Protokół z XII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, z dnia 27 września 2007r.

Wyłożono do wglądu 08.10.2007r. PROTOKÓŁ Nr XII/2007 z XII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 27 września 2007 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 12:30 do 18:15
Sesję prowadził:
- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
- Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 75/200 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
b)Komisja Rewizyjna:
-          zapoznanie rady z dotychczasowymi ustaleniami komisji w sprawie kontroli
dot. działki w Lisim Ogonie;
-          zapoznanie rady z dotychczasowymi ustaleniami komisji w sprawie kontroli
dot. dofinansowania Klubu Sportowego w Łochowie.
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwał:
 
1. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011;
 2. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011;
3. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
4.        w sprawie rozpatrzenia skargi pana M. Gorzkowskiego;
5.   w sprawie przyznania Medalu  „Za zasługi dla Gminy Białe Błota”;
6.        w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota;
7.        w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele;
8.        w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka;
9.        w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Białe Błota
10.     zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom;
11.     zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota;
12.     w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej;
13.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.;
14.     w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Białe Błota lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych;
15.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
16.     w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2006 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007r.;
17.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
18.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 
9.  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13.     Zakończenie obrad XII Sesji V Kadencji.
 
 
 
Ad.1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Otwarcia XII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski wypowiadając słowa cyt.: „Otwieram XII sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, więc radni byli władni podejmować uchwały.
Nieobecny na sesji był Radny Henryk Sykut.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 14 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Poinformowała, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały i zwróciła się jedynie z prośbą o zmianę uzasadnienia, tak aby doprecyzować z jakiego powodu ten projekt uchwały powstał.
Przewodniczący RG zaproponował, aby wprowadzić projekt uchwały do porządku obrad w punkcie 8 jako podpunkt 19.
Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 14 obecnych radnych.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 26 lipca 2007r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, przyjęli protokół z XI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG na początku powiedział, że wprowadza nową zasadę, iż odstępuje od czytania treści projektów uchwał, które radni otrzymali przed sesją cyt.: „ Będziemy czytać tytuł uchwały i uzasadnienie.”
Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęło wiele pism m.in.:
-skarga pani N. Dąbrowskiej o odszkodowanie, sprawa została już załatwiona przez Wójta Gminy;
-wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego o bezpłatne użytkowanie;
-skarga pana Polcaj – skarga nie rozpatrzona, procedura cały czas trwa;
-wniosek sołectwa Przyłęki dot. drogi Mostowa – Dymna;
-wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej i Prefabetu w sprawie cofnięcia koncesji;
-wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej w Cielu o dofinansowanie remontu kościoła, który jest na liście zabytków;
-wniosek o przyznanie medalu;
-pisma z Państwowej Komisji Wyborczej;
-pismo z Polskiego Związku Krótkofalowców, w którym poinformowano Radę Gminy o podziękowaniach dla Radnego Z. Moroza;
-sprawa państwa Kliś.
Przewodniczący RG dodał, iż zgodnie z wolą rady wyrażoną w stosownej uchwale zajmował się dwiema sprawami, które trafiły kiedyś do Prokuratury. Po pierwsze sprawą dotyczącą środków unijnych, postępowanie zostało umorzone. Prokuratura uważa, że  zastosowanie środka karnego nie jest najlepszym rozwiązaniem i są inne metody wyciągnięcia konsekwencji. W tej sprawie Przewodniczący RG skierował zażalenie na postanowienie prokuratury.
Druga sprawa to ścieki, na poprzedniej sesji, z prasy radni dowiedzieli się, że Prokuratura umorzyła postępowanie, bo m.in. RIO umorzyło postępowanie. Przewodniczący powiedział, że napisał pismo w tej sprawie do RIO. Przyszła odpowiedź, iż RIO umorzyło postępowanie w sprawie absolutorium, a w sprawie ścieków nie podjęto żadnych czynności. Cyt.: „ Jest podejrzenie, że umorzenie postępowania nastąpiło przed zakończeniem przesłuchania świadków.”
Przewodniczący RG zajmował się również sprawami Klubu Sportowego w Łochowie. Dodał, że w sprawie klubu jest szereg nieprawidłowości, jednak na wnioski jest dużo za wcześnie. Na szkoleniu radni zostali poinformowani m.in. że Komisja Rewizyjna może prowadzić kontrolę w pewnym zakresie i tylko wobec pewnych jednostek.
W sprawie działki w Lisim Ogonie powiedział, ze prasa napisała, że jeżeli rada podejmie tę uchwałę to stworzy precedens, że można łamać prawo cyt.: „gdyby złożono wniosek do Rady Gminy po 27.06.2007r. byłaby to zupełnie inna sprawa, bo 27.06.2007r. działka już fizycznie istniała.”
Poruszył także sprawę lotniska informując, iż Starosta przysłał informację, że sprawa na razie prawnie jest nie do rozstrzygnięcia. Nie ma bowiem uregulowania sytuacji prawnej gruntów lotniska więc ich przejmowanie jest mało realne.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bartosz Lau powiedział, że w związku z nieobecnością Radnego Henryka Sykuta został upoważniony do przedstawienia ustaleń w sprawie zarządzenia Wójta dot sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. Komisja budżetu i Finansów uznała, że wykonanie budżetu jest na dobrym poziomie. Cyt.: „zarówno wydatki jak i dochody oscylują na około 50%.”
b)Komisja Rewizyjna:
Radny Edmund Łączny poinformował, że Komisja Rewizyjna dokonała kilka kontroli i rozpatrzyła kilka skarg.:
-          na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przeprowadzono kontrole w Klubie Sportowym Łochowo;
-          sprawa działki Państwa Lis;
-          kontrola w sprawie wykonania bez przetargu i umowy projektu – budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w miejscowości Białe Błota w rejonie ulic Gontowej, Hippicznej i przyległych. Sprawa jest w trakcie kontroli cyt.:  „brakuje nam jednego dokumentu od Pani Skarbnik. Doszło do niedomówienia i nie mogliśmy tej kontroli skończyć[...] Do tej pory było tak, że problem zgłaszaliśmy do Pani Sekretarz. Teraz się okazało, że Pani Sekretarz nie mogła bo nie jest przełożoną Pani. Skarbnik, a Pani Skarbnik nie może udzielić odpowiedzi, bo nie zgłosiłem do jej przełożonej, a przełożonym do spraw z Radą jest Pani Sekretarz. no i napisałem pismo do Pani Wójt.
-          zakończenie kontroli w BOKu – kontrola pozytywna;
-          jedną  kontrolę rozpoczęto, ale jej nie zakończono, bo czekamy na ekspertów;
-          skarga pana Gorzkowskiego dot. wymeldowania pani Danuty Gorzkowskiej. Komisja uznała skargę za bezzasadną;
-          skarga pana Polcaj sprawa jest w toku, komisja uznała, że nie było naruszenia prawa;
-          skarga pana Perczyńskiego została uznana za bezzasadną.
-Zapoznanie Rady z dotychczasowymi ustaleniami komisji w sprawie kontroli
dot. dofinansowania Klubu Sportowego w Łochowie.
Radny Edmund Łączny powiedział, że głównym celem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych. Cyt.: „ Umówiliśmy się w Klubie, był członek zarządu, dowiedzieliśmy się, że nikt takiego Protokołu nie widział[...] Gdyby Pani Wójt dokonywała kontroli, to by musiała dojść do tego co my. Kontrola była prowadzona dopiero w trakcie naszej kontroli.[...] Komisja dotarła, ze było wiele innych działań niezgodnych z prawem, a przynajmniej stojących obok prawa wykonywanych przez Wójta Gminy. Doszło do korespondencji miedzy zarządem klubu, a Radą i między Wójtem, a Radą. Wynikało z tych rozmów, to że nie martwiono się co zrobić żeby coś zmienić. Próbowano udowadniać, że nie było czegoś, co wynikało jasno z dokumentów.” Dodał również, że wszelkie dokumenty na ten temat znajdują się w Biurze Rady.
Na koniec powiedział cyt.: „ Przykre się staje kiedy Wiceprezes Klubu, Radny, członek Komisji Rewizyjnej z którym razem badamy wiele spraw, w Gazecie mówi, że ta cała sprawa Klubu Sportowego to sprawa polityczna miedzy Łącznym, Wójtem, a Balcerowskim. Co ma sprawa polityki do dokumentów.”
-Zapoznanie Rady z dotychczasowymi ustaleniami komisji w sprawie kontroli
dot. działki w Lisim Ogonie.
Radny Edmund Łączny odczytał część protokołu. Wtrącił podczas czytania, iż w sprawie zapisu cyt.: „ w tej sytuacji można stwierdzić, że Wójt wprowadzała w błąd Radę Gminy.”  Wójt Gminy chciała sprzedać działkę, której nie było.
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniach 10 i 24 września 2007r., na których omawiano następujące problemy;
1.        Apel mieszkańców w sprawie anten telefonii komórkowej na terenie gminy. Apel został poparty w całości.
2.        Na wniosek Radnej Marii Wolsztyńskiej uznano, że należy zamontować próg zwalniający na ulicy Czerskiej w pobliżu skrzyżowania z Centralną.
3.        Wniosek Belma Accessories Systems o sprzedaż gruntów gminnych przyległych do firmy w celu dalszego rozwoju, został przegłosowany członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą tej działki w drodze przetargu.
4.        Wniosek p. Hanny Wiśniewskiej-Sirbu o sprzedaż działki w trybie przetargu ograniczonego do trzech osób – poparty jednogłośnie.
5.        Wniosek Koła Gminnego PZW o oddanie w użytkowanie stawu przy cmentarzu w Białych Błotach. Członkowie Komisji opowiedzieli się za oddaniem w użytkowanie tego terenu na 25 lat lub bezterminowo z okresem wypowiedzenia.
6.        Wniosek klubu radnych „Praca i Uczciwość” dot. budowy placu zabaw dla dzieci w Łochowicach – nie podjęto konkretnych decyzji w tym temacie, sprawa waha się między budową kącika rekreacyjnego, o którym zadecydowało zebranie wiejskie a budową placu zabaw.
7.        Wniosek mieszkańców ul. Cukierniczej 2 i 4 w Białych Błotach w sprawie sąsiada hodującego gołębie.
8.        Wniosek mieszkańców ul. Ostróżki 2 w Białych Błotach w sprawie budowy posterunku policji i wycinki drzew przy granicy z ich działką.
9.        Wniosek p. Lis o sprzedaż gruntów gminnych w celu umożliwienia zakończenia formalności związanych z posadowieniem budynku, uznano, że należy p. Lis pomóc w tej sprawie pod warunkiem, że poniesie wszelkie koszty związane z wykupem.
10.     Rozpatrywano skargę mieszkańców z ul. Betonowej 2,4 i 6, dotyczącą sprzedaży alkoholu w sklepie przy ul. Berberysowej 13 – w tej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie wyjaśniające ze strony urzędu.
11.     Rozpatrywano wniosek p. Kliś o dzierżawę gruntów pod drogami. Ustalono, że w sprawie podziału gruntu pod drogą mają wypowiedzieć się geodeci i dopiero wówczas podjęta zostanie decyzja na temat sprzedaży lub dzierżawy w/w gruntów.
12.      Omawiano wniosek parafii w Cielu o dofinansowanie do remontu dachu kościoła. W związku z tym, że jest to jedyny zabytek na naszym terenie. Wójt wystąpi o dotację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wpisze w budżecie na 2008 rok remont wieży kościoła w Cielu.
13.     Omówiono materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję w dniu 27-09-2007.
 
