Protokół IV sesji 28.12.2006

 
PROTOKÓŁ Nr IV/2006
 
z IV Sesji V kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku,
w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała od godziny 1430 do 1800
Sesję prowadził:
- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Mieszko Siemiński
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
4.        Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska
5.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
6.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów  pracy i szkół z terenu Gminy.
7.        Sołtysi
8.        Mieszkańcy gminy
9.        Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
9.        Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Białe Błota
2)       w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe Błota
3)       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4)       w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”
5)       zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
6)       w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota
7)       w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
8)       w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 r.
9)       w sprawie powołania Komisji do Spraw Zmiany Statutu Gminy Białe Błota
10. Wybór przedstawiciela Rady Gminy do kolegium redakcyjnego gazety Głos Białych Błot.
11.     Wolne wnioski i zapytania.
12.     Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13.     Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
14.     Zakończenie obrad IV Sesji V Kadencji.
  Ad. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Otwarcia IV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski wypowiadając słowa cyt. „ Otwieram IV sesję V kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
 
Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RG stwierdził obecność na sesji 14 radnych co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, więc radni byli władni podejmować uchwały. Nieobecna była Radna Gabriela Żernicka.
 
Ad. 3. Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 13 za i 1 wstrzymującym przy 14 obecnych radnych.
 
Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Przewodniczący RG zaproponował aby:
-w punkcie 9.1 porządku obrad, ustępująca Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska wystąpiła z przemówieniem, po czym Radni przegłosują uchwałę o odwołaniu sekretarza Gminy Białe Błota.
-w punkcie 11 porządku obrad głos zabrał Radny Edmund Łączny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia krótkiego sprawozdania z dotychczasowych działań komisji. W tym punkcie będzie również omawiana sprawa delegacji Radnego Kazimierza Brandysa – chodzi o utratę części diety - problem ten zauważyła Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
-w punkcie 9.2 porządku obrad umożliwić Radnym zadawanie pytań kandydatowi na stanowisko Sekretarza Gminy – Annie Rywak, po dokonaniu przez nią autoprezentacji. Wszystkie zaproponowane zmiany zostały jednogłośnie przegłosowane przez Radnych.
 
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący RG przedstawił informację z okresu między sesjami tj. od dnia 12 grudnia 2006 r. Do najważniejszych faktów zaliczył: udział w spotkaniach kończących rok 2006, na które został zaproszony (Spotkanie opłatkowe itp.). Zwrócił także uwagę na to, iż nie ma uchwalonego budżetu który winien być uchwalony do końca roku. W przypadku jego nieuchwalenia – podstawą działania nie dłużej jak do 31 marca 2007 jest prowizorium budżetowe. Przewodniczący poinformował o informacji która pojawiła się w Głosie Białych Błot na temat planu rozwoju lokalnego obejmującego priorytetowe inwestycje na lata 2007-2013 wraz z częścią opracowaną przez firmę konsultingową z Poznania – Radni powinni poznać ten temat przed uchwaleniem budżetu. Kolejna istotna sprawa podjęta przez Przewodniczącego, to temat związany z oświadczeniami o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonków, wstępnych i zstępnych Radnych ( chodzi o zachowanie terminu składnia tych oświadczeń do 12 grudnia 2006 r.) Dalsze czynności pełnione w tym okresie to: zajmowanie się materiałami i uchwałami z poprzedniej sesji oraz przygotowanie materiałów na obecną sesję; obecność na cowtorkowych dyżurach w Biurze Rady; konsultacje z Wójtem oraz wyjazdy na spotkania samorządowe w Toruniu i Bydgoszczy. Odbyła się także krótka rozmowa na temat drogi biegnącej od Stryszka do Białych Błot.
 
 
Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Białe Błota przedstawiła sprawozdanie z okresu między sesjami tj. od dnia
12 grudnia 2006 r. Najważniejsze fakty to : wykonywanie uchwał, realizacja bieżących inwestycji, udział w wielu spotkaniach opłatkowych, zajmowanie się sprawami inwestycji zaplanowanymi  na rok 2007. Wójt Gminy poinformowała także o sytuacji związanej
z oświadczeniami majątkowymi radnych. Temat oświadczeń majątkowych, który został poruszony przez Przewodniczącego RG, wyjaśniła Wójt Gminy informując, że cyt.
„ ...zabrzmiało to jakby Gmina nie wiedziała, że jest obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych i tych towarzyszących. Wójt złożył je oczywiście w terminie. Natomiast ja interesowałam się tym że państwo...chociaż to nie jest moja kompetencja raczej biura rady – czy państwo złożyli w wymaganym terminie. Ja dostałam informację, że TAK [...] wszyscy państwo wiedzą, że pewne oświadczenia niezależnie od czy prowadzi się działalność czy też nie, że one powinny być złożone...”
Przewodniczący RG  nadmienił tylko, że obsługę Rady zapewnia Wójt.
 
