Protokół XXXV sesji 29.12.2005

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2005
 
 
z XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 grudnia 2005 roku, od godziny 12:00 do 22:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Jerzy Kasprzak
Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy
 
Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Uchwalenie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006
2)       w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
3)       w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
4)       w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota
5)       w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota
6)       w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota
7)       w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
8)       w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Białych Błotach
9)       w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10
10)    w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2005 r.
11)    w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy
12)    w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
13)    w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 9.  Zapytania i wolne wnioski.
10.  Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
12. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XXXV Sesji.                                                                                                                                                                                                                      
 
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum. Nieobecny był z powodów zawodowych Radny Jacek Bonalski
 
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Jerzego Kasprzaka, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się wybrali Radnego Jerzego Kasprzaka na sekretarza obrad.
 
Ad. 4  Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006. Uważa, że było zbyt mało czasu na przeanalizowanie projektu budżetu i dodatkowy miesiąc powinien wystarczyć na naniesienie propozycji aby projekt budżetu zadowolił wszystkie strony.
Radny Leszek Wątorski uważa, że dobrze by było aby wszystkie Komisje spotkały się z Wójtem w celu omówienia propozycji do projektu budżetu tak aby stał się on lepszy. Uważa, że należy najpierw zakończyć inwestycje, na które są już wykonane projekty.
Radny Bartosz Lau nie wie czy wniosek Radnego Grzywacza spełni swoją rolę, ponieważ jeśli w styczniu nie odbyłaby się debata o jaką wnioskuje Radny Wątorski, to wycofywanie projektu uchwały budżetowej jest bezcelowe. Stwierdza, że poprze wniosek o wycofanie tego projektu z porządku obrad jeśli będzie wola debaty nad tym projektem również ze strony Wójta. Nie poprze tego projektu budżetu, ponieważ wydatki budżetowe są większe o 1/5 niż w poprzednim budżecie i o 1/3 niż w budżecie na 2004 rok. Uważa, że budżet musi zawierać zapisy pozwalające na wykonywanie inwestycji w najbliższych latach.
Radny Henryk Sykut zwraca uwagę, że projekt budżetu na 2006 rok nie powinien być w tym kształcie uchwalany, ponieważ
Radny Jerzy Kasprzak stwierdza, że przez miesiąc nic w projekcie budżetu nie da się zmienić Uważa, że nie można porównywać budżetu, który pozostał z poprzedniej kadencji.
 
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006. Rada w głosowaniu jawnym 7 za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się.
Radca Prawny stwierdza, że za wnioskiem o zmianę porządku obrad musi być 8 radnych, bezwzględna większość podstawowego składu Rady Gminy.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXV Sesji. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXV Sesji.
 
