Protokół XXVIII sesji 30.06.2005

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2005
 
 
z XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 30 czerwca 2005 roku, od godziny 12:00 do 20:00, która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radna Wanda Górna
Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy
 
Spoza Rady udział wzięli:   Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pan Grzegorz Pilarski – Zastępca Wójta,  Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Uchwalenie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Podjęcie uchwał:
      1)  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2)       w sprawie nadania nazw ulicom (Drzewce)
3)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przyłęki)
4)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Murowaniec)
5)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Murowaniec)
6)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Łochowice)
7)       w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
8)       w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
9)       w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
10)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
11)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  i zmiany uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr XX/301/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
12)    w sprawie Statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie
13)    w sprawie Statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach
14)    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
15)    w sprawie pokrycia kosztów utrzymania etatu Policji
16)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
17)    w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
18)    w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (projekt H. Sykut)
 9.  Zapytania i wolne wnioski.
10.  Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XXVIII Sesji.
 
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum. Nieobecny z powodów osobistych Radny Jacek Grzywacz.
 
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radną Wandę Górną, która wyraziła zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 13 głosami za i 1 wstrzymującym się Radną Wandę Górną na sekretarza obrad.
 
Ad. 4  Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Pani Wójt prosi o wprowadzenie do porządku obrad dwóch zmian. Pierwsza to wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, druga zmiana to wprowadzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Radny Zenon Paplaczyk zwraca się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży  lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność  Gminy Białe Błota. Stwierdza, że projekt był omówiony na posiedzeniach komisji i dotyczy przedłużenia terminu wykupu lokali ze względu na czas potrzebny dla dokonania wszystkich formalności związanych z kupnem.
Radny Bartosz Lau wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta z pozycji (pkt 8.17), ponieważ Rada Gminy na kwietniowej sesji nie przyjęła projektu uchwały w tej sprawie a od tego czasu nie zaistniały żadne nowe okoliczności, które miałyby wpływ na zmianę stanowiska Rady Gminy. Uważa, że z pewnością istnieją inne możliwości rozwiązania kwestii wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy i Radni chcieliby się z nimi zapoznać.
Radna Gabriela Żernicka prosi o dopuszczenie do głosu przed przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (pkt 8.10) zainteresowanych mieszkańców.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem pierwszej zmiany proponowanej przez Panią Wójt w sprawie wycofania uchwały. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem drugiej zmiany proponowanej przez Panią Wójt w sprawie wprowadzenia uchwały. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem zmiany proponowanej przez Radnego Zenona Paplaczyka w sprawie wprowadzenia uchwały. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem zmiany proponowanej przez Radnego Bartosza Lau w sprawie wycofania uchwały. Rada Gminy 6 głosami za, 6 przeciw i 2 wstrzykującymi się odrzuciła wniosek.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej Gabrieli Żernickiej w sprawie udzielenia głosu zainteresowanym mieszkańcom w dyskusji nad projektem uchwały (pkt 8.10). Rada Gminy 11 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęła wniosek.
 
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII Sesji po zmianach i Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVIII Sesji.
  Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7   Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie.
Radny Jacek Bonalski zwraca uwagę, że wspólnota mieszkaniowa z ulicy Betonowej w Białych Błotach zwróciła się z pismem do Pani Wójt w sprawie podjęcia działań mających poprawić ciśnienie wody w ich lokalach w godzinach od 15:00 do 23:00. Prosi Panią Wójt o podanie na piśmie jakie działania zostały podjęte w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców ulicy Betonowej i kiedy taka poprawa nastąpi.  
Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę na konieczność planowego rozwiązania problemu budowy mieszkań socjalnych na terenie gminy. Wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2006 rok środków na budowę mieszkań socjalnych i zwiększenie ich ilości  na terenie gminy,
–         pyta kiedy zostanie wybudowane centrum spedycyjne Poczty Polskiej w Lisim Ogonie    i przypomina, że jest to dla mieszkańców gminy ważna sprawa ze względu na porozumienie zawarte z Pocztą, a które dotyczy zatrudnienia tam znacznej liczby osób zamieszkujących Gminę Białe Błota,
–         prosi o przyśpieszenie prac nad zmianą nośnika energetycznego w budynkach oświatowych i administracyjnych gminy. Obawia się, że gazyfikacja tych budynków może nie nastąpić przed tegorocznym sezonem grzewczym,
–         wnioskuje o szybką budowę pieszojezdni na ulicy Guliwera w Białych Błotach
Radny Stanisław Marks stwierdza, że odbył spotkania z mieszkańcami kilku miejscowości z terenu Gminy Białe Błota, którzy skarżyli się na złej jakości wodę, którą dostarcza sieć wodociągowa. Stwierdza, że zgłaszał ten problem już na ostatniej sesji, ale jakość wody się pogorszyła a ciśnienie w godzinach popołudniowych i wieczornych prawie zupełnie zanika, prosi o podjęcie natychmiastowych działań w tej sprawie,
-          zwraca uwagę, żeby odpowiedzi na interpelacje były właściwe merytorycznie i na temat,
-          zwraca uwagę Przewodniczącemu Rady Gminy, że nie można zmieniać protokołu sesji. Uważa, że jeśli Przewodniczący stwierdził, że musi się z tą sprawą „przespać” a nie jak jest w protokole „przemyśleć”. Zwraca uwagę, że zapis w protokole musi odzwierciedlać przebieg sesji.
Radny Leszek Wątorski prosi o szybki i staranny remont utwardzonych nawierzchni w Białych Błotach oraz lepszy nadzór pracowników Urzędu Gminy nad wykonywaniem tych prac, ponieważ prace te są wykonywane niedokładnie.
