Protokółz XIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XIV/2007 z XIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 listopada 2007 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 12:30 do 17:45
Sesję prowadził:
- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Sekretarz Gminy Anna Rywak
4.        Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
5.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
6.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
7.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
8.        Sołtysi
9.        Mieszkańcy gminy
10.     Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwał:
 
1         w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;
2.        w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania  podatku  leśnego za 2008 r.;
3.        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta do celów obliczania  podatku rolnego za 2008 rok;
4.        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok;
5.        w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
6.        w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
7.        w sprawie opłaty targowej;
8.        w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok;
9.   w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
10      w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań inwestycyjnych dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2008 roku;
11. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego   przez Sekretarza Gminy Białe Błota;
12.   sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego   przez Skarbnika Gminy Białe Błota;
13.   sprawie rozpatrzenia skargi pana Józefa Polcaj;
14.   w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno –       Administracyjnego Szkół w Białych Błotach;
15.   w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.:
-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO
-opinia Komisji Budżetu i Finansów;
-dyskusja;
-głosowanie nad uchwałą.
 
9.  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13.     Zakończenie obrad XIV Sesji V Kadencji.

Ad.1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Otwarcia XIV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski wypowiadając słowa cyt.: „Otwieram XIV sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 15 za, przy 15 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Przewodniczący RG  wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku trzech projektów uchwał przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. tj. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.10.2007r. w sprawie oddalenia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XII/13/07 i w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XIII/120/2007r. Rady Gminy Białe Błota, z dnia  25 października 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Perczyńskiego i na wniosek Wójta Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Radni 14 głosami za, przy 1 głosie przeciw przyjęli proponowaną zmianę w porządku obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 25 października 2007r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, przyjęli protokół z XIII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy wpłynęło:
-          pismo Radnej Gabrieli Żernickiej, do którego wrócimy później ( Radna została zwolniona z pracy niezgodnie z prawem, bez zgody Rady Gminy);
-          odwołanie Pana Perczyńskiego;
-          pismo od Starosty dotyczące skargi, którą już rozpatrzyliśmy.
Ponadto Przewodniczący RG brał udział posiedzeniu sądu dot. umorzenia postępowania dot. funduszy unijnych oraz w szkoleniu, w którym uczestniczyli wszyscy Radni.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Henryk Sykut powiedział, że Komisja zajmowała się oceną budżetu na 2008r. i opracowała opinię, którą przedstawi przy omawianiu budżetu.
b)Komisja Rewizyjna:
Radny Edmund Łączny poinformował, że w sprawie kontroli ul. Całej i Gontowej nic się nie zmieniło ( Komisja oczekuje na odpowiedź od eksperta) Jeżeli chodzi o kontrole przedszkola to w trakcie kontroli została zwolniona Skarbnik GZEAS, która prowadziła te sprawę. Poinformował także, że zgodnie z planem rozpoczęła się kontrola WOK w Łochowie. Komisja Rewizyjna odbyła również wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński powiedział, że komisja obradowała nad budżetem i brała udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, a swoje wnioski przekazała Komisji Budżetu i Finansów.
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Radny Patryk Thiede poinformował, że członkowie Komisji spotkali się raz i obradowali na budżetem na 2008r., a wnioski przekazali Komisji Budżetu i Finansów.
 
Ad.7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformowała, że w okresie międzysesyjnym zajmowała się realizacją budżetu i zadań zaplanowanych na 2007r., odbyła spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania na cele sportowe, z Dyrektorem Kowalczykiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy  skrzyżowania Czerska – Szubińska oraz w sprawie pozyskania gruntu pod kościół w Murowańcu, brała udział w wielu uroczystościach na terenie Gminy tj. 11 Listopada, Dzień pracownika Socjalnego i 10 lat OLTOMu, odbyła spotkanie na temat budowy posterunku Policji i brała udział w posiedzeniach Komisji Rady i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwał.
Ad.8.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
 
Ad.8.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania  podatku  leśnego za 2008 r.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy w §1 po słowie drewno zamiast „przyjmowanego” powinno być „przyjmowano.” Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania  podatku  leśnego za 2008 r.
 
Ad.8.3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta do celów obliczania  podatku rolnego za 2008 rok.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta do celów obliczania  podatku rolnego za 2008 rok.
 
Ad.8.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy w §3 pkt. 9 lit. b zamiast „wyższe nic” powinno być „wyższe niż”. Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
 
 
Ad .8.5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Ad.8.6. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 
Ad.8.7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy w §1 po słowach „na terenie Gminy Białe Błota” wykreślić „w wysokości.” Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie opłaty targowej.
 
Ad.8.8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
Radny Henryk Sykut powiedział, że  na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów członkowie Komisji doszli do wniosku, że należy odstąpić od tej opłaty i opracować program, żeby nasze psy  zostały oznakowane. W związku z powyższym wystąpił z wnioskiem o odrzucenie uchwały.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że według niej powinna być opłata za psa, ale w kwocie 10 zł i za każdego następnego psa również 10 zł.
Radca Prawny Edyta Ksobiak powiedziała, że można albo wycofać projekt uchwały albo głosować nad uchwałą.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek Radnej Gabrieli Żernickiej. Radni 3 głosami za, 12 przeciw odrzucili w/w wniosek.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami przeciw, przy 2 głosach za  przy 15 obecnych radnych, odrzucili uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
 
Ad.8.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy w §2 pkt. 5 zamiast „podatek od nieruchomości” powinien być „podatek rolny” i w §3 pkt. 5 zamiast „podatku od nieruchomości” powinien być „podatek leśny” Radni jednogłośnie przyjęli poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Ad.8.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań inwestycyjnych dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2008 roku.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
Wójt Gminy zaproponował autopoprawkę wykreślenie w tytule po „wartości zadań” wyrazu „inwestycyjnych” i analogicznie w §1 oraz w uzasadnieniu.
Radny Edmund Łączny poparł zaproponowana zmianę.
Przewodniczący RG powiedział, że uchwała radnym średnio się podoba, intencją było wskazanie zadania, które w całości zamknie się w sołectwie.
Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań inwestycyjnych dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2008 roku.
 
Ad.8.11. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego  przez Sekretarza Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy w §1 po słowach „powoduje z mocy prawa pozbawienie” zamiast „Sskretarz” powinno być „Sekretarz”. Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego  przez Sekretarza Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.12. Podjęcie uchwały sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego   przez Skarbnika Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Józefa Polcaj.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Józefa Polcaj.
 
