Protokół z XIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe BŁota

PROTOKÓŁ Nr XIII/2007 z XIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 25 października 2007 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 13:30 do 16:20
Sesję prowadził:
- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Sekretarz Gminy Anna Rywak
4.        Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
5.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
6.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
7.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
8.        Sołtysi
9.        Mieszkańcy gminy
10.     Zaproszeni goście
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad.
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Perczyńskiego;
2.        zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota;
3.        w   sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia   pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Białe Błota;
4.        w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Białych Błotach;
5.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.;
6.         w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy w nieruchomości gruntowej;
7.        w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński;
8.        w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości zbywanej nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 
 
9.  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13.     Zakończenie obrad XIII Sesji V Kadencji.
 
Ad.1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Otwarcia XIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski wypowiadając słowa cyt.: „Otwieram XIII sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
 
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
Nieobecna na sesji był Radna Gabriela Żernicka, Radna Wanda Górna i Radny Bronisław Balcerowski.
Wójt Gminy, Radna Wanda Górna i Radny Bronisław Balcerowski byli nieobecni na sesji gdyż jako reprezentacja Gminy i Rady Gminy pojechali na pogrzeb pana Jonatowskiego byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Łochowie.
Przewodniczący RG zwrócił się o uczczenie chwilą ciszy śmierci pana Jonatowskiego.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG w związku z nieobecnością Radnego Bronisława Balcerowskiego zaproponował przełożenie głosowania nad wyborem sekretarza na później.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Przewodniczący RG  wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8 jako podpunkt nr 9 projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.10.2007r. w sprawie oddalenia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XII/13/07.
Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 12 za, przy 12 obecnych radnych.
Radni jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 27 września 2007r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 12 obecnych radnych, przyjęli protokół z XII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący RG poinformował, że w okresie międzysesyjnym zajmował się przygotowaniem porządku obrad, a także sprawami które wynikały z wcześniejszej uchwały rady cyt.: „ Pani radczyni udała się do Prokuratury, zbadała zawartość akt odnośnie umorzenia śledztwa, odnośnie ścieków. [...] Problem polega na tym, że Rada nie została właściwie powiadomiona o przysługujących jej środkach zaskarżania i zawiadomienie, które mam podawało datę umorzenia na 8 maja, a pani Edyta stwierdziła, że w aktach jest 28, 29. Druga sprawa wynikająca z obowiązku moich działań ze względu na tą uchwałę rady, była sprawa też zgłoszona do Prokuratury, czyli funduszy unijnych. Ta sprawa niestety się nie kończy. Byłem na rozprawie w sądzie. [...]Sędzia stwierdził, że musi głębiej zapoznać się ze sprawą i odroczył rozstrzygnięcie na 16 listopada.” W sprawie skargi do WSA, pani Edyta Ksobiak była na rozprawie, rada tą sprawę przegrała cyt.: „ dopóki nie ma uzasadnienia na piśmie trudno powiedzieć, czy ta metoda wprowadzania ograniczenia w uchwale budżetowej przez radę ma rację bytu, czy nie. W związku z tym dzisiaj, jako ostatnia pozycja w uchwałach jest podjęcie wspomnianej uchwały [...] Jeżeli dostaniemy uzasadnienie i stwierdzimy, że jest ok, to zaproponujemy na sesji uchylenie tej uchwały.
Kolejna sprawa, to sprawa działki Lisi Ogon. Przewodniczący Rady zwrócił się Radcy Prawnego o udzielenie opinii prawnej. Opinia Radcy Prawnego potwierdza, że jest pewien problem, że na tej sesji w czerwcu kiedy rada miała podjąć decyzję, nie istniała decyzja podziałowa tej działki. Natomiast radczyni zwraca uwagę na dwa aspekty, że powinny być jasne wyjaśnienia złożone osobno przez panią Wójt i pana Czekajewskiego, żeby sprawę rozstrzygnąć. Radczyni nie doszukuje się elementów przestępstwa. Chciałbym żebyśmy przegłosowali taki wniosek, że ta opinia Radcy skierowana zostanie do Komisji Rewizyjnej, która powinna dopiąć te dwa elementy i sformułować projekt uchwały w tej sprawie.”
