Protokół I sesji 05.12.2006

Wyłożono do wglądu 4 grudnia 2006 roku
PROTOKÓŁ Nr I/2006
 
z I Sesji V kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku, od godziny 12:00 do 14:30 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Prowadzący obrady: Senior Wanda Górna
Przewodniczący Rady Gminy: Marek Sampławski
Sekretarz obrad: Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska
Protokolant Sesji: Mieszko Siemiński
 
Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.        Ślubowanie radnych.
3.        Ustalenie porządku obrad.
4.        Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
a)        zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
b)        powołanie Komisji Skrutacyjnej.
c)        przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
d)        prezentacja (wystąpienia) kandydatów.
e)        przeprowadzenie głosowania (tajnego).
f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5.        Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6.        Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
a)        zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
b)        powołanie Komisji Skrutacyjnej.
c)        przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
d)        prezentacja (wystąpienia) kandydatów.
e)        przeprowadzenie głosowania (tajnego).
f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7.        Wolne wnioski.
8.     Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
  Ad. 1 Otwarcia I Sesji dokonała zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Radny Senior Wanda Górna. Prowadząca obrady stwierdziła obecność wszystkich 15-tu radnych. W związku z tragedią w Kopalni „Halemba” wszyscy obecni na zebraniu  upamiętnili to wydarzenie minutą ciszy. Prowadząca obrady przywitała gości obecnych na zebraniu.
Ad. 2 Prowadząca obrady: Zarządziła o rozpoczęciu ślubowania. Do wywoływania nazwisk poszczególnych radych w celu przyjmowania ślubowania,  poproszony został najmłodszy Radny Kazimierz Brandys. Radna Senior przystąpiła do odczytania roty ślubowania. Po wysłuchaniu tekstu kolejno po wyczytaniu przez Pana Kazimierza Brandysa  radni wstając i wymawiając swoje imię i nazwisko oraz tekst potwierdzający ślubowanie „ślubuję” oraz „tak mi dopomóż Bóg” przyjmowali rotę ślubowania i tym samym objęli mandat radnego. Ślubowanie było powtórzone w dalszej części obrad w związku z poprawką błędu merytorycznego co do treści roty ślubowania.
 
Ad. 3 Prowadząca obrady: Radna Senior Wanda Górna przedstawiła proponowany porządek obrad I Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Radna Gabriela Żernicka: Po odczytaniu porządku obrad zgłosiła wniosek formalny dot. zmiany kolejności podpunktów w punkcie nr 4 Porządku obrad.
Radny Edmund Łączny: Zgłosił formalny wniosek o przerwanie sesji i przełożenie jej na inny termin.
Radca Prawny Edyta Ksobiak: Zabrała głos w celu wyjaśnienia nieścisłości powstałych
w trakcie sesji (tekst roty ślubowania) i zaproponowała rozwiązania powstałych problemów, które zostały wprowadzone w trakcie obrad I Sesji V Kadencji Rady Gminy.
Prowadząca obrady: Zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnego Edmunda Łącznego. Wniosek został odrzucony większością głosów; 14 głosów za odrzuceniem, 1 głos przeciw odrzuceniu i 0 wstrzymujących się.
Prowadząca obrady: Zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego Radnej Garbieli Żernickiej. Został przegłosowany jednomyślnie 15 głosów za przyjęciem wniosku.


Ad. 4c. Zgodnie z przyjętą poprawką (co do zmian proponowanych wnioskiem Radej Gabrieli Żernickiej), prowadząca obrady zaproponowała odczytanie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. O odczytanie regulaminu za zgodnym potwierdzeniem wszystkich radnych poproszona została Pani Mariola Wybrańska Sekretarz Gminy Białe Błota.
Sekretarz Gminy Białe Błota: Po przeczytaniu ww. regulaminu  radni zostali poinformowani o dokonanych autopoprawkach, błędów pisarskich zapisanych w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz załączniku do tejże uchwały. Poprawki jednogłośnie zostały przyjęte w zarządzonym głosowaniu.
Prowadząca obrady: Zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu.
Sekretarz Gminy Białe Błota: Wyjaśniła na jakich zasadach odbywa się głosowanie. Podobnie jak w przypadku ślubowania, Radny Kazimierz Brandys kolejno odczytywał nazwiska  radnych w celu zabrania głosu w sprawie regulaminu.
Prowadząca obrady: Stwierdziła, iż regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.
 
Ad. 4a.
Prowadząca obrady: Przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącącego zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
Jako pierwszy i jedyny zgłoszony został Radny Marek Sampławski.
 

Ad. 4b.
Prowadząca obrady: Przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad związanego
z powołaniem komisji skrutacyjnej. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członków tej komisji.
Zgłoszeni zostali trzej kandydaci. Radny Andrzej Kieroński, Radny Czesław Jabłoński oraz
Radny      Patryk                Thiede.
Sekretarz Gminy Białe: Przeczytała uchwałę o powołaniu komisji skrutacyjnej.
Radna Wanda Górna: Poprosiła o zagłosowanie w sprawie ww. uchwały. Głosowanie zakończyło się wynikiem 14 głosów za, i 1 głos wstrzymujący, co w efekcie doprowadziło do powołania Komisji Skrutacyjnej w zgłoszonym składzie osobowym.
 
