Protokół II sesji 08.12.2006

Wyłożono do wglądu 8 grudnia 2006 r.
 
PROTOKÓŁ Nr II/2006
 
z II Sesji V kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 5 grudnia 2006 roku, od godziny 13:00 do 14:30 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Prowadzący obrady: Radny Marek Sampławski
Przewodniczący Rady Gminy: Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Radny Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant Sesji: Mieszko Siemiński
 
Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Bożena Woźniak – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
6.        Zaprzysiężenie Wójta Gminy.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota,
10.     Zgłaszanie kandydatur radnych do Komisji Rady Gminy oraz na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
11.     Podjęcie uchwał:
-          w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych,
-          w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta,
12.     Wolne wnioski i zapytania.
13.     Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.     Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji IV Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
15.     Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
16.     Przekazanie informacji o kolejnej sesji w dniu 12 grudnia 2006 roku. Tematem obrad sesji będą sprawy opłat i podatków lokalnych na 2007 rok.
17.     Zakończenie obrad II Sesji V Kadencji.
  Ad. 1. Otwarcia II Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski. który przywitał wszystkich obecnych gości.
  Ad. 2. Przewodniczący RG: Stwierdził obecność na sesji 14 radnych – quorum, więc radni byli  władni podejmować uchwały. Nieobecna była Radna Gabriela Żernicka, która pisemnie zawiadomiła o nieobecności Przewodniczącego.
 
Ad. 3.
Przewodniczący RG: Złożył wniosek o powołanie na to stanowisko Radnego Bronisława Balcerowskiego. Po przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośnie wniosek został zatwierdzony.
 
Ad. 4.
Przewodniczący RG: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad zakończyło się wynikiem: 14 głosów za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5.
Przewodniczący RG: Przedstawił kilka faktów z okresu od momentu powołania na stanowisko Przewodniczącego, aż do dnia poprzedzającego sesję. Do najważniejszych zaliczył: spotkania z pracownikami UG, zapoznawanie się z działalnością rady gminy
w relacjach Wójt-Rada, rozmowy z obecną kontrolą RIO, wgłębianie się w tematykę oświadczeń majątkowych, (tematyka oświadczeń majątkowych została rozwinięta na obradach), zapoznanie się z wnioskami wpływającymi do Rady Gminy m.in. w sprawie skargi na uchwałę z IV Kadencji Rady Gminy.
 
Ad. 6.
Przewodniczący RG: Poprosił wszystkich obecnych na obradach o powstanie i wysłuchanie ślubowania Wójt Gminy Białe Błota Katarzyny Kirstein - Piotrowskiej. Ślubowanie zostało złożone, a następnie Przewodniczący RG i pozostali goście składali serdeczne gratulacje
i życzenia na ręce Wójt Katarzyny Kirstein - Piotrowskiej.
Wójt Gminy Białe Błota: Swoim wystąpieniem podziękowała wszystkim zebranym za poparcie jej osoby, a także pokrótce przedstawiła plan działania na przyszłość.
 
Ad.7 i Ad.8.
Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek Przewodniczącego o pominięcie tych dwóch punktów w obradach . Pierwsze wnioski i interpelacje będą wpływać na III sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.
Przewodniczący RG: Zarządził etap w którym Radni mogli zgłaszać swoje propozycje odnośnie liczby członków Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszona została jedna propozycja: o minimum 3 osobowym składzie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez radnych.
 
 
Ad. 10.
Przewodniczący RG: Zarządził etap w którym w pierwszej kolejności zgłaszani byli radni którzy wyrazili wolę członkostwa w określonej Komisji Stałej.
Do Komisji Budżetu i Finansów zgłoszeni zostali: Radny Henryk Sykut, Radny Czesław Jabłoński, Radny Edmund Łączny, Radny Bartosz Lau.
Do Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgłoszeni zostali:
Radny Bronisław Balcerowski, Radny Kazimierz Brandys, Radna Wanda Górna, Radny Radny Czesław Jabłoński, Radny Radny Zbigniew Moroz, Radny Janusz Walczyński, Radna Lidia Grzywacz, Radny Andrzej Kieroński.
Do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgłoszeni zostali : Radny Patryk Thiede, Radna Wanda Górna, Radny Andrzej Kieroński, Radna Gabriela Żernicka, Radna Maria Wolsztyńska, Radna Lidia Grzywacz.
 