Ad.7 Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
Radny Edmund Łączny złożył wyjaśnienie w sprawie oświadczeń majątkowych małżonków, wstępnych i zstępnych – poinformował, że nie wiedział o złożeniu takowego oświadczenia.
Radny odczytał interpelację, a następnie złożył ją w formie pisemnej do Wójta Gminy Białe Błota. Kopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu
 
Ad. 8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
Przewodniczący RG poinformował, że odpowiedź na interpelację złożoną przez Radnego Edmunda Łącznego, sporządzona będzie w formie pisemnej.
 
Ad. 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poprosił o zabranie głosu przez  ustępująca Sekretarz Gminy Mariolę Wybrańską.
Przemówienie głównie miało charakter podziękowania dla wszystkich, zarówno Radnych jak i innych współpracowników. Sekretarz dziękowała za wspólny wysiłek włożony w ostatnich latach.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Białe Błota
 
Wójt Gminy wręczyła kwiaty oraz złożyła podziękowanie na ręce Marioli Wybrańskiej - za wspólne lata pracy. Podziękowanie także złożył Przewodniczący Rady Gminy.
 
Ad. 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poprosił kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Annę Rywak o przedstawienie swojej osoby. Po dokonaniu autoprezentacji, Anna Rywak odpowiadała na pytania zadawane przez Radnych.
Radny Edmund Łączny :  
Zapytał o to czy kandydatka należy do partii politycznej ?
Anna Rywak cyt. „Nie”
Zapytał jaki zakres czynności powinien mieć pracownik na stanowisku obsługi rady gminy, jakie powinny być relacje między tym pracownikiem, a kierownictwem gminy, a także kierownictwem rady gminy czyli przewodniczącym?
Anna Rywak odpowiedziała, że  pracownik ten powinien zająć się głównie obsługą rady gminy w taki sposób, aby działanie komisji czy samej rady przebiegało jak najsprawniej, podlega on swojemu pracodawcy czyli wójtowi.
Zapytał czy jest to możliwe, aby ten pracownik z powodu przeciążenia pracą  na rzecz urzędu, nie był by w stanie obsłużyć radnych ?
Anna Rywak cyt. „Ja się z czymś takim nie spotkałam”
Przewodniczący RG poprosił o sprostowanie pytania – kogo w takim razie ma słuchać pracownik obsługi biura rady gminy?
Anna Rywak wyjaśniła, iż głównym zadaniem tej osoby winno być prawidłowe wykonywanie czynności na rzecz rady gminy – to jest meritum. W przypadku gdy ta osoba jest w pewnych okresach niedociążona, pracodawca ma prawo zlecić mu zadania inne, zgodnie z zawartą miedzy stronami umową o pracę.
Radna Lidia Grzywacz zapytała o to ile lat pani Anna Rywak była sekretarzem i jak długo trwały okresy urlopowe w trakcie pełnionej funkcji?
Anna Rywak wyjaśniła, że Gmina Dąbrowa była pierwszym miejscem pracy,
w której pełniła tą funkcję, od czerwca 1999r. Urlop macierzyński trwał nie dłużej niż pół roku.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jakie wykształcenie posiada pani Anna Rywak
i jak długi jest staż pracy.
Anna Rywak odpowiedziała, że pierwszą pracę podjęła w 1988r. w szkole jako  nauczyciel. Ukończyła studia pedagogiczne w Bydgoszczy. W 2005 r. Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w Warszawie oraz kurs kontroli jakości. Dotychczasowe miejsca pracy na stanowisku sekretarza to gmina Dąbrowa (99’ do końca 00’ – odwołanie na wniosek wójta uzasadnione nie możnością dalszej współpracy), Strzelno ( początek 01’ do końca kadencji w tej gminie, zwolniona wraz ze zmianą władzy), rok przerwy i wygrany konkurs zarówno w Strzelnie jak i w Inowrocławiu ( praca w Inowrocławiu z dniem 1.01.04)