Radny Edmund Łączny powiedział, że on jest za takim rozwiązaniem, ale przy jednym zastrzeżeniu. To nie jest uzupełnienie dodatkowe tylko jeszcze jedno wyjaśnienie, bo wyjaśnienie pani Wójt było.
Radni 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się poparli wniosek Przewodniczącego RG.
Przewodniczący RG powiedział także, że Przewodniczący RG zajmował się także sprawą dotyczącą klubu w Łochowie cyt.: „ zwróciłem się do Skarbnika Gminy. Było to kilkanaście pytań. Tą odpowiedź Przewodniczący Rady otrzymał i myślę, że sformułuję do Radcy Prawnego pytania ściśle prawnicze.”
Przewodniczący RG wystąpił z kolejnym wnioskiem w sprawie skierowania odpowiedzi pani Skarbnik do Komisji Rewizyjnej, żeby mogła wykorzystać ją w analizie sprawy.
Radni 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się poparli wniosek Przewodniczącego RG.
Przewodniczący RG powiedział także, że w międzyczasie poprosił o opinię prawną na temat udostępniania dokumentów przez Przewodniczącego RG. Zgodnie z opinią udostępnianiem dokumentów ma zajmować się pani Wójt. Problem pojawił się w związku z ochrona danych osobowych.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Henryk Sykut powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów spotkała się raz 22.10.2007r. Zajmowała się następującymi sprawami:
-omówieniem opracowania Planu Rozwoju Regionalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013 cyt.: „ jest to materiał, który został opracowany przez profesjonalna firmę konsultingową z Poznania, przy udziale pracowników Urzędu Gminy oraz radnych wytypowanych przez Radę Gminy. Zawiera bardzo istotne elementy, które będą realizowane na terenie naszej Gminy. W trakcie Komisji członkowie zgłaszali pewne uwagi, co do zawartego opracowania i tak zgłosiliśmy sprawy braku rozwiązania kanalizacji na terenie miejscowości Ciele [...] Po drugie Komisja zgłaszała uwagi do inwestycji związanych z budową stadionu w Łochowie oraz boiska[...] W Planie Regionalnego Rozwoju Komisja nie zauważyła takiego zrównoważonego rozwoju poszczególnych sołectw [...] dotyczy to szczególnie drogownictwa, kanalizacji i oświetlenia. [...] W opracowaniu nie znaleźliśmy problemu rozwiązania ulic na terenie Gminy Białe Błota.”
-przygotowaniem budżetu na rok 2008, w szczególności planowanych inwestycji na terenie Gminy Białe Błota;
-omówieniem materiałów na sesję;
-sprawy bieżące – zapoznanie się z informacjami w sprawie wyroku Sądu Administracyjnego w związku ze skargą na uchwałę RIO nr XII/13/07 , z pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie odpowiedzi na złożone interpelacje, zapoznanie się z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie dofinansowania dla BOK.
Przewodniczący RG powiedział, że w sprawie PRL złożył zapytania do pani Piętki. Poinformował także, że radni prawdopodobnie pojadą na szkolenie, na którym będą omawiane sprawy budżetu. Dodał także, że otrzymał pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie odpowiedzi na apel radnych, a także informację od Wójta iż został złożony wniosek o pozyskanie środków z Urzędu Wojewódzkiego na monitoring.
b)Komisja Rewizyjna:
Radny Edmund Łączny powiedział, że Komisja Rewizyjna jest w trakcie trzech kontroli. Dwie kontrole zostały przerwane, ze względów formalnych. Tj. budowa ulic metodą korytowania i wykładania kamieniem (oczekiwanie na eksperta) oraz wykonanie projektu kanalizacji w Białych Błotach bez przetargu. Ponadto Komisja miała trzy spotkania związane z kontrola przedszkola w Łochowie. Przygotowywane są wstępne wnioski.
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński powiedział, że Komisja zebrała się raz, w dniu 23.10.2007r. Zajmowała się następującymi sprawami:
-omówieniem materiałów na sesję;
-rozpatrywaniem sprawy konieczności lepszego oznakowania dróg gminnych;
-wnioskowała o odbudowę zużytych urządzeń placu zabaw przy ulicy Betonowej;
-zasygnalizowano, że nie wykonano remontu schodów w budynku komunalnym przy ulicy Betonowej1;
-wnioskowała o przeprowadzenie konserwacji studzienek deszczowych;
-omawiała sprawę segregacji śmieci;
- poruszała temat używania dróg leśnych przez kierowców pojazdów nie tylko osobowych, ale i ciężarowych.
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Radny Patryk Thiede poinformował, że Komisja spotkała się raz 23.10.2007r. i poruszono następujące sprawy:
-programy zdrowotne realizowane w gminie ( Komisja jednomyślnie poparła  wniosek, aby te programy które są realizowane kontynuować w przyszłym roku);
-budowa stadionu lekkoatletycznego w Białych Błotach ( stadion powstanie na 99%);
-potrzeba powstania przedszkola w Łochowie;
prace nad budżetem – Komisja przeanalizowała wszystkie wnioski, które zostały dostarczone przez poszczególne jednostki;
-omówienie uchwał na sesję;
-sprawy bieżące;
- Komisja uczestniczyła w różnych imprezach, głównie z okazji dnia Edukacji Narodowej.
 