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Radny Patryk Thiede poinformował, że Komisja spotkała się cztery razy i poza sprawami bieżącymi poruszono następujące kwestie:
-sprawa korzystania z sali gimnastycznej Gimnazjum przez Szkołę Podstawową;
-na jednym z  posiedzeń była Pani Beata Przyborska Kierownik GOPS i poruszono sprawę świetlicy w Cielu;
-wpłynął wniosek od Pani Pulkowskiej w sprawie zwiększenia liczby dzieci w przedszkolu w Łochowie. Komisja rozpatrzyła wniosek negatywnie, gdyż Pani Pulkowska nie posiadała zgody Sanepidu na zwiększenie liczby dzieci;
-na jednym z  posiedzeń byli przedstawiciele Fundacji „Zdrowie dla Ciebie”, fundacji do której chce przystąpić Przychodnia w Białych Błotach;
-sprawa przyznania medalu za zasługi dla pani Bożeny Kuhn;
-zebranie od placówek bezpośrednio podlegających Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej propozycji do budżetu na 2008r.;
-sprawa wybudowania placu zabaw w Łochowicach.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował o staraniach o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę stadionu. Złożył także gratulacje, w związku z  otwarciem boiska w Kruszynie Krajeńskim.
 
Ad.7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy powiedziała, że usłyszała wiele nieprawdziwych informacji z ust Przewodniczącego RG i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej cyt.: „ Pierwsza rzecz panie Łączny, mówił pan rzeczy nieprawdziwe i niestety ja jestem zmuszona do tego żeby zrobić z tym porządek. Nie  dlatego, że Pana słowa w jakiś sposób dotknęły mojej osoby, bo nie jest Pan osobą, która może tego dokonać, ale myślę że wszyscy wyborcy, którzy oddali na mnie głos zastanawiają się, czy rzeczy które Pan tam napisał w tym protokole i powiedział, czy to jest prawda, czy nie. Podjęłam decyzję, że do Prokuratury złożę wniosek o zniesławienie funkcjonariusza publicznego[...].
Ja sobie przypominam ta sesje, na której państwo te doniesienia do prokuratury głosowali i wtedy to padły słowa, że nie jesteście fachowcami[...] i że oddajecie po to do instytucji, które zatrudniają fachowców, żeby stwierdzić, czy Wójt naruszył prawo, czy nie[...] Pamiętam słowa jednej z pań, która powiedziała, że jeżeli okaże się to nieprawda, to bukiet kwiatów i idziemy dalej.” Dodała również, że są dwa umorzenia postępowania,  w sprawie budowy kolektora do Bydgoszczy i w sprawie funduszy unijnych. W przypadku funduszy unijnych cyt.: „ pewne błędy zostały potwierdzone, bo nikt nie mówił, że błędów nie było.”
Wójt Gminy powiedziała także, że w okresie międzysesyjnym: realizowała budżet; przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.; realizowała inwestycje zapisane w budżecie na 2007r.; ukończono prace nad Planem Rozwoju Lokalnego, który powinien w przyszłym tygodniu trafić już jako projekt uchwały do uzgodnień; odbyło się spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z Przewodniczącą Rady Miasta i Przewodniczącymi poszczególnych komisji w sprawie granic( do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na propozycje kompromisu; spotkała się z przedsiębiorcami działającymi na terenie naszej Gminy m.in. z Pocztą Polską, w sprawie zatrudniania mieszkańców z terenu Gminy i w sprawie ulgi podatkowej; odbyło się spotkanie z Belmą (jedna z uchwał tego dotyczy); organizowała dożynki; gościła strażaków z Niemiec i delegację z Niemiec, brała udział w zebraniach wiejskich, zajmowała się sprawami stadionu  w Białych Błotach, zajmowała się sprawami organizacji wakacji na terenie Białych Błot. Wójt Gminy podziękowała pani Beacie Przyborskiej i pani Annie Rywak, za organizację tego przedsięwzięcia. Poinformowała, ze w I turnusie było 90 dzieci, w 7 grupach, w 6 bazach a na II turnusie 70 dzieci. Głównym hasłem tych turnusów była popularyzacja sportu. Na koniec swojej wypowiedzi powiedziała, że w wakacje dzieci miały dostęp do sal gimnastycznych dzięki środkom z Ministerstwa Sportu.
Przewodniczący RG ustosunkował się do wypowiedzi Wójta Gminy na jego temat i zacytował bez komentarza fragment uzasadnienia z ostatniego umorzenia postanowienia przez Prokuraturę cyt.: „Nie kwestionując faktu dopuszczenia się przez gminę Białe Błota omawianych uchybień należy stwierdzić, że nie jest oczywistym, iż błędy były wynikiem umyślnego niedopełnienia obowiązków przez Wójta Katarzynę Kirstein – Piotrowską.”
 
