Protokół XXXII sesji 12.10.2005

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2005
 
z nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 12 października 2005 roku, od godziny 12:00 do 16:00, która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Jacek Grzywacz
Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy
 
Spoza Rady udział wzięli:   Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pan Grzegorz Pilarski – Zastępca Wójta,  Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji nadzwyczajnej i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Uchwalenie porządku obrad.
5.        Przedstawienie przez Wójta przedmiotu projektów uchwał.
6.        Dyskusja nad projektami uchwał.
7.        Podjęcie uchwał:
-          w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy;
-          w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej,
-          w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
8.        Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 sierpnia 2005 roku oraz protokołu z nadzwyczajnej XXX Sesji Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 sierpnia 2005 roku.
9.        Zakończenie sesji nadzwyczajnej.
  Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy.
Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum. Radny Stanisław Marks jest nieobecny z powodu choroby.
 
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Jacka Grzywacza, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 13 głosami za i 1 wstrzymującym się Radnego Jacka Grzywacza na sekretarza obrad.
 
Ad. 4  Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Odczytał wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pani Wójt wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Radny Jacek Bonalski prosi o wprowadzenie do porządku obrad punktu zapytania i wolne wnioski ze względu na obecność mieszkańców ulicy Czystej w Białych Błotach, których dotyczy uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że jest to kolejna sesja, w której porządku nie ma zapytań i wolnych wniosków. Uważa, że mieszkańcy muszą mieć możliwość zabrania głosu w sprawach bieżących nie związanych bezpośrednio z projektami uchwał.
Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o przegłosowanie zmiany w porządku obrad zmiany tak aby były zapytania i wolne wnioski.
Radny Jacek Stojke prosi Panią Wójt o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad punktu zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt o wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
Pani Wójt wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punktu zapytania i wolne wnioski po punkcie 6.
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad wprowadzeniem punktu zapytania i wolne wnioski po punkcie 6. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXII Sesji po zmianach. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXII Sesji.
  Ad. 5 - 6 Sekretarz Gminy zgłosiła autopoprawki w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy; polegające na poprawieniu błędów pisarskich ze słów „Ten więc” na „Tak więc” oraz wykreślić słowa „Rady Miasta Bydgoszcz” po słowach „Gminy Białe Błota”. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem autopoprawek do projektu. Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawki.
Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej oraz omówiła przyszłą działalność ZAZ przy GOPS.
Radny Jacek Bonalski pyta jak wysokie środki będą potrzebne na adaptację budynku na siedzibę ZAZ.
Kierownik GOPS odpowiada, że koszty adaptacji i remontu pokrywa w stu procentach PFRON a wyniosą brutto ponad 400 tysięcy złotych. Gmina opłaca projekt i nadzór inwestorski. PFRON opłaca również 145 tysięcy złotych na zakup środka transportu.
Radny Henryk Sykut zwraca uwagę, że przekazanie sali gimnastycznej na ZAZ spowoduje, jeszcze większe ograniczenie możliwości prowadzenia lekcji W-F.
Pani Wójt odpowiada, że będą organizowane w ramach W-F wyjazdy m.in. na basen.
Radny Jerzy Kasprzak zwraca uwagę, że zapis w treści uchwały w brzmieniu wydatki bezosobowe jest nieprecyzyjny i pyta czy uchwała załatwia sprawę utworzenia rachunku całkowicie. Uważa, że należy doprecyzować umowy o dzieło i umowy zlecenia.
Kierownik GOPS prowadzenie rachunku przypomina, rozwiązanie, które jest stosowane przez szkoły. Księgowość ZAZ będzie prowadziła Główna Księgowa GOPS, ponieważ nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy w kolejnych latach przewiduje się dotacje z budżetu gminy na działalność ZAZ czy będzie się on utrzymywał ze środków PFRON.
Kierownik GOPS nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia do prowadzenia rachunku, ale dalej wykonywać tę pracę. Udział własny gminy od 2007 roku w ZAZ będzie wynosił 15%. ZAZ będzie prowadził działalność gospodarczą i zostanie tam utworzone 7 miejsc pracy.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy ZAZ będzie wymagał dofinansowywanie z urzędu gminy.
Kierownik GOPS odpowiada, że całość szacunkowo będzie kosztować 400 tysięcy, więc 15% z tej kwoty.