12:15 do obrad sesji dołączył Radny Jacek Bonalski  
Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 
Ad. 6 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Ad. 7   Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie. Ponadto:
-          pyta kiedy nastąpi zamiana przez gminę gruntów „lasu belmowskiego” z Lasami Państwowymi w celu przedłużenia  ul. Laskowej w Trzcińcu,
-          ponownie prosi o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu  na Miedzyń,
-          pyta kto ma finansować świetlice wiejskie.
Radny Leszek Wątorski pyta co się dzieje z chodnikiem na ulicy Czystej. Stwierdza, że na odcinku od ul. Bajecznej do gimnazjum trzeba będzie go rozebrać, bo prace nad jego poprawieniem są prowadzone w temperaturze –7-8oC. Uważa, że w takim stanie chodnik ten nie powinien być przez gminę odebrany od wykonawcy,
-          pyta ile kosztował I i II etap budowy chodnika na ulicy Czystej i co się stało z resztą pieniędzy zaplanowanych na tą inwestycję.
Radny Bartosz Lau pyta jakie działania w sprawie gazyfikacji gminy podejmuje Wójt oraz ile gospodarstw domowych zostało podłączonych do sieci.
Radna Wanda Górna ponawia inicjatywę uruchomienia połączenia autobusowego na trasie Łochowo-Białe Błota- Bydgoszcz ok. godz. 11:00-12:00.
Radny Zenon Paplaczyk pyta co się zmieniło, że po trzech latach od jego interpelacji  Wójt podjął wreszcie decyzję o zatrudnieniu doręczyciela korespondencji.
Radny Stanisław Marks pyta dlaczego Urząd Gminy nie wynajmuje pomieszczeń nad pocztą w Białych Błotach,
-          uważa, że należy przyśpieszyć przyłączanie odbiorców do sieci gazowej,
-          wnioskuje o podjecie rozmów z przewoźnikami w sprawie dojazdów z Bydgoszczy w kierunku Przyłęk w godzinach wieczornych.
Radny Jacek Grzywacz pyta dlaczego krawężniki na ul. Czystej są wyżej niż bramy i furtki mieszkańców,
-          pyta dlaczego mieszkańcom naliczany jest podatek od gruntów przejętych przez gminę pod drogi. Stwierdza, że zgłaszał ten problem Wójtowi i miał być on załatwiony, gdy tymczasem mieszkańcy otrzymali nakaz zapłaty podatku za grunty, których właścicielem jest gmina.
Radna Ewa Kiełczyńska wnioskuje aby zamontować lustro na skrzyżowaniu ul. Przysieckiego i ul. Mostowej w Przyłękach w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.
Radny Jacek Stojke pyta kto odpowiada za czystość w lasach i przydrożnych rowach.
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 29 stycznia 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006
Radny Stanisław Marks pyta odnośnie działu dochody ze sprzedaży gruntów gminy 1 800 000 złotych:
-          czy uwzględniono wpływy za obwodnicę,
-          czy te wpływy nie będą zrealizowane w 2005 roku,
-          czy wyliczono je z decyzji o przyjęciu przez Skarb Państwa,
Stwierdza, że sprzedaż działek gminy, co wynika z tegorocznych przetargów, spada więc należy wziąć to pod uwagę konstruując budżet.
Odnosząc się do zwiększonych dochodów z czynszów w oświacie o 16% pyta czy przewiduje się podwyżkę czynszów również o 16%.
Odnosząc się do figurujących w projekcie budżetu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 50 000 złotych, pyta czy będą podjęte uchwały o zaliczeniu dróg do dróg publicznych gminnych w celu pobierania tych opłat zgodnie z prawem oraz czy opłatami są wszystkie tablice reklamowe.
Odnosząc się do planowanego w projekcie budżetu wzrostu o 22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pyta z czego wynika taki szacunkowy wzrost. Czy być może mieszkańcy niezameldowani w gminie przemeldowali się w dużej ilości w tym roku.
Stwierdza, że część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 21% i pyta czy jest to już podane przez ministra finansów.
Pyta czy minister finansów podał, że zwiększenie dotacji na pomoc społeczną zwiększa się o około 20%, jeżeli teraz mówi się o oczekiwaniu zaangażowania gmin w płaceniu „becikowego”.
Pyta z czego wynika zmniejszenie do 38% środków z „innych źródeł” na inwestycje w ochronie środowiska.
Stwierdza, że w wydatkach na drogi przewiduje się zmniejszenie o 7% czyli 43 tysiące złotych na utrzymanie dróg i pyta jak ma być zapewniony poziom utrzymania dróg, jeżeli przy tegorocznych większych środkach była tak zła sytuacja. Uważa, że po równiarce powinien częściej być używany walec, a to przecież kosztuje.
Odnosząc się do planowanych w projekcie budżetu 830 tysięcy złotych stwierdza, że brak planów i uchwał o zaliczeniu do dróg gminnych na gruntach dzielonych nie uzasadnia zbyt wielu wypłat bieżących przy podziałach. Stwierdza, że z planu wypłat zaległych wynika na 2006 rok 950 tysięcy złotych odszkodowań i pyta na jakiej podstawie projekt budżetu nie uwzględnia uchwały rady.
Zwraca uwagę, że na 2005 rok z planu wypłat przewidywano 264 tysiące złotych, a w budżecie przewiduje się 257 tysięcy złotych. Pyta czy nie bierze się pod uwagę wypłat pozaplanowych jeżeli ktoś zdecyduje się na wzięcie wcześniejszego zmniejszonego odszkodowania.
Stwierdza, że na zakupy gruntów pod drogi  wydano w 2005 roku 155 tysięcy złotych i pyta jaka jest zapłata na ten rok za drogi w Trzcińcu.
Pyta czy nie będzie również w tym roku zakupów jak od Pani Kranz w tym roku, czy jej brat nie czyni już podobnych kroków w celu zmuszenia Gminy do zakupu gruntów.
 