Ad.8 Podjęcie uchwał.
Ad.8.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i poprosił o przedstawienie sprawozdania z prac zespołu opiniującego ławników.
Sekretarz Gminy powiedziała, że zespół opiniujący został powołany uchwałą nr IX/77/07 z dnia 19.06.2007r. w składzie pani Renata Dworak, pan Zdzisław Napora i pani Anna Rywak . Rozpoczął prace po 30.06.2007r., bo z tym dniem minął termin wpływania zgłoszeń kandydatów na ławników. Zespół pracował w oparciu o ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych i na podstawie Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławnika oraz wzoru karty zgłoszenia. W dniu 11.07.2007r. zespół spotkał się poraz pierwszy i dokonał analizy zgłoszeń. Zgłosiło się 12 kandydatów. W wyniku prac zespół wypracował następujące wnioski:
-          1 zgłoszenie zawierał błąd formalny, ponieważ warunkiem koniecznym żeby kandydować na ławnika jest zatrudnienie lub zamieszkiwanie w miejscu kandydowania od co najmniej roku;
-          w pięciu pozostałych przypadkach były błędy proceduralne, w 3 przypadkach brak podpisu przedstawiciela mieszkańców lub przedstawiciela podmiotu zgłaszającego, w 1 przypadku brak nazwiska na zgłoszeniu, a w 1 przypadku brak podania do jakiego sądu.
Prezes Sądu Okręgowego zgłaszał zapotrzebowanie na ławników. Zgłoszenie obejmowało dwóch kandydatów do Sądu Rejonowego do Wydziału Pracy. 2 zgłoszenia, które wpłynęły do rady nie były zgłoszeniami do Wydziału Pracy, a tutaj jest konieczny wymóg, aby tym podmiotem zgłaszającym były organizacje pracodawców bądź związki zawodowe. Były to prawidłowe zgłoszenia np. od Prezesa Sądu, ale do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego. Nie można było unieważnić tego zgłoszenia, natomiast nie było takiego zapotrzebowania.
W przypadku zapotrzebowania do Sądu Okręgowego, to było podana liczba 5 osób, w tym 2 do orzekania w Wydziale Pracy i nie było takiego zgłoszenia.
Komisja spotkała się jeszcze raz  dla zanalizowania opinii, które rada otrzymała z policji, ponieważ taki był wymóg ustawowy. Sekretarz oczytała Protokół z tego spotkania co stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Rozporządzenie mówi, iż kandydat na ławnika jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszeniowej, m.in. pkt. 16 przewiduje podanie sądu w którym dana osoba chce być ławnikiem. Sekretarz Gminy nawiązała do rozmowy z Radnym Bartoszem Lau, któremu podziękowała, za to że zwrócił jej uwagę cyt.: „ to nasze myślenie poszło w równym traktowaniu wszystkich. Jeżeli czegoś brakuje to karta  nie jest wypełniona prawidłowo.”
Ponieważ aktualnie jest trzech kandydatów i trzy miejsca konieczne jest wniesienie zmiany do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie protokół z prac komisji opiniującej ławników.
Protokół został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 14 obecnych radnych.
 
Radny Bartosz Lau odniósł się do podziękowań pani Sekretarz i powiedział cyt.: „cała sytuacja wyniknęła z tego, że znam panią Gralak i byłem ciekawy, czy spełnia wymogi formalne i okazało się, że spełnia [...] po godzinie pani Sekretarz zadzwoniła i stwierdziła, że nie spełnia.” Radny dodał, że zespół od początku kierował się zbytnim formalizmem przy ocenie kandydatów cyt.: „ Na samym etapie przyjmowania dokumentów, urząd mógł pomóc ludziom.” Wystąpił z wnioskiem o zachowanie regulaminu w dotychczasowym kształcie i dopisanie pani Gralak do listy kandydatów na ławników. Wyjaśnił, że ani w ustawie, ani w rozporządzeniu nie są wymienione te warunki, które powinien spełniać ławnik i nie ma mowy, że obligatoryjnie trzeba wskazać sąd. Na koniec dodał, iż takie sformalizowanie  wypacza całą ideę ławników.
Sekretarz Gminy powiedziała, że rozporządzenie dot. trybu zgłaszania ławników jest z 2006r. §6. mówi, iż zgłoszenie, które nie spełnia wymogów ustawy lub rozporządzenia lub wpłynęło do rady po terminie pozostaje bez biegu.
Radny Bartosz Lau powiedział, że nie ma takiego przepisu, że trzeba wypełnić każdą kratkę tylko jest mowa o formularzu. Cyt.: „ Tylko Sąd Okręgowy zgłosił zapotrzebowanie na ławników, oczywiste jest, że ktoś kto zgłasza się nie może iść do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
Przewodniczący RG zwrócił uwagę, że przy wypełnianiu wniosków do KRS jest zapis, ze nie wypełnienie wszystkich pozycji spowoduje cofnięcie wniosku. Dodał, że skoro tutaj nie ma takiego zapisu to według niego więcej racji ma Radny Bartosz Lau.
Radca Prawny powiedziała, że na karcie zgłoszeniowej jest pouczenie, że zgłoszenie które nie spełnia wymogów określonych m.in. w rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Powiedziała także, że radni nie musza przyjąć tego protokołu i wziąć tę panią do głosowania, ale wtedy wybór wszystkich ławników będzie nieważny, bo mamy do wyboru 3 z 4 i jedna osoba nie wejdzie.
Radny Bartosza Lau powiedział, że w tej sprawie jest oczywisty sąd, bo sąd jest jeden, a komisja dopuściła dalej tę kandydaturę i dopiero wczoraj uznano, że ta pani nie spełnia wymogów.
Radca Prawny powiedziała, że ta pani mogła też zostać zgłoszona do Sądu Rejonowego. W załączniku jest to samo pouczenie co w Rozporządzeniu w sprawie pozostawieniu kart bez rozpatrzenia.
 
Przewodniczący RG zarządził przerwę od 14:00 – 14:20
Radny Bartosz Lau wycofał swój wniosek w sprawie pozostawienia regulaminu głosowania bez poprawek i ujęciu kandydatury pani Gralak.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany treści regulaminu  głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
Zmiana została zatwierdzona stosunkiem głosów 13 za, przy 1 wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych.
Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
 
Ad.8.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
 
Radni wybrali spośród siebie Komisję Skrutacyjną w osobach Andrzej Kieroński – Przewodniczący, Patryk Thiede - członek i Janusz Walczyński – członek.
Komisja wyczytywała kolejno każdego radnego, który podchodził po karty do głosowania,  udawał się w odosobnione miejsce by oddać swój głos i następnie wrzucał  ją do urny.
Po oddaniu w głosowaniu tajnym wszystkich głosów, członkowie Komisji policzyli głosy i sporządzili protokół z głosowania ( załącznik nr 2 do protokołu), który odczytał Przewodniczący Komisji podając, że wybrano następujące osoby na kandydatów na ławników: Wiesławę Baranowską, Marzannę Kreję i Annę Sobczyk.
 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i na wniosek Sekretarz Gminy wprowadził poprawkę w §1. zamiast wyrazu „głosowania” powinno być „głosowaniu”.- Radni jednomyślnie przyjęli tę poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
 
Ad.8.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana M. Gorzkowskiego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi pana M. Gorzkowskiego.
 