Ad. 4d.
Radny Marek Sampławski: jako  jedyny kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota został poproszony o autoprezentację swojej osoby. Prezentacja była jasno sformułowana i zawierała wiele istotnych informacji pozwalających bliżej poznać Radnego Marka Sampławskiego.
Prowadząca obrady: Udzieliła głosu pozostałym radnym, którzy wyrazili chęć zadawania pytań do kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy. Po zakończeniu etapu pytań
i odpowiedzi, prowadząca obrady zaproponowała przerwę w obradach. Przerwa uzasadniona została faktem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania w wyborach  Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
Przerwa w obradach trwała 15 minut od godziny 1300 do 1315
 
Ad. 4e.
Prowadząca obrady: Zakończyła zarządzoną wcześniej przerwę i poprosiła Radnego Andrzeja Kierońskiego członka Komisji Skrutacyjnej o poprowadzenie tej części obrad.
Radny Andrzej Kieroński Przewodniczący KS: Stwierdził przygotowanie 15 sztuk opieczętowanych kart do głosowania. Wskazał, że urna do głosowania jest pusta i przystąpił do przekazania wskazówek odnośnie właściwego głosowania.
Radny Czesław Jabłoński: Przystąpił do odczytywania nazwisk kolejnych radnych
w celu oddania  głosu w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
 
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Jednogłośnym wynikiem 15 głosów za, Radny Marek Sampławski został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. Na potwierdzenie faktu głosowania sporządzono osobny protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Po ogłoszeniu wyników nowy Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota zabrał głos w celu złożenia podziękowania za poparcie jego kandydatury.
 
Ad. 4f.
Prowadząca obrady: Przeczytała uchwałę Rady Gminy w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota ,a następnie poddała ją pod głosowanie w celu przegłosowania faktu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. Uchwała została podjęta przez Radnych jednogłośnie.
 
Ad. 5.
Prowadząca obrady: Poprosiła o przejęcia funkcji i poprowadzenie dalszych obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Ad. 6c.
Przewodniczący RG: Nawiązał do wcześniejszego głosowania w sprawie zmiany kolejności podpunktów porządku obrad. Zmiana dotyczyła faktu, by w pierwszej kolejności odczytać
i przyjąć regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. Przewodniczący
w drodze analogii zaproponował, by w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy także dokonać podobnej zmiany. Zmieniło by to kolejność podpunktów a) i c), w punkcie
6 porządku obrad. Ten wniosek  został oddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie przez radnych.
 
Treść regulaminu dotyczącącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy była analogicza jak w przypadku regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy dlatego nie została ponownie odczytana.
 
Ad. 6a.
Przewodniczący RG: Poinformował w tym punkcie  o możliwości składania kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
Zgłoszno trzech kandydatów na to stanowisko i są to:
Radny Bartosz Lau, Radny Bronisław Balcerowski, Radna Gabriela Żernicka.
Ad. 6b.
Przewodniczący RG: Podał pod głosowanie wniosek o pozostawienie wcześniej powołanej komisji skrutacyjnej wymaganej do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez radnych. W kolejnym etapie została poddana pod głosowanie Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
w składzie wcześniej wybranym. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przez radnych.
 
Ad. 6d.
Przewodniczący RG: Poprosił kandydatów o autoprezentację.
Radny Bartosz Lau: Jako pierwszy zgłoszony , dokonał prezentacji swojej osoby. Radny Bronisław Balcerowski: Jako drugi zgłoszony, dokonał prezentacji swojej osoby.
Radna Gabriela Żernicka: Jako trzecia zgłoszona, dokonała prezentacji swojej osoby.
 
Przewodniczący RG:  Udzielił głosu pozostałym radnym którzy wyrazili chęć zadawania pytań do kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Po zakończeniu etapu pytań i odpowiedzi przewodniczący zarządził przerwę uzasadnioną przygotowaniem kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa trwała 15 minut, od 1400 do 1415
 
Ad. 6e.
Radny Andrzej Kieroński Przewodniczący KS: Stwierdził przygotowanie 15 sztuk opieczętowanych kart do głosowania na których widnieją trzej kandydaci na Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Białe Błota. Wskazał, że urna do głosowania jest pusta. Głosowanie odbyło się wg. tej samej procedury jak miało to miejsce w przypadku głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
 
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Wynik głosowania był następujący: 8 głosów otrzymał Radny Bartosz Lau, 6 głosów otrzymał Radny Bronisław                        Balcerowski, 1 głos otrzymała Radna Gabriela Żernicka. Bezwzględna liczba głosów (za wyborem) wynosi 8. W rezultacie Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Białe Błota został wybrany Radny Bartosz Lau.
 
Radny Bartosz Lau: Po ogłoszeniu wyników wystąpił by podziękować radnym za poparcie w głosowaniu.
  Ad. 6f. Przewodniczący RG: Zabrał głos by zarządzić głosowanie w sprawie podjęcia uchwały powołującej Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, którym został Radny Bartosz Lau.
Przed głosowaniem obrady z przyczyn osobistych opuścił Radny Edmund Łączny.
W głosowaniu udział wzięło 14-tu radnych, za podjęciem uchwały było 13 głosów i 1 głos wstrzymujący się. Uchwała stwierdzająca wybór  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została podjęta.
 
Ad. 7.
Przewodniczący RG: Żadnych wolnych wniosków nie stwierdził i  zakończył ten punkt obrad.
 
Ad.8.
Przewodniczący podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w I Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota i oficjalnie zamknął obrady.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 5 stron.                                                                                              
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokół spisał:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Mieszko Siemiński                   Mariola Wybrańska                       Marek Sampławski
                                                    Sekretarz Gminy
 
 

metryczka


Wytworzył: BRG (5 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (5 grudnia 2006, 16:02:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 12:45:10)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1601