13:00 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
13:15 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym 8 głosami za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Radny Henryk Sykut uważa, że stawki tego podatku nie powinny wzrastać ze względu na rosnące ceny paliw, które są bardzo dokuczliwe dla prowadzących działalność gospodarczą.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym 13 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 12 głosami za i 3 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 4 głosami za, 3 przeciw i 7 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Białych Błotach
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 6 głosami za, 4 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2005 r.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.
 
20:30 Radny Jacek Grzywacz opuszcza obrady sesji. Przewodniczący obrad stwierdza obecność 14 Radnych czyli quorum.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy
Radny Stanisław Marks wnioskuje o zmianę w treści projektu uchwały polegającą na wykreśleniu zapisu, że Głos Białych Błot jest wydawany w 2006 roku. Uważa, że decyzja o wydawaniu tej gazety powinna być bezterminowa tak aby Dyrektor BOK mógł swobodnie decydować o jej wydawaniu. Uważa, że podniesie to niezależność tej gazety i sprawi, że nie powtórzy się sytuacja z ubiegłej kampanii wyborczej, kiedy Głos Białych Błot był tubą wyborczą Wójta.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że nie rozumie następującego zapisu w uzasadnieniu projektu uchwały „W zamian za powyższe grunty, Gmina Białe Błota przekaże grunty oddane obecnie w dzierżawę Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu – Krzysztof i Danuta Kliś oznaczone numerami ewidencyjnymi: 65 i 79.” i pyta Pana Klisia czy już zapłacił za te działki.
Pan Krzysztof Kliś stwierdza, że przy umowie wstępnej, która była w 1993 roku działki zostały już zapłacone. Stwierdza, że w obrębie jego gospodarstwa rybackiego, znajduje się sześć działek, które są własnością Gminy. Czeka już piąty rok aż ta sprawa zostanie uregulowana. Zaapelował do Rady Gminy o nie podejmowanie przedmiotowej uchwały uzasadniając to chęcią uregulowania sprawy własności wszystkich działek a nie tylko tych opisanych z projekcie uchwały.
Pani Wójt stwierdza, że będzie starała się polubownie rozwiązać ten problem.
Radny Stanisław Marks stwierdza, że w świetle informacji jakie uzyskał od Pana Klisia nie poprze tej uchwały.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 5 głosami przeciw i 9 wstrzymującymi się odrzuciła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.
  Ad. 9 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bartosz Lau odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota i funkcjonowania Urzędu Gminy a następnie przedstawił Radzie Gminy propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2006 roku. Rada Gminy 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła proponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bartosz Lau stwierdził, że w dalszym ciągu trwa wyjaśnianie przez Komisję Rewizyjną sprawy autentyczności protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 2005 roku.