Ad.8.5. Podjęcie uchwały  w sprawie przyznania Medalu  „Za zasługi dla Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie przyznania Medalu  „Za zasługi dla Gminy Białe Błota”.
 
Ad.8.6. Podjęcie uchwały  sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
 
Ad.8.7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele.
 
Ad.8.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka.
 
Ad.8.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Białe Błota.
 
Ad.8.10. Podjęcie uchwały zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
 
Ad.8.11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 1 przeciw, przy 1 wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
 
Ad.8.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
 
Przewodniczący RG poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie istotnych zmian w budżecie.
Skarbnik Gminy przestawiła zmiany w budżecie na 2007r.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chciałaby się odnieść do punktu dot. zmniejszenia środków dla Głosu Białych Błot o 24 000zł oraz przesunięcie 18 000 zł z BOK w inne miejsce. Powiedziała, że otrzymała od Redaktora Naczelnego wstępny kosztorys dot. Głosu Białych Błot, ile wydano w tym roku na gazetkę, ile jeszcze zostanie wydane i ile pieniędzy należałoby zabezpieczyć na ten cel w przyszłym roku. Odczytała pismo od Redaktora Naczelnego cyt.: „ w związku z zamiarem zwiększenia komunikacji zwrotnej z czytelnikami proponuję organizację konkursów, w których najlepsze prace fotograficzne, literackie itp. mogłyby być nagradzane ze środków przeznaczonych na wydawania gazety, a nie skonsumowane z uwagi na zmniejszoną ilość opracowanych w tym roku wydań pisma. Działanie miałoby być skierowane do szkolnych pracujących przy ośrodkach kultury kół zainteresowań [...] Biorąc pod uwagę ,że nr 1 Głosu Białych Błot został wydany pod egidą Białobłockiego Ośrodka Kultury i z uwagi na zmianę wydawcy i czynności proceduralne nie wydano w bieżącym roku 12 numerów pisma. Środki budżetowe na wydawanie Głosu Białych Błot w 2007r. przekraczają zapotrzebowanie, ale w przyszłym roku kwota ta wydaje się jak najbardziej odpowiednia.”
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że jeżeli nie będzie zgody na wydanie pieniędzy na konkursy, to zostanie 20 000zł, które można przeznaczyć na inny cel.
Powiedziała również, że w ubiegłym roku wygospodarowano z budżetu 11 000 zł, które miały zostać przeznaczone na kącik integracyjny w Łochowicach i jak nic się nie zrobi w tej sprawie w tym roku, to te pieniądze przepadną. Radna zaproponowała, że ewentualnie te środki co pozostaną z Głosu Białych Błot przeznaczyć na dokończenie kącika integracyjnego, a w przyszłym roku zabezpieczyć środki na plac zabaw w Łochowicach.
Zaproponowała także, że  18 000 zł przesunięte z BOK przeznaczyć na ten plac zabaw.
Radna Gabriela Żernicka zwróciła się do pani skarbnik cyt.: „ padło stwierdzenie, jakiś zakup ziemi w Trzcińcu, czy to chodzi o te drogi, czy to jest ta trzecia rata. Dlaczego jest zwiększenie, czy nie wiadomo było ile ta trzecia rata będzie wynosić?”
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zgodnie z aktem notarialnym do każdej raty należy doliczyć waloryzację, zgodnie z inflacją. Dodała, że na Trzciniec jest przeznaczone 2000 zł.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że nie rozumie do końca, czy to jest wniosek Radnej Wolsztyńskiej, bo klub radnych  oficjalnie złożył wniosek w tej sprawie. Powiedział, że z tego terenu są sygnały od nowych mieszkańców, którymi są młode małżeństwa z dziećmi o utworzenie takiego placu zabaw. Dodał, że klub zorientował się, że jest rezerwa, ale nie wskazał kwoty tylko zaproponował Wójtowi żeby zorganizował prace, żeby ten plac powstał. Dodał, że nie było klasyfikacji co jest bardziej potrzebne.
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że ona jest za placem zabaw i za kącikiem integracyjnym. Powiedziała również, że jest za tym żeby te 18 000 zł z BOK przeznaczyć na plac zabaw, a te 20 000 zł na kącik integracyjny.
Radny Andrzej Kieroński zapytał:
-Zastępcę Wójta o sprawę związano z wydatkami 660 000 zł na bieżące utrzymanie dróg. Czy w sprawie utwardzenia dróg jest konieczny projekt na wykonanie?
-Zastępcę Wójta o decyzję Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o przesunięcie terminu do końca XI budowy chodnika, podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gimnazjum w Białych Błotach. Czy mamy projekt na tą inwestycję i czy 15 000 zł jest wystarczające?
-Kierownika GZEAS Mariana Wiśniewskiego, czy kwota 42 280 zł dot. remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej jest kwotą wystarczającą?
-Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury, czy kwota 10 000 zł dot. zwiększenia dotacji będzie wystarczająca i na co mają być przeznaczone te środki finansowe?
Radna Wanda Górna  wróciła do kwestii placu zabaw i powiedziała, że nie jest alternatywą coś albo coś, i że kącik integracyjny  to jest zupełnie coś innego cyt.: „ zwróciliśmy się do Wójta o plac zabaw” i to Pani Wójt zapewne z porozumieniem z panią Skarbnik obliczyły ile ma być pieniędzy przeznaczonych jeszcze w tym, roku na Głos Białych Błota.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że rok mija i dlaczego do tej pory nic nie zrobiono w kierunku kącika integracyjnego? Dodała, że to wygląda tak jakby plac zabaw miałby być  zamiast kącika integracyjnego, którego nie zdąży się zrobić. Zaproponowała, żeby chociaż wydać te pieniądze na projekt kącika.
Zastępca Wójta powiedział, że widział propozycję kącika integracyjnego i wyjaśnił, że ten kącik miał być drewniany, zadaszony przy powierzchni zadaszenia 100m2. Na taki obiekt jest wymagany projekt i pozwolenie na budowę. Koszt takiego obiektu to około 30-50 tyś zł. Dodał, że innego projektu nie widział i o innej propozycji nie słyszał. Na koniec wyjaśnił, że nie jest możliwe w związku z tym wykonanie kącika integracyjnego do końca roku.
Skarbnik Gminy powiedziała, że te środki z kącika wracają do budżetu gminy jako dochód.
Radna Lidia Grzywacz zapytała dlaczego nic nie jest zrobione, nawet nie ma projektu i dodała cyt.: „nam chodzi, żeby był plac zabaw i kącik.”
Wójt Gminy powiedziała, że rozmawiała na ten temat z Sołtysem z Łochowic i ustaliła, że zostaną za te pieniądze kupione ławy, stoły, które też stanowią kącik integracyjny cyt.: „ to co było zaplanowane, te wielkie zadaszenie w środku ognisko, te wielkie pale, to jest rzecz kosztowna i dwa wymaga całej procedury. Projekt i pozwolenie na budowę to jest procedura pół roczna. Na to nie było środków i chcieliśmy te 10 000 wydać jak najlepiej i sołtys z Radą Sołecką wskazali co powinniśmy za te środki zakupić.”
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że była na zebraniu sołeckim i tylko sołtys był za placem zabaw. Dodała, że chce plac zabaw za te pieniądze które przyjdą z gazety, ale chce również kącik integracyjny.
Wójt Gminy odpowiedziała, że jest sołtys i rada sołecka i to oni decydują o kształcie kącika. Ponadto kącik to jedna rzecz, a plac zabaw to zupełnie co innego, gdyż pojawił się oszczędności w związku z wydawaniem Głosu Białych Błot i szkoda byłoby je wrzucić w wolne środki. Kącik integracyjny będzie i jest teraz prośba o zgodę na plac zabaw.
Przewodniczący RG powiedział, że do końca roku będzie wydane 10 000 zł na wyposażenie kącika integracyjnego. Cyt.: „ czy powstanie kącik w sensie budowy z pozwoleniem, to jest sprawa przyszłego roku, zmiany w budżecie, ewentualnie nowych środków[...] Bezsporne jest, że 10 000 zł się nie zmarnuje.”
Radny Edmund Łączny przedstawił  opinię Komisji Budżetu i Finansów na ten temat, a mianowicie Komisja jednoznacznie opowiedziała się za placem zabaw, ale w przyszłym roku, w nowym budżecie. Dodał, że to nie jest problem pieniędzy tylko zadań, bo jednym z zadań jest budowa kącika inegracyjnego. Jeżeli nie ma pieniędzy, to trzeba ich szukać. Powiedział także, że nie ma sensu stawiać na zimę huśtawek.
Radna Wanda Górna powiedziała, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska też była mowa żeby nie stawiać placu zabaw na zimę, ale cyt.: „ do 10 stopni nawet małe dzieci nie tyle co mogą, ale powinny być na powietrzu.” Dodała również, że była mowa że przez zimę zniszczy się, ale młodzież będzie niszczyć nieważne czy zimą czy latem.
Przewodniczący RG poprosił o odpowiedź na pytania zadane przez Radnego Andrzeja Kierońskiego.
Zastępca Wójta powiedział, że na poprawienie jakości przejazdu przez działki służące jako droga wewnętrzna nie wymaga się procedur określonych przez prawo budowlane.  Na drugie pytanie wyjaśnił, że przetarg nie jest konieczny, bo jest umowa z firmą Ziemiopłody. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to w ramach zgłoszenia można te roboty wykonać, a to 16 000 zł zostanie przeznaczone na podjazd, chodnik oraz utwardzenie części BOKu sali gimnastycznej.
Kierownik GZEAS powiedział cyt.: „jesteśmy po otworzeniu kopert, wybraliśmy już oferenta i stwierdzam, że wystarczy. Ponieważ wszystkie prace nie będą wykonane, dlatego wystarczy. Oczekiwaliśmy innych pieniędzy z Ministerstwa Sportu, dlatego pierwotny zakres prac był nieco inny[...]obejmował wszystkie potrzeby sali gimnastycznej i zaplecza, tak żeby sala gimnastyczna przez długie lata już nie była remontowana. Dzięki pieniądzą, które Rada przekazała na poprzednim posiedzeniu okroliliśmy zakres prac w porozumieniu z Panią Dyrektor. Ogłaszając przetarg już ogłaszalaliśmy nie na wszystkie prace.” Dodał również, że za tydzień będzie można ruszyć z pracami.
Dyrektor WOK w odpowiedzi na pytanie Radnego Andrzeja Kierońskiego powiedział, że w 2007r. wnioskował o wyższą kwotę i ona była obniżona. Te pieniądze będą potrzebne na cieknące elementy instalacji w kotłowni, problemy z niedogrzanych pomieszczeń, zdewastowaną elewację zewnętrzną oraz będzie można uruchomić nowe zajęcia taneczne i wokalne.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że w momencie gdy Dyrektor WOK konstruował budżet ośrodka na ten rok, stwierdził, że nie ma dużych wymagań i tyle co napisał to wystarczy. Poprosiła, aby na przyszłość pisać tyle ile potrzeba.
Przewodniczący RG podsumował wszystkie wypowiedzi i powiedział cyt.: „ Mnie się nie podoba generalnie taka linia pracy, gdzie w ciągu roku wpada się na genialne pomysły. Podoba mi się taka sytuacja, gdzie zatwierdzamy budżet i go realizujemy poza przypadkami ekstremalnymi nie do przewidzenia. Np. informacja z Ministerstwa odnośnie kanalizacji w trzech naszych sołectwach. To jest sytuacja nie do przewidzenia [...] Jeśli powstanie sprawa stadionu, o którym dzisiaj tutaj była mowa, na pewno radni będą za. Mam mieszane uczucia i dlatego nie wiem jak głosować [...] Kiedy otrzymałem kopię pisma klubu w sprawie placu zabaw, napisałem do czterech członków, żeby mi wyjaśnili pewne rzeczy, bym sam pewnie spojrzał na to w jakiś sposób optymalny, bo trochę mnie dziwiło, że reakcja na wniosek klubu radnych jest natychmiastowa w budżecie. A jak słyszymy reakcja na wniosek sołtysa, radnego z Trzcińca w tej samej materii, nie wiem czy jest. Radni napisali do mnie, że nie odpowiedzą na postawione pytania, bo Przewodniczący o niczym nie decyduje w tej materii.”
Wójt Gminy powiedziała, że ma nadzieję, że Przewodniczący RG przedłoży dobro dzieci. Poprosiła o wzięcie pod uwagę, że powodem obniżenia środków z gazety był fakt, iż udało się wybrać drukarnie która była trzy razy tańsza i cztery numery gazety nie zostały wydane. cyt. : „ tego nie można było przewidzieć. Wójt nie musiał wybierać najtańszej oferty. Można było wybrać tę droższą, żeby wydać więcej pieniędzy, ale wtedy miałabym problem, bo złamałabym ustawę o zamówieniach publicznych.”
Przewodniczący RG  powiedział cyt.: „ nie biorę pod uwagę argumentu Głosu, chociaż jeszcze godzinę temu brałem pod uwagę, kiedy dowiedziałem się coś co mogliby napisać radni z klubu.” Dodał także, że do dnia dzisiejszego otrzymał tylko jeden egzemplarz Głosu Białych Błot.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że w piśmie do Przewodniczącego RG na pewno nie było stwierdzenia, że pan Przewodniczący nie może podjąć decyzji.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że pan Donarski znalazł firmę, która za 220 zł rozniesie Głos Białych Błot.
 