Ad.8.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białych Błotach.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białych Błotach.
Ad.8.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.10.2007r.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił autopoprawkę w tytule uchwały wykreślenie jednego wyrazu w sprawie. Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.10.2007r.
 
Ad.8.16. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XIII/120/2007r. Rady Gminy Białe Błota, z dnia  25 października 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Perczyńskiego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XIII/120/2007r. Rady Gminy Białe Błota, z dnia  25 października 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Perczyńskiego.
 
Ad.8.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na 2007r.
Radna Gabriela Żernicka poprosiła o wyjaśnienie na co poszło to 13000 zł dla BOK.
Wójt Gminy wyjaśniła, że Pani Dyrektor złożyła pismo o zwiększenie środków, ponieważ pojawiły się dwie niezaplanowane rzeczy tj. dodatkowy wyjazd zespołu OLTOM do Wasiłkowa i Włocławka i 10 lecie zespołu OLTOM.
Dyrektor BOK- Maria Witkowska – Rypina powiedziała, że dwie sesje wcześniej została zmniejszona dotacja dla BOK  o 18 000 zł cyt.: „ ja sobie te pieniądze rozplanowałam na te imprezy, które się właśnie odbyły.”
Radna Gabriela Żernicka  zapytała dlaczego te pieniądze z gazety zostały zaplanowane na działalność BOK i dodała, że do kompetencji Rady Gminy należy zdecydowanie gdzie te pieniądze będą umiejscowione cyt.: „ i mieliśmy prawo zabrać te pieniądze. Uważam, że trzeba bardziej starannie planować plan merytoryczny i finansowy, żeby zespół, który naprawdę promuje Gminę Białe Błota, o którym było wiadomo dużo wcześniej, że będzie obchodził 10 lecie, żeby nie było takich sytuacji, że nie mamy pieniędzy na zespół”
Dyrektor BOK- Maria Witkowska – Rypina wyjaśniła, że jubileusz został zaplanowany przez instruktora  na początku roku cyt.: „ więc planując budżet nie wiedziałam tego.” Dodała także, że koszty instytucji rosną, przybywa imprez i zajęć, przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków z zewnątrz cyt.: „  Pani opinia jest krzywdząca. Co do Pani sprawy osobistej prosiłabym, żeby nie przedkładała Pani swoich prywatnych spraw przed interes Gminy.”
Radny Edmund Łączny powiedział, że jeżeli chodzi o dyscyplinę finansową to jest bardzo zaniepokojony cyt.: „ będę się musiał zastanowić, czy nad tym głosować. Komisja Budżetowa odrzuciła to, widocznie miała powód, skoro odrzuciła. Pani Wójt też powiedziała, że było trzeba się nad tym zastanowić. Teraz wprowadzamy ten temat. Czy my dokładamy do bezprawnego działania Pani Dyrektor? [...]Proszę nie mówić, że sprawa radnego to jest sprawa prywatna Pani Gabrieli, to jest sprawa rady. Pani nie zapytała rady mając taki obowiązek, czy może Pani zwolnić [...] Ja mówię zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego i Okręgowego.” Zapytał także, czy mamy za bezprawne działanie Pani Dyrektor również płacić cyt.: „ czy tych 13 000 zł jest, czy pani Dyrektor wygospodarowała te pieniądze w jakiś inny sposób” Dodał, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej pytał Wójta Gminy dlaczego te pieniądze zostały wydane. Pani Wójt powiedziała wówczas, że wyjaśni to, a teraz na sesji mówi, że był złożony wniosek, a to był wniosek do Wójta i Pani Wójt o tym nie wiedziała na Komisji? Poprosił, żeby w następnych sytuacjach była pełna jasność. Radny Henryk Sykut powiedział, że Komisja Budżetu nie odrzuciła tego wniosku, wręcz popierała przyznanie tych środków.
Wójt Gminy powiedziała, ze na Komisji Pan Łączny pytał na jakie zadania cyt.: „ miałam prawo nie pamiętać tego pisma, ponieważ skupiłam się głównie nad budżetem. Pismo znalazłam, przeanalizowałam od złożenia oferty, poprzez otrzymanie środków, rozliczenie półroczne i oświadczam, że to są nowe zadania, które nie były zgłoszone, nie były zaplanowane tj. 10 – lecie OLTOMu dodatkowe wyjazdy do Wasiłkowa i Włocławka [...] To jest na nowe zadanie, które nie było przewidziane, a może było przewidziane, ale nie starczyło pieniędzy bo została obcięta dotacja.”
Radny Patryk Thiede powiedział, że nieprzyznanie dotacji będzie krzywdzące dla zespołu i instruktora. Dodał, że zespół promuje naszą Gminę i zwrócił się z prośba do Pani Dyrektor żeby zwiększyła środki na ten zespół.
Radna Maria Wolsztyńska zaapelowała do wszystkich placówek, żeby przewidywać i rządzić pieniędzmi tak żeby starczało.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że jest instruktorem tego zespołu i wyjaśnił, że doszły niezaplanowane wyjazdy, informując także, że zwraca się do Pani Dyrektor o kilkanaście wyjazdów w ciągu roku, ale nie można zaplanować tak naprawdę konkretnej ich ilości.
Radny Edmund Łączny powiedział, że nie dostał odpowiedzi na to 3 500 zł.
Wójt Gminy wyjaśniła, że tak jest, że pracodawca wypełnia tą niewdzięczną rolę i czasami warto zapłacić, żeby osiągnąć lepszą jakość cyt.: „ proszę nie odnosić tego do konkretnej jednostki” i dodała, że mówimy o 13 000 zł na określone zadania.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy z tych 13 000 zł będą zapłacone koszty?
Wójt Gminy odpowiedziała, że Pani Dyrektor i Pan Kieroński wnioskowali o wyższą kwotę cyt.: „ a mu obcięliśmy środki. Musieli się z tym co było pogodzić. O żadnych 3000 nie było mowy. Rozumiem, że to będą inne środki, które Pani dyrektor wygospodaruje być może z innych źródeł”
Przewodniczący RG poprosił, żeby wszyscy wcześniej pisali wnioski. Wójt Gminy powiedziała, ze wniosek był wcześniej złożony.
 
Radni 11 głosami przeciw, przy 2 za i 1 wstrzymującym odrzucili wniosek Radnej Gabrieli Żernickiej o wycofanie dotacji dla BOK.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od 14:10-14:30.
 
Ad.8.18. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.
 