Radny Bronisław Balcerowski zgłasza brak ciśnienia wody w godzinach wieczornych na terenie Łochowa.
- dziękuje za przeniesienie wiaty przystankowej PKS w Łochowicach w miejsce nowowybudowanej zatoczki autobusowej.
 
12:55 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
13:10 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
  Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 30 czerwca 2005 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że należy zaopatrywać tego typu uchwały w szerszą informację dotyczącą pomnika przyrody tak aby był on łatwy do zidentyfikowania w terenie. Uważa, że należy podawać również wysokość drzewa.
Radny Henryk Sykut proponuje aby w przyszłości dołączać do uchwał tego typu zdjęcia drzewa, które ma być pomnikiem przyrody.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie nadania nazw ulicom (Drzewce)
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przyłęki)
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Murowaniec),
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Murowaniec),
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
15:15 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
15:30 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Łochowice)
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 9 głosami za i 5 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-  uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
Radny Stanisław Marks wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały zapisu w paragrafie 1 pozycja 25, działki numer 20/29. Uzasadnia to faktem, że jest to pastwisko czyli w znacznej części grunty organiczne.
Zastępca Wójta stwierdza, że Nadleśnictwo Bydgoszcz wyraziło zgodę na tę zamianę a sam osobiście wizytował tę działkę w dniu dzisiejszym i można ją przeznaczyć pod tereny zielone użytku publicznego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnia, że omawiana uchwała ma charakter intencyjny i określa jakie grunty Nadleśnictwo przeznacza pod zamianę a jakie Gmina Białe Błota.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem zmiany proponowanej przez Radnego Stanisława Marksa w sprawie wykreślenia z projektu działki 20/29. Rada Gminy  1 głosem za, 5 przeciw i 8 wstrzykującymi się odrzuciła wniosek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym, jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Państwo Kliś stwierdzili, że nie są zainteresowani kupnem tylko działki 59/2, ponieważ dla prawidłowego funkcjonowania ich stawów rybnych potrzebna jest również działka 59/1, której sprzedaży omawiany projekt uchwały nie przewiduje.
 
14:25 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
14:40 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Po dyskusji i wyjaśnieniach Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, sołtysa Lisiego Ogona, państwa Kliś, Zastępcy Wójta, Radcy Prawnego, Wójta Gminy, Kierownika Referatu Inwestycji, Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o wycofanie w/w projektu uchwały            z porządku obrad i uważa, że należy doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy           z udziałem Radnych, Państwa Kliś, Państwa Jackowskich, Radą Sołecką Lisiego Ogona.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku proponowanego przez Radną Gabrielę Żernicką w sprawie wycofania uchwały. Rada Gminy 11 głosami za i 3 wstrzykującymi się przyjęła wniosek. Wycofano w/w projekt uchwały z porządku obrad.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  i zmiany uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr XX/301/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie Statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie,
Przewodniczący obrad wnioskuje o zmianę treści uchwały polegającą na  wykreśleniu w treści słów „w Białych Błotach”.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku proponowanego przez siebie wniosku w sprawie zmiany treści uchwały. Rada Gminy 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie Statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach,
Radny Leszek Wątorski zgłasza wniosek formalny o dopisanie w rozdziale 2 paragraf 7 słów „z sołectwami Białe Błota, Trzciniec, Ciele, Zielonka, Kruszyn Krajeński, Prądki i Przyłęki”. Uważa, że skoro WOK ma przypisane miejscowości, które obsługuje to taka sama zasada musi dotyczyć BOK.
Dyrektor BOK uważa, że nie można ograniczać obszaru działań dyrektorów ośrodków kultury. Stwierdza, że ma zastrzeżenia prawne co do treści tego statutu.
Radny Stanisław Marks uważa, że statuty nie powinny ograniczać terytorialnie działalności ośrodków kultury tylko do terytorium Gminy Białe Błota. Wnioskuje o umieszczenie w rozdziale 2 paragraf  7 po słowie „obejmuje” zapisu „teren Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności Gminę Białe Błota”.
Radna Wanda Górna stwierdza, że Radca Prawny na posiedzeniu Komisji stwierdził, że wyjazdy poza teren gminy nie są bezpośrednio związane z działalnością ośrodka kultury.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem dalej idącego wniosku proponowanego przez Radnego Stanisława Marksa. Rada Gminy 11 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęli wniosek.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku proponowanego przez Radnego Leszka Wątorskiego. Rada Gminy 7 głosami za, 5 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęła wniosek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
 
15:55 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
16:10 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Radny Tomasz Pilch wnioskuje o nieczytanie uchwały w całości tylko uzasadnienie i tytuł.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku proponowanego przez Radnego Tomasza Pilcha. Rada Gminy 8 głosami za, 1 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła wniosek.
Przewodniczący obrad przedstawił zgodnie z w/w wnioskiem projekt:
-          uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że w uzasadnieniu są błędy. Ma wątpliwości co jest w treści uchwały, która nie była czytana. Przestrzega Przewodniczącego, że po przegłosowaniu uchwały nie można dokonywać w niej żadnych zmian. Wnioskuje o dokonanie poprawek w uzasadnieniu.
Radca Prawny Edyta Ksobiak zgłosiła poprawki polegające na zmianie dotychczasowej treści po słowach „Regulamin określa:” przy pierwszej kropce na „wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich,” oraz przy czwartej kropce na „wysokość i warunki przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,”
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem pierwszej poprawki. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem drugiej poprawki. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę.