Ad.7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Ze względu na wspomniana wcześniej nieobecność pani Wójt, informację Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy.
Sekretarz Gminy powiedziała, że Wójt w okresie międzysesyjnym sprawowała nadzór nad realizacją budżetu i inwestycji zapisanych w planie finansowym na 2007r, uczestniczyła w kongresie Związku Gmin Wiejskich, którego tematami głównymi były: polityka równoważenia, dysproporcji w rozwoju wsi i miast oraz instrumenty równania szans rozwoju obszarów wiejskich, odbyła spotkanie z Starostą Bydgoskim na temat wspólnej inwestycji pn „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu”, odbyła spotkanie z dyrektorem WORD-u nt. dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, uczestniczyła w obchodach 25- lecia zespołu Łochowianie, przeprowadziły rozmowy ze spółka „ Murowaniec” w sprawie pozyskania ziemi pod budowę kościoła w Murowańcu, brała udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, dokonała kontroli oświadczeń majątkowych  i sporządziła sprawozdanie z kontroli tych oświadczeń cyt.: „ zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym pracownicy samorządowi zobligowani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. W gminie do złożenia oświadczeń zobowiązane były 23 osoby ( wszyscy złożyli je w ustawowym terminie). Do chwili obecnej urzędy skarbowe nie przedłożyły informacji o wynikach analizy przedmiotowych oświadczeń. Po wstępnej analizie oświadczeń stwierdzono następujące nieprawidłowości:
-w 8 przypadkach nie określono przynależności składników majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnota majątkową;
-w 4 przypadkach nie określono tytułu prawnego poszczególnych składników majątkowych;
-w 1 przypadku nie określono dochodów osiąganych ze wszystkich źródeł działalności zarobkowej;
w 2 przypadkach nie określono podmiotu udzielającego kredytu, w tym 1 przypadek braku informacji o wysokości zobowiązania;
w 1 przypadku nie dołączono zeznania podatkowego PIT;
w 1 przypadku stwierdzono brak adresu położenia nieruchomości.
W pozostałych przypadkach nie stwierdzono podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, oświadczenia zostały wypełnione poprawnie. Wszystkie w/w nieprawidłowości zostały usunięte na etapie wstępnej analizy oświadczeń majątkowych. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.”
 
Ad.8 Podjęcie uchwał.
Ad.8.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Perczyńskiego.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 12 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Perczyńskiego.
 
Ad.8.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 12 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.3. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia   pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie skierował pytanie do radcy Prawnego cyt.: „ w uzasadnieniu raz mówi się o §3 ust.4, a raz ust.3. Czy to jest prawidłowe?”
Radca Prawny odpowiedziała, że jest to poprawny zapis.
Przewodniczący RG zapytał cyt.: „ czy nie będzie już zmieniać w 2008r, bo to już uwzględnia te 1126zł?”
Sekretarz Gminy powiedziała, że ona nie może tego zagwarantować, że takich wniosków od kierowników jednostek organizacyjnych nie będzie. Zamiar był taki, żeby właśnie tego nie czynić.
Przewodniczący RG zauważył, że za chwilę będą uchwalane zmiany w Statucie i niektórych jednostek w tej uchwale nie ma, które są w następnej. Chodzi tu głównie o pkt 3 §1 tego Statutu. Dodał, że trzeba spojrzeć na te dwie uchwały.
Sekretarz Gminy powiedziała, że wartość jednego punktu oraz minimalne wynagrodzenie dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych  Gminy, które stosują to rozporządzenie. Dodała także, że następna uchwała dotyczy tylko GZEAS.
Przewodniczący RG zapytał czy szkoły filie nie muszą być wymienione w tej uchwale, tak jak to jest w uchwale następnej.
Sekretarz Gminy powiedziała, że cyt.: „ szkoła w Zielonce jest filią Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, natomiast Szkoła Podstawowa w Przyłękach jest odrębną jednostką organizacyjną i to jest błąd powinniśmy ją dopisać.”
Radca Prawny powiedziała, że może zapytać kierownika Wiśniewskiego, czy szkoła w Przyłękach jest odrębna jednostką.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jest odrębną jednostką.
Przewodniczący RG powiedział, że w takim razie przedszkole będzie miało punkt e, a Szkoła Podstawowa w Przyłękach punkt d. Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia   pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Białe Błota.
 