Radny Henryk Sykut zwraca prowadzącemu obrad uwagę, żeby kontrolował czas wypowiedzi osób zabierających głos, ponieważ jest już bardzo późna pora. Zwraca uwagę, że Prowadzący obrady, w celu dyscyplinowania osób zabierających głos powinien stosować, środki przewidziane w statucie gminy.
Pani Marzanna Kreja informuje, że 11 stycznia 2006 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w sprawie skargi na uchwałę Nr XXVI/ 352 /2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Drzewce, Kruszyn Krajeński, Prądki, Zielonka, Ciele. Zwraca uwagę, że rozprawa będzie dotyczyła skargi zarówno Stowarzyszenia Przymierze dla Gminy Białe Błota jak również skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w tej samej sprawie.
-          pyta Panią Sekretarz Mariolę Wybrańską czy prawdą jest, że aktualnie kształci lub dokształca się na koszt Gminy Białe Błota. Czy mogła by podać jaki kierunek studiów i czy ewentualnie jaki koszt również. Czy Rada Gminy to dofinansowanie zaakceptowała lub zaakceptuje, ponieważ Pani Mariola Wybrańska powołana na funkcję Sekretarza poinformowała wszystkich państwa, że spełnia aż nadto wymogi kwalifikacyjne. Stwierdza, że później z Panem Grzeszczakiem próbowała dociec czy aby na pewno spełnia i ustalono, że ma wykształcenie a z kolei rozporządzenie mówi o wykształceniu wyższym. Dlatego chce aby ta sprawa była wyjaśniona.  
-          pyta dlaczego sprawa statutów, które zostały skonsultowane, a chodzi o sprawę Łochowa, znowu utknęła i nic się w tej sprawie nie dzieje,
-          pyta czy to prawda, że artykuły do Głosu Białych Błot, mimo że znajduje się on w gestii Białobłockiego Ośrodka Kultury, są dostarczane Wójtowi i czy jest prawdą, że Wójt dokonuje w nich skreśleń,
-          odnosząc się do ostatniego wydania Głosu Białych Błot, gdzie Radni mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w 2005 roku, pyta Radną Wandę Górną jakie sprawy załatwiała, jakiej pomocy udzieliła w sprawach socjalno-bytowych i na jakiej zasadzie. Czy Radna Górna nie uważa, że jest to wykorzystywanie mandatu do załatwiania spraw prywatnych, które wiążą się z jakimiś korzyściami,
-          odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Bronisława Balcerowskiego, który na łamach Głosu Białych Błot bardzo górnolotnie wypowiedział się na temat swoich osiągnięć w 2005 roku zwłaszcza na polu praworządności, pyta czy jest mu znany artykuł 24 h ustęp 6,8,9 ustawy o samorządzie gminnym, która stanowi elementarz Radnego a w szczególności Przewodniczącego Rady. Pyta czy Przewodniczący Rady spełnił swój obowiązek wynikający z artykułu 24 h, ponieważ w jego analizie oświadczeń majątkowych Radnych faktycznie nie ma analizy a tylko powtórzenie ustaleń Urzędu Skarbowego. Stwierdza, że praworządność polega na stosowaniu prawa i pyta dlaczego Przewodniczący unika wypełniania swoich obowiązków wynikających z zapisów ustawy. Stwierdza, że wykonywanie tego obowiązku wiąże się ze zjawiskiem kamuflowania zachowań korupcyjnych a zapisy artykułu 24 h służą temu aby wszyscy mieli pełny obraz sytuacji.