Przewodniczący RG zarządził przerwę od 16:00 – 16:20
 
Wójt Gminy powiedziała cyt.: „ W przerwie rozmawiałam z panią Grzywacz i tak naprawdę wszystkim nam przyświeca jeden cel, czyli dobro mieszkańców. Każdemu zależy na tym, ażeby dzieci i mieszkańcy w Łochowicach mieli gdzie spędzać swój czas wolny[...] Na pewno oczekiwania mieszkańców są takie, że kącik jest bardzo potrzebny, ale i matki z dziećmi też chcą mieć plac zabaw. W związku z powyższym [...] z tych pieniędzy, które są w tym roku, czyli z 10 000 zł zostaną zakupione ławki i stoły i zrobimy jednocześnie projekt tego obiektu, który miałby zostać posadowiony w przyszłym roku [...] zrobilibyśmy projekt, uzyskali pozwolenie i na przyszłoroczny budżet wpisalibyśmy taką kwotę, która wynikałaby z kosztorysu inwestorskiego. Taka jest moja propozycja, a jednocześnie żeby ten plac zabaw w tym roku zostawić i zrobić i już nie przekładać pewnych rzeczy na przyszły rok, bo przyszły rok się rysuje, że będą duże obciążenia finansowe.”
Przewodniczący RG zauważył, że w budżecie jest wpisane zdjęcie 24 000 zł z Gazety, a z wyliczeń wynika, że powinno być 20 000 zł.
Skarbnik Gminy zobowiązała się nanieść poprawkę i odłożono głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. na później.
 
Ad.8.14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Białe Błota lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych.
 
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Białe Błota lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych.
 
Ad.8.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
Radna Gabriela Żernicka zapytała pana Czekajewskiego, co to za wydzielony wąski pasek?
Kierownik Jan Czekajewski powiedział, że nie udało mu się ustalić kto jest właścicielem gruntów.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Ad.8.16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2006 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007r.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2006 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007r.
 