Wójt Gminy przedstawiła projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Radny Henryk Sykut pyta ile metrów długości chodnika jest na ulicy Czystej w Białych Błotach.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiada, że 450 metrów długości i półtora metra szerokości. Radny Tomasz Pilch zwraca uwagę, że należy zmienić projekt tak aby chodnik był po prawej stronie patrząc od ulicy centralnej. Wszystkie posesje są po prawej stronie, ulice prostopadłe do Czystej dobiegają do niej z prawej strony co może powodować kolizje z pieszymi. Uważa, że trzeba unieważnić przetarg budowy chodnika po lewej stronie, bo jest nielogiczny.
Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że cieszy się z powodu budowy chodnika na ulicy Czystej, ale stwierdza, że należy przy tym brać pod uwagę opinię i potrzeby mieszkańców tej ulicy.
Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, że logika wskazuje ułożenie chodnika po prawej stronie tam gdzie mieszkają ludzie i są inne możliwości zabezpieczenia wejścia na teren gimnazjum.
Pani Wójt stwierdza, że namawiała Radę sołecka Białych Błota do ułożenia chodnika na ulicy Czystej a pomysł położenia go po lewej stronie wyszedł od Rady Sołeckiej. Uważa, że ten pomysł jest dobry, bo poprawia bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Projekt był konsultowany z Dyrektorem Gimnazjum a dzieci idące do szkoły nie będą musiały przechodzić przez jezdnię.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej stwierdza, że szerokość jezdni musi wynosić 6 metrów a chodnika półtora metra. Ulica jest za wąska na chodnik po obu stronach.
Prowadzący obrad uważa, że więcej argumentów jest za chodnikiem po prawej stronie ulicy Czystej i takiego rozwiązania należy szukać. Warto zmienić decyzję o lokalizacji chodnika po lewej stronie, ponieważ nie jest to dobre rozwiązanie a jeszcze nie jest za późno.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że błędem było nie skonsultowanie lokalizacji chodnika z mieszkańcami, ponieważ ten projekt chodnika nie spełnia ich oczekiwań. Pyta Zastępcę Wójta z kim był ten projekt konsultowany.
Pani Wójt stwierdza, że stanowisko Zastępcy Wójta jest obecnie nie obsadzone a jej zdaniem nie było potrzeby konsultowania lokalizacji chodnika z mieszkańcami, ponieważ Rada Sołecka wyraziła zgodę a chodnik ma biec przy terenie gminnego przedszkola i gimnazjum. Uważa, że należy brać pod uwagę zdanie rodziców dzieci, które będą chodziły ulicą Czystą co gimnazjum.
Radny Henryk Sykut zwraca uwagę na bardzo wysoki koszt budowy tego chodnika w przeliczeniu na koszt ułożenia jednego metra. Należy czytelnie przygotowywać projekty uchwał tak aby było wiadomo co ile kosztuje. Raz jest mowa o chodniku, raz o płocie a raz o jezdni.
Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o włączenie do dyskusji członków Rady Sołeckiej
Radny Zenon Paplaczyk uważa, że można było zrobić najpierw chodnik, dobrze go zaplanować a dopiero później myśleć o płocie, jezdni itd.
Pani Wójt stwierdza, że jeśli nastąpi zmiana lokalizacji chodnika to nie uda się zrealizować tej inwestycji w tym roku.
Sołtys Białych Błota Roman Kujawa stwierdza, że Rada Sołecka dała 5 tysięcy złotych na budowę płotu przy przedszkolu a później dofinansowała dodatkowo jeszcze w kwocie kolejnych 5 tysięcy złotych budowę chodnika na ulicy Czystej, ale nie było mowy na temat po której stornie on ma być. Wydawało się logiczne, że po prawej tam gdzie mieszka większość mieszkańców, trzydzieści z trzydziestu trzech numerów. O pomyśle budowy chodnika po lewej stronie dowiedział się od mieszkańców.
Pani Wójt stwierdza, że Rada Gminy może nie podejmować uchwały w sprawie zmian w budżecie i wtedy budowa tego chodnika nie dojdzie do skutku.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej stwierdza, że 420 metrów chodnika miało kosztować 52 tysiące złotych + VAT.