W związku z przybyciem Wójta Gminy i dwóch nieobecnych Radnych, Przewodniczący RG zaproponował na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 14 obecnych radnych.
 
Ad.8.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Białych Błotach.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i powiedział cyt.: „ mam dołączony statut, mamy dokonać zmiany w §1 w ust.2. §1 ust. 2 wymienia jednostki więc nie chodzi pewnie o 2, ale o 3 ustęp.”
Radca Prawny powiedziała, że pani Sekretarz ma jeszcze w posiadaniu uchwałę zmieniającą ten statut z 2004r i cyt.: „ tutaj miała być dołączona, bo oczywiście w takim kształcie jak państwo dostaliście, to jest niewłaściwe.”
Sekretarz Gminy powiedziała, że były przygotowane dwa ksera uchwały z 31.10.2003r. oraz z 07.10.2004 i spytała czy radni nie mają tych uchwał?
Przewodniczący RG wystąpił z wnioskiem o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Radni jednogłośnie poparli wniosek Przewodniczącego RG.
 
Radny Edmund Łączny poprosił o 10 min. przerwy. Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę od godz. 14:45-15:05.
 
Ad.8.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy i autopoprawki: remont dachu 53 000zł środki pochodzą z opracowań geodezyjnych i rezerwy ogólnej i dotacja 24.800 na oświatę.
Radny Bartosz Lau powiedział, że spawa monitoringu szkół była wielokrotnie omawiana na komisjach, że nie zdaje on egzaminu. Zapytał skąd pomysł na jego rozszerzenie?
Wójt Gminy powiedziała cyt.: „ja nie wiem, czy on nie zdaje egzaminu. Ja pierwszy raz słyszę, to jest jakaś logiczna całość, ponieważ od kilku lat systematycznie zwiększamy monitoring i w szkole w Gimnazjum w Białych Błotach, podobnie jak i w Łochowie. Jest taki program ministerialny w ramach tzw bezpieczeństwa szkoły, ażeby ten monitoring rozwijać. Jest taka szansa i z tej szansy skorzystamy. Niektóre szkoły dostały na budowę, bo w ogóle nie miały, my dostaliśmy na rozbudowę monitoringu, bo ten monitoring już u nas w pewnym zakresie jest zarówno w Gimnazjum w Białych Błotach jak i w Łochowie. Pierwsze słyszę, że on  jest mało skuteczny.”
Radny Bartosz Lau powiedział cyt.: „ mimo jakiś wypadków do których doszło i tak nie można było ustalić sprawcy, bo ten monitoring działa w niewłaściwy sposób. Przekazuję to co było mówione na Komisjach.”
Wójt Gminy wyjaśniła cyt.: „ na Komisjach było to w kontekście zatrudnienia tych panów ochroniarzy. Było pytanie, czy przy tak bogatym monitoringu jest potrzeba żeby jeszcze dodatkowe osoby zatrudniać. Natomiast jest pan Dyrektor Napora i on w sposób najbardziej rzetelny odpowie, czy jest potrzeba monitoringu, czy nie. Jest też pan Dyrektor Jeliński. Jako gospodarze tego obiektu mogą się wypowiedzieć na ten temat.”
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że faktycznie na niejednej Komisji  cyt.: „ zwracaliśmy uwagę na działalność kamer. Uwagi dotyczyły kamer zewnętrznych [...] Chodzi o to, że miały miejsce pewne zdarzenia[...]gdzie widać, że zdarzenie ma miejsce, a nie można zidentyfikować sprawców[...] Okazało się, że prawdopodobnie rozdzielność tych kamer jest taka, a nie inna.”
Przewodniczący RG powiedział, że należy kupować sprzęt dobrej jakości.
Dyrektor Zdzisław Napora powiedział cyt.: „ jeżeli chodzi o monitoring wewnętrzny więc on zdaje egzamin. Jeżeli chodzi o rozbudowę kamer w Gimnazjum, dot. to toalet ponieważ prawo zezwala na założenie kamer w toaletach i te 6 kamer, które otrzymamy one będą zamontowane w toaletach. Oczywiście nie w kabinach. Pan Kieroński ma racje, ponieważ dochodziło do różnych incydentów i niekiedy nie można rozpoznać osoby tylko cień. Musi być osoba , która siedzi przy monitorze.”
Radna Wanda Górna powiedziała, że nie zgadza się z tym, że kamery są niepotrzebne.
Radny Bartosz Lau cyt.: „ nie powiedziałem, że są niepotrzebne tylko nieskuteczne, a kamery w toaletach to już przesada.”
Wójt Gminy powiedziała, że mówiąc o toaletach mówi się o tej części ogólnej, gdzie młodzież często pali papierosy.
Radni jednomyślnie przyjęli autopoprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Ad.8.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy w nieruchomości gruntowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy w nieruchomości gruntowej.
 