Radny Andrzej Kieroński zapytał jaki jest cyt.„status prawny, czy pani jest na wypowiedzeniu...” i kiedy upływa termin tego wypowiedzenia ?
Anna Rywak odpowiedziała, że jest na trzy miesięcznym wypowiedzeniu (zwolniona ze świadczenia pracy), a termin upływa w marcu
Radny Janusz Walczyński zapytał o to jak pani Anna Rywak godzi wychowywanie trójki  dzieci z  obowiązkami w pracy oraz zapytał o wiek dzieci.
Anna Rywak wyjaśniła, że nie będzie z tym problemu, ta kwestia nie jest jej obca i nabrała już w tym praktyki. Identyczna odległość była do Inowrocławia, i nie wpływało to na obowiązki w pracy. Wiek dzieci to; córka 14 lat, pierwszy syn 9 lat i drugi syn 2 lata.
Radny Zbigniew Moroz zapytał gdzie w chwili obecnej mieszka pani Anna Rywak?
Anna Rywak odpowiedziała, że w chwili obecnej mieszka w  Gminie Złotniki Kujawskie  - miejscowość Krążkowo.
Radna Wanda Górna  zapytała jakie języki obce zna pani Anna Rywak.
Anna Rywak powiedziała, że zna język angielski w stopniu komunikatywnym
w mowie i piśmie.
Radny Andrzej Kieroński zapytał o to skąd pani Anna Rywak dowiedziała się o wolnym etacie.
Anna Rywak cyt. „pocztą pantoflową”
Radny Henryk Sykut zapytał o to czy kandydatka prowadziła działalność pozazawodową. Jak tak to jaką i czy dalej prowadzi ? Jaki jest największy sukces zawodowy? Jakie są motywacje do pełnienia tej funkcji ?
Anna Rywak powiedziała, że była współorganizatorką festynu integracyjnego dla dzieci w Gminie Dąbrowa. Zajmowała się pomocą w sprawach interwencyjnych, a także sprawami opieki społecznej. Za sukces zawodowy uważa w 2004 r. udział w konkursie
„ Przyjazny Urząd”. Gmina Inowrocław zdobyła 1-wsze miejsce za zorganizowanie biura obsługi klienta, w Gminie Inowrocław udało się wprowadzić system kontroli jakości ISO, Gmina Inowrocław otrzymała tytuł Gminy „ Fair Play ” . Jeśli chodzi o cechy osobowe stwierdziła, że osoba pełniąca funkcje sekretarza musi być organizatorem  który pilnuje terminów i szybkości załatwienia spraw. O sobie powiedziała, że jest osobą konkretną twardą i uważa że, istotne jest to aby pracownik wiedział czego od niego się oczekuje, a poszczególni pracownicy nie mogą się bać nikogo, lecz wzajemnie szanować.
Radny Bartosz Lau zapytał o to czy kandydatka zna obecnego Wójta?
Anna Rywak cyt. „Nie”
Radny Zbigniew Moroz zapytał jakim środkiem transportu pani Anna Rywak dojeżdża do pracy?
Anna Rywak odpowiedziała, że jest to samochód prywatny .
Przewodniczący RG zapytał czy kandydatka była odpowiedzialna za przygotowywanie uchwał w poprzednich gminach? Zapytał również dlaczego ostatnie uchwały zostały uchylone przez Wojewodę? Zapytał czy pani Anna Rywak zna przepisy rangi ustawowej które mówiły by jakie czynności wykonuje sekretarz gminy.
Anna Rywak odpowiedziała, że była odpowiedzialna za przygotowanie uchwał. Wyjaśniła, że te uchwały niestety przed wpisaniem do porządku obrad nie były zatwierdzone przez radcę prawnego, nie było na nich wymaganego oznaczenia Radcy. Powiedziała, że uchylone uchwały były bezpośrednio sporządzone przez Radnych. Pani Anna Rywak wyjaśniła , że nie ma konkretnej ustawy w której omówiony były by czynności wykonywane przez sekretarza gminy.
 