Radny Henryk Sykut zwraca uwagę, że w załączniku 1 nastąpiło prawdopodobnie przesunięcie wersów zapisów dotyczących kwot dodatków. Pyta Kierownika GZAES jakie są skutki wprowadzenia tego regulaminu, ponieważ wchodzi on w życie od stycznia br.
Kierownik GZEAS zgłasza poprawkę polegającą na nadaniu części załącznika nr 1 do w/w uchwały następującego kształtu:
Tabela dodatków funkcyjnych:
L.p.
Stanowisko
Miesięczna kwota dodatku
1
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie
Dyrektor szkoły do 8 oddziałów
Dyrektor szkoły ponad 17 oddziałów
700,-zł
600,-zł
1100 – 1300,-zł
Informację na temat skutków finansowych tej uchwały przekaże Radnemu Henrykowi Sykutowi w formie pisemnej.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie pokrycia kosztów utrzymania etatu Policji,
Radny Bartosz Lau uważa, że jeden etat nie gwarantuje poprawy bezpieczeństwa i policjantów nadal nie będzie widać na ulicach. Stwierdza, że jest przeciwny tej uchwale, ponieważ dotychczasowe działania Policji nie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Białe Błota. Uważa, że należy bardziej egzekwować od Policji działania na terenie Gminy Białe Błota.
Radny Henryk Sykut pyta uchwała dotyczy utrzymania etatu, który już jest finansowany ze środków gminy.
Skarbnik odpowiada, że tak.
Radny Zenon Paplaczyk uważa, że należy Komendantowi Policji zwrócić uwagę, że pokrywanie kosztów etatu policyjnego musi mieć odzwierciedlenie w widoczności Policji na terenie Gminy, ponieważ mieszkańcy są niezadowoleni ze stanu bezpieczeństwa.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 przeciw przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki omawiane na komisjach.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawkę polegającą na zmianie w dziale Oświata i Wychowanie zapisu dotyczącego całkowitego kosztu zakupu autobusu. Po zmianie raty za jego zakup będą zapłacone w roku 2006.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawkę polegającą na wykreśleniu z uzasadnienia całego tekstu o kanalizacji w ostatnim myślniku na stronie 21.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad poprawkami w projekcie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli poprawkę.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawkę polegającą na zmianie na stronie 1 i 2 słowa „zmienione nazwy inwestycji są zgodne z wnioskami i promesami oraz z uchwałami o zaciągnięciu pożyczek” z liczby mnogiej na pojedynczą tak aby tekst brzmiał „zmieniona nazwa inwestycji jest zgodna z wnioskiem i promesą oraz z uchwałą o zaciągnięciu pożyczki”.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad poprawkami w projekcie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli poprawkę.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawkę polegającą na zmianie na stronie 15 wykreślić całość wiersza tabelki „budowa kolektora ściekowego”.
Skarbnik Gminy omówiła uzasadnienie uchwały.
Radny Leszek Wątorski pyta ile jest przewidziane środków na remont nawierzchni utwardzonych dróg gminnych.
Pani Wójt wyjaśnia, że nie ma odrębnego wydzielenia w budżecie takiej pozycji. Obecnie jest przygotowywany przetarg na naprawę tych nawierzchni.
Radny Henryk Sykut pyta czy przewidziany w ramach tych środków budżetowych remont ulicy osiedle w Cielu.
Pani Wójt odpowiada, że tak.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
Przewodniczący obrad poinformował, że otrzymał pisemny wniosek Pana Tadeusza Grzeszczaka o udzielenie mu głosu przed przystąpieniem do głosowania nad projektem niniejszej uchwały. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem
Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że Przewodniczący decyduje czy ktoś może zabrać głos lub nie i Rada Gminy nie musi tego przegłosowywać.
Przewodniczący obrad stwierdza, że takie głosowanie mogłoby rozwiać ewentualne wątpliwości, ale wie, że jako Przewodniczący ma prawo udzielać głosu.
Radny Bartosz Lau stwierdza, że od marca nie zmienił zdania na temat połączenia ZWiUK i MWiK. Prosi Panią Wójt aby potwierdziła lub zaprzeczyła temu, że połączenie obu spółek nie ma wpływu na jakość wody i jej ciśnienie.
Pani Wójt stwierdza, że nie rozumie pytania.
Radny Bartosz Lau pyta czy po połączeniu spółek poprawi się ciśnienie wody, tak jak twierdzą niektórzy mieszkańcy.
Pani Wójt stwierdza, że dopiero po negocjacjach z MWiK będzie wiadomo jakie mogą nastąpić zmiany a na razie Rada Gminy musi podjąć tę uchwałę, aby Wójt Gminy mógł do takich negocjacji przystąpić. Żeby poprawić sytuację z ciśnieniem wody należy zainwestować w modernizację i rozbudowę sieci. Gmina takimi środkami nie dysponuje, ponieważ ma bardzo duże wydatki np. na oświatę i inwestycje drogowe. Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej wymagałaby zaangażowania środków budżetowych z innych inwestycji, które Rada Gminy musiałaby przegłosować. Uważa, że połączenie spółek poprawiłoby sytuację wodnokanalizacyjną na terenie Gminy w przyszłym roku.
Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że na spotkaniach roboczych była sugestia do Pani Wójt aby przygotować analizę co MWiK może zaproponować Gminie Białe Błota po połączeniu.