Ad.8.7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
 
Ad.8.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości zbywanej nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
Radny Bartosz Lau zapytał kiedy mieszkaniec uiści tą opłatę? Cyt.: „ Na Komisji Gospodarki pani Wójt powiedziała, że w momencie wydania decyzji. Tymczasem z uzasadnienia uchwały wynika, że w momencie sprzedaży. W Białych Błotach nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, chociaż są punkty jeszcze niezabudowane, działki które w ewidencji widnieją jako rolne. Jeżeli teraz sprzeda tą działkę, też poniesie ten koszt wzrostu od wartości.
Kierownik Jan Czekajewski powiedział, że w ramach aktualnej ustawy o planowaniu zagosp. przestrzennego rozdzielono dwie sprawy. Jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie trzeba decyzji o warunkach zabudowy, nie ma planu jest obowiązek wydać decyzję o warunkach zabudowy. Dodał, że ta  ustawa reguluje również opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalania planu i jest artykuł mówiący, iż w przypadku wydawania decyzji również można realizować tą opłatę od wzrostu wartości podobnie jak przy planie zagospodarowania przestrzennego. Ta wartości nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości. Miejscowy plan wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia, musi być zgłoszony w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu jest z chwila sprzedaży naliczana opłata. W ciągu trzech lat od transakcji mamy prawo jako Urząd Gminy pobrać tą opłatę. Podobnie jest z decyzja o warunkach zabudowy, z chwilą sprzedaży na podstawie danej działki na która wydano tą decyzję o warunkach zabudowy. Wówczas tę opłatę pobiera się w ciągu 5 lat od chwili gdy decyzja o warunkach zabudowy stała się prawomocna.
Przewodniczący RG powiedział cyt.: „ jest to uchwała z 1997r., ale ona jest zatytułowana: w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. To Gmina ma ten plan miejscowy?”
Kierownik Jan Czekajewski odpowiedział, że to była zmiana tamtej uchwały. Ten plan, co był opracowany w 2005r. nazywa się miejscowy plan.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości zbywanej nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 
Ad.8.9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.10.2007r. w sprawie oddalenia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XII/13/07.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.10.2007r. w sprawie oddalenia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XII/13/07.
 
Ad. 9  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek cyt.: „o  powołanie komisji, która ma na celu nic innego ja tylko zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej Gminy. Chodzi o komisję, która miałaby być powiadamiana o inwestycjach na terenie Gminy mających mieć ujemny wpływ na środowisko, o inwestycję typu stacje bazowe telefonii cyfrowej [...] Komisja miałaby składać się z mieszkańców, z członków Rady Gminy, czy też również pracowników Urzędu [...] Dwa apele zostały złożone do Pani Wójt. Jeden podpisany przez mieszkańców Białych Błot, jeden przez mieszkańców Łochowa. Ponadto sprawa ta została przedyskutowana na zebraniu klubu WIO oraz na Komisji Ochrony Środowiska i większość radnych, w zasadzie wszyscy oprócz członków „ Praca i Uczciwość”, którzy się wstrzymali od głosu nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, głosowało za.”
 