Przewodniczący RG zarządził przerwę od godziny 1540 do 1555
Przewodniczący RG wystąpił z krótkim przemówieniem na temat uchwały w sprawie powołania nowego sekretarza gminy. Udzielił głosu radnemu Edmundowi Łącznemu.
Radny Edmund Łączny wyjaśnił że cyt. „ po przeczytaniu Głosu Białych Błot [...] można było wyczytać wypowiedzi pani Kirstein Wójt, że nowym Sekretarzem Gminy zostaje pani Anna Rywak. Jeżeli ona zostaje...właściwie zacząłem się zastanawiać jaką rolę my tu odgrywamy ? – to jest po pierwsze, a po drugie wyczytałem jeszcze, że rola rady uległa degradacji.  I właśnie to, samo powodowało, że nie znając pani Rywak [...] byłem za głosowaniem przeciwko  żeby no... powiedzieć że my naprawdę mamy coś do powiedzenia, ale jest też inna strona medalu. Jest osoba, która się prezentuje, która moim zdaniem z mojej strony zasługuje, żeby na nią głosować – ja będę głosował za nią.
Przewodniczący RG zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe Błota.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującymi się, przy
14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe Błota.
Po głosowaniu nastąpiło przemówienie gratulacyjne ze strony Wójt Gminy Katarzyny Kirstein – Piotrowskiej . Wyjaśniła tutaj także kwestię prowokacji zawartej w gazetach.
Wójt Gminy Białe Błota wypowiedziała się na temat prowokacji zawartej w gazecie lokalnej Głos Białych Błota, którą wcześniej przedstawił Radny Edmund Łączny. Powiedziała, że cyt. „ ...rzeczywiście, moje wypowiedzi czasami mogą być odbierane w różny sposób [...] natomiast okazuje się, że ta prowokacja odniosła pozytywny skutek [...] myślę, że to też było wynikiem osobowości pani Anny Rywak...”
 
Przewodniczący RG przekazał prowadzenie obrad Bartoszowi Lau Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy.
 
Ad. 9.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wiceprzewodniczący RG po odczytaniu uchwały poddał pod głosowanie poprawki do uchwały co do  błędów literowych ; „ W uchwale” , podwójne powtórzenie „ w sprawie przystąpienia ” – poprawki jednogłośnie zostały przyjęte.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad. 9.4. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
 
 
Ad. 9.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
Wiceprzewodniczący RG po odczytaniu uchwały poddał pod głosowanie poprawki do uchwały co do błędów literowych ; Złe oznaczenie numeru uchwały w §1. zamiast „XVIII” powinno być „XXVIII”, druga poprawka dotyczy zmiany w zdaniu ”... do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod budowę posterunku policji w Białych Błotach...” słowa „ posterunku” na „ komisariatu” – poprawki jednogłośnie zostały przyjęte.
Radny Edmund Łączny wystąpił z zapytaniem czy są jakiekolwiek gwarancje dla Rady ,że komisariat na pewno zostanie zbudowany. Chodzi o to czy będzie jakikolwiek porozumienie w tej kwestii?
Wójt Gminy Białe Błota wyjaśniła, że takie cyt. „ szczegółowe porozumienie będzie spisane”, a komisariat cyt. „ma stać do końca przyszłego roku” 
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
 
Ad. 9.6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota.
Wiceprzewodniczący RG po odczytaniu treści uchwały udzielił głosu prezesowi ZWiUK
Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak wyjaśnił, iż decyzja o przedłużeniu tych taryf uzasadniona jest tym, że cyt. „[...]zakład jest w stabilnej sytuacji obecnie„ cyt. „...wykazujemy nie wielki, co prawda – ale zysk...” . Nadmienił także o tym że woda i ścieki mają być zapewniane po sprawiedliwej cenie. Mówił także o wzmocnieniu kontroli cyt.„...z naszych na przykład liczników na oczyszczalni ścieków wynika, że przyjmujemy więcej niż jest płatników ”. Uważa również cyt. „ ...że zakład sobie poradzi i zaproponowaliśmy by nie podnosić cen na przyszły rok... ”
 