Przewodniczący RG: Zarządził zgłaszanie kandydatury na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni zostali: Radny Bronisław Balcerowski, Radny Edmund Łączny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Radny Edmund Łączny. Wyniki głosowania wyglądały następująco:
Radny Bronisław Balcerowski : 4 głosy
Radny Edmund Łączny : 9 głosów
Wstrzymujących się : 1 głos
 
Ostatnia kwestia to uzupełnienie Komisji Rewizyjnej. Wolę członkostwa w niniejszej komisji wyrazili: Radny Patryk Thiede oraz Radny Bronisław Balcerowski. Chęć udziału w komisji wycofał po wcześniejszym zgłoszeniu Radny Henryk Sykut.
 
Ad. 11.
Przewodniczący RG: Zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. Treść uchwały została odczytana przez Wiceprzewodniczącego Bartosza Lau. Uchwała została podjęta przez radnych w stosunku; 13 głosów za, 1 głos przeciw.
 
Przewodniczący RG: Zarządził głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez radnych.
Po głosowaniu zarządzono 30 minutową przerwę w obradach, od 1350 do 1420 .
 
Przewodniczący RG: Po przerwie, zapytał poszczególnych członków wybranych do poszczególnych komisji stałych o to czy ukonstytuowały się (czyt. wybrały z własnego grona osobę – przewodniczącego).
 
Komisja Budżetu i Finansów na Przewodniczącego jednogłośnie wybrała Radnego Henryka Sykuta .
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska nie wybrała przewodniczącego, a zatem w pełni nie ukonstytuowała się.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej nie wybrała przewodniczącego
a zatem w pełni nie ukonstytuowała się.
  Ad. 12. Przewodniczący RG: Wskazał, iż w tym punkcie można zgłaszać wolne wnioski.
Sekretarz Obrad: Zgłosił wniosek o zorganizowanie pierwszego formalnego spotkania członków Komisji Budżetu i Finansów na które zaproszeni zostali by pozostali radni. Jako uzasadnienie podał, że działanie owej komisji jest już wskazanie w oparciu o materiały które będą przedmiotem obrad III sesji Rady Gminy na dzień 12 grudnia 2006r.
 
Wniosek został oddany pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. Termin spotkania Komisji Budżetu i Finansów ustalił Przewodniczący tej komisji (Czwartek 7 grudnia, godzina 1600).
 
Ad. 13.
Nie było potrzeby udzielania odpowiedzi, punkt został pominięty.
 
Ad. 14.
Protokół z obrad XLIV Sesji IV Kadencji Rady Gminy Białe Błota został przyjęty jednogłośnie przez radnych.
 
Ad. 15.
Protokół z obrad I Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota został przyjęty jednogłośnie przez radnych.
 
Ad. 16.
Przewodniczący RG: Powiadomił wszystkich obecnych o tym, że przedmiotem obrad kolejnej sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2006 roku, będzie ustalenie stawek podatkowych na 2007 rok. Radni otrzymali projekty uchwał na kolejną sesję.
 
Ad. 17.
Przewodniczący RG: Podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w II sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota i oficjalnie zamknął obrady.
 
 
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 4 strony.                                                                                               
                                                                                                     
 Protokół spisał:                          Sekretarz obrad:                          Przewodniczący obrad:
Mieszko Siemiński                 Bronisław Balcerowski                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        Marek Sampławski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: BRG (11 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 08:04:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 12:44:19)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1434