Pani Wójt stwierdza, że ta uchwała upoważnia Wójta Gminy do podjęcia rozmów z Dyrekcją MWiK, ponieważ bez zgody Rady Gminy Wójt nie jest wiarygodnym partnerem do rozmów. Ta uchwała nie przesądza o połączeniu spółek a ewentualną umowę o połączeniu musi i tak zaakceptować Rada Gminy. Jeśli uzna, że propozycja MWiK nie będzie korzystna to nawet nie będzie jej Radnym przedstawiała. Podkreśla, że niebagatelną sprawą jest skuteczność MWiK w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
Radny Henryk Sykut uważa, że decyzja o połączeniu spółek jest najważniejszą decyzją w sprawach Gminy na najbliższe 20-30 lat. Uważa, że decyzja ta powinna być gruntownie przemyślana i podjęta dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi innymi rozwiązaniami a nie tylko jednym, który jest przedstawiany tak jakby decyzje już zapadły. Zwraca uwagę na wysokie zadłużenie MWiK. Pyta jaka jest kondycja finansowa MWiK, bo wie, że firma ta ma duże problemy sama ze sobą. Pyta Prezesa ZWiUK jak wygląda sytuacja w tej spółce, ponieważ w uzasadnieniu projektu uchwały jest ona przedstawiona bardzo pesymistycznie.
Prezes ZWiUK stwierdza, że Gmina Białe Błota nie ma możliwości odprowadzania ścieków do  żadnego z okolicznych odbiorników. Obecnie istnieją dwie możliwości rozwiązania problemów z odprowadzaniem ścieków, pierwsza to odprowadzanie ścieków do gruntu a druga to budowa kolektora ściekowego do systemu kanalizacyjnego Bydgoszczy i wtedy trzeba będzie dopłacać do ścieków. Trzecią możliwością jest połączenie gminnej sieci kanalizacyjnej z bydgoską i odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do Bydgoszczy. Stwierdza, że ZWiUK bez znacznej pomocy finansowej Gminy firma nie utrzymałaby się. W 1999 roku było około 1500 przyłączy wodociągowych a obecnie jest 4000. W tym czasie wybudowano tylko zbiornik retencyjny w Łochowie i zakupiono wydajniejsze filtry. Brakuje pieniędzy na naprawy i bieżące utrzymanie sieci a w perspektywie Gmina będzie musiała dopłacać do ścieków. ZWiUK nie utrzyma się z własnych  środków i konieczna jest pomoc finansowa Gminy choć uważa, że spółka jest na dobrej drodze do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej.
Pan Tadeusz Grzeszczak odczytał pismo przestrzegające przed połączeniem ZWiUK            i MWiK oraz w sprawie gospodarki wodnościekowej Gminy Białe Błota, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
17:00 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
17:15 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 7 głosami za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
 
Radny Henryk Sykut wnioskuje o wycofanie projektu uchwały swojego autorstwa           (pkt 8.18) z porządku obrad.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Henryka Sykuta. Rada Gminy 13 głosami za i 1 wstrzymującym się  przyjęła wniosek.
 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Radca Prawny zgłasza poprawkę polegającą na zmianie w § 2 słowa „Wojewody” na „Województwa”.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę.
Radca Prawny zgłasza poprawkę polegającą na zmianie w ostatnim wierszu uzasadnienia podanej kwoty z 50,04 na 50,40.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- zmieniająca uchwałę Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących  własność Gminy Białe Błota,
Prowadzący obrady zgłasza poprawkę polegającą na wykreśleniu w czwartym wierszu uzasadnienia słowa „Błota” 
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę.
Radny Leszek Wątorski pyta jaka jest cena tych lokali.
Radny Zenon Paplaczyk informuje cena wynosi około 3000 PLN razem z aktem notarialnym.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Ad. 9 Radny Bartosz Lau przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2005 roku.
Pani Skrabnik wnioskuje o zmianę posiedzenia z 30 sierpnia na późniejszy.
Radny Bartosz Lau proponuje 1 września.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad planem. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli plan.
Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że w okolicach cmentarza w Białych Błotach panuje bałagan i pyta czy firma Sanitrans ma pozwolenie na segregację śmieci.
Pani Marzanna Kreja wnioskuje w sprawie wycofanego z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ośrodka zdrowia w Łochowie, w której był zapis dotyczący użytkowania wieczystego i przetargu. Stwierdza, że ochrona zdrowia i świadczenia medyczne jest to zadanie własne gminy i czy byłoby celowe, aby w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami przekazać w formie darowizny teren pod budowę ośrodka, ponieważ taką możliwość przewiduje ustawa o gospodarce nieruchomościami w artykule 6 punkt 10 wskazuje na inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. Taką odrębną ustawą jest ustawa o samorządzie gminnym, która wymienia zadania gminy. Uważa, że skoro                 dr Piotrowska wybudowałaby taki ośrodek i kontynuowałaby leczenie w ramach kasy chorych to zdecydowanie odciążyłoby to gminę a to zadanie zostałoby przejęte przez prywatną przychodnię. Uważa, że istnieje taka możliwość, ponieważ zabezpieczeniem tego, że            dr Piotrowska będzie prowadziła bezpłatną działalność leczniczą jest zapis art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stwierdza, że taka darowizna może być odwołana w przypadku jeżeli obdarowany nie wykorzystuje ich na ten cel. Zwraca na ten fakt uwagę Rady Gminy i Radcy Prawnego.