-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO
 
Przewodniczący RG poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały.
Skarbnik Gminy powiedziała, że cyt.: „ projekt budżetu został przekazany 15 listopada 2007r. na ręce Przewodniczącego RG i do RIO, która wydała nam opinię na temat projektu budżetu. Dochody na 2008r. zamykają się ogólną kwotą 41 323 000 tj. 124, 48% przewidywanego wykonania 2007r. Od 2008r. dochody dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym są dochody bieżące na kwotę 31 732 000 zł, w tym dochody własne, subwencje i dotacje. Natomiast dochody majątkowe to jest 6 500 000 zł i są to dotacje, środki otrzymane na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku.
Wydatki zamykają się na kwotę 43 032 000 tj. 117,21 % przewidywanego wykonania w 2007r. Z tego na wydatki bieżące przypada 26 889 951 zł i w tym są wynagrodzenia                      i pochodne, dotacje, wydatki na obsługę długu, rezerwa ogólna i rezerwa celowa. W wydatkach budżetu są również wydatki majątkowe na kwotę ok. 6 mln zł na wykup gruntu pod drogi, na inwestycje w oświacie 3 100 000 zł i to są termomodernizacje, budowy boisk, rozbudowa przedszkola. W ochronie zdrowia 340 000 zł na modernizację ośrodka zdrowia, w gospodarce komunalnej 1 850 000 na rozbudowę kanalizacji w gminie w rejonie Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice ( w tym roku wykonanie projektu) oraz budowa uzupełnienia oświetlenia dróg. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego to kwota 500 000 zł tj. na rozpoczęcie budowy dwóch świetlic w Lisim Ogonie i Łochowicach. W dziale Kultura Fizyczna 2 550 000 zł na budowę kompleksu boisk w Białych Błotach i budowa boiska w Łochowie.
Projekt budżetu zawiera załączniki to są rachunek dochodów własnych, plan gosp. pomocniczego, plan funduszu ochrony środowiska. W uzasadnieniu do budżetu jest to szczegółowo opisane.
W budżecie również są wskazane upoważnienia dla Wójta i limity z tytułu zaciągania i finansowania deficytu bieżącego i deficytu budżetu.
Ten projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Komisje zgłaszały poprawki do projektu budżetu. Otrzymali państwo autopoprawki, które wynikają częściowo z opinii RIO.
Pierwsza autopoprawka dotyczy po stronie dochodów ujęcia w dochodach majątkowych wpłaty mieszkańców na budowę inwestycji, czyli na budowę kanalizacji to jest 180 000 zł  [...] Również autopoprawka dot. § 11 gdzie była podana kwota 8 500 000 zł i to jest upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Pani Wójt dot. inwestycji, które są finansowane w następnym roku i kwoty te wynikają z załącznika nr 3, czyli WPI i ta kwota według RIO nie musi być określana wprost w uchwale. Po stronie dochodów zmiana w dziale 900, jest rozdział 90095 pozostała działalność i tam są ujęte wpłaty mieszkańców na inwest. kanalizacyjną, poprawka nie rozdział 90095, a 90001.
W załączniku nr 3, czyli w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zostało wpisane zadanie pod nazwą rozbudowa systemu kanalizacji w gminie w sołectwach Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice. Był okres realizacji 2008r., tutaj autopoprawka dotyczy roku realizacji  od 2008-2013, dlatego, że 2008r. to jest wykonanie projektu, a w następnych latach będzie budowa.
W załączniku dot. wydatków w administr. zostały ujęte środki na wydawanie Głosu Białych Błot. Nie została tam określona kwota i teraz w tej autopoprawce określona jest kwota[...] tj. 40 000 zł.
W rozdziale Szkoła Podstawowa w § dot. remontów jest ujęte 500 000zł, a w uzasadnieniu rozpisane jest 400 000zł i że dot. remontu sali gimnastycznej w Białych Błotach. Natomiast 100 000 zł dot. remontów w pozostałych szkołach.
Drugie autopoprawki wynikają ze zgłoszonych wniosków przez komisje tj. zwiększenie o 50 000 zł [...] na inwestycję budowa boiska sportowego w Łochowie. Zmniejszenie o 50 000 zł  środków  na dotacje na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stowarzyszeń. [...]
W wydatkach bieżących w dziale 600, czyli transport i łączność jest dodane zadanie tj
 
poprawienie jakości drogi ul. Uroczysko w Prądkach.
Wpisanie do WPI budowy projektu jezdni, ulic Osiedle i Źródlana w Cielu z okresem realizacji od 2007-2010.[...]
W opinii RIO również było wskazane, żeby w przypadku gosp. pomocniczych było rozpisane szczegółowiej jak liczona jest dotacja dla każdego gosp. pomocniczego."
Przewodniczący RG  powiedział, że uchwała RIO pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2008r. i dodał, że docenia zmiany prezentacji budżetu.
Radny Henryk Sykut przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów - Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniach w dniach 22.10.2007 r. oraz  27.11.  2007r. analizowała projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy Białe Błota wraz ze zmianami tekst jednolity z dnia 27.11. 2007 r. i postanowiła zaopiniować pozytywnie w/w projekt .
UZASADNIENIE
1.Dochody budżetu gminy oszacowano na kwotę 41.232.000 zł w tym:                                      a) dochody własne na 21.709.172 zł.,                                                                                  b)subwencje 8.862.720 zł.                                                                                                     c)dotacje na 4.160.108 zł.
d) dochody majątkowe 6500.000 zł. w tym:
-          dotacje i środki otrzymane na inwestycje 500.000 zł.
-          dochody ze sprzedaży majątku 6.000.000 zł.
 
2.Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.032.000zł, w tym:
a)wydatki bieżące na kwotę 26.839.951zł. z tego:                                                                                                                                                                                 -wynagrodzenia i pochodne 11.963.038 zł.                                                                                             -dotacje 1.712.211 zł.                                                                                                                     -wydatki na obsługę długu 500.000 zł,                                                                                 -rezerwa ogólna 210.000 zł.
-rezerwa celowa 16.500 zł.
 
b. wydatki majątkowe na kwotę 16.192.049 zł.
 
