Protokół z XV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XV/2007  z XV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 19 grudnia 2007 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 10:00 do 14:00
Sesję prowadził:
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy Białe Błota
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota– Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwał:
 
1         w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota;
2.         w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008r.”;
3.        w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
4.        w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
5.        w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
6.        w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej;
7.        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok;
8.        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota;
9.        w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2008r.;
10.     w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007;
11.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.;
12      sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.;
13      w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków;
14      w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowską;
15.    w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Krzysztofa Burec;
16.     w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Halinę Klinikowską;
17.     w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Romana Walkowskiego;
18.    w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego;
19.     w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę Zyglewską;
20. w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Wiesławę Tomicką;
21. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz części działki położonych w obrębie geodezyjnym Przyłęki, w Gminie Białe Błota;
22. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105, oraz części działek nr ew.:80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe Błota;
23. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
9.  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13.     Zakończenie obrad XV Sesji V Kadencji.

Ad.1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Otwarcia XV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski wypowiadając słowa cyt.: „Otwieram XV sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 15 za, przy 15 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w związku z brakiem uzgodnienia ze związkiem zawodowym i w związku z powyższym nie spełnieniem wymogów formalnych.
Radni 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych przyjęli proponowaną zmianę w porządku obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 29 listopada 2007r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, przyjęli protokół z XIV  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG poinformował, że w okresie międzysesyjnym uczestniczył w rozprawie dotyczącej funduszy unijnych. Do Rady Gminy wpłynęło:
- pismo od Państwa Perczyńskich;
- życzenia od jednostek organizacyjnych tj. m.in. Gimnazjum, Przedszkola i SP.
Rada Gminy przygotowywała się także do sesji.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
W imieniu wszystkich przewodniczących Komisji wypowiedział się Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska informując, że komisje spotkały się na wspólnym posiedzeniu i wypracowały wnioski, które zostaną przedstawione przy omawianiu poszczególnych projektów uchwał.
 
Ad.7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformowała, że w okresie międzysesyjnym realizowała budżet i inwestycje, które zostały w budżecie zapisane, brała udział w posiedzeniu Związku Gmin Bydgoskich w sprawie odpadów, segregacji , budowy spalarni termicznej odpadów i kompostowni, odbyła spotkanie z Wicemarszałkiem i Marszałkiem Województwa w sprawie budowy ulicy Szubińskiej i na temat ewentualnego dofinansowania kompleksu sportowego w Białych Błotach, zajmowała się sprawą Poczty Polskiej i jej działalnością na terenie Gminy Białe Błota, sprawami Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w drugiej części tego spotkania brali udział sołtysi, brała udział w dwóch posiedzeniach Komisji Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych i w spotkaniach wigilijnych. Wójt gminy poinformowała również o  oddaniu do użytku węzła komunikacyjnego w Stryszku.
 
Ad.8 Podjęcie uchwał.
Ad.8.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał zmienione uzasadnienie cyt.: „W interesie miejscowej społeczności jest aby rejestrację pojazdów prowadzić nadal w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota, w formie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów Starostwa Powiatowego. Starosta Powiatu Bydgoskiego warunkuje jednak utrzymanie ośrodka zamiejscowego dofinansowaniem zadania ze środków Gminy. Wydatki na utrzymanie punktu rejestracji pojazdów w Gminie Białe Błota dotyczą części kosztów osobowych i opłat telekomunikacyjnych. Starostwo prosi o dofinansowanie do płac pracowników w wysokości  22  721,00 zł rocznie i opłat telekomunikacyjnych w kwocie 439 zł miesięcznie, czyli rocznie 5 268 zł.
                W uchwale Nr XIV/144/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. w Dziale 750, Rozdziale 75020 §2320 – dotacje z budżetu gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t. na 2008 rok przewiduje  się dotację dla starostwa powiatowego w kwocie 37 000 zł.
                Gmina Białe Błota udziela pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w  2008 roku w kwocie 27 989, ale w budżecie na 2008r. przewiduje się wyższą kwotę, gdyż §9 aneksu  umowy pomiędzy Wójtem, a Powiatem Bydgoskim przewiduje iż Gmina wraz z Powiatem uczestniczyć będzie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów – natury organizacyjnej i finansowej” i  zmiana uzasadnienia została potraktowana jako autopoprawka Wójta Gminy. Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.2. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008r.”
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
Wójt Gminy zaproponowała autopoprawkę w uzasadnieniu wykreślenie dwóch ostatnich zdań tj. cyt.: „Pomimo, iż nie ma obowiązku konsultowania programu z organizacjami pozarządowymi, Gmina Białe Błota podjęła konsultacje w/w dokumentu. Do projektu programu nie wniesiono zastrzeżeń.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała zamianę słowa „ pomocniczność” na „ na zasadach suwerennej współpracy stron” Wójt Gminy wyjaśniła, ze słowo „pomocniczność” jest właściwe.
Przewodniczący RG zaproponował poprawkę w §9 dodać ustęp 3 o następującym brzmieniu cyt.: „Partnerami programu nie mogą być organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, w stosunku do których rada gminy wszczęła kontrolę i która nie została zakończona stosowną uchwałą rady gminy rozstrzygającą sprawę przeprowadzonej kontroli.” Zapis ten wynika z pkt 2.
Radca Prawny wyjaśniła, że ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nie przewiduje takiej możliwości w związku z tym zapis jest niezgodny z prawem.
Przewodniczący RG powiedział, ze przyjmuję tę informację, ale to Rada Gminy określa zasady programu.
Radni 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw przyjęli poprawkę Przewodniczącego RG.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008r.”
 
Ad.8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący RG przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemy RG Bartoszowi Lau.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że poszczególne Komisje na wspólnym posiedzeniu  sprecyzowały wniosek, aby w uzasadnieniu do uchwały dopisać, że działki można sprzedać, ale z warunkami zabudowy.
Zastępca Wójta przedstawił autopoprawkę, w uzasadnieniu jako ostatnie zdanie dodać  „Działki o numerach 305, 306,307 położone w obrębie Murowaniec, leżą na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym do czasu zbycia działek należy uzyskać decyzje o warunkach zabudowy dla tych terenów.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną autopoprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Ad.8.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że poszczególne Komisje na wspólnym posiedzeniu  sprecyzowały wniosek, że zgoda na zbycie działki nr 826 nastąpi po sporządzeniu warunków zabudowy i zebraniu ofert od potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym terenem. W przypadku pozostałych działek w Zielonce należy dopisać w uzasadnieniu że działki można sprzedać, ale z warunkami zabudowy.
Wójt Gminy powiedziała, że jest możliwość wykreślenia tej działki 5, 56 ha i jest tez możliwość dopisania w uzasadnieniu o sprzedaży działki po uzyskaniu warunków zabudowy. Dodała także, że działki są sprzedawane w drodze przetargu i każdy ma prawo do takiego przetargu przystąpić.   Radny Bartosz Lau powiedział, że intencją komisji, ze względu na tak duży rozmiar działki, było zorientowanie się czy będą oferenci na tę działkę.
Wójt Gminy zaproponowała wycofanie działki nr 826 o pow. 5,56 ha w Kruszynie Krajeńskim ze sprzedaży.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną autopoprawkę.
Wójt Gminy przedstawiła drugą autopoprawkę w uzasadnieniu jako ostatnie zdanie dodać cyt.: „Działki nr 91/6 i 91/9 położone w Zielonce leżą w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, w związku z powyższym do czasu zbycia działek należy uzyskać decyzje ustalające warunki zabudowy dla tych terenów.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną autopoprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Ad.8.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że poszczególne Komisje na wspólnym posiedzeniu  sprecyzowały wniosek, że wyrażają zgodne na zbycie tylko działek nr 110/6 i 92/1 w Łochowicach.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Ad.8.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały i zaproponował poprawkę przez dopisanie w uzasadnieniu po „24 marca” rok, czyli „24 marca 