- stwierdza, że otrzymała pismo podpisane przez Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2005 roku zwierające wykaz aktualnych, na dzień 7 kwietnia 2005, spraw sądowych prowadzonych przeciwko Gminie. Pyta o co toczy się sprawa z powództwa firmy Oilfam przeciwko Gminie o zapłatę 200 tys.  PLN z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia. Pyta Panią Wójt czy prawdą jest to co stwierdziła w tym piśmie, a mianowicie, że sprawa z powództwa Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia przeciwko Gminie Białe Błota o zapłatę kwoty 127 869, 50 PLN z tytułu robót drogowych wraz z odsetkami od dnia 26 listopada 2004 oraz ponad 5 tys. PLN kosztów procesu. Pyta czy ta sprawa toczy się nadal, bo padło takie stwierdzenie z ust Wójta, że zawarto w tej sprawie ugodę w                    listopadzie  a z kwietnia jest wiadomość, że sprawa nadal się toczy.
- pyta czy Pani Mariola Wybrańska Sekretarz Gminy spełnia kryteria kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania i uprawnień kwalifikacyjnych, które obowiązujące są dla powołania na to stanowisko,
- pyta jaki tytuł posiada Pani Mariola Wybrańska w związku z ukończeniem studiów wyższych i jaki kierunek ukończyła,
- pyta czy stan majątkowy Pani Marioli Wybrańskiej, który stwierdza w oświadczeniach majątkowych, uległ zmianie, dotyczy to nieruchomości,
- pyta czy z panią Iloną Maliszewską, obecnie zatrudnioną w Warsztatach Terapii Zajęciowej, łączy Panią Sekretarz Mariolę Wybrańską stosunek powinowactwa, 
- pyta Panią Mariolę Wybrańską czy wystawiała decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych w lipcu 2004 roku, ponieważ dysponuje protokołem kontroli Wojewody, która została przeprowadzona w okresie pomiędzy 15 a 18 kwietnia br., który stwierdza wiele nieprawidłowości w zakresie przyznawania świadczeń, wydawanych decyzji i nawet konieczności zwrotu niesłusznie wypłaconego dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem. Pyta kto będzie pokrywał koszty zwrotu tych pieniędzy do Skarbu Państwa, czy budżet Gminy czy osoba, która popełniła błąd wypłacając to świadczenie.
- Pyta Panią Wójt czy może podać sygnaturę akt sprawy, o której pisze do niej piśmie z dnia 25 maja 2005 roku odpowiadającym na jej pytania zadane na sesji i w formie pisemnej, ponieważ nie dostała na sesji odpowiedzi. Stwierdza, że Pani Wójt twierdzi, że Stowarzyszenie Przymierze dla Gminy Białe Błota  6 października 2004 roku przegrało w Sądzie Administracyjnym, ponieważ Sąd Administracyjny odrzucił skargę z tego dnia. Pyta czy Pani Wójt może podać sygnaturę akt tej sprawy i przedstawić uzasadnienie. Zwraca uwagę, że obecny Wójt, pełniący tą funkcję od trzech lat, nie rozwija się ponieważ stwierdzenia zawarte w tym piśmie przeczą temu. Uważa, że te sprawy są proste do rozróżnienia i nie powinno być kłopotu co do znaczenia słów odrzucić skargę i oddalić skargę.
- stwierdza, że nie zostało zasądzone na rzecz Pani Wójt żadne odszkodowanie, które miałoby zapłacić Stowarzyszenie Przymierze dla Gminy Białe Błota. W celu wyjaśnienia tego stwierdzenia odsyła do ustawy o referendum gminnym.
Zastępca Wójta zwraca uwagę Przewodniczącemu obrad, że wypowiedzi Pani Kreji są nieprecyzyjne i w większości mają charakter wniosków a nie zapytań.
Przewodniczący obrad prosi o powstrzymywanie się od ocen oraz wyrażania subiektywnych odczuć i zwraca Pani Kreji uwagę, żeby formowała konkretne pytania lub wnioski.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że ta część sesji dotyczy zapytań i wolnych wniosków i zgłasza wniosek. Uważa, że jeśli ktoś kłamie, że należy mu się odszkodowanie to powinien się najpierw zorientować jakie było postanowienie sądu i zapoznać się z obowiązującym ustawodawstwem.
- w związku z wykonaniem na podstawie zdjęć lotniczych rysunków geodezyjnych, pyta kto to finansuje, jakie są koszty i kto zabezpiecza ochronę danych i prywatności. Pyta czy robienie zdjęć lotniczych nie narusza prywatności i prawa własności nieruchomości,
- pyta ilu jest mianowanych pracowników w Urzędzie Gminy Białe Błota i na jakich stanowiskach,
- pyta z jakich ustaw odrębnych wynika, zawarte w kodeksie etycznym pracownika samorządowego Urzędu Gminy, ograniczenie zasady poufności informacji dotyczących życia osobistego pracownika samorządowego. Stwierdza, że w tej kategorii osób mieszczą się pracownicy, powołani w drodze wyboru, powołania i mianowania. Pyta dlaczego jest takie stwierdzenie, ponieważ osoba, która nie pełni funkcji publicznej i nie dysponuje środkami finansowymi zarządzając nimi właściwie nie ma obowiązku ujawniania. Uważa, że jest to precedens.
- pyta Przewodniczącego Rady Bronisława Balcerowskiego co ma do powiedzenia mieszkańcom, Radnym na temat ich wspólnych rozmów dotyczących złożonego przez Stowarzyszenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, ponieważ ocenia tę sytuację nagannie i uważa, że zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady wyszła mieszkańcom na gorsze. Stwierdza, że kilkakrotnie rozmawiała z Przewodniczącym o konieczności podjęcia rozmów w tej sprawie i czuje się przez niego oszukana. Uważa, że Przewodniczący ją cały czas zwodził, ponieważ obiecywał jej, że dojdzie do rozmów z Radą Gminy i nie spełnił tych obietnic. Zarzuca Przewodniczącemu, że poinformował ją, że nie może zwołać wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji gdy tymczasem nic nie stało na przeszkodzie żeby zwołać jakiekolwiek zebranie robocze.