Radny Janusz Walczyński zapytał o to czy obecne stawki nie będą zależne od dopłat jakie Gmina dokonuje na rzecz mieszkańców do ZWiUK i jak będzie się teraz kształtowała dopłata?
Radny Henryk Sykut jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnił, że dotacje przewidziane w roku ubiegłym ustanowione były na kwotę 150 000 zł , a zabrakło 11000 zł. Na rok 2007 zaplanowano tylko 80 000 zł . Czy są jakiekolwiek inne czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu obecnych stawek opłat czy też obecne stawki spowodowane są  przyłączeniem naszej sieci kanalizacyjnej (w przyszłości) do wodociągów bydgoskich ?
Wójt Gminy Białe Błota wyjaśniła, że ustalając tą kwotę nie wiedziała jakie będzie stanowisko Rady w tej sprawie. Sprawa więc jest otwarta i stosowna uchwała o dopłacie będzie przygotowana na następną sesję.
Wiceprzewodniczący RG zapytał jaki będzie wpływ na ceny w sytuacji gdy nie uchwalimy tych dopłat do końca 18.01.07 czyli wtedy gdy kończy się ważność obecnej uchwały w tej sprawie ?
Przewodniczący RG zaproponował aby np. na sesji która odbędzie się pod koniec stycznia uchwalić tą uchwałę z mocą wsteczną co do tych opłat na korzyść mieszkańców.
Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak nadmienił, że cyt. „natomiast to na tyle komplikuje życie,  że my faktury będziemy musieli opóźnić roznoszenie faktur w Białych Błotach, [...] bo my nie do końca wiemy czy mamy ważne dopłaty...”
Wójt Gminy Białe Błota wyjaśniła, że dopłaty te i tak nie będą aktualne przed przyłączeniem naszej sieci do Bydgoszczy więc jak dotąd uchwalenie ich jest zasadne, ale nie o ten wariant jakim jest przyłącze do Bydgoszczy. Wyjaśniła także że Rada Gminy IV kadencji nie chcąc obciążać mieszkańców tak wysoką kwotą za wodę postanowiła dopłacić z budżetu do ZWiUK.
Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak wyjaśnił, że tak stosowane przez Gminę dopłaty są powszechne. Są dla mieszkańców po to by mniej płacili za wodę i ścieki.
Wiceprzewodniczący RG zapytał czy są jeszcze inne pytania w tej sprawie ? Pytań nie było więc przystąpił do przegłosowania poprawek błędów literowych w uchwale ; słowo „dodatek” zamieniono na „ podatek” – poprawki przyjęto jednogłośnie. Po przegłosowaniu poprawek zarządzono głosowanie nad uchwałą.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota.
 
 
 
 
Ad. 9.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Wiceprzewodniczący RG po odczytaniu treści uchwały, poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Panią Skarbnik. W tym miejscu rozpoczęła się rozmowa pomiędzy Radnym Edmundem Łącznym, a Wójtem Gminy na temat budowy kładki i tej uchwały. Główne pytania jakie padły w tej rozmowie to ;
Radny Edmund Łączny : cyt. „czy jest sens przekładania ? czy to coś daje czy nie ?[...] czy w tej sytuacji jest możliwość...prawna żeby mimo tego, że na dzień dzisiejszy nie może być podpisana umowa na budowę tej kładki, czy jest możliwość prawna aby w przyszłym roku za te pieniądze czyli pół miliona z ł [...]w takiej sytuacji ogłaszać kolejny przetarg”
Wójt Gminy Białe Błota : cyt. „Myślę, że tak”.
Radny Edmund Łączny : cyt. „czy pani Wójt myśli -  czy tak jest prawnie ?”
Wójt Gminy Białe Błota nadmieniła, że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
w tej sytuacji trzeba będzie sprawdzić czy nie pojawiła się już potrzeba zmiany trybu na negocjacje – ponieważ dwa przetargi nie zostały rozstrzygnięte.
Radny Edmund Łączny po raz kolejny zapytał o to jak długo będziemy organizować kolejne przetargi ? czy jest taka możliwość? cyt. „co powoduje taką sytuację jak jest, że nie można podpisać umowy ?brakuje 100 000 zł”  Pyta głównie o gwarancję tego czy Wójt zagwarantuje poprawność prawną w tej sprawie ?
Wiceprzewodniczący RG zapytał cyt.  „czy pani Wójt jest w stanie zagwarantować ?”
Wójt Gminy Białe Błota cyt. „...oczywiście, że tak” . Tłumaczy, iż ta inwestycja zależy od tego czy chcemy realizować tą kładkę czy też nie. Cena wynika z kosztorysu inwestorskiego. Podjęto także problem dlaczego inwestycję kształtują się na tak wysokim poziome ( chodzi o ceny ) Poruszono także temat budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białych Błotach, Szkoły Gimnazjum w Łochowie – kwoty te przekraczają kosztorys inwestorski.  Pojawiło się pytanie - skąd się biorą tak duże kwoty ?
Ostateczne pytanie w całej rozmowie ponownie zadał Radny Edmund Łączny cyt. „czy na pewno jest możliwość organizowania kolejnego przetargu w nowym 2007 r.”
Wójt Gminy Białe Błota odpowiedziała, że będą w tej kwestii realizowane możliwości  zapewnione przez ustawę o zamówieniach publicznych.
Radny Bronisław Balcerowski zadał pytanie odnośnie konkretnie tematyki uchwały  cyt. „ co by się stało gdyby te środki nie przeszły jako środki nie wygasające na to konkretne zadanie ?”
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak wyjaśniła, że środki te jako niewykorzystane wchodzą w tzw. nadwyżkę  środków i ona służy do spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów.
Radny Henryk Sykut: cyt. „ czy myśli Pani żeby zmienić koncepcję tej kładki ? czy kosztorys inwestorski był za niski ?”
Wójt Gminy Białe Błota: cyt. „teraz musimy sprawdzić dlaczego jest taka różnica [...] nie odpowiem po prostu trzeba to sprawdzić.”
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 
Ad. 9.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 r.
Wiceprzewodniczący RG poprosił o odczytanie treści tej uchwały Skarbnik Gminy. Pojawiły się również zmiany dotyczą auto poprawek wniesionych przez Komisję Budżetu i Finansów – poprawki te zostały jednogłośnie przegłosowane przez Radnych.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 r.
Ad. 9.9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
Wiceprzewodniczący RG po przeczytaniu treści uchwały, która została podana do sprawdzenia przez Radcę Prawnego, pojawiły się autopoprawki literowe w § 2.1.  poprawiono kolejność punktów - a),b),c),d); w  §1. słowo ;  „komisja” zmiana na „komisji”.
Po dokonaniu sprawdzenia uchwały przez Radcę Prawnego – wszystkie dodatkowe korekty naniesione przez Radcę Prawnego zostały przyjęte  jednogłośnie przez Radnych. Uchwała z poprawkami została poddana pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
Wiceprzewodniczący RG zarządził przerwę od 1655 do 1710
 
