie studzienki będzie już za późno.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że był wnioskodawcą przekazania wydawania Głosu Białych Błot z urzędu do ośrodka kultury, aby nie był on wykorzystywany do publikowania prywatnych spraw. Dlatego też wnioskował o powołanie kolegium redakcyjnego, aby czuwało ono nad niezależnością publikowanych treści i zapewniało równy dostęp do wyrażania poglądów na łamach tej gazety. Pyta Przewodniczącego Rady jak to się dzieje, że w Głosie Białych Błot jeden radny pisze a drugi radny jest autowany.

 

Ad. 10

Pani Wójt stwierdza, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzieli na piśmie.

Prezes ZWiUK odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdza, że studzienki chłonne oraz cały system kanalizacji deszczowej m.in. na ulicy Betonowej w Białych Błotach były budowane przez Prefabet i ta firma odpowiada za odprowadzanie wody deszczowej na tym obszarze. Jeśli chodzi o ulice Czerską i pozostałe to w jego ocenie należy zaprojektować i wybudować kompleksową sieć kanalizacji deszczowej.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          trudno jest przyspieszyć prace budowlane nad zbiornikami retencyjnymi, ale jeden w Łochowie jest już gotowy a drugi zostanie wykonany w tym roku, ponieważ jest już gotowy projekt i wybrany wykonawca,

-          odwodnienie końcówki ulicy Czerskiej obejmuje przygotowywany projekt odwodnienia ulicy Szubińskiej,

-          oczyszczeniem utwardzonych ulic na tereni gminy zajmują się trzej pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Jeden sprząta w Łochowie a dwóch w Białych Błotach,

-          raz na dwa tygodnie kontaktuje się z Pocztą Polską w sprawie centrum logistycznego w Lisim Ogonie i monitoruje sprawę na bieżąco, ale reorganizacja wewnętrznych struktur Poczty Polskiej, powoduje, że na razie inwestycja się nie rozpoczyna, chociaż wykonawca jest już wybrany i czeka na decyzję dyrekcji poczty w Warszawie,

Pani Sekretarz odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdza, że w skład komisji przyznającej lokale socjalne wchodzi Radny Zenon Paplaczyk, Radna Wanda Górna, Radny Bronisław Balcerowski, Dyrektor GOPS i Sekretarz Gminy.

Dyrektor GOPS przedstawiła wymogi formalne przyznawania mieszkań socjalnych.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          odnośnie pojemników do segregacji odpadów to właściwi pracownicy codziennie mają obowiązek sprzątania wokół tych pojemników i sprawdzanie czy nie są przepełnione,

-          wymiana korespondencji z Radną Żernicką jest prowadzona w takim tonie, w jakim formułuje ona swoje pisma do Wójta. Uważa, że wystarczyło, żeby pani radna zasięgnęła informacji u merytorycznego pracownika, kiedy była w urzędzie. Stwierdza, że przewidywana jest wymiana słupów kabli telekomunikacyjnych w Trzcińcu,

-          Radny Stanisław Marks otrzymał odpowiedź od Prezesa ZWiUK w tej sprawie i odczytała jej treść,

Radny Stanisław Marks stwierdza, że cytował już odpowiedzi jakie otrzymał od Wójta Gminy i od Prezesa ZWiUK i zwraca uwagę, że zadał krótkie pytanie i oczekuje konkretnej odpowiedzi a nie bajek.

Prezes ZWiUK odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdza, że pracownicy ZWiUK zakręcają zasuwę przed hydrantem w celu zapobieżenia kradzieży wody. Informuje, że do ciągu miesiąca ZWiUK na polecenie Wójta przeprowadzi przegląd stanu technicznego hydrantów.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          w kwestii gazyfikacji ustalono ze Spółką Gazowniczą trzy priorytety gazyfikacji gminy: gazyfikacja osiedla w Cielu, gazyfikacja Trzcińca oraz rozpoczęcie w przyszłym roku gazyfikacji Łochowa.