Ad.10 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
-Radnej Marii Wolsztyńskiej
Przewodniczący RG zwrócił się do Radcy Prawnego o pomoc i spytał w jaki sposób można przegłosować tę sprawę, czy np. w formie apelu.
Radca Prawny powiedziała, że nikt nie jest przeciw takiej Komisji, ale nie ma żadnej podstawy prawnej, aby Wójt Gminy powoływała Komisję spośród osób fizycznych spoza swoich pracowników.
Wójt Gminy dodała, że na ostatniej sesji powiedziała, że cyt.: „ wyrażam zgodę na powołanie takiego społecznego zespołu, czy komitetu i taka była prośba, żeby zgłaszać kandydatów do pana Czekajewskiego. Dziwię się, że to nie zostało zrobione. Pan Czekajewski jest cały czas na miejscu i ta moja zgoda na ostatniej sesji była wyrażona też do protokołu. Nie chciałabym z Urzędu wyznaczać tylko po prostu oczekuję na propozycję i takie pismo o powołanie komisji podpiszę. Musi być ruch ze strony inicjatora, czyli pani Wolsztyńskiej.”
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że wystąpiła z takim wnioskiem, bo przed sesją pan Czekajewski powiedział, że tej sprawy nie można ruszyć i zaproponował podanie tej informacji do protokołu.
 
Ad.11  Wolne wnioski i zapytania.
 