- stwierdza, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska padło stwierdzenie, że Radni nie są odpowiedzialni za szkody, które wynikają dla mieszkańców z tytułu uchwalenia uchwały niezgodnej z prawem w sprawie zagospodarowania przestrzennego. Uważa, że każdego kto doprowadził do zmarnowania publicznych pieniędzy, na sporządzenie błędnego planu i na odszkodowania dla mieszkańców, właścicieli nieruchomości, którzy wybudują domy na podstawie tej uchwały, należy pociągnąć do odpowiedzialności prawnej.
- zwraca uwagę, Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, który stwierdził na Komisji że nie jest prawnikiem i mało się zna na planach zagospodarowania przestrzennego, że mieszkańcy nie wybrali go po to żeby zasiadał w Radzie i podnosił rękę. Uważa, że wystarczyło niewiele wysiłku z jego strony żeby się zapoznać z tą sprawą. Uważa, że stwierdzenie jakie padło ze strony Radnych na posiedzeniu tej Komisji, że do końca kadencji pozostało im już tylko rok jest dla mieszkańców nieporozumieniem, ponieważ stanowienie bubli prawnych jakie podejmuje Rada Gminy dotyczy mieszkańców.
Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka pyta Panią Wójt będzie realizacja naprawy ulicy Wierzbowej w Łochowie przy szkole na odcinku od ulicy Wiązowej do ulicy Bukowej w kierunku od szkoły do mostu. Wielu nowych mieszkańców pyta się o tą inwestycję.
- pyta czy są zabezpieczone pieniądze na zakupienie i założenie wielu brakujących tablic z nazwami ulic, ponieważ do chwili obecnej założono sześć sztuk.
- stwierdza, że w kwietniu odbyło się spotkanie na zakręcie w centrum Łochowa w gronie radnych, Przewodniczącego Rady Bronisława Balcerowskiego, Wandy Górnej i Tomasza Pilcha oraz pracownika Urzędu Gminy Pana Rutkowskiego, pracownika Starostwa Bydgoskiego Pana Mielińskiego i Policji ruchu drogowego,  na którym ustalono, że konieczne jest ustawienie na tej drodze fotoradaru ze względu na częste przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości na odcinku od ośrodka zdrowia do wysokości ulicy Brzozowej. Również miały być tam ustawione znaki ograniczające prędkość do 40 km/h. Stwierdza, że ma zapewnienie Pana Porażyńskiego ze Starostwa Bydgoskiego, że sprawę znaków bierze na siebie Starostwo. Pyta Przewodniczącego Rady, który stwierdził na tym spotkaniu, że bezpieczeństwo na tej drodze jest sprawą Gminy czy zostały w budżecie zabezpieczone pieniądze na skrzynkę na fotoradar a jeśli nie to co zostało w tej sprawie zrobione. Prosi o odpowiedź w tej sprawie również na piśmie.
Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że prosił na ostatniej sesji Radę Gminy o rozważenie czy korespondencja do Rady Gminy może być przekazywana bezpośrednio do Biura Rady Gminy i czy może być tam potwierdzany jej odbiór. Pyta Przewodniczącego dlaczego do tej pory nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Chce aby jego korespondencji do Rady Gminy nie trafiała w niepowołane ręce a za takie jego zdaniem są w sekretariacie i przyległych pomieszczeniach. Uważa, że jego wniosek jest uzasadniony, ponieważ w kilka dni po sesji pismo kierowane przez niego do Przewodniczącego Rady Gminy stało się przedmiotem korespondencji z Panią Wójt, która udzieliła mu odpowiedzi na pismo kierowane do Przewodniczącego rady Gminy przez osobę Sekretarza Gminy. Pyta jak mieszkańcy mogą być spokojni o to, że korespondencja przez nich kierowana trafia do właściwego adresata. Stwierdza, że Wójt jako organ podlega Radzie Gminy, która powinna go kontrolować.
- pyta Zastępcę Wójta, w związku z artykułem „Kolejna wojna o oczyszczalnię” z podtytułem „Doniesienie niestabilnego psychicznie?” w Gazecie Powiat autorstwa Jacka Gratkowskiego, który jest relacją wypowiedzi Zastępcy Wójta, czy odpowiadał prokuratorowi czy Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Pyta czy Zastępca Wójta odpowiadał na zarzuty z doniesienia czy powiadomienia przewidzianego procedurami prawnymi przynależnymi każdemu obywatelowi. Stwierdził, że napisał nie doniesienie a powiadomienie i nie o przestępstwie a o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pyta Zastępcę Wójta kim jest G. określony jako niestabilny psychicznie i na jakiej podstawie Zastępca tą niestabilność psychiczną stwierdził. Przypomina, że Zastępca Wójta dwa lata temu sam złożył powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego Wójta i pyta czy w związku z tym osoby składające tamto powiadomienie należy uznać za niestabilne psychicznie. Pyta czy Zastępca Wójta składał wtedy powiadomienie czy doniesienie.            W związku ze stwierdzeniem zawartym w artykule, że G. napisał o niegospodarności związanej z przebudową oczyszczalni ścieków bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków, pyta Zastępcę Wójta jakiego G. ma na myśli.
Kierownik GZEAS w imieniu dzieci i młodzieży dziękuje Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Jackowi Stojke za to, że poza oficjalnymi interpelacjami z własnej inicjatywy przyszedł do niego w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów w Zielonce i dzięki jego pomysłowi udało się zbudować bezpieczną zatoczkę dla autobusów szkolnych.