-          przyjmuje do realizacji ulicę Kościelną w Cielu,

-          druga wiata autobusowa w Łochowicach zostanie wykonana po ustaleniu jej dokładnej lokalizacji,

-          w tym roku nie będą wykonywane nowe place zabaw, ponieważ w ubiegłym roku wykonano ich kilka na terenie poszczególnych sołectw,

-          przetargi na budowę oświetlenia oraz budowę sali gimnastycznej są już rozstrzygnięte, pieniądze na realizację zostały dzisiaj przegłosowane w budżecie gminy i jutro nastąpi podpisanie umów,

-          zapozna się z problemem bezdomnych psów na terenie gminy i zleci ich wyłapywanie w miarę konieczności,

-          rozmawiała z komendantem Komisariatu Policji na Błoniu w sprawie częstszych patroli na ulicach gminy i uzyskała jego zapewnienie, że nastąpi ich zwiększenie. Równocześnie informuje, że w przypadku utworzenia w Białych Błotach komisariatu Policji, jego obsada będzie patrolowała teren całej gminy a nie bydgoskie osiedla,

-          4 maja odbędzie się spotkanie pracowników referatu inwestycji z sołtysem w sprawie naprawy dróg zniszczonych w Murowańcu po budowie wodociągu,

-          jest przeciwna ustawianiu zbiorczych kontenerów na śmieci, ponieważ jest ustawowy obowiązek segregacji śmieci i gmina musi się do niego stosować

Prezes ZWiUK odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdza, że sprawdzi sytuację z hydrantami na ulicy Centralnej przy szkole podstawowej, ponieważ jest to pierwsze zgłoszenie.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          została zawarta ugoda ze spółką LIDER, a jej obowiązkiem jako Wójta Gminy jest dbanie o interes publicznych pieniędzy, więc gdy pojawiła się szansa na odzyskanie chociaż część zaległych podatków to uznała za konieczne z niej skorzystać,

-          informacja o budowie kargo w południowej strefie lotniska nie jest nowością, ponieważ pisała o tym bydgoska prasa. Należy podkreślić fakt, że udało się uratować ponad 600 ha powierzchni gminy, a niezależnie na czyjej ziemi będzie położone kargo to korzystać z niego będą białobłockie firmy.

-          sprawa podłączenia Przyłęk do kanalizacji w gminie Nowa Wieś Wielka jest w trakcie opracowywania.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdza, że plan zagospodarowania przestrzennego dla Łochowic, Łochowa i Lisiego Ogona zostanie wyłożony do wglądu publicznego, po rozstrzygnięciu jednej sprawy, która jest w obecnie w sądzie. Jeżeli wpłyną kolejne protesty to Rada Gminy musi je rozpatrzyć, ponieważ takie rozwiązania przewiduje stara ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym a innej możliwości nie ma.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          nie zabiegała o przekształcenie przychodni zdrowia w Białych Błotach w NZOZ a projekt prywatyzacji przychodni zdrowia w Białych Błotach, wyszedł od radnych i Rada Gminy będzie podejmowała decyzje w tej sprawie,

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdza, że odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie montażu anteny satelitarnej telefonii komórkowej na wieży kościoła w Białych Błotach a obecnie trwają prace nad wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie. W sprawie wskazania lokalizacyjnego tej anteny wydano decyzję odmowną a inwestor odwołał się od tej decyzji. Sprawa trafiła do SKO, które nakazało jeszcze raz ją rozpatrzyć. Obecnie Urząd Gminy jest na etapie wznowienia postępowania. Stwierdza, że wpłynął również wniosek o montaż podobnej anteny na wierzy kościoła w Łochowie.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          na razie nie wykonuje uchwały w sprawie wieczystej dzierżawy gruntu pod usługi medyczne w Łochowie, ponieważ prywatny ośrodek zdrowia powstaje tam na prywatnym gruncie. Uważa, że należy się zastanowić jak wykorzystać obecnie gminną działkę, aby było z pożytkiem dla mieszkańców Łochowa.

 

Ad. 11

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół  z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Ad. 12

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 11 stron.                                                                                               

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                          Ewa Kiełczyńska                        Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                                          

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (10 maja 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 lipca 2006, 10:15:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:41:38)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2263