Komisja stwierdziła deficyt budżetu gminy 1.800.000zł zostanie sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu.
3.Przychody budżetu w wysokości 3.952.306 zł., rozchody w wysokości 2.152.306 zł.
                                                                      
W trakcie posiedzeń komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące wnioski:
a)Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.11.2007 r.
-          o zwiększenie dofinansowania na konkurs dla klubów sportowych 50.000, zł środków przeznaczonych na boisko sportowe w Łochowie,
-          budowę placu zabaw w Białych Błotach przy ul. Betonowej na kwotę 20.000 zł.
-          o budowę systemu nawadniania boisk sportowych w Białych Błotach i Kruszynie Krajeńskim
Przedstawione wnioski komisja zaopiniowała pozytywnie, pozostałe zawarte w w/w piśmie uznała ,że nie stanowią wniosku do budżetu i zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy.
 
b) Komisji Gospodarki , Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.11.2007 r.
-          o oznakowania na skrzyżowaniu ul. Czerskiej i Jutrzenki
-          o sfinansowanie budowy dalszej części pomostów i wzmocnień brzegów na działce nr. 246/44 w Białych Błotach stanowiącej własność gminy , dzierżawionej przez Gminne Koło Wędkarskie.
Przedstawione wnioski komisja zaopiniowała pozytywnie , pozostałe wymienione w piśmie  z dnia 27.11.2007 r. uznała za wystąpienia skierowane do Wójta.
c) komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz programów zdrowotnych na kwotę 67.000 zł. wydatki te ujęto w projekcie budżetu na 2008 r.
d) komisja wniosła wniosek o wycofanie opłat z tytułu posiadania psa mając na uwadze to , że pies jest przyjacielem człowieka, jednocześnie podniesiono konieczność wprowadzenia rozwiązań zmierzających do oznaczenia psów na terenie gminy.
Komisja zapoznała się z  Uchwałą nr. 1/P/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.11.2007 r.
Komisja zwraca uwagę na znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia  z 10.091.979 zł w 2007 r. do 11.963.038 zł. tj. wzrost o 18,50 %
Pozytywnie oceniono wzrost wydatków majątkowych część z nich wzbudza jednak wątpliwości co do wysokości kosztów niezbędnych do ich realizacji bądź lokalizacji np. boisko przy ul. Dębowej w Łochowie. Komisja podzieliła pogląd pozostałych komisji i wnioskuje o ograniczenie wydatków na tę inwestycję.
Komisja wnioskuje o większe nakłady na wykonanie infrastruktury drogowej oraz na inwestycje związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę oraz kanalizację. 
Biorąc powyższe pod uwagę Komisja wnioskuje o przyjęcie budżetu łącznie z zaproponowanymi wnioskami. Opinia została przyjęta przy trzech głosach za przyjęciem budżetu i jednym przeciw.
Przewodniczący RG otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Edmund Łączny powiedział, że zdecydowanie popiera to co powiedział Przewodniczący RG w sprawie formy budżetu i poruszył temat boiska w Łochowie na ulicy Dębowej cyt.:  „ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem budowania boiska na ulicy Dębowej, ze względu na to [...], że w przyszłości w Łochowie będzie potrzebne miejsce na budowę wielu instytucji lokalnych, w związku z powyższym potrzebny na to teren i w moim rozumieniu Dębowa to dobre miejsce. Na dzień dzisiejszy mam wielki problem. Zacząłem analizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [...] i na tym terenie są dwa miejsca na boiska. Jedno w Lisim Ogonie tam gdzie jest w tej chwili i drugie miejsce w pólnocno-zachodniej części Łochowa[...] Jestem przekonany, że na dzień dzisiejszy te zmiany nie zostały wprowadzone. Jeżeli zostały wprowadzone to proszę podać uchwałę w której lokalizacja  jest zmieniona. Więc pytam jeżeli są w miejscowym planie wyznaczone miejsca w tym rejonie na boiska, to my na tym terenie budujemy boisko." Dodał także, że zdaje sobie sprawę, że to nie wina Wójta, że nie ma jeszcze tego miejscowego planu, ale jest szansa na zamknięcie sprawy Łochowa w tym roku. Jeżeli nie będzie zmian w miejscowym planie to cyt.: „ ja będę pierwszy, który będzie przeciwny przyjęcia tego, bo to jest niewłaściwie realizowane. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już psujemy. To teraz musimy zrobić zmianę w miejscowym planie, po prostu żeby sprawy uporządkować. Ja tutaj stawiam wniosek i jeszcze raz podkreślam, że nie jestem przeciwnikiem budowy boiska w Łochowie [...], ale jak to się ma do miejscowego planu [...] Stawiam wniosek żeby na dzień dzisiejszy zostawić to na pare miesięcy, uporządkować, niech to ma podłoże prawne.
Przewodniczący RG poprosił o odpowiedź w sprawie poruszonej przez Radnego Edmunda Łącznego.
Zastępca Wójta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest pozwolenie na budowę tego boiska i ten dokument w tej sprawie został wydany przez Starostę i nie ma tutaj żadnych niezgodności z miejscowym planem.
Radny Edmund Łączny powiedział cyt.: „myśmy się kompletnie nie zrozumieli. Ja nie podważałem decyzji Starostwa. Na tym terenie może być budowane, ale dlaczego na tym terenie. Starosta nie rozpatrywał tego w którym miejscu powinno być, tylko sprawdzał, czy na tym terenie może być, ale jest to niezgodne z miejscowym planem. Po co były wyznaczane miejsca, żeby w zupełnie innym miejscu to robić. [...]Co z tymi dwoma terenami pod boisko. Przed uchwaleniem planu będzie trzeba wprowadzić nowe zmiany."
Wójt Gminy wyjaśniła cyt.: „Pan Łączny troszeczkę nie do końca rozumie procedurę, przecież w związku z tym, że nie ma miejscowego planu to jest opracowywany po to żeby był więc nie można mówić, że to jest niezgodne z planem bo go nie ma. Była wydana decyzja o warunkach, jest pozwolenie na budowę. [...] Lokalizacja jest spójna z koncepcją, która przedstawili mieszkańcy i na zabraniu wiejskim i też członkowie Klubu Łochowa. Natomiast to Wójt przedstawia Radzie Gminy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ja go Państwu jeszcze nie przedstawiłam. Procedura jeszcze trwa więc trudno jest mówić, że ja robię coś co jest niezgodne z moją koncepcją.[...] Nie można mówić też, że są dwa miejsca przeznaczone na boisko, bo ich tez jeszcze nie ma. [...] W mojej ocenie po głębokiej analizie, to innego miejsca nie ma."
Jan Czekajewski - Kierownik Referatu przedstawił mapy i powiedział, że cyt.: „sytuacja prawna na terenie Łochowa z planu miejscowego zagospodarowania wygląda tak, że jest tam tylko fragmencik z 2000r., a całe Łochowo jest praktycznie bez planu. Ten plan jest robiony od 1999r. Mamy projekt tego planu, patrząc na rysunek [...] na terenie Łochowa praktycznie nie ma innych miejsc wolnych pod obiekty sportowe typu boisko. To miejsce które jest przy ulicy Dębowej jest oznaczone pod usługi, boisko to też typ usługi -usługi sportowe."
Radny Edmund Łączny zapytał czy te dwa tereny pod boiska są, czy ich nie ma?
Jan Czekajewski - Kierownik Referatu powiedział cyt.: " mamy teren na usługi oświaty przy szkole, który również może być przeznaczony pod usługi sportowe, teren przy ulicy Dębowej, teren usługi administracyjne, usługi generalnie i usługi wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i jeszcze za cmentarzem obszar jest przeznaczony pod usługi kultury i to jest wszystko. Ten projekt planu nie przewiduje typowego miejsca pod konkretne usługi sportu.
Radny Edmund Łączny spytał, czy w takim razie koncepcje zostały zmienione?
 