Ad.8.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
Radny Bartosz Lau powiedział, że on na komisji zrozumiał, że to miała być sprzedaż nieruchomości, a nie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.
Przewodniczący RG powiedział, że w uzasadnieniu należałoby zmienić  ostatnie zdanie i po słowach „ wzrost cen nieruchomości” dodać „ prawa użytkowania wieczystego”.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że tę działkę niedawno nabywaliśmy więc dlaczego ją teraz sprzedajemy. Dodała, że jak sprzedajemy to te drzewa która tam rosną będą własnością firmy, która będzie miała prawo użytkowania wieczystego więc stracimy na tym drzewie.
Wójt Gminy powiedziała, że Gmina kupiła za 24 000 zł 8 ha lasów i 1 ha pod działalność przemysłową i teraz sprzedaje się ten teren pod działalność przemysłową. Dodała, że będzie konieczne wylesienie, ale cały las nie będzie wycięty.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w poprawkę. Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowana zmianę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 
Ad.8.18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 
Ad.8.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.  
Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzoną zmianę w budżecie tj. w rozdziale 75023 Urząd Gminy zamiast 24 000 zł wpisano 20 000 zł, a także w rozdziale 92695 zamiast 24 000 zł wpisano 20 000 zł,
Radni jednomyślnie przyjęli wprowadzoną poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.  
Ad.8.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie do uchwały i powiedział, że rysuje się pogląd, że robienie kolejnych przeszkód nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ każdy może znaleźć się w podobnej sytuacji. Natomiast Radzie jest trudno podjąć decyzję, bo tworzy się precedens. Dodał również, że Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę swoim torem i jak na razie oczekuje się na opinię prawną.
Radny Edmund Łączny powiedział, że chciałby głosować za w/w uchwałą, ale nie z takim uzasadnieniem Zapytał po co jest następujący zapis w uzasadnieniu „działka ze względu na swój kształt i wymiary nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość” Zgłosił wniosek o zmianę uzasadnienia.
Wójt Gminy powiedziała, że ten zapis to cyt.: „ pewna logiczna konsekwencja naszych działań. Uznaliśmy, że błąd został popełniony [...] a ten zapis to jest powtórzenie z przepisów art. 37 ust. 6 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.”
Przewodniczący RG zaproponował, żeby Wójt wprowadził autopoprawkę poprzez dodanie po słowach „Działka nr 29/19 o pow. 0,0060 ha w Lisim Ogonie” zdania informującego, że działka powstała po podziale w wyniku decyzji itd.
Kierownik Jan Czekajewski odczytał poprawkę po słowach „Działka nr 29/19 o pow. 0,0060 ha w Lisim Ogonie” dodajemy „powstała, po wydzieleniu z działki 29/14 na podstawie decyzji podziałowej GGW-6011-46/07 z dnia 27.06.2007r.”
Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ad. 9  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radny Edmund Łączny powiedział:
1) cyt.: „ Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, która musi pracować, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak to jest, że to Przewodniczący Komisji wygłasza to co Komisja ustala.” Radny dodał, że członkiem komisji Rewizyjnej jest Radny Bronisław Balcerowski, który kładzie nacisk, żeby wszystko było zgodne z faktami. Pan Balcerowski również podpisał bez uwag protokół z jednej z kontroli. Z kolei druga kontrola była prowadzona przez 4 osoby, które również bez uwag podpisały protokół. Cyt.: „ Dzisiaj dowiaduję się od pani Wójt, że próbuje mnie zastraszyć, by ograniczyć wypełnianie funkcji Przewodniczącego Komisji. Ja reprezentuję to co mówi Komisja Rewizyjna, to co jest w protokole. Teraz się okazuje, ze jak będę tak mówił to pójdę do Prokuratury.”
2) Zwrócił także uwagę, iż na początku stycznia przekazał pisma do Wójta Gminy w sprawie PRL, rozwoju gminy itd. W związku z brakiem odpowiedzi wystosował drugie pismo w tej samej sprawie. Cyt.: „ Chciałbym znać program rozwoju gminy, mi chodzi o to że chcę wiedzieć jakie Wójt ma spojrzenie na rozwój Gminy.” Spytał również, co się stało z PRL, bo wchodzimy w nowy budżet i nie wiadomo co m.in. z PRL, kanalizacją i drogami.
Poprosił Radę Gminy o wsparcie w swoich działaniach, gdyż w innym przypadku zrezygnuje z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Poprosił także Wójta Gminy, aby zaprezentowała swój program i żeby PRL w końcu ruszył.
 
Radny Bartosz Lau poruszył kwestie podjazdu jednego z mieszkańców z ulicy Czystej. Powiedział, że wszyscy maja wykonane te podjazdy , z wyjątkiem jednej osoby, która jest na dodatek niepełnosprawna. Radny dodał, iż był z tym mieszkańcem u Wójta Gminy i udzielono informacji, ze podjazd zostanie zrobiony przez firmę, która robiła ulice Czystą, na zakończenie prac. Jednak do tej pory nic nie zrobiono w tym kierunku.
 
Radna Maria Wolsztyńska odniosła się do apelu mieszkańców Białych Błot w sprawie anten stacji bazowych telefonii komórkowej. Poinformowała, że otrzymała odpowiedź w tej sprawie od Wójta Gminy, z której wynika, że będzie wykonana i podana do publicznej wiadomości inwentaryzacja tych anten. Wójt Gminy odpisała, iż to inwestor wybiera lokalizację takich urządzeń. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to Wójt Gminy jako przedstawiciel mieszkańców powinien wskazać miejsce lokalizacji.  Dodała, że nie będzie problemu jak najpierw powstaną anteny, a później ludzie zaczną zamieszkiwać, bowiem niektórzy nie boją się anten.
Wystąpiła także z wnioskiem o powołanie komitetu, który zajmowałby się tymi sprawami.
Na koniec dodała, że Wójt Gminy czeka na odpowiedź ze Starostwa w sprawie istniejącej anteny na kościele, czy została postawiona zgodnie z prawem, dodając, że pytania w tej sprawie kierowała już od 2005r.
  Przewodniczący RG zwrócił uwagę, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany przez Radę i ma jej poparcie. Powiedział również, że ma nadzieję, iż dzisiejszy incydent zostanie zażegnany. Dodał także, że art. 25 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że w związku z wykonywaniem mandatu, radny korzysta on z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.  
Ad.10 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
-Radnemu Edmundowi Łącznemu Wójt Gminy powiedziała, że zarówno Radni , jak i Wójt podlegają ochronie prawnej.           Cyt.: „ Niestety już znudziło się Wójtowi, ażeby w oficjalnych wystąpieniach wysłuchiwać rzeczy nieprawdziwych na swój temat. Oprócz tego, że był czytany Protokół, była też beletrystyka, czyli wizje pana Łącznego na temat Wójta. Tak Wójt ma prawo do ochrony, jak i radni i zamierzam z tego skorzystać.”
W sprawie PRL powiedziała, że kilka godzin temu mówiła, iż PRL jest już gotowy. On był już gotowy w XII 2006r., ale nastąpiła zmiana Rady Gminy i aby zapewnić radnym udział w pracach powołano Komisję. W VI 2007r. członkowie komisji mogli składać swoje wnioski do PRL. Przez wakacje przeprowadzono analizę finansową cyt.; „ myślę, że w poniedziałek trafi do rady.” Dodała również, że w związku z faktem, że fundusze unijne nie zostały uruchomione w 2007r. dlatego stwierdzono, że radni powinni zapoznać się z PRL.
Wójt Gminy powiedziała także, że w projekcie budżetu inwestycje zostaną już ujęte.
 