Ad. 10. Wybór przedstawiciela Rady Gminy do kolegium redakcyjnego gazety Głos Białych Błot.
Przewodniczący RG przekazał informacje obecnym o konieczności zmiany przedstawiciela Rady Gminy w kolegium redakcyjnym gazety Głos Białych Błot. Kadencja poprzedniego przedstawiciela upłynęła wraz z IV kadencją Rady Gminy – poprzednim przedstawicielem był Radny tamtej kadencji Jacek Stojke. Przewodniczący RG zaproponował kandydata Radną Marię Wolsztyńską postrzeganą jako osobę „ nie sterowalną ” co dobrze wpłynie na jej działanie i kontakty w kolegium redakcyjnym gazety Głosu Białych Błot. Kandydatura została przyjęta.
Radni w głosowaniu jawnym w 13 głosami za i 1 wstrzymującym się, wybrali Marię Wolsztyńską na przedstawiciela Rady Gminy do kolegium redakcyjnego Gazety Głos Białych Błot. 
 
Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący RG przedstawił następujące kwestie do rozstrzygnięcia;
·          Sprawa potrącenia diety Radnemu Kazimierzowi Bradnysowi związana z wyjazdem na Litwę z darami dla rodzin polskich. Chodzi tu o konkretna sytuację – wyjechał
w imieniu Gminy za granicę. Prośba Przewodniczącego była taka, aby rozpocząć prace nad projektem uchwały w sprawach diet, które uregulowały by tą niedogodność. 
·          Krótka informacja o kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawach pozyskiwania funduszy z UE. W tej materii wypowiedział się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Łączny. Kontrola dotychczasowa wykazała, iż na następne lata nie ma przygotowanych w Gminie wniosków. Przez ostatnie lata były przygotowane 4 wnioski z czego 2 się powtarzały czyli w sumie 5. Jeden z wniosków nie powinien być przygotowywany (na drogę gminną) pojawił się błąd merytoryczny do którego nie powinno dojść. Radny Edmund Łączny zaznaczył, że ostatnie inwestycje tj. Sala Gimnastyczna, droga w Łochowie i szkoła – są realizowane tylko z pieniędzy budżetowych. Te projekty nie są dofinansowane środkami z UE. Poinformował także, że analiza projektu budżetu na rok 2007 nie wykazała, aby były przeznaczone pieniądze na przygotowanie nowych wniosków.
 