Przewodniczący RG w związku z wątpliwościami zarządził 5 min przerwy w celu zapoznania się przez radnych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łochowa.
 
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że była radną w poprzedniej kadencji cyt.: „ i musze przyznać, że kiedy mnie zaproszono na spotkanie do szkoły w Łochowie w sprawie tego boiska przy szkole, byłam przekonana, że mówimy o jednym boisku, a na szkoleniu dowiedziałam się o drugim boisku. Są miejscowości w naszej Gminie, które nie maja boiska np. Przyłęki. [...] O kompleksie sportowym w zeszłej kadencji nie było mowy. Ja nie wiem jak to się stało, ze został zrobiony projekt w Łochowie. [...] Podzielam zdanie radnych, którzy będą glosować przeciw boisku."
Wójt Gminy powiedziała, że Radna Gabriela Żernicka była na Komisji Oświaty i tam te tematy były omawiana i dodała, że radni w przerwie zauważyli, że nie ma innego terenu na boisko . W Łochowicach jest teren, ale to są grunty prywatne.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że on też był radnym w poprzedniej kadencji i wówczas była mowa o boisku. Dodał, ze trzeba rozdzielić sprawy tych dwóch boisk, gdyż przy szkole w Łochowie ma być zaplecze dla szkoły i tam nie ma warunków żeby to boisko było ewentualnie boiskiem treningowym. Powiedział, że jest także zdziwiony, że pan Łączny dzisiaj żąda dokumentów, o które mógł poprosić na komisję. Wyjaśnił, że część boiska w Lisim Ogonie zostanie zabrana na rzecz ścieżki rowerowej. Dodał, że było ustalone, że należy zminimalizować koszty do trzech tematów: płyty, nawodnienia i ogrodzenia. Na koniec powiedział, że nie widzi uzasadnienia w spekulacji na temat innego miejsca.
Radny Edmund Łączny powiedział, że on nie mówił, że to jest dokument prawny tylko cyt.  „ja mówiłem, że jeżeli będziemy uchwalali, to ja będę pierwszy, który zapyta dlaczego ten obiekt tam jest" i będzie trzeba zmienić plan, będą kolejne uzgodnienia i to spowoduje przesunięcie terminu uchwalenia tego planu. Ponadto jeżeli chodzi o te tereny to są to tak drogie tereny na których budujemy boisko, że droższych nie ma. Dodał cyt.: „nie widzę zrozumienia wśród urzędu dlatego wycofuję swój wniosek i uważam, że jeżeli będę głosował za większością radnych to tylko po to żeby nie być sam."
Radna Lidia Grzywacz zwróciła się żeby dać możliwość wyrażenia swojej opinii sołtysowi z Łochowa.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie byłoby tej dyskusji gdyby w Gminie był sporządzony przez koordynatora sportu projekt strategii rozwoju Gminy pod względem bazy sportowej, obiektów sportowych i klas sportowych i dodała, że póki takiej bazy nie będzie to głosuje za wycofaniem tego punktu z budżetu i taki wniosek składa.
Radna Gabriela Żernicka zapytała pana Balcerowskiego, czy on mówiąc o zminimalizowaniu kosztów mówił o propozycjach wynikających z projektu? Dodała, że te koszty są niewspółmierne i cyt.: „będę się źle czuła patrząc w oczy takiemu działaczowi społecznemu jak pan Przyborski, który potrafił tak wiele zrobić dla Kruszyna Krajeńskiego." Wyraziła także wątpliwość, że to boisko będzie tak wykorzystywane jak są teraz korty w Łochowie i dodała, że jest najpierw za porządnym przedszkolem.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest za boiskiem przy szkole, ale powinno to być boisko wielofunkcyjne i dodał, że to boisko przy Dębowej to będzie dla klubu sportowego i tam dzieci i młodzież nie będą miały wstępu. Powiedział, że tak jak Radna Gabriela Żernicka jest za tanimi boiskami we wszystkich sołectwach.
Wójt Gminy powiedziała, że jest zdziwiona bo na wszystkich  komisjach była omawiana idea tych dwóch boisk. Na boisku przy ulicy Dębowej ma być bieżnia i skocznia. Przy szkole będzie boisko piłkarskie, bo na to Państwo wyraziliście zgodę. To boisko nie będzie zbudowane w przyszłym roku jeżeli nie zostaną pozyskane środki. W związku ze zmianą rządu nie mówi się już o programie Blisko Boisko. Pan Migawa przygotowuje koncepcję, ale ta koncepcja była już wypracowana w poprzedniej kadencji - jedno porządne boisko w Białych Błotach i drugie piłkarskie z elementami lekkoatletycznymi w Łochowie i w każdym sołectwie tanie boiska, systemem gospodarczym. Ta koncepcja jest i zostanie przedstawiona na piśmie do końca grudnia.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że ogrodzenie można zrobić we własnym zakresie i wyjaśnił, że na boisku szkolnym nie rozegra się żadnych meczy, bo nie spełnia ono warunków, nie jest pełnometrażowe i ta młodzież będzie korzystała z tego dużego boiska. Uczniowie będą mieli bazę przy szkole, a dalej będą trenować na dużym boisku.
Radny Bartosz Lau powiedział cyt.: „czyli dla dzieci  i młodzieży nie będzie boiska jak nie będzie dofinansowania, a przy klubie będzie zamknięte boisko, gdzie nie będą mieli wejścia."
Wójt Gminy wyjaśniła, że ogrodzenie nie oznacza, że będzie zamknięte dodając, że po to wprowadziła do projektu elementy lekkoatletyczne, żeby młodzież też z tego boiska korzystała i powiedziała cyt.: „słyszę na każdej komisji, że lekkoatletyka to jest sport masowy, a w Łochowie się dzieci tego pozbawia.”
Radny Bartosz Lau zaproponował zrobienie elementów lekkoatletycznych przy szkole.
Wójt Gminy wyjaśniła, że tam nie ma tyle miejsca.
Radny Patryk Thiede powiedział, że ma podwójny dylemat. Z racji swojego zawodu chciałby żeby wszędzie była sztuczna płyta, ale trzeba przestrzegać pewnych reguł. Drugi dylemat to, że takie boisko można zbudować o wiele taniej. Powiedział, że jest za budową boiska, ale trzeba znaleźć stosowne rozwiązanie.