Radny Leszek Wątorski w imieniu swoim i Radnego Stanisława Marksa dziękuje Panu Grzegorzowi Pilarskiemu za ogromny wkład pracy jaki włożył on w Gminę Białe Błota i wyraża smutek z powodu jego odwołania z funkcji Zastępcy Wójta Gminy.
 
13:45 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
14:05 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
  Pani Wójt stwierdza, że po przemyśleniu wycofuje projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, ale uprzedza nie jest przekonana i zastrzega, że pod koniec roku może być konieczność uchwalenia wydatków niewygasających a budowa chodnika może się nie udać w tym roku.
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
 
Ad. 7 Pan Waldemar Korona stwierdza, że był u Pani Wójt w sprawie chodnika po prawej stronie a ona mówiła mu zupełnie co innego niż mówi dzisiaj na sesji. Stwierdza, że Pani Wójt powiedziała mu wtedy, że niektórzy Radni pukali się w głowę na pomysł budowy chodnika po prawej stronie. Prosi żeby Pani Wójt powiedziała mu którzy Radni pukali się w głowę. Uważa, że argument o bezpieczeństwie dzieci nie przemawia do niego, bo mieszkańcy ulicy Czystej też mają dzieci, które mogą zostać potrącone wychodząc z domów prosto na jezdnię.
Pan Grzegorz Pilarski w związku z odwołaniem ze stanowiska Zastępcy Wójta podziękował Pani Wójt, Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom za współpracę. Przeprosił osoby, z którymi niejednokrotnie prowadził bardzo ostre spory i polemiki a które mogły się poczuć urażone w wyniku jego wypowiedzi. Zapewnił, że przyczyną jego odwołania nie był żaden konflikt z Wójtem Gminy, ale wyczerpanie się możliwości dalszej współpracy.
Pani Marzanna Kreja informuje, że dwa tygodnie temu Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaskarżył do WSA uchwałę w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Białe Błota.
-          informuje, że w WOK w Łochowie została przeprowadzona na wniosek Stowarzyszenia „Przymierze dla Gminy Białe Błota” kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor Pracy skierował sprawę o wykroczenie przeciwko prawom pracownika i kilka innych ustaleń pokontrolnych, które stwierdzają nieprawidłowości.
-          zwraca uwagę na dziwne zachowanie Dyrektora WOK w Łochowie, który wyrzucił ją z biblioteki publicznej w Łochowie. Stwierdza, że skierowała do Pani Wójt telefoniczna skargę w tej sprawie. Zwracam uwagę wójta, któremu podlega dyr. Damski, że załatwianie spraw, czy to będą sprawy pracownicze, czy jakiekolwiek inne w bibliotece jest niewłaściwe. Przedmiotem spraw, z którymi występowałam ostatnio do dyr. Damskiego były sprawy pracownicze, aczkolwiek są to również sprawy prywatne osoby fizycznej i takie wiadomości, które rozchodzą się z tego miejsca przez przypadek nie mogą mieć miejsca. W samym sformułowaniu zarząd, zarządzanie instytucją kryje się również obowiązek ochrony prywatności pracowniczej. Chcę zwrócić uwagę, że dyr. Damski nie radzi sobie z kwestią, dotyczącą prawa w zakresie rozdzielenia ośrodków. To jest sugestia inspekcji pracy, że na etapie podziału ośrodków sprawy te zostały źle przemyślane, ale nie może to rodzić konsekwencji prawnych dla pracowników. Jeżeli na etapie podziału ośrodków nie było wypowiedzenia umowy, to należy pewne sprawy tak skonstruować, aby było to zgodne z prawem. Jest to mój wniosek : zwrócić uwagę dyr. Damskiemu, ze niedopuszczalne jest załatwianie spraw związanych z zarządzaniem ta instytucją publicznie z naruszeniem prywatności i danych osobowych.
-          stwierdza, że otrzymała odmowną odpowiedź od Wójta na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci nagrania posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Uzasadnieniem tej decyzji jest stwierdzenie, że statut gminy nie stanowi o obowiązku przechowywania tych nagrań. Stwierdza, że przypadkiem na złożony przez nią wcześniej w czerwcu wniosek o udostępnienie informacji publicznej  w postaci trzech nagrań  posiedzeń komisji otrzymała w wyniku błędu zamiast nagrania Komisji Gospodarki nagranie Komisji Oświaty. Pyta o co chodzi, ponieważ kiedy chciała nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty to go nie dostała a kiedy prosiła o nagrania Komisji Gospodarki to dostała nagranie Komisji Oświaty.