Pan Grzegorz Kosidło – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Białych Błotach – podziękował za dofinansowanie, jednak składki  na potrzeby są nie wystarczające. Dodał, że docenia dotację która otrzymał od Gminy, ale to jest za mało. Poprosił o zaplanowanie środków w 2008r.
Pani Maria Witkowska- Rypina – Dyrektor BOK – zwróciła się z prośbą cyt.: „ żebyście nam państwo nie podcinali skrzydeł, bo na ostatniej Sesji Rady Gminy zostało nam z budżetu zabrane18 000zł. W związku z powyższym budżet BOK na rok 2007 kształtuje się w ten sposób, że on jest mniejszy o 8000zł w stosunku do roku ubiegłego. Ja przewidziałam tą sytuację że tych pieniędzy na ten rok będzie za mało, w związku z tym zwróciłam się do Komisji Budżetu z wnioskiem o zwiększenie dotacji. [...] Uchwałą z 22 marca spowodowano, że wydawcą Głosu Białych Błot stała się Gmina Białe Błota. W związku z powyższym zmieniłam plan ośrodka kultury i te pieniądze rozdysponowałam na te działania, które przewidziałam w tym piśmie do pana Przewodniczącego Komisji Budżetu. W tej chwili jest taka sytuacja, że tych pieniędzy nam brakuje. Dziękuje pani Wójt i radnym za zainteresowanie sprawą i jakąś taką deklarację, że te pieniądze wrócą [...] Prosiłabym żebyście państwo pomyśleli o większych pieniądzach dla instytucji i może nawet o budowie BOK.”
Radna Maria Wolsztyńska przeprosiła Sekretarz Gminy i powiedziała cyt.: „ ostatnio zarzuciłam jej jakoby nie przekazała odpowiedzi na pismo skierowane do Redakcji Głosu od pani Wandy Górnej.” Radna wyjaśniła dlaczego nie umieszczono tego sprostowania cyt.: „ po pierwsze nie było co prostować. Pani Wanda Górna zarzuciła mnie jako autorce artykułu Blisko Boisko, że zamieściłam tam nieprawdziwe informacje. I tak dla przykładu tylko ja w Kolegium Redakcyjnym zajmuje się przede wszystkim przekazywaniem do Głosu uchwał oraz komentarza. Ten komentarz to najczęściej jest nic innego tylko uzasadnienie. Pani Wanda Górna zarzuca mi, że cytując uchwałę o sprzedaży nieruchomości gruntowych w Łochowicach nie podałam do wiadomości, zataiłam że pieniądze ze sprzedaży mają być przeznaczone na budowę boiska [...] W uzasadnieniu nie ma, ani w treści uchwały, że pieniądze z tego mają  przeznaczyć na budowę ulicy Guliwera, czy boiska. Ponadto pani Wanda Górna twierdzi, że w tegorocznym budżecie mamy zapewnić pieniądze na boisko w Łochowie, to 6000 000 zł. Proszę zajrzeć do protokołu z sesji. Radni zobowiązali się, że pomyślą o tym po zgłoszeniu do konkursu Blisko Boisko organizowanym przez Ministra Sportu.[...] Twierdzę, że należy ponawiać wniosek do skutku. Jeszcze jedna sprawa pani Górna twierdzi, że wysoki koszt boiska jest spowodowany tym, że to Ministerstwo Sportu zgłosiło konkurs. Być może, ale Ministerstwo Sportu ma zrefundować 320 000 zł. Musimy do końca walczyć o te 320 000 zł, a 280 000 może z budżetu ewentualnie Gmina dołożyć.”
Radna Lidia Grzywacz podziękowała pani Przyborskiej, za wycieczkę do Poznania dla dzieci, której radna była uczestniczką. Za to, że ta wycieczka sprawiła tyle radości niepełnosprawnym dzieciom.
Zwróciła się także do sołtysa z Łochowa w sprawie mostu w Łochowie na kanale w kierunku Drzewiec cyt.: „ miały być zamontowane przewężenia ograniczające przejazdy samochodów ciężarowych.”
Powiedziała także , że na przystanku w Łochowicach są śmieci.
Pani Ł Eklert – mieszkanki Łochowic- cyt.: „ Mam prośbę do pani Wójt, czy można naszego sołtysa trochę przeszkolić, jak powinno wyglądać zebranie wiejskie i jak powinien zachowywać się w stosunku do mieszkańców. Byłam na dwóch zorganizowanych przez sołtysa zebraniach. Pierwsze zebranie to była wielka kłótnia[...] a drugie nad budżetem i nie odbyło się żadne głosowanie. Pan sołtys zadecydował, że pieniążki będą przeznaczone na to, na to, koniec kropka. Na pytanie jednego z mieszkańców, dlaczego nie ma nikogo z Gminy[...] pan Sołtys powiedział[...] nie będę nikomu zawracał głowy , pani Wójt w szczególności, ona nie ma czasu na takie bzdury.”
Radna Maria Wolsztyńska odniosła się do Protokołu z zebrania wiejskiego w Łochowicach i powiedziała cyt.: „ otóż chcę powiedzieć, że ten Protokół został sfałszowany. Pani Lidia Grzywacz uczestniczyła w tym spotkaniu. Po pierwsze są wpisane do protokołu osoby, które były nieobecne na tym zebraniu, a po drugie wpisano punkt dotyczący Głosu, a tej dyskusji w ogóle nie było. Pytanie do sołtysa z Łochowic, kto kazał mu wpisać ten punkt do Protokołu?”
Pan T. Grzeszczak powiedział cyt.: „ 29 XII 2004r. Rada Gminy pod przewodnictwem Bronisława Balcerowskiego uchwaliła uchwałę, która obowiązuje po dzień dzisiejszy Gminny Program Ochrony Środowiska[...] Teraz kiedy pracujemy z panią Radną Marią Wolsztyńską nad sprawami dot. pól elektromagnetycznych i nie tylko, również zapylania które nam grozi i brudzenia powietrza przez firmę Prefabet [...] Okazuje się, że Wójt Gminy mocą tejże uchwały zobowiązana jest co dwa lata do składania sprawozdań z realizacji tegoż programu. Wystarczy poprosić panią Wójt żeby zechciała się wywiązać ze swoich obowiązków i po prostu zdać nam relację co się dzieje w jednym z punktów[...]ochrona przed promieniowaniem. W ramach tego punktu Wójt Gminy [...]powinna w dwóch wskaźnikach czynić badania, w tych dwóch wskaźnikach informować społeczeństwo co się dzieje[...] Pytanie do pani Wójt, czy takie sprawozdanie w ciągu trzech lat było?[...]Gdzie mogę mieć do niego dostęp.
Sołtys Maria Płotkowska odczytała pismo w sprawie kolportażu pisma Głos Białych Błot.
 