Radna Wanda Górna powiedziała, że się dziwi, że radni z Białych Błot są przeciwni budowie boiska dla aglomeracji, która się rozbudowuje. To co jest w Lisim Ogonie nie można nazwać boiskiem. Jak nie będzie tego boiska to życie sportowe w Łochowie będzie zamierało cyt.: „nie wiem czy nie chodzi o likwidację klubu" Jak nie będzie boiska to będzie likwidacja klubu, a nie ma osiągnięć, bo nie ma po prostu warunków i miejsca. Poprosiła radnych żeby wzięli to pod uwagę.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie może być tak, że będziemy mieli boisko w Białych Błotach, a nie będzie boiska w Łochowie. Prawdą jest to że nie ma żadnych osiągnięć, ale może dlatego że nie ma gdzie trenować cyt.: „chwała działaczom Spójni i ORiMP, że sami przygotowali płytę boiska małymi kosztami." Dodał, że boisko przy Dębowej musi powstać, ale za mniejszą kwotę bez dywaników wykładanych i ogrodzeniem tańszym kosztem. Musi być odwodnienie. Żeby kluby w Kruszynie Krajeńskim i w Białych Błotach nie były pokrzywdzone to też powinny mieć takie nawodnienie. Złożył także wniosek formalny o zmniejszenie kwoty na budowę boiska do 300 000 zł.
Radny Janusz Walczyński odpowiedział Radnej Wandzie Górnej, że nikt nie jest przeciw boisku, a jedynie za zminimalizowaniem kosztów.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że jest potrzebne boisko, ale także odpowiednie zarządzanie młodzieżą. Dodała, że w sprawie wyników błąd tkwi gdzieś indziej.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że przeanalizowała budżet za 2006r. i 2007r. pod względem budowy baz sportowych i tak Kruszyn Krajeński otrzymał 13 000 zł, Spójnia 14 000 zł na modernizację, Łochowo 32 000 na kort i boisko do piłki ręcznej, kort jest boiska nie ma, ponadto druga dotacja 35 000 zł na boisko piłkarskie, którego nie ma, a na koniec roku zrobiono projekt z pominięciem Komisji Oświaty cyt.: „ gdybym wiedziała, że przy szkole ma powstać boisko piłkarskie byłabym przeciwna, tam musi być boisko wielofunkcyjne. Jeżeli nie wyjdzie projekt Blisko Boisko to będę się cieszyć, bo wtedy będę za boiskiem wielofunkcyjnym."
Wójt Gminy powiedziała, że na pytanie, czy kort tenisowy jest wykorzystywany, czy nie najlepiej odpowie dyrektor Jeliński. Wyjaśniła, że przy korcie jest boisko do siatkówki i ono jest wykorzystywane. Z kolei projekt na boisko mamy od ubiegłego roku i to była koncepcja poprzedniej kadencji.
Dyrektor Jeliński wyjaśnił, że są korty, które w dużej mierze zostały zrobione w czynie społecznym i dodał, że każdy kto widział korty, wie ile osób tam może być, nie można ich porównywać do sportu masowego. Powiedział, że jest także sekcja tenisa ziemnego, treningi są prowadzone od trzeciej klasy szkoły podstawowej, są zajęcia na lekcjach w-f. Korty są także wynajmowane osobom prywatnym. Z kolei za ścianą jest mniejsze boisko gdzie można grać w siatkówkę. Jeżeli chodzi o boisko do piłki nożnej, to nie będzie to boisko wielko- metrażowe i nie będzie na nim można rozgrywać żadnych oficjalnych meczy.
Przewodniczący RG powiedział, że być może radnych koalicyjnych męczy problem Klubu Sportowego w Łochowie, w którym została przeprowadzona kontrola, która jest jeszcze nie zakończona, a może uchwała z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. , a może problem jest czy ci co będą zarządzać majątkiem gminy będą zarządzać tak, że każdy zajmujący się oświatą, kulturą fizyczną i sportem powie, że to była dobra decyzja. Powiedział także, że na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej byli obecni mieszkańcy Łochowa, rada sołecka i radni i została sporządzona notatka z tego spotkania, której nie podpisała tylko Radna Gabriela Żernicka, z której wynika, że osoby z tego terenu są za budową boiska. Cyt.:  „nie czuje się upoważniony do ingerowania, jeśli przedstawiciele tych miejsc uznali to za słuszne, to ja mimo że się mogę nie zgadzać będę ich popierał[...] Zachęcam radnych na spojrzenie na sprawę z góry, zarząd nie będzie wiecznie. Sam stadion zostanie wybudowany przez Gminę i będzie majątkiem Gminy, ja bym wolał drogi, kanalizację, ale nie wiem czy jak jeden, czy dwa roczniki nie będą ćwiczyć, czy to nie wystarczy do dyskopatii.[...] Ja będę popierał koncepcję przyznania środków jest tylko kwestia wysokości." dodał także, że wczoraj ktoś wyciągnął Gazetę Powiat i tam było boisko za 340 000 zł.
Radny Edmund Łączny zaproponował kwotę 300 000 zł.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w poniedziałek na komisję była zaproszona rada sołecka, ale większość rady to byli członkowie klubu także nie można się był spodziewać innych odpowiedzi. Były trzy panie, które opowiadały się za przedszkolem. Dodała, że póki nie będzie programu rozwoju to należy dać 50 000 zł na boisko, a jak będzie program to się zdecyduje co dalej.
Zastępca Wójta powiedział, że wierzy fachowcom i projektant, który został wybrany to nie był pierwszy z rzędu. Opierał się przy projektowaniu na logicznych zasadach, które są niezbędne przy wykonywaniu obiektów sportowych. Nikt z radnych szczegółowo nie zapoznał się z projektem, a z niego wynika, że przy tych uwarunkowaniach technicznych w/g tego kosztorysu płyta musi składać się z  kilku warstw i cena za to wynosi 314 000 zł, czyli ta kwota która została podana jest za mała jeżeli ma być jeszcze ogrodzenie i nawadnianie. co najmniej powinno być 400 000-450 000 zł.
Przewodniczący RG powiedział, że on projektantom nie wierzy, bo zawsze cyt.: „robią na maxa."
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ona jest za tym żeby boisko jednak było, ale proponuję maksymalną minimalizację kosztów.
 