-          pyta jakie są rzeczywiste powody odwołania Pana Grzegorza Pilarskiego ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy,
-          prosi Panią Wybrańską o powtórzenie jej wypowiedzi z poprzedniej sesji na temat decyzji, które zostały zakwestionowane przez Urząd Wojewody w wyniku kontroli i pyta czy to ona wydawała decyzje, które zostały zakwestionowane,
-          składa wniosek o nagłośnienie sali obrad Rady Gminy, ponieważ wielu wypowiedzi nie słychać. Prosi o kulturę, która mówi, że osoba mówiąca wstaje, mówi wyraźnie i nie pod nosem, nie do siebie. Zwraca uwagę, że mieszkańcy przychodzą tu z własnej nieprzymuszonej woli.
Pan Tadeusz Grzeszczak uważa, że jeżeli w wyniku decyzji o sporządzeniu projektu na chodnik po lewej stronie ulicy Czystej Gmina straci 18 tysięcy złotych wydanych na ten projekt to Pani Wójt nie powinna szukać innych winnych poza sobą. Uważa za bardzo pozytywne działania mieszkańców w tej sprawie a Pani Wójt proponuje uważniejsze wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców.
-          zwraca uwagę, że ścieżka rowerowa z Białych Błot do Bydgoszczy kosztowała gminę grubo ponad 400 tysięcy złotych a jest technicznie prostsza do wykonania niż chodnik. Pyta jak to jest możliwe, że metr bieżący ścieżki rowerowej kosztował 300 złotych a tej samej szerokości chodnik ma kosztować gminę 100 złotych. Tę sytuację poleca zbadać Przewodniczącemu Komisji Gospodarki Radnemu Tomaszowi Pilchowi.
-          stwierdza, że nie oznakowane przejazdy przez ścieżkę rowerową powodują ogromne zagrożenie kolizjami rowerzystów z samochodami.
-          ponawia żądanie wyrównania dróg w Trzcińcu oraz oznakowanie drogi dojazdowej do Trzcińca,
-          prosi Radnego Tomasza Pilcha o odpowiedź na pytanie które zadał mu na ostatniej sesji,
-          dziękuje Panu Grzegorzowi Pilarskiemu za kulturę jego wypowiedzi i stwierdza, że bardzo mu zależy aby każdy człowiek w tej gminie, który zetknie się z jej problemami pozostawił po sobie równie dobre wrażenie,
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że pytała ostatnio na sesji Przewodniczącego Rady czy kontroluje oświadczenia majątkowe radnych. Zwraca uwagę, że na stronie BIP znajduje się nie podpisane oświadczenie majątkowe jednego radnego. Stwierdza, że brak podpisu pod oświadczeniem powoduje, ze jest to facto nie złożenie oświadczenia majątkowego.
Radny Tomasz Pilch prosi Pana Grzeszczaka o powtórzenie pytania z poprzedniej sesji, na której nie był obecny.
Pan Tadeusz Grzeszczak pyta Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska dlaczego posiedzenia jego komisji nie są od mniej więcej od kwietnia nagrywane i jak to się ma do przejrzystości w gminie.
Radny Tomasz Pilch stwierdza, że przebieg komisji jest nagrywany, ale na potrzeby sporządzenia protokołu.
Pan Tadeusz Grzeszczak pyta dlaczego nagranie nie jest dołączane do protokołu.
Radny Tomasz Pilch stwierdza, że nie on organizuje obsługę techniczną Komisji, ale spróbuje z powrotem dołączać do protokołów nagrania.
Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka przypomina, że na ostatniej sesji prosił o otrzymanie na piśmie odpowiedzi w sprawie budowy oświetlenia na terenie Łochowa oraz rozmieszczenia tam tablic z nazwami ulic.
Pan Tadeusz Grzeszczak pyta dlaczego Pani Wójt nie publikuje w BIP swojego oświadczenia majątkowego. Stwierdza, że w miejscu w którym powinno być oświadczenie Pani Wójt jest nierozpoznawalny odręcznie pisany dokument.