-Radnemu Bartoszowi Lau
Zastępca Wójta powiedział, że na ulicy Czystej zgłosił się zakład gazowniczy z prośbą o uzgodnienie przebiegu tras przyłączy, które należy wykonać do niektórych nieruchomości. Na ulicy Czystej jeden z właścicieli wyraził wolę na przyłącze, a trasa przechodzi przez ten podjazd, który chcieliśmy wykonać. Dlatego wstrzymano prace, żeby uzyskać od wykonawcy, czyli zakładu Gazowniczego informację kiedy będzie wykonane przyłącze gazownicze. Jak będzie miało być w tym roku, to po zrealizowaniu przyłącza zrobimy podjazd.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy ten mieszkaniec wie o tym wszystkim i zaproponował, żeby wysłać stosowne pismo w tej sprawie.
 
-Radnej Marii Wolsztyńskiej
Wójt Gminy powiedziała, że wyszło pismo, iż komisja taka nie ma umocowania prawnego do powołania. cyt.: „ nie sądzę żeby wśród nas byli fachowcy z dziedziny promieniowania. Na samym wskazaniem terenu też się zastanawiałam, ale te tereny, które są własnością Gminy Białe Błota to są drogi albo to są tereny które będzie można podzielić i sprzedać gdy Gmina będzie miała takie potrzeby finansowe. Lokowanie anteny spowoduje, że wartość gruntów spadnie. Nie widzę do końca potrzeby, żeby na naszych gruntach tego typu urządzenia się pojawiły. Tereny, które mogłabym wskazać to lasy państwowe, ale lasy nie są naszą własnością.” Jeżeli chodzi o komitet, to można go powołać jako zespół doradców.
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że to miałaby być grupa mieszkańców, do których spływałyby wszelkie informacje na ten temat.
Wójt Gminy powiedziała, że można taki zespół wyznaczyć, a osoby zainteresowane magą się zgłaszać do Kierownika Czekajewskiego.
 
Ad.11  Wolne wnioski i zapytania.
 
Przewodniczący RG wprowadził zasadę 2 min. wypowiedzi.
Radny Kazimierz Brandys zwrócił się do Redaktorek Głosu Białych Błot, aby podawały rzetelne informacje, a nie przypisywały sobie zasługi. Dodał, że tak było w przypadku Pani Lidii Grzywacz, która wypowiadała się w sprawie studzienek, o które Radny Kazimierz Brandys sam zabiegał u Wójta Gminy i Pana Barczaka.  
Sołtys Andrzej Szmytka powiedział:
1) cyt.: „ Chciałbym zwrócić uwagę na pojemniki do segregacji tworzyw sztucznych, tektury i szkła. Temat nie funkcjonuje. Państwo zabraliście 2 punkty i w inne miejsca zostały przekierowane, a te co pozostały w Łochowie to mają służyć mieszkańcom. Jeżeli mieszkańcom, to trzeba czuwać, aby były opróżniane.”  dodał, ze dzwonił do Pani Małek w ubiegły wtorek, ale do dnia dzisiejszego nie zostały wywiezione te pojemniki.
2) Powiedział także, że Przewodniczący RG na początku sesji powiedział cyt.: „ musimy coś z  tym zrobić”, a dotyczyło to Klubu Sportowego Łochowo. Powiedział, że wiele poświęcono tej spraw i spytał czy Komisja chociaż raz starała się zapytać ludzi w zarządzie, w czym pomóc skoro popełnianych jest tyle błędów. Dodał, że klub powstał w trosce o dzieci, żeby młodzież i dzieci miały zajęcia popołudniu. Na koniec powiedział, że ma wrażenie, że dąży się do likwidacji Klubu Sportowego Łochowo.
3) Na koniec poruszył kwestię rozprowadzania miesięcznika Głos Białych Błot. Powiedział, że nr 2 nie trafił do mieszkańców, nr 3 roznieśli sołtysi, a w przypadku nr 4 otrzymał informację z Biura Rady, że są gazetki do odbioru, a także że 200 sztuk wzięła Radna Lidia Grzywacz. Zapytał, czy to jest dobre działanie, żeby rozprowadzaniem zajmowało się kilka osób?
 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił się do Kolegium Redakcyjnego Głosu Białych Błot, żeby artykuły dot. wyników lub prac komisji były publikowane po podjętych decyzjach przez Radę Gminy.
 
Radna Wanda Górna powiedziała:
1) odnośnie Komisji kontrolującej Klub Sportowy w Łochowie, że Komisja została powołana niezgodnie ze Statutem Gminy. Art. 97 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że komisje działają w oparciu o kwartalny plan pracy. Natomiast art. 102 mówi, że Komisje mogą na zlecenie Rady Gminy po podjęciu stosownych uchwał przez zainteresowane komisje współdziałać z innymi komisjami. Natomiast Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej nie miała w planie kontroli w Klubie Sportowym, a na III kwartał Komisja nie miała żadnego planu.
2) w sprawie Głosu Białych Błot, że pani Wolsztyńska pisząc o uchwałach podała nieprawdę. Radna powiedziała, że napisała sprostowanie w tej sprawie, ale artykuł się nie ukazał i nie wie dlaczego. Na koniec odczytała wyżej wspomniane sprostowanie. 
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała cyt.: „ nie była przygotowana na to, że pani Górna będzie odczytywała to sprostowanie, które chciała zamieścić w Głosie i swoja odpowiedź przekazałam pani Annie Rywak. Pani sekretarz wzięło to moje pismo, gdzie ustosunkowałam się do wszystkich zarzutów.” Dodała również, ze odpowiedź przedstawi w dniu jutrzejszym.
 
Radna Gabriela Żernicka wystąpiła z prośbą jako przedstawiciel Trzcińca o tzw. ogródek jordanowski cyt.: wnosiłam o ten plac zabaw wcześniej, ale wtedy nie było gruntu gminnego, bo najpierw musiałam wnioskować o wydzielenie działki przy świetlicy wiejskiej, co stworzyło możliwość, że mam grunt gminny, a tylko na gruncie gminnym mógł być zamontowany plac zabaw.” Poprosiła o ujęcie tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie gminy.
 
Pan Mieczysław Kuczyński powiedział, że występuje jako reprezentant Klubu Sportowego Łochowo cyt.: „ Miałem dzisiaj państwu przekazać pełne informacje na temat Komisji Rewizyjnej w Klubie Sportowym, ale z pewnych względów wstrzymuje się z tą informacją, ponieważ Państwo nie zdajecie sobie sprawy w ogóle o co tu chodziło, zwłaszcza członkowie Komisji rewizyjnej, którzy byli wciągnięci zupełnie przypadkowo w pułapkę. Natomiast sens tej Komisji był zupełnie inny[...] Wniosek Komisji Rewizyjnej, który otrzymałem różni się od wydarzeń które miały miejsce. [...] Jeśli nie będzie sprostowania, to Państwo się dowiecie o co chodziło Przewodniczącemu Komisji.”
 
Pani Marzanna Kreja na początku swojej wypowiedzi podziękowała za wybór na ławnika. 1)Następnie zwróciła się do Wójta Gminy  i radnych cyt.: „ o podjęcie inicjatywy przedłużenia linii autobusowej 56 do Łochowa. Niestety liczba mieszkańców wzrasta. Nie wiem w jakim momencie ta inicjatywa się zakończyła. Poprzednia Rada zdaje się była przeciwna temu, ale wydaje się, że czas już pomyśleć o tym, bo komunikacja PKS niestety nie jest dobra.”
2)Kolejna sprawa dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania Łochowo-Łochowice- Lisi Ogon. Spytała, dlaczego ten plan nie wchodzi pod obrady?
3) w sprawie Głosu Białych Błot i związanych z nim zmian w budżecie powiedziała cyt.: „ Przekażcie wszystkie środki z Głosu Białych Błot na inne inicjatywy, które będą naprawdę dla mieszkańców cenne. Patrząc na to, co się wyrabia z tym czasopismem, ja się zastanawiam tylko, kto z państwa z tego Kolegium Redakcyjnego ma przygotowanie humanistyczne i kto kontroluje to wszystko, jak wygląda język polski tych wypowiedzi. Dlaczego artykuły są zamieszczane długie, tasiemcowe, bez wyrazu, nudne powodujące usypianie mieszkańców. Mam na myśli m.in. ostatni artykuł pana Łącznego.”
4) Pani Kreja zwróciła się do pana Łącznego cyt.: „ propozycja do pana Łącznego, który tak pilnuje spraw istotnych z punktu widzenia kontroli Komisji Rewizyjnej, co pan robił w czasie kampanii wyborczej, że pana komitet wyborczy ma takie problemy?”
 