 
Ad. 10
Pani Wójt stwierdza, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzieli odpowiedzi na piśmie.
Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:
-          naprawa ulicy Wierzbowej w Łochowie będzie realizowana po tej sesji, ponieważ zostały zabezpieczone środki budżetowe na ten cel,
-          stwierdza, że Sołtys Łochowa ma wskazać miejsca gdzie brakuje tablic z nazwami ulic a po zgłoszeniu ich do Pana Rutkowskiego będą one w miarę możliwości realizowane,
-          stwierdza, że droga Bydgoszcz-Łochowice jest drogą powiatową, za którą odpowiada starostwo i jakiekolwiek inwestycje w pasie tej drogi nie są zadaniami własnymi gminy,
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że na spotkaniu o którym wspomniał Sołtys Łochowa, rozważano ulokowanie w Łochowie skrzynki w której Policja mogłaby montować fotoradar. Rozpatrywano zlecenie wykonania obudowy fotoradaru tak aby obniżyć koszty a jednocześnie aby spełniała ona wymogi określone przepisami. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do zasadności takiego rozwiązania, ale nie wie na jakim etapie realizacji jest obecnie to przedsięwzięcie. Potwierdza, że mowa była o kosztach w wysokości około 5 000 PLN i uznał, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców to taka suma powinna się znaleźć. Stwierdza, że otrzymał ze spotkania protokół, który zawiera ustalenia w tej sprawie i uważa, że taki protokół z pewnością znajduje się w Urzędzie Gminy.
Skarbnik Gminy zwraca uwagę, że w ramach budżetu nie ma już skąd brać środków, ponieważ trzeba by obcinać pieniądze na inne zadania uchwalone w budżecie na 2005 rok.
Pani Wójt stwierdza, że rozważa czy jest sens dofinasowywania w przyszłym roku utrzymania dróg powiatowych z budżetu Gminy ponieważ Starostwo Powiatowe nie realizuje z tych pieniędzy bieżących remontów i innych inwestycji, które wiążą się np. z prawidłowym oznakowaniem dróg powiatowych.
Zastępca Wójta odpowiadając na zapytania stwierdził, że bardzo wiele wypowiedzi, które padły w punkcie 9 miało charakter bardzo rozbudowanych wniosków, więc postara się odpowiedzieć na pytania, które udało mu się wychwycić. Stwierdza, że nie jest autorem artykułu, o którym mówił Pan Tadeusz Grzeszczak więc pytania w tym zakresie prosi skierować do autora tej publikacji. Dodaje że jego wypowiedzi zawarte w w/w artykule nie były autoryzowane. Stwierdza, że pytanie kim jest G. również należy skierować do autora tego artykułu i nie rozumie pytań, które w kontekście tego artykułu stawia Pan Grzeszczak.
Pani Wójt odpowiadając na interpelacje zapytania stwierdziła, że:
-          Pani Kreja na ostatniej sesji nie dokładnie słuchała tego co mówiła Pani Wójt ponieważ stwierdziła, że za kłamstwa i pomówienia publikowane przez Panią Kreję w prasie, sąd skazał Stowarzyszenie Przymierze Dla Gminy Białe Błota na zapłacenie 2000 PLN nawiązki na rzecz Caritas a nie na rzecz osoby Pani Wójt,
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że to pytanie jest istotne, ponieważ ma znaczenie dla oceny kompetencji osoby, która na nie odpowiada. Stwierdza, że każdy ma prawo do wniesienia uwag w zakresie swojej wypowiedzi do protokołu.
Przewodniczący obrad w związku z licznymi pytaniami Pani Kreji, prosi ją o wniesienie ich na piśmie i na piśmie zostanie udzielona odpowiedź.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że nie zostaną wniesione na piśmie, ponieważ były zgłoszone na sesji w sposób wyraźny i dokładny. Pani Wójt stwierdza, że z wypowiedzi Pani Kreji nie wynotowała pytań i prosi o ich przypomnienie i udzielenie odpowiedzi przez Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.
Pani Sekretarz odpowiadając na zapytania Pani Kreji stwierdziła, że:
-          jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego,
-          jej stan majątkowy nie uległ zmianie od złożenia oświadczenia majątkowego, również w zakresie nieruchomości,
-          z Panią Iloną Maliszewską, zatrudnioną w Warsztatach Terapii Zajęciowej, nie łączy jej stosunek powinowactwa,
-          w okresie objętym kontrolą decyzje w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych wydawał Wójt Gminy oraz osoby przez niego upoważnione czyli: Zastępca Wójta, Pani Kierownik Strzelczyk, Pani Kierownik Przyborska oraz Sekretarz Gminy. Bez analizy dokumentów źródłowych nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć czy podpisywała decyzję, w której stwierdzono nieprawidłowość. Stwierdza, że udzieli w tej sprawie odpowiedzi na piśmie po zapoznaniu się z dokumentami.
Przewodniczący obrad odpowiadając na zapytania stwierdził, że:
-  nie chce komentować subiektywnych odczuć na temat rozmów jakie prowadził z Panią Kreją i informuje, że sprawa organizacji spotkania Radnych została skierowana do Przewodniczących Komisji i jeśli Przewodniczący Komisji wyraziliby taką wolę to kwestia wezwania do usunięcia naruszenia prawa byłaby rozpatrywana, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że dopóki Wydział Prawny i Nadzoru nie wypowie się w sprawie zgodności z prawem zapisów uchwały w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego to organizacja takiego spotkania może być uznana przez Radnych za bezcelową. Stwierdza, że nie składał Pani Kreji żadnych zobowiązań z sprawie organizowania takiego spotkania.