Radna Gabriela Żernicka pyta czy w tym roku nastąpi budowa oświetlenie na ulicy Jemiołowej oraz uzupełnienia oświetlenia Żubrowej i Laskowej w Trzcińcu.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy Pani Wójt nie uważa za słuszne powiadomić Radnych i zgromadzonych tutaj mieszkańców o przyczynach odwołania Zastępcy Wójta. Uważa, że jest to ważne dla gminy i nie informowanie o tym Radnych jest karygodne. Pyta Pana Pilarskiego co przeskrobał lub co ewentualnie wykrył, że został odwołany z Zastępcy Wójta.
Przewodniczący obrad wnioskuje aby rozszerzyć obecny punkt porządku obrad odpowiedzi na zapytania. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:
-          nigdy nie była orędowniczką chodnika po prawej stronie, ale konsultowała to z jednym z radnych i powiedział on, że chodnik po prawej stronie to bzdura.
-          Wojewoda rzeczywiście zaskarżył uchwałę Rady Gminy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy do WSA i obecnie czeka na decyzję WSA.
Pani Marzanna Kreja zwraca uwagę Pani Wójt, żeby zachowała kulturę i wstała kiedy odpowiada na zapytania, ponieważ nie słyszy jej odpowiedzi. Uważa, że wójtowi przydałyby się ćwiczenia z emisji głosu.
Sekretarz Gminy odpowiadając na zapytania stwierdziła, że w sprawie udostępniania informacji publicznej w formie nagrania na CD-Rom z posiedzeń Komisji Rady Gminy na wniosek może poinformować, że Pan Tadeusz Grzeszczak, który zwrócił się z takim wnioskiem do Urzędu Gminy i otrzymał decyzję negatywną, od której odwołał się do SKO. SKO utrzymało negatywną decyzję Wójta w tej sprawie uznając, że odmowa udzielenia odpowiedzi z przyczyn podanych w uzasadnieniu decyzji jest słuszna. Stwierdza, że można przygotowywać nagrania z wszystkich przeprowadzanych Komisji i udostępniać je ponieważ Państwo tu obecni Pani Marzanna Kreja i Pan Tadeusz Grzeszczak występują z wnioskami o udostępnianie im wszystkich nagrań [...]
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że Pani Sekretarz Gminy kłamie.
Prowadzący obrady przywołuje Panią Kreję do porządku i prosi o spokój.
Sekretarz Gminy [...] kontynuując odpowiedzi na zapytania stwierdziła, że przetwarzanie nagrań wymaga dodatkowego czasu pracowników, którzy muszą odłożyć swoje obowiązki żeby przerobić nagranie w plik, który będzie możliwy do odtworzenia. Nagranie w takiej postaci jakie jest sporządzane np. na sesji jest niemożliwe do odtworzenia bez specjalnego oprogramowania. Przygotowanie każdego nagrania wymaga czasu i odłożenia bieżących spraw oraz ponoszenia kosztów. Dlatego, że nie ma statutowego obowiązku dołączania nagrań do protokołów posiedzeń Komisji nie są one dołączane tak jak jest to w przypadku obrad sesji Rady Gminy. Fakt, że Pani Kreja dostała kiedyś nagranie innej Komisji wynika z tego, że początkowo podjęto próbę przetwarzania wszystkich nagrań, ale ich ilość uniemożliwia ich obróbkę i archiwizowanie. Nagrania po zatwierdzeniu protokołu z posiedzeń Komisji są niszczone.
Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:
-          trudno wyciągnąć wnioski co do rzekomego zajścia w bibliotece publicznej W Łochowie. Stwierdza, że Panią Kreję miała okazję w różnych sytuacjach oglądać i być świadkiem. Natomiast nie wie jak zachował się dyrektor Damski, być może był sprowokowany zachowaniem, którego nieraz na sesji mieliśmy próbkę i zareagował prosząc o opuszczenie ośrodka. Być może była to próba zakłócenia porządku.
-          powodem odwołania Zastępcy Wójta było wyczerpanie się możliwości dalszej współpracy i realizacji wizji gminy, którą sobie założyła. Odbyło się to nie w atmosferze skandalu, ale przyjaznej. Zastępca wójta ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W pewnym momencie współpraca przestała być możliwa, a napięcia na poziomie kierownictwa nie służą rozwojowi i przyszłości gminy.
