Protokół XXXVI sesji 26.01.2006r

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2006

 

z XXXVI Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 26 stycznia 2006 roku, od godziny 12:00 do 21:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radny Stanisław Marks

Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

7.        Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8.        Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

9.        Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10.     Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

11.     Sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota za rok 2005.

12.     Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

13.     Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

2)       w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie,

3)       w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006,

4)       w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.,

5)       w sprawie Statutu Sołectwa Prądki,

6)       w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka,

7)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych,

8)       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

9)       zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,

10)    w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,

11)    w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

14.     Zapytania i wolne wnioski.

15.     Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.

16.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Zakończenie obrad XXXVI Sesji.                                                                                                                                                                                                                       

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 12-tu radnych czyli quorum.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Stanisława Marksa, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 11 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Stanisława Marksa na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Radny Stanisław Marks wnioskuje o wycofanie z porządku obrad punktu 16 Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota, ze względu na brak możliwości zapoznania się z protokołem przed dzisiejszą sesją.

Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o przesunięcie punktu 14 i 15 przed punkt 13 podjęcie uchwał. Uzasadnia swój wniosek obecnością na sesji mieszkańców, którzy często muszą czekać kilka godzin aby załatwić sprawę.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Stanisława Marksa o wycofanie z porządku obrad punktu 16. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 11 głosami za  i 3 wstrzymującymi się przyjęła wniosek.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 15-tu radnych czyli quorum.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Jacka Grzywacza. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 11 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVI Sesji po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, 14 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła porządek obrad XXXVI Sesji.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym wraz z pismem Kancelarii Adwokackiej wnoszącym do Rady Gminy o podjęcie uchwały o wyrażeniu Wójtowi zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonych w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 59, 64, 65, 74, 68/1, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na rzecz Państwa Kliś, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, należącej do Państwa Kliś.

 

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie Komisji za 2005 rok.

Radny Stanisław Marks jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stwierdza, że sprawozdanie Przewodniczącej zawiera po części treść sprawozdania Wójta np. w kwestii zatrudniania pracowników, po części treść sprawozdania Dyrektora Ośrodka Zdrowia np. w kwestii szczepień dla dzieci. Uważa, że Komisja mogła jedynie wnioskować o podjęcie różnych działań, ale ich realizacja nie leży już w kompetencjach Komisji. Stwierdza, że nie przypomina sobie, żeby Komisja kiedykolwiek wnioskowała o zatrudnienie koordynatora ds. sportu i takiego samego zdania jest Wiceprzewodniczący Rady Jacek Stojke. Uważa, że Przewodnicząca wypowiadała się we własnym imieniu a nie Komisji i on się pod tym sprawozdaniem nie podpisuje.

 

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie Komisji za 2005 rok.

 

Ad. 8

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Tomasz Pilch przedstawił sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie Komisji za 2005 rok.

 

Ad. 9

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartosz Lau przedstawił sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie Komisji za 2005 rok.

 

Ad. 10

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Kierownik GOPS przedstawiła informację na temat działań podjętych z urzędu na rzecz najuboższych mieszkańców gminy, których sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na panujące bardzo niskie temperatury.

 

Ad. 11 

Urszula Kimpel przedstawiła sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota za rok 2005.

 

Ad. 12

Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie. Ponadto:

-          zwraca uwagę, że chodnik na ulicy Czystej, szczególnie pod numerem 6, jest źle wykonany,

-          zwraca uwagę, że jest organizowanych za mało spotkań Wójta z Sołtysami.

Radny Stanisław Marks pyta jak przebiega gazyfikacja Białych Błot oraz czy Gmina jest zainteresowana eksploatacją źródeł geotermalnych, których bogate złoża znajdują się na jej terenie.

-          przypomina, że zwracał uwagę, że gminny program ochrony środowiska na lata 2005-2007 zawiera szereg nieścisłości, m.in. obejmuje część gruntów, które nie leżą na terenie gminy,

-          zwraca uwagę, że budżet gminy na 2006 rok zawiera wiele ułomności o czym świadczą proponowane na dzisiejszej sesji zmiany,

-          zwraca uwagę, że wbrew temu co stwierdziła na poprzedniej sesji Pani Wójt sprawa zamiany gruntu pod ulicę Leśną w Białych Błotach z Lasami Państwowymi nie została do nich skierowana.

-          ponawia pytanie z poprzedniej sesji, czy będą zatrudniane nowe osoby w urzędzie gminy.

Radny Bartosz Lau zwraca uwagę, że na poczcie w Białych Błotach nie ma osobnego okienka aby można było tam dokonywać opłat w sprawach urzędowych.

Radny Leszek Wątorski pyta jakie ferie zimowe są organizowane w Gminie Białe Błota

-          pyta dlaczego chodniki gminne są w katastrofalnym stanie, szczególnie na odcinku od ul. Chlebowej, Centralną do ul. Czystej, gdzie do odśnieżania zobowiązana jest gmina.

-          zwraca uwagę, że temperatury panujące w Urzędzie Gminy są zbyt wysokie i należy oszczędniej gospodarować paliwem.

Radny Henryk Sykut pyta kiedy i ile osób zasiedliło budynek socjalny w Murowańcu,

-          pyta jakie są perspektywy pozyskania pieniędzy ze środków Unii Europejskiej na projekt sali gimnastycznej w Białych Błotach.

Radny Zenon Paplaczyk apeluje o stosowanie zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Białe Błota oraz o przypomnienie mieszkańcom o obowiązku odśnieżania chodników. Uważa, że należy kontrolować czy mieszkańcy wywiązują się tego obowiązku.