Pan Tadeusz Grzeszczak odnosząc się do interpelacji Radnej Gabrieli Żernickiej w sprawie skrzyżowania z drogą na Miedzyń, stwierdza że Radni zamiast składać przez całą kadencję interpelacji powinni wychodzić z inicjatywą uchwałodawczą i przedkładać Radzie projekty uchwał z uzasadnieniem. Uważa, że składanie wniosków na zebraniach wiejskich w jego przypadku nie przyniosło żadnych efektów za to składane przez niego skargi wywołały znacznie większy oddźwięk. Radnej Żernickiej proponuje, żeby od dziś nie składała interpelacji tylko inicjatywę uchwałodawczą w postaci projektu uchwały pod głosowanie
-          stwierdza, że 9 grudnia dzień po zebraniu wiejskim w Trzcińcu a było ich w tym dniu kilka, jedno zwołane przez Panią Sołtys, drugie niecałe dwie godziny wcześniej przez Wójta w sprawie konsultacji nad statutem sołeckim. Uważa, że doszło do zawyżenia frekwencji, ponieważ oba te zebrania nałożyły się na siebie, ponieważ mieszkańcy przyszli na to drugie gdy jeszcze trwało pierwsze. Sygnalizuje, że będzie to przedmiotem jego skargi.
-          Stwierdza, że zwrócił się z prośba o udostępnienie protokołów z wszystkich zebrań wiejskich w Trzcińcu w tym dniu i ich nie otrzymał. Zamiast protokołów otrzymał od Pani Sekretarz interpretację przepisów i jest obrażony, że Pani Sekretarz wystosowała do niego w drugi dzień świąt pismo, w którym stwierdziła, że nie ma takiego obowiązku, ponieważ żaden przepis prawny nie nakłada na Wójta, czy na prowadzącego zebranie, wymogu wyłożenia i udostępnienia protokołu z takiego zebrania. Stwierdza, że sprawdził to i rzeczywiście nie ma takiego wymogu, ale pyta co stało na przeszkodzie żeby w ciągu trzech tygodni wykonać taki protokół. Pani Sekretarz poinformowała go również, że zwróciła się do Pani Sołtys Żernickiej o przedstawienie protokołów z zebrań wiejskich w sołectwie Trzciniec m.in. z czerwca 2005 r. Wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli działalności sołectwa Trzciniec pod kątem wykonywania przez sołtysa dokumentacji zebrań.
-          wnioskuje o złożenie do prokuratury doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na terenie gminy w sprawie gospodarki gruntowej co polega na tym, że kilka lat temu Fundacja im. hrabiny Anieli Potulickiej uzyskała od gminy Białe Błota darowiznę w postaci gruntów, które przekazała nieodpłatnie firmie „Ziemiopłody” i sprzedawcą gruntów panu Klisiowi nie jest fundacja tylko firma „Ziemiopłody”. W związku z tym, gdyby dzisiaj została podjęta uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, Rada Gminy zalegalizowałaby przestępstwo w tej sprawie. Również sprawę gospodarowania gruntami w gminie Białe Błota zgłasza Komisji Rewizyjnej celem skontrolowania.
-          stwierdza, że otrzymał od prezesa ZWiUK informację, że dopiero w na trzy miesiące przed upływem terminu wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne, ponieważ nie można wcześniej się o nie ubiegać. Uważa, że jest to nieprawdą, ponieważ Prezes Barczak wystąpił o pozwolenie wodno-prawne innego typu niż dotychczasowe. Uważa, że jest to działanie celowe i zawierające nieprawidłowości.
Radny Henryk Sykut pyta jaka będzie procedura przyznawania środków sołeckich w sytuacji kiedy część sołectw ma nowe statuty a część stare.
Radny Leszek Wątorski stwierdza, że dobrze się stało że powstała górka dla dzieci zjeżdżających na sankach na terenie koło KS Spójnia, ale ostatnio dowieziono tam ziemię razem z gruzem co stwarza zagrożenie wypadkiem. Prosi o uporządkowanie tego terenu.
 