Radni 4 głosami za, przy 10 przeciw, przy 1 wstrzymującym się odrzucili wniosek o zmniejszeni środków na budowę boiska z 550 000 do 50 000 zł.
 
Radni 8 głosami za, przy 6 głosach przeciw i przy 1 wstrzymującym się przyjęli wniosek o zmniejszenie środków na budowę boiska z 550 000 zł do 300 000 zł.
 
Wójt Gminy powiedziała, że boisko zostanie wbudowane za tą kwotę i zaproponowała o przeniesienie tych 250 000 zł, które zostały z boiska na drogi w Białych Błotach. Wyjaśniła także, że wszystkie wnioski, które zostały podane na Komisji zostaną ujęte w styczniu 2008r.
Radny Bartosz Lau powiedział, że będzie głosował przeciw budżetowi. Wyjaśnił, że sprawę boiska już poruszał i dodał, że też ma koleżanki i kolegów w Łochowie i oni się zdziwili, że mają być tam dwa boiska. Dodał, że budżet byłby ambitny gdyby był bez sprzedaży działek, a jeżeli już sprzedaje się działki to powinno lokować się te pieniądze w kanalizację i drogi. Powiedział także, że Wójt Gminy w kampanii wyborczej, w ulotce wymieniała poszczególne drogi i poszczególne lata realizacji cyt,: „i pewnie nie zostanie to zrealizowane." dodał, że ma być zrównoważony rozwój , a np. taka miejscowość Zielonka nie ma żadnej inwestycji.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jeżeli w jakiejś miejscowości nie ma 50 000 zł na wydatki w przyszłym roku, to on nie chce mieć z tego powodu dodatkowej roboty.
Przewodniczący RG powiedział, że mimo wszystko w 2008r. będzie w każdej miejscowości widoczna inwestycja bezpośrednia.
Wójt Gminy przytaknęła.
 
 Radni jednogłośnie przyjęli poprawki zgłoszone w dniu 26 listopada 2007 do projektu budżetu.
 
Radni 10 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęli poprawki zgłoszone w dniu 28 listopada 2007r. do projektu budżetu.
 
Radni 14 głosami za, przy 1 głosie przeciw  przeznaczyli 250 000 zł ze środków zdjętych z budowy boiska na budowę dróg w Białych Błotach.
 
Radni 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008r.
 
Radny Edmund Łączny opuścił sesję o godz. 16:50.
 
Ad.9  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że:
-   Mieszkańcy Trzcińca wnioskowali o uregulowanie prawne terenu na przedłużenie ulicy Laskowej. Ulica ta jest wytyczona i jako jedna z dziewięciu przyjęta uchwałą Rady Gminy      jako droga gminna moje zapytanie brzmi, co dalej ? kiedy będzie przejezdna.
- W ostatnim czasie wręcz fatalnie funkcjonuje poczta w Białych Błotach, pisma czy zaproszenia dochodzą z prawie tygodniowym opóźnieniem. Proszę o wyjaśnienie sprawy i skuteczną interwencję.
-   Cieszy mnie że będą budowane nowe świetlice. W Lisim Ogonie na ten cel w budżecie zabezpieczono 250.000 na świetlicę, w Łochowicach też 250.000. Zmartwienie moje jednak budzi sprawa ich utrzymania, czy przypadkiem nie będzie ono wyższe niż świadczone w tych świetlicach usługi. Moim zdaniem  jest wielki bałagan w kulturze, jedne świetlice są pod oświatą inne finansuje gmina a kultura nie ma już chyba żadnej czas na zmiany i tu stawiam wniosek do pana przewodniczącego mojej komisji aby tematowi funkcjonowania ośrodka kultury i świetlic poświęcić więcej czasu.
- Mieszkańcy bloku przy ul. Gminnej 21 zgłosili mi ważny problem dotyczący ich bezpieczeństwa. Wnioskują o ustawienie lampy przy drodze gminnej w kierunku Zielonki. Ponieważ nijak nie możemy wyegzekwować od policji poprawienia bezpieczeństwa w tym Rejonie gdzie kilkakrotnie doszło do pobicia lokatorów bloku oraz włamań do garaży – musimy pomyśleć o odpowiednim oświetleniu.
- W związku z faktem zabezpieczenia kwoty 300 000 na boisko w Łochowie przy ul Dębowej ponadto ponieważ powstanie też boisko przy zespole szkół, składam już  dzisiaj wniosek o zabezpieczenie takich samych  kwot w budżecie gminy na rok 2009 dla mojego okręgu wyborczego czyli sołectw Przyłęki, Zielonka i Ciele, to także intensywnie rozwijające się  sołectwa.
 
Radny Bartosz Lau spytał Wójta Gminy:
-          czy bierze odpowiedzialność za słowa  i powiedział, że w odpowiedzi na interpelację z ostatniej sesji dot.  osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na ulicy Czystej, która ma krawężnik przed domem, otrzymał informację, że ta spraw zostanie załatwiona do 15 listopada 2007r. Dodał, ze był tam przed sesją i nic się nie zmieniło.
-          poruszył kwestię zwolnienia głównej księgowej GZEAS i dodał, że była to osoba szczególna, twórca tej jednostki i należało raczej ją odznaczyć medalem za zasługi dla Gminy Białe Błota. Zwolnienie nastąpiło w trakcie kontroli w związku z tym cyt.: chciałbym się zapytać o przyczyny tego zwolnienia?”
 
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię centrum ekspedycyjno – rozdzielczego poczty i spytał ile ewentualnych mieszkańców naszej Gminy otrzymało zatrudnienie albo czy są ewentualnie jakieś kandydatury rozpatrywane i czy nabór został już zakończony.
 