-          stwierdza, że Gmina powinna rozważyć utworzenie straży gminnej, która mogłaby pilnować np. utrzymania czystości i porządku na tereni gminy.

Radny Jacek Bonalski pyta czy były przeprowadzane badania powietrza w Białych Błotach pod względem zawartości zanieczyszczeń, które szczególnie dają się we znaki w okresie grzewczym.

Radny Jacek Stojke pyta, w związku z prognozowanymi opadami śniegów czy badany jest stan dachów obiektów oświatowych na terenie Gminy.

Radna Gabriela Żernicka pyta dlaczego dopiero wczoraj otrzymała odpowiedź na pytanie na którą czekała od 7 marca 2003 roku, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie przedłużenia ulicy Laskowej w Trzcińcu.

Radny Bronisław Balcerwoski zwraca uwagę, że jest bardzo dużo śniegu na ulicach i mieszkańcy, którzy odśnieżają chodniki nie mają gdzie go spychać. Uważa, że należy wywozić śnieg, który mieszkańcy usuwają z chodników.

Radny Jacek Grzywacz apeluje do Wójta o rozważenie utworzenia straży gminnej i przypomina, straż gminna była już raz powołana i że ta Rada podjęła uchwałę w sprawie jej likwidacji,

-          uważa, że władze gminy nic nie robią w sprawie zmiany granic, która ciągle jest nierozstrzygnięta,

-          uważa, że należy wystąpić do rzecznika praw obywatelskich w sprawie opłat za ścieki, które dzielą mieszkańców lepszych i gorszych, na tych, którzy są podłączeni do kanalizacji i tych, którzy mają szamba,

-          stwierdza, że 5 lat temu zakontraktowano etat policjanta. Uważa, że nie jest to właściwa droga poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, ponieważ policjant musi pełnić służbę na terenie całego rewiru.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXVI Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 26 stycznia 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie,

Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie przedstawił sylwetki kandydatów na członków Rady Programowej.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym 14 głosami za i w wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006,

Wycofano z porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Prądki,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.

Radny Jacek Stojke zwraca uwagę, że zebranie wiejskie w Zielonce przyjęło wniosek o przyznanie Sołectwu Zielonka funduszy w wysokości 15% wpływów z podatków i wnioskuje o jego uwzględnienie w projekcie uchwały.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym odrzuciła w/w wniosek.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 6 głosami za, 4 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Ad. 14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bartosz Lau odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota i funkcjonowania Urzędu Gminy a następnie przedstawił Radzie Gminy propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2006 roku. Rada Gminy 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła proponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bartosz Lau stwierdził, że w dalszym ciągu trwa wyjaśnianie przez Komisję Rewizyjną sprawy autentyczności protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 2005 roku.

Radny Henryk Sykut zwraca prowadzącemu obrad uwagę, żeby kontrolował czas wypowiedzi osób zabierających głos, ponieważ jest już bardzo późna pora. Zwraca uwagę, że Prowadzący obrady, w celu dyscyplinowania osób zabierających głos powinien stosować, środki przewidziane w statucie gminy.

Pani Marzanna Kreja

-          pyta dlaczego sprawa statutów, które zostały skonsultowane, a chodzi o sprawę Łochowa, znowu utknęła i nic się w tej sprawie nie dzieje,

-          pyta czy to prawda, że artykuły do Głosu Białych Błot, mimo że znajduje się on w gestii Białobłockiego Ośrodka Kultury, są dostarczane Wójtowi i czy jest prawdą, że Wójt dokonuje w nich skreśleń,

-          odnosząc się do ostatniego wydania Głosu Białych Błot, gdzie Radni mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w 2005 roku, pyta Radną Wandę Górną jakie sprawy załatwiała, jakiej pomocy udzieliła w sprawach socjalno-bytowych i na jakiej zasadzie. Czy Radna Górna nie uważa, że jest to wykorzystywanie mandatu do załatwiania spraw prywatnych, które wiążą się z jakimiś korzyściami,

 

Ad. 15

Pani Wójt poinformowała, że ze względu na późną godzinę w dniu dzisiejszym, odpowiedzi udzieli na piśmie.

Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że dawno doszła do wniosku, ze oddawanie protokołów z zebrań wiejskich do Urzędu Gminy mija się z celem, ponieważ wnioski w nich zawarte nie są realizowane. Stwierdza, że protokół z zebrania wiejskiego z 16 czerwca 2005 r. i 8 grudnia 2005 r. złożyła w Urzędzie Gminy, choć późno za co przeprasza. Stwierdza, że protokół z zebrania wiejskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku stanowi nagranie magnetofonowe, które zostało udostępnione Panu Tadeuszowi Grzeszczakowi, w celu przegrania a następnie Pan Tadeusz Grzeszczak zaproponował jej żeby zniszczyć to nagranie. Wyjaśnia, że na zebraniu wiejskim 16 czerwca 2005 r. nie były głosowane uchwały tylko wnioski zatem skarga Pana Grzeszczaka jest niezasadna.

Radna Wanda Górna odpowiada Pani Kreji, że zgłaszali się do niej mieszkańcy o pomoc w różnych sprawach i jako radna ma obowiązek służyć pomocą ludziom w miarę swoich możliwości. Uważa, że nie może ujawniać jakim osobom pomagała, ponieważ jest to prywatna sprawa tych osób i mogą one sobie nie życzyć aby ich problemu były upubliczniane.

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera stron 7                                                                                                    

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                          Stanisław Marks                          Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                                           

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (29 stycznia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:17:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:40:12)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1771