Ad. 10
Pani Wójt poinformowała, że ze względu na czternastą godzinę pracy w dniu dzisiejszym, odpowiedzi udzieli na piśmie.
Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że dawno doszła do wniosku, ze oddawanie protokołów z zebrań wiejskich do Urzędu Gminy mija się z celem, ponieważ wnioski w nich zawarte nie są realizowane. Stwierdza, że protokół z zebrania wiejskiego z 16 czerwca 2005 r. i 8 grudnia 2005 r. złożyła w Urzędzie Gminy, choć późno za co przeprasza. Stwierdza, że protokół z zebrania wiejskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku stanowi nagranie magnetofonowe, które zostało udostępnione Panu Tadeuszowi Grzeszczakowi, w celu przegrania a następnie Pan Tadeusz Grzeszczak zaproponował jej żeby zniszczyć to nagranie. Wyjaśnia, że na zebraniu wiejskim 16 czerwca 2005 r. nie były głosowane uchwały tylko wnioski zatem skarga Pana Grzeszczaka jest niezasadna.
Radna Wanda Górna odpowiada Pani Kreji, że zgłaszali się do niej mieszkańcy o pomoc w różnych sprawach i jako radna ma obowiązek służyć pomocą ludziom w miarę swoich możliwości. Uważa, że nie może ujawniać jakim osobom pomagała, ponieważ jest to prywatna sprawa tych osób i mogą one sobie nie życzyć aby ich problemu były upubliczniane.
Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska odpowiadając na pytania dotyczące jej osoby stwierdza, że nie wie dlaczego Pana Grzeszczka obraża pismo z Urzędu, w którym przekazuje mu fakty i prawdę, czyli to, że Gmina nie posiada protokołów z zebrań wiejskich. Natomiast protokół z zebrania w sprawie statutu sołectwa Trzciniec jest sporządzony w wersji roboczej, ale z tego tytułu, że panuje epidemia choroby, pracownicy którzy byli obecni na tym zebraniu przebywają na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie pracowników ze zwolnienia protokół zostanie sporządzony i Pan Grzeszczak będzie mógł go otrzymać. Pismo, które zostało do niego skierowane miało na celu poinformowanie go o bieżącym stanie załatwiania jego sprawy.
- odpowiadając na pytanie Pani Kreji stwierdza, że raz już odpowiadała no to pytanie, ale jeśli jest taka potrzeba to może powtórzyć, że jest magistrem ekonomii i była nim w momencie kiedy powoływano ją na stanowisko Sekretarza Gminy. Studia skończyła w roku 1984. W między czasie ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych a w chwili obecnej jest słuchaczem studium podyplomowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stwierdza, że obowiązek dokształcania pracowników, a pracowników samorządowych w szczególności, wynika z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i regulaminu pracy Urzędu Gminy. Studia są finansowane w 50% przez Urząd Gminy w 50% z jej prywatnych środków. Do tej pory za studia zapłacono 1550 złotych, z czego gmina - 775 złotych. Na koniec przytacza znamienne słowa wypowiedziane przez Panią Prezes Marzannę Kreję, że praworządność polega na przestrzeganiu prawa i przypomina, że prawo zabrania palenia tytoniu w obiektach oświatowych a Pani Kreja łamie ten ustawowy zakaz i pali w toalecie.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że pytała jakiego rodzaju są to studia i czy Rada Gminy udzieliła akceptacji na ich finansowanie. Czy są to studia przydatne ze względu na jej pracę.
Pani Wójt stwierdza, że studia te są przydatne i sama skierowała Panią Sekretarz na te studia. Poprzedni Wójt finansował pracownikom studia w 100%, a ona przyjęła zasadę 50% odpłatności. Zachęca wszystkich pracowników do tego aby podnosili swoje kwalifikacje, żeby lepiej pracowali dla mieszkańców gminy.  
Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska uzupełniając swoją wypowiedź stwierdza, że studiuje na podyplomowym studium administracji publicznej.
Przewodniczący obrad stwierdza, że jego wypowiedź w Głosie Białych Błot była przez niego przemyślana i nie uważa, żeby zawierała jakieś niestosowne sformułowania.
 
21:50 obrady sesji z opuszcza Radna Gabriela Żernicka
 
Ad. 11
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół  z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 12
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera stron 10.                                                                                                      
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Rakoczy                           Jerzy Kasprzak                          Bronisław Balcerowski
Podinspektor                                                           
 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (10 stycznia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (16 marca 2006, 09:51:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:39:39)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2857