Pani Majek również zapytała się  kiedy będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla Łochowa.
 
Pan Tadeusz Grzeszczak powiedział, że rzeczywiście w Radzie Gminy trzeba uporządkować kwestię długości wypowiedzi, ale też tematyki. Powiedział, że Radna z Łochowa powinna wyjaśnić sprawę nie umieszczenia artykułu z Kolegium Redakcyjnym, a nie na sesji. Następnie dodał, że wraz z Radna Maria Wolsztyńską prowadzi akcję w sprawie anten. Przytoczył audycje z radia „ Trójka”, gdzie mówiono iż w Australii przeprowadzono badania i stwierdzono, że 25 kobiet zachorowało na raka piersi i jest to bezsprzecznie udowodniony związek z polami elektromagnetycznymi pochodzącymi od anten telefonii komórkowej. Na koniec swojej wypowiedzi w tym temacie powiedział, że powinna zostać przeprowadzona w tej sprawie debata z udziałem społeczeństwa.
Kolejna sprawa to klasa sportowa w Szkole Podstawowej cyt.: te dzieci płacą za to by móc uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych. jak to się ma do tego, że w Łochowie się sprzeniewierza tyle tysięcy złotych.”
W związku z ograniczonym limitem wypowiedzi pan Grzeszczak poinformował, że pozostałe sprawy złoży na piśmie.
 
Pan Marek Staszczyk powiedział cyt.: „ Drogi krajowe i przyszłe ekspresowe, które przebiegają przez naszą Gminę to niewątpliwie dobrodziejstwo, ale również przekleństwo szczególnie w fazie kiedy trwają w tym zakresie inwestycje.  Korki, które się robią na tych drogach są państwu znane. To, że nasza Gmina przylega do miasta Bydgoszczy i wiele mieszkańców dojeżdża, to też państwo wiecie. Nie może być tak, że problem komunikacji związany z budową dróg krajowych i perturbacje z tego tytułu, pozostawione są Gminie, żeby rozwiązywała je sama. [...] Ani Gmina, ani Powiat nie ma wystarczających środków, żeby w trybie pilnym takie inwestycje przeprowadzić. Mój wniosek jest taki, żebyście Państwo przez swoje działania [...] ten problem nagłaśniali. Wybudowanie 2 km drogi dla gminy, czy powiatu to sprawa całego rocznego budżetu.” Zaproponował skierowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Apelu w tej sprawie.
 
Ad.12 . Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Radnemu Kazimierzowi Brandys
Radna Lidia Grzywacz powiedział, że ona też rozmawiałam z Panem Barczakiem i Panem Jaworskim w sprawie studzienek i nie wiedziała, że w tej sprawie pan Brandys też się dowiadywał.
 
Panu Mieczysławowi Kuczyńskiemu i Radnej Wandzie Górnej
Radny Edmund Łączny powiedział, że jest prośba Komisji Rewizyjnej, żeby tę sprawę zakończyć. Komisja pracowała na dokumentach. Pani Radna Górna zarzuciła, że komisja działała niezgodnie z prawem, ale zgodnie ze statutem potrzebne są dwie uchwały  poszczególnych komisji żeby mogła ta druga uczestniczyć w kontroli i takie uchwały były.
Powiedział również, że kiedyś pan Kuczyński dzwonił do niego i prosił o spotkanie. Radny Łączny powiedział, że on udzielił informacji, iż on sam się nie spotka z panem Kuczyńskim, ale Komisja na pewno tak. Dodał również cyt.: „ ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie pouczać [...] Może kontrola była ponad to co mieliśmy zrobić, ale w dobrej wierze.” Na koniec dodał, że on nigdy z nikim nie rozmawiał na temat likwidacji klubu.
 
Pani Marzannie Kreja
Radny Edmund Łączny powiedział tylko, że to Pani Kreja była członkiem komitetu wyborczego, a nie on.
Pani Marzanna Kreja odpowiedziała, że komisarz wyborczy stwierdził, że przez pana Łącznego działanie wynikły kwestie finansowe niezgodne z prawem. 
 
Wójt Gminy powiedziała, że w sprawie przedłużenia lini autobusowej 56 był pomysł, którego Wójt Gminy był zwolennikiem, ale radni poprzedniej kadencji nie zgodzili się na to. Zwróciła się do sołtysa, że jeżeli będzie taka wola ze strony sołectwa to powróci do rozmów z Bydgoszczą w tej sprawie.
 
Sołtysowi Andrzejowi Szmytce
Wójt Gminy w sprawie Głosu Białych Błot powiedziała, że dystrybucja cały czas jest w ten sam sposób. Gazeta ma trafiać do sołtysów, a oni rozprowadzają ją dalej.
W sprawie Sanitransu wyjaśniła, że będzie chyba trzeba wypowiedzieć umowę i poszukać inną osobę, która będzie odbierać śmieci od mieszkańców.
 
Pani Marzanna Kreja i Pani Majek
Kierownik Jan Czekajewski powiedział, że fragmenty planu na których dokonano zmiany zostały wyłożone do wglądu. Po wyłożeniu wpłynęły jeszcze zarzuty i protesty. Do dnia dzisiejszego projektant tego planu pani B. Sarnowska nie dostarczyła projektów uchwał i dlatego nie można ich było zgłosić na sesję.
Wójt Gminy dodała, że zleciła panu Czekajewskiemu, żeby przygotował wezwanie do projektanta.
 
Panu Tadeuszowi Grzeszczakowi
Wójt Gminy zwróciła się do pana Grzeszczaka, że jeżeli wie skąd uzyskać ekspertyzy w sprawie promieniowania anten to prosi, aby je przedstawić w Urzędzie Gminy, a zostaną one wykorzystane w postępowaniach.
 
Sołtysowi Andrzejowi Szmytka
Przewodniczący RG powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę, że rada rozstrzyga wszelkie sprawy na sesji. Dodał również, że prace komisji i jej wyniki, dopóki rada tego formalnie nie rozpatrzy nie są to zakończone sprawy.
 
Pani Marzannie Kreja
Przewodniczący RG  powiedział, że członkami Kolegium Redakcyjnego są radni oraz Pan Donarski i Pani Sekretarz. Żadne z nich nie ma przygotowania humanistycznego sensu stricte. Ponadto te artykuły podlegają korekcie.
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że redaktorzy tej gazetki nie pobierają z tytułu tej pracy żadnych dochodów.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, ze te artykuły są ciężkie i po trzech zdaniach nie da się ich czytać.
 
Radny Bronisław Balcerowski opuścił sesję z przyczyn osobistych o godz. 18:00.
 
Radca Prawny powiedziała, że prof. Kulesza wyraźnie mówi, że jeżeli chce się wydawać gazetkę gminną to powinny być w niej tylko materiały dotyczące promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.
 
Przewodniczący RG wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o Apel Rady Gminy Białe Błota do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę.
Radca Prawny odczytał apel – załącznik nr 3 do protokołu.
Radni jednogłośnie przyjęli apel.
 
Ad.12 Zakończenie obrad XII Sesji V Kadencji
 
Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 22 strony.
 
   Protokół spisała:                    Sekretarz obrad:                     Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Marek Sampławski
 
 
 
 
 
załącznik nr 1 (306kB) pdf
załącznik nr 2 (211kB) pdf
załącznik nr 3 (139kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 października 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2007, 14:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291