Protokół XLIV sesji 08.11.2006

Wyłożono do wglądu 8 listopada 2006

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2006

 

z XLIV Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 26 października 2006 roku, od godziny 12:00 do 18:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radny Jacek Grzywacz

Protokolant Sesji: podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7.        Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji sprawozdań z działalności w okresie kadencji.

8.        Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice-Łochowo-Lisi Ogon wniesionego przez Ewę Baran i Stanisława Baran,

2)       w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice-Łochowo-Lisi Ogon wniesionego przez Danutę Lehmann i Piotra Lehmann,

3)       w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Orzechowskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota,

4)       w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/483/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2006 roku i w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych,

5)       w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

9.        Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

10.     Uroczyste zakończenie IV kadencji Rady Gminy Białe Błota.

11.     Zakończenie obrad XLIV Sesji.        

 

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność wszystkich 15-tu radnych czyli quorum.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Jacka Grzywacza, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 14 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Jacka Grzywacza na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIV Sesji po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęła porządek obrad XLIV Sesji.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 6

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 7

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Tomasz Pilch przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartosz Lau przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

Przerwa w obradach od 13:15 do 13:45.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XLIV Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu               26 października 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice-Łochowo-Lisi Ogon wniesionego przez Ewę Baran i Stanisława Baran,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice-Łochowo-Lisi Ogon wniesionego przez Danutę Lehmann i Piotra Lehmann,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Orzechowskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota,

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/483/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2006 roku i w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

 

Radny Henryk Sykut z powodów służbowych opuszcza obrady sesji.

Przewodniczący obrad stwierdza obecność 14 radnych czyli quorum.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 12 głosami za i 2  przeciw przyjęli uchwałę.

 

Ad. 9

Przewodniczący obrad podziękował radnym i wójtowi IV kadencji za współpracę i wręczył  Radnym pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

 

Ad. 10

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XLIII Sesji Rady Gminy.

 

Ad. 11

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XLIV Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 3 stron.                                                                                               

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokół spisał:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                             Jacek Grzywacz                        Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                            

 

metryczka


Wytworzył: BRG (1 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (5 grudnia 2006, 16:10:13)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:43:23)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2088