-          sprawdzi czytelność swojego oświadczenia majątkowego w BIP,
-          sołtys otrzyma odpowiedzi na piśmie na temat oświetlenia i nazewnictwa ulic w Łochowie przed zebraniem wiejskim,
-          prawdopodobnie w tym roku nie zostanie wykonane oświetlenie w Trzcińcu w tym roku, ponieważ nie uda się skompletować dokumentacji na tym terenie,
Pani Marzanna Kreja uważa, że nie jest prawidłowe takie zarządzanie WOK jak to czyni Dyrektor Damski. Stwierdza, że ma prośbę do Pana przewodniczącego, żeby słowa, które padły ze strony wójta na jej pytanie zostały zaprotokołowane. Zwraca uwagę, że w zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpatrywał sprawę o zniesławienie przez Panią wójt osoby fizycznej i sprawa jest w toku. Chce element tej wypowiedzi wykorzystać w podobnym postępowaniu.
Pan Tadeusz Grzeszczak pyta dlaczego Pani Wójt pozwala aby poległy jej Sekretarz Gminy wkracza w kompetencje organów gminy odpowiadając na pytanie kierowane do Radnego Pilcha
- odczytał swoje stanowisko w sprawie odrzucenia jego skargi przez SKO i zwraca uwagę, że może się od tej decyzji odwołać
Sekretarz Gminy stwierdza, że w uzasadnieniu decyzji SKO szeroko pisze o tym, że obsługę Rady Gminy zapewnia Wójt.
Przewodniczący obrad przywołuje Pana Tadeusza Grzeszczaka do porządku.
Sekretarz Gminy przypomina, że zapytania i interpelacje kieruje się na sesji do Wójta Gminy.
Radny Leszek Wątorski pyta czy przewiduje następcę na stanowisko Zastępcy Wójta.
Pani Wójt stwierdza, że nie szukała i nie szuka następcy Zastępcy Wójta ale nie wyklucza, że może powołać Zastępcę.
Radna Gabriela Żernicka przypomina, że już drugą kadencję wnioskuje o uzupełnienia oświetlenia w Trzcińcu. Szkoda, że w tym roku nie uda się nic zrobić z oświetleniem ponieważ w przyszłym roku skumuluje się to również z innymi oczekiwaniami mieszkańców.
 
15:15 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
15:30 Przewodniczący obrad wznawia obrady
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 12 października 2005 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy;
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej,
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Ad. 9
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białe Błota oraz protokołu XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXIX Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2005 roku oraz z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2005 roku.
Pani Wójt zwróciła uwagę, że Sesja to święto gminy, są flagi, podejmuje się uchwały i przychodzą mieszkańcy. Stwierdza z ubolewaniem, że poprzez pacyfikowanie tej części sesji przez dwu, trzy-osobowa grupę, dochodzą do niej głosy ze strony mieszkańców, którzy wybierają się na sesję i wychodzą, bo jest to żenujące zjawisko. Sesja nadzwyczajne powinna być krótka a  są sytuacje, że obrady zaczynają się o 12 i kończą po 20. Zwraca uwagę, że na sesji siedzą sołtysi i radni, bo taki jest ich obowiązek, siedzi wójt ze wszystkimi pracownikami oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Stwierdza, że dochodzi do tego, że dwie albo trzy osoby, które są na każdej sesji mają swoje wystąpienia, manifestacje, postulaty, przychodzą na sesję tylko po to aby obrażać, pokrzyczeć i zakłócać porządek. Prosi, żeby postarać się tę część sesji usprawnić, żeby ci mieszkańcy, którzy naprawdę mają swoje sprawy do załatwienia, żeby mieli szanse też się wypowiedzieć i nie na każdej sesji byli świadkami takiego żenującego zjawiska. Podkreśla, że sesja rady gminy, jest to najważniejszy moment w ciągu miesiąca, gdzie podejmuje się uchwały. Często ci, którzy pouczają, powinni przyjrzeć się swojej osobie i postępowaniu. Pyta pani Krei czy te dwa tysiące na Caritas zostały już wpłacone, czy nie jeśli zostały, to cofa pytanie a jeśli nie, to pyta jak można pouczać innych o przestrzeganiu prawa, mając prawomocny wyrok sądowy.
  Ad. 10 Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXXII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 9 stron.                                                                                                        
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Rakoczy                     Radny Jacek Grzywacz                  Bronisław Balcerowski
podinspektor                                                       
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: RG (22 października 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (4 stycznia 2006, 09:57:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:33:55)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3280