Przewodniczący RG udzielił głosu pozostałym osobom obecnym na sesji.
·          Sołtys Andrzej Szmytka zapytał o ustalenia związane z drugą równiarką. Dlaczego prace stoją w miejscu. Warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie prac, fundusze na ten cel są, więc dlaczego prace stoją w miejscu ? Kolejne pytanie tyczy się pisma do Starostwa Powiatowego. Pismo zostało przekazane we wrześniu 2006 r.
od Pani B. Matynki lub Pana W. Rutkowskiego. Chodzi o pas drogi powiatowej na zakręcie drogi w Łochowie tj. koniec ul. Szosa Bydgoska początek ul. Szosa Nakielska, koło sklepu Pana Cholewczynskiego. UG Białe Błota zlecił do Starostwa Powiatowego o sprawdzenie tej sytuacji. Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Palacz przekazał informacje Panu W. Rutkowskiemu, że tym tematem ma się zająć UG Białe Błota zlecając Starostwu Powiatowemu, wykonanie dwóch studzienek mających odprowadzać nadwyżki zbierającej się wody na tym niebezpiecznym zakręcie. Uciążliwość ta regularnie pojawia się po odpadach deszczu. W związku z powyższym Sołtys zadał ostateczne pytanie - dlaczego jeszcze tego nie zrealizowano?
Kolejna prośba o zmianę w porządku obrad punktu „interpelacje i zapytania radnych”. Chodzi o wprowadzenie możliwości zabrania głosu przez Radnych Powiatowych w sprawach podejmowanych uchwał, celem podpowiedzenia czy wyjaśnienia pewnych kwestii. W poprzednich kadencjach takiej możliwości nie było, obecna kadencja Rady powinna przemyśleć tą sytuację zwłaszcza, że reprezentacja naszej  gminy ma teraz trzech Radnych Powiatu. Prosi o uwzględnienie tego wniosku w zmianach do statutu Gminy.
·          Mieszkaniec M. Płotkowska wniosła o ustalenie takich terminów sesji, które nie kolidowałyby z sesjami w Radzie Powiatu. Uzasadniła to bardzo ważnym dla interesu społecznego udziałem osób (Wójt , Sekretarz, Przewodniczący czy inni zaproszeni Radni), które mogą wnieść wiele istotnych informacji na obradach tychże sesji. Brak tych osób na obradach może powodować pewne niedomówienia czy nieścisłości
w pewnych sprawach.
·          Mieszkaniec M. Kreja wniosła uwagi do uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chodzi o współpracę urzędu z tymi organizacjami ( informowanie tych organizacji o przedmiocie i terminach sesji.) Wniosła pismo jako pełnomocnik Pana M. Musiała w sprawie odszkodowania za nieruchomości, które Gmina musiała odkupić o M. Musiała.  (pismo szczeg. Rada Gminy) . Kolejne pytanie zostało zadane w kierunku Radnej Lidii Grzywacz o to jakie posiada wykształcenie czy przygotowanie merytoryczne ? Zapytała także o to czy pani Radna Lidia Grzywacz posiada aktualną koncesję na sprzedaż alkoholu przed budynkiem sklepu ?
·          Mieszkaniec T. Grzeszczak poruszył temat przekazu informacji od Gminy do mieszkańców. Skoro mieszkańcy mają brać czynny udział w spotkaniach Rady to muszą być dobrze poinformowani. Wypowiedział się także na temat dziennikarskiej prowokacji z udziałem Wójta Gminy Białe Błota co do wyboru nowego Sekretarza Gminy.
·          Radny Powiatu R. Kowalewski złożył dwa wnioski ;
a)       prośba o zdemontowanie dwóch lamp na ul. Kościelnej w Cielu, które stoją na nieruchomości prywatnej. Prosi o zamontowanie nowych punktów świetlnych na ul. Myśliwskiej – tam gdzie ta ulica krzyżuje się z innymi drogami wewnętrznymi.
b)       prośba o wybudowanie w Cielu na ul. Kościelnej progu spowalniającego. Wyjaśnił, że sprawa od marca 06’ jest nie realizowana.
·          Mieszkaniec Krzysztof Gołębiewski powołał się na „Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” rozdział III pkt. 4 ust.2, 6, 7, 8, 9, 10 – cyt.„ myślę że z Radą, i z Wójtem Gminy nawiążemy współpracę[...]mam nadzieje, że współpraca ta zaowocuje konkretnymi działaniami[...]w najbliższym czasie pojawi się biuletyn informacyjny naszego klubu, powiemy czym się zajmujemy, co robimy, co zrobiliśmy, co chcemy zrobić i te informacje państwu przekażemy.”
·          Przewodniczący RG odnośnie wypowiedzi p. Gołębiewskiego wyjaśnił, że on jako członek takiej organizacji pozarządowej zauważył cyt. „...nikt się nie martwi...z Urzędu Miasta o tym by nas o czymkolwiek powiadomić, walczymy o wszystko sami. Niestety to nie może być tak, że wszyscy mają nam tym organizacjom pozarządowym pomagać bo tak nie ma w życiu...nie jest tak wobec przepisów, trzeba walczyć” Dodał, że są różne dostępne środki pozyskiwania informacji o zebraniach takie jak ogłoszenia, BIP, Internet , cyt. „nowoczesność w domu i zagrodzie, trzeba korzystać”
·          Radny Edmund Łączny ponowił prośbę, która pojawiła się wcześniej złożoną przez A. Szmytkę i M. Kreję o zmianę kolejności w porządku obrad. Chodzi o wprowadzenie punktu wolne wnioski i zapytania przez mieszkańców przed podjęciem uchwał. Podjął sprawę usprawnienia działania Rady tzn. chciałby aby wszyscy Radni posiadali Internet i laptopa, który by został zakupiony – co w jego mniemaniu zmniejszyło by koszty komunikowania się oraz całkowicie usprawniło działanie Rady Gminy.
·          Radna Lidia Grzywacz odpowiedziała na pytania Pani M. Kreji. Informuje, że odpowiednie kwalifikacje posiada, a w sprawie koncesji – prosi o pismo, które by udowodniło, że taki proceder przed jej sklepem ma miejsce.
·          Radny Bartosz Lau podjął problem, nieprawdziwości informacji przekazanych przez Wójta Gminy w punkcie 6 obrad sesji w sprawie oświadczeń majątkowych.
·          Radny Janusz Walczyński wniósł o uwzględnienie w budżecie Gminy kwoty pieniędzy, która by pozwoliła na bieżącą konserwację studzienek chłonnych. Uzasadnił swój wniosek tym, iż dotychczas było to realizowane w sposób awaryjny, zamiast bieżący. 
·          Sołtys J. Masternak  prosił o założenie Internetu w świetlicy wiejskiej dla dzieci. Zapytał także jak daleko posunięte są rozmowy z linią autobusową 92 do Murowańca.
 