Ad. 10 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
- Radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu
Wójt Gminy powiedziała, że z jej wiadomości Poczta jeszcze nie funkcjonuje, trudno więc ją rozliczać z jej zobowiązań. Cały czas trwa nabór pracowników.
- Radnemu Bartoszowi Lau
Wójt Gminy w sprawie zwolnienia głównej księgowej GZEAS powiedziała, że nie możemy przekraczać kompetencji poszczególnych organów, to jest ich wewnętrzna sprawa, a znając Pana Kierownika to musiał mieć jakieś powody, które nie pozwoliły mu na dalszą współpracę i dodała, że każdy ma prawo dobrać sobie współpracowników którzy realizują jego koncepcję.
Zastępca Wójta w sprawie ulicy Czystej powiedział, że były uzgodnienia z wykonawcą i wykonana to podejście. Obiecał to wyegzekwować.
 
- Radnej Gabrieli Żernickiej
Wójt Gminy w sprawie boiska w każdej gminie powiedziała, że popiera ten pomysł, ale inicjatywa musi wyjść od mieszkańców danego sołectwa. jak będzie taka wola, to będzie można zabezpieczyć na to środki finansowe.
W sprawie oświetlenia powiedziała, że przygotowywany jest na przyszły rok projekt oświetlenia .
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że te dwa miejsca to jest nowa sprawa.
Wójt Gminy spytała, czy zwracaliście się do spółdzielni żeby sami postawili lampy.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że mówi o drodze gminnej.
Wójt Gminy zaproponowała radnej, żeby ustaliła tę sprawę z Zastępcą Wójta. W sprawie świetlic powiedziała, że najbliższym czasie wpłynie stanowisko Wójta w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Pocztę Polską Wójt Gminy powiedziała, że rozmawiałam z nią na temat braku korespondencji i dodała, że stara się ustalić przyczynę . Ponadto została wezwana telewizja, i było radio PIK, przygotowuje także list do szefa Poczty Polskiej w Warszawie cyt.: bo tłumaczenia, że listonosze mają problem, bo Gmina jest rozległa, to nie jest nasz problem.”
Zastępca Wójta w sprawie ulicy Laskowej powiedział, że będzie opracowany harmonogram równania ulic o podobnym charakterze, które są używane jako drogi, a są nieprzejezdne i te drogi będą udrażniane na początku okresu wiosenno – letniego.
 
Ad.11. Wolne wnioski i zapytania.
 
Pan Tadeusz Grzeszczak:
-          zwrócił się z pytaniem do Wójta dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji jakich mamy Przewodniczących Komisji Rady Gminy. Mieszkańcy mają prawo do informacji kto reprezentuje mieszkańców jako Przewodniczący Komisji. Jest tylko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
-          powiedziała także, że mieszkańcy mają także prawo wiedzieć w jaki sposób ich radni sprawują mandat, żeby wiedzieli, że Pan Bartosz Lau głosował przeciw budżetowi, żeby wiedzieli kto z radnych imiennie popierał budowę stadionu. Poprosił, aby informatyk Gminy umieszczał  informacje jak każdy radny, w każdej sprawie głosuje w BIP . Poprosił Przewodniczącego RG, żeby do tego doprowadził.
-          powiedział także cyt.: „ chciałbym złożyć po raz kolejny tę samą skargę na Wójta Gminy, że w sołectwie Trzciniec nadal brakuje oznakowań, które miałyby poprawić bezpieczeństwo w naszym sołectwie. Około 20.06.2006r. na ręce  obecnego  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Radnego Bartosza Lau 17 złożyłem postulatów w sprawie miejscowości Trzciniec. Panie radny do dzisiaj ich nie otrzymałem. Kilkakrotnie zwracałem Państwu uwagę, że już pora żeby ten znak tam postawić, Pan Zastępca Wójta kilka miesięcy temu obiecał, że się sprawą zajmie  i nadal nic nie ma. więc ja składam Panie Przewodniczący skargę i proszę Pana, żeby Pan jako mieszkaniec Trzcińca pomógł mi tę sprawę załatwić
Sołtys Andrzej Szmytka zwrócił się:
-          do Zastępcy Wójta, że we wrześniu na zebraniu wiejskim w Łochowie był poruszany temat złego zasilania prądem przy ul. Olszynowej. Temat nie został załatwiony mimo moich próśb cyt.: „ światła mrużą jeszcze więcej.” 11 grudnia ma się odbyć zebranie wiejskie cyt.: i jestem ciekawy jak będziemy tłumaczyć to mieszkańcom.”
-          do Przewodniczącego RG, że mimo prośby Radnej Lidii Grzywacz nie udzielił mi Pan głosu gdy była debata nad boiskiem. Dodała, że podobała mu się wypowiedź Radnego Andrzeja Kierońskiego dot. boiska, że spotkaliśmy się i było porozumienie. Zwrócił się ponownie do Przewodniczącego RG i powiedziała, że powinien zmienić sposób prowadzenia sesji. Nie wita Pan na początku sesji ani gości, ani sołtysów, a gdy są podejmowane uchwały nie udziela Pan sołtysom głosu. Np. przy opłacie za psy, to my przyjmujemy podatki od mieszkańców, którzy często przedstawiają nam swoje uwagi.
Sołtys Maria Płotkowska poruszyła kwestię opłaty za psa mówiąc, że dużo psów cyt.: „lata luzem” i wówczas są chwytane do schroniska, za które płaci Gmina i te pieniądze z opłaty za psa mogły iść na ten cel.
Radny Henryk Sykut odpowiedziała, że jeżeli ten podatek byłby równy dla wszystkich to on by się zgodził z Panią sołtys, ale go płaciła co 10 albo 20 osoba.
Sołtys Ryszard Skrzypczyk powiedział, że opłaty za psy z roku na rok się zwiększają.
 
Ad.13 Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Przewodniczący RG powiedział, że dziękuje za krytykę, ale nie zmieni metod prowadzenia sesji, bo to jest sesja Rady Gminy. Dodał, że należy chodzić na komisje, a sesję sa zwoływane po to żeby uchwalać to co było przedyskutowane na komisjach.
Sołtys Ryszard Skrzypczyk zapytał kto ma większą styczność z mieszkańcami?
Przewodniczący RG powiedział, że sołtysi, ale on jest upoważniony do trzymania dyscypliny.
 
Ustalono termin kolejnej sesji na 19.12.2007r. na godz. 10:00
 
Radna Gabriela Żernicka poprosiła żeby w Gminie był założony kalendarz różnych imprez.
 
Ad. 14 Zakończenie obrad XIV Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 18 strony.
 
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:              rzewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      Marek Sampławski
 
 
 
lista imiennego głosowania (484kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (24 grudnia 2007, 08:24:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 grudnia 2007, 08:36:41)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1242