Ad.12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
-Radnej Marii Wolsztyńskiej
Radna Wanda Górna powiedziała, że cyt.; „ to pismo, tak przynajmniej w opinii niektórych osób z którymi rozmawiałam, jest to pismo tendencyjne, wyrażające opinie przede wszystkim pewnej opcji Rady Gminy. Po drugie odpowiem pani Wolstzyńskiej, po pierwsze to nie jest polemika miedzy mną, a panią. Jeżeli ja pisze do redakcji, to proszę o sprostowanie, to powinien mi odpisać przynajmniej Redaktor Naczelny.” Radna odczytała pismo, które otrzymała w/w sprawie i dodała cyt.: „ to jest pismo, które powinno promować gminę i poszczególne sołectwa. To powinno być czasopismo, które poza Gminę jeżeli wyjdzie, to żeby czytelnik wiedział, że do tej naszej Gminy warto przyjechać[...] Natomiast artykuły są tendencyjne[...]Pani nie widzi powodu, żeby sprostowanie było, bo pani nie zmieniła artykułu[...] Jest wybór uchwał z sesji i jest napisane, że była taka i taka uchwała mówiąca o zbyciu gruntów w Łochowie i do tego komentarz pieniądze miały być przeznaczone na budowę boiska sportowego przy szkole w Łochowie[...] w uchwale nie ma na co maja być przeznaczone pieniądze. Gdyby pani zamieściła tylko tę uchwałę wszystko byłoby w porządku. Pani swoim komentarzem zmieniła intencję pani Wójt. Pieniądze miały być przeznaczone na budowę boiska i dokończenie budowy ulicy Guliwera [...] Drugi artykuł do którego miałam pretensję to był zupełnie pani komentarz [...] w protokole nie ma tego, ale my byliśmy w szkole w Łochowie gdzie pani wójt przedstawiła dlaczego ma być ta sesja[...] i była mowa o boisku sportowym z nawierzchnią igielitową i dlatego to boisko jest takie drogie[...] Jeżeli ministerstwo przyzna pieniądze na to boisko, to będzie z budżetu gminy pokrycie w kwocie 200 000 zł. Jeżeli nie przyzna to i tak będzie budowane to boisko, cały koszt będzie z budżetu Gminy, taka pozycja ma być wpisana w budżecie. Wracam do Głosu należy się dobrze zastanowić, czy w tej formule to pismo ma być wydawane.
Przewodniczący RG powiedział, że w sprawie pisma Głos Białych Błot jest uchwała i jeżeli większość rady uzna, że pismo jest nic nie warte to je się zlikwiduje.
 
-Pani Marii Witkowskiej- Rypinie – Dyrektor BOK
Wójt Gminy powiedziała cyt.: „ pani Rypina wnioskuje o zmiany w budżecie, oczywiście rozumiem, bo każdy kierownik jednostki chciałby mieć większy budżet[...] to jestem w stanie zrozumieć, natomiast myślę, że nie przemyślana była uwaga odnośnie roli służb finansowych Urzędu gminy, ponieważ projekty uchwał są dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem, poza tym jest obecność kierownika jednostki na sesji. Gdyby miał uwagi, trzeba było na zeszłej sesji zgłosić je, czyli nie było  to znaczy, że akceptowaliście ten stan.”
 
-Radnej Lidii Grzywacz
Sołtys Andrzej Szmytka powiedział, że sprawy które poruszała Radna Grzywacz były tematem jednego  z zebrań wiejskich 1,5 albo 2 lata temu. Były to tylko sugestie mieszkańca i dodał cyt.: „ Pani przybywa na te zebrania niekiedy, czuję się pani mieszkanką Łochowic, również czuje się pani mieszkanką Łochowa. Na ostatnim zebraniu 18 września br. pani nie była na zebraniu i myślę, że taka tematyka powinna być poruszana na naszym zebraniu wiejskim [...] Jeżeli mówi się o tym, to ta droga powiatowa jest generalnie w kompetencjach starosty. Jeżeli był luźno wywoływany temat ograniczeń na tym moście, zwężenia to były to luźne rozmowy. To są instytucje, które mogą podjąć takie decyzje.”
 
-Pani Ł Eklert
Wójt Gminy powiedziała, że może porozmawiać z sołtysem cyt.: „ natomiast sołtys pochodzi z bezpośrednich wyborów. Mieszkańcy sołtysa wybrali. Status sołecki nie przewiduje wpływu Wójta na pracę sołtysa. Nie ma tej bezpośredniej podległości.
 
-Panu T. Grzeszczakowi
Wójt Gminy powiedziała, że był złożony taki raport do Rady Gminy
Przewodniczący RG dodał, że w Gminie jest sprawozdanie za okres chyba dwóch lat.
Wójt Gminy powiedziała, że Gminny Program Ochrony Środowiska wszystkie te aspekty, które obejmuje one zostały złożone. Zaproponowała, żeby pan Grzeszczak podszedł do Biura Rady przejrzał te materiały i będzie miał odpowiedź.
 
Ad.12 Zakończenie obrad XIII Sesji V Kadencji
 
Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 12 strony.
 
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:             Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       Marek Sampławski
 
 
Lista głosowania imiennego (1441kB) jpg
Pismo sołtysów (1066kB) bmp

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 listopada 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (6 grudnia 2007, 09:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447