Ad. 12 Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
Wójt Gminy Białe Błota, po krótkiej rozmowie z Radnym Bartoszem Lau, udzielała odpowiedzi na pytania.
·          Na pytanie A. Szmytki: Wójt Gminy wyjaśniła, że druga równiarka została uruchomiona w trybie pilnym, wszelkie nierówności będą naprawiane. Głównie przez zastosowane – rozsypki „ żużla” jako najtańszego i najlepszego w tej chwili materiału do takich celów. Odnośnie studzienek – Wójt wyjaśniła, że sprawdzi czy odpowiednie pismo jest. Odpowiedź będzie udzielona także na piśmie.
·          Na pytanie R. Kowalewskiego: Odnośnie demontażu lamp. Wójt poinformowała , że odpowiedni pracownik zostanie wysłany w celu sprawdzenia tej sytuacji. Przeniesienie czy postawienie nowych lamp wiąże się z nowymi kosztami ( projekty, pozwolenia itp.). Jeżeli chodzi o progi Wójt nadmieniła iż stosowne rozmowy w tej sprawie odbyły się – lecz pojawia się problem tego, iż ta droga jest drogą złożoną z płyt betonowych co już  jest utrudnieniem. Sprawa zostanie podjęta.
·          Na pytanie J. Masternaka: Wójt wyjaśniła, iż są szanse na przedłużenia tej linii. Rozmowy w tej sprawie się toczą. Internet jest – reszta leży w kwestii Pani Dyrektor, aby to łącze zostało przedłużone do świetlicy.
 
Ad. 13. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 grudnia 2006r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych, przyjęli protokół z III sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
 
 
Ad.14. Zakończenie obrad IV Sesji.
Przewodniczący RG podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w sesji, złożył życzenia noworoczne i oficjalnie zakończył obrady IV sesji V Kadencji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 10 stron                                                                                            
                                                                                                            
 Protokół spisał:                    Sekretarz obrad:                       Przewodniczący obrad:
Mieszko Siemiński                 Bronisław Balcerowski             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Marek Sampławski
 
 
  
 
 

metryczka


Wytworzył: Mieszko Siemiński (4 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2007, 11:52:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 12:41:40)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2042