- do wtorku wyjaśni jakie są ustalenia w sprawie ustawienia znaków i skrzynki na fotoradar w Łochowie, - zorientuje się w sytuacji jak można by zmienić system składania pism do Rady Gminy,
Pani Wójt stwierdza, że obieg dokumentów, w tym korespondencji, w Urzędzie Gminy, którego częścią jest również biuro Rady Gminy reguluje Instrukcja Kancelaryjna i jeśli przyjdzie imiennie zaadresowana przesyłka do Przewodniczącego Rady Gminy to nie jest ona otwierana w sekretariacie i w całości przekazywana adresatowi.
Zastępca Wójta wyjaśnia, że sekretarka nie potwierdzi wpływu pisma, którego nie widziała.
Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że otrzymał od Pani Sekretarz odpowiedź na pismo, które było kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy a wie, że przewodniczący jej do tego nie upoważnił. Zwraca uwagę, że przychodząc na sesję chce słyszeć zarówno pytania jakie są kierowane do Wójta i radnych jak i odpowiedzi. Uważa, że udzielanie odpowiedzi na piśmie powinno być stosowane do pytań składanych w takiej formie.
Pani Wójt wyjaśnia, że odpowiedzi na sesji mogą być udzielane jeśli pytania byłyby złożone odpowiednio wcześniej tak aby można się było do nich przygotować. Jeśli pytanie jest zgłoszone na sesji to można na nie odpowiedzieć pisemnie lub na następnej sesji. Pani Marzanna Kreja pyta czy Pan Przewodniczący podjął jakieś działania w ostatnim tygodniu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Przewodniczący obrad odpowiada, że w ostatnim tygodniu nie podejmował w tym temacie żadnych działań.
Zastępca Wójta odpowiadając na zapytania stwierdził, że:
- projekt uchwały w sprawie przekazania nieodpłatnie działki pod budowę ośrodka zdrowia w Łochowie był najdalej idącym ograniczeniem umożliwiającym zbycie działki jakie mogła zastosować Gmina zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Uważa, że o inne rozwiązania należy spytać wnioskodawcę. Pani Marzanna Kreja stwierdza, że Zastępca Wójta ją obraża a Przewodniczący ma do zapobiegania takim zachowaniom odpowiednie instrumenty a ich nie stosuje. Nie życzy sobie aby Zastępca Wójta udzielał odpowiedzi na jej pytania. Przewodniczący obrad stwierdza, że powód jaki przyświecał Radnym i z którego projekt uchwały w tej sprawie został wycofany z porządku obrad jest taki sam jaki zgłaszała Pani Kreja.
Przewodniczący obrad pyta czy pani Kreja chce odpowiedzi od Zastępcy Wójta. Pani Marzanna Kreja odpowiada, że nie.
Przewodniczący obrad stwierdza, że wobec tego zwalnia Zastępcę Wójta z obowiązku odpowiedzi na pytania Pani Kreji. Prosi o spokój na sali obrad i uszanowanie powagi obrad. Zastępca Wójta stwierdza, że z obowiązku udzielenia odpowiedzi może go zwolnić jedynie Wójt Gminy i odpowiadając na zapytania stwierdził, że:
-          sprawa w sądzie z firmą Oilfarm dotyczyła odszkodowania od Gminy za wydaną przez byłą Panią Wice Wójt Smarul błędną decyzję w sprawie działki w Cielu. Sprawa została w sądzie pierwszej instancji wygrana,
-          nie toczy się żadna sprawa z  Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Odbyła się ugoda pozasądowa i gmina spłaca należności,
-          w tej chwili nie ma możliwości podania sygnatury sprawy o która prosiła Pani Kreja,
-          zdjęcia lotnicze Gminy Białe Błota kosztowały 5000 PLN netto i zostały zapłacone ze środków na administrację. Nie nastąpiło naruszenie prywatności, ponieważ nie są to zdjęcia fotogrametryczne. Używane są one do celów promocyjnych oraz do sprawdzania zapisów ewidencji gruntów i zabudowy. Przykładowo podaje, że dla wsi Łochowice, 9 ha powierzchni stanowią działki budowlane a podatki są płacone jak za grunty rolne. Na tej podstawie występuje się do Starostwa o właściwą ewidencję gruntów i może to dać w sumie kwotę podatków z tego tytułu o 15 000 PLN wyższą i to tyko z terenu najmniejszej wsi,
-          nie jest w stanie ustosunkować się do wypowiedzi na temat kodeksu etycznego,
-          Radnym nie grozi odpowiedzialność za uchwalenie planu zagospodarowania, mogłaby grozić Gminie, ale tylko w przypadku gdyby ktoś poniósł rzeczywistą szkodę w wyniku jego obowiązywania,
-          Firma Sanitrans posiada pozwolenie na segregację śmieci a śmieci nie przekraczają granic działki i dochodzą do krawędzi rowu.
Pani Wójt stwierdza, że w tej ostatniej sprawie zostanie wysłana  kontrola.
  Ad. 11 Radny Stanisław Marks zwraca Przewodniczącemu Rady Gminy uwagę, że protokół musi odzwierciedlać przebieg tej sesji i skoro Przewodniczący powiedział, że musi się ze sprawą „przespać” to tak powinno być w protokole.
Przewodniczący obrad przyjmuje tą uwagę i zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół  z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005 roku.
Przewodniczący obrad  stwierdził, że porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 16 stron.                                                                                                         
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Rakoczy                            Wanda Górna                            Bronisław Balcerowski
Podinspektor                                                          
 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (28 września 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (28 września 2005, 12:16:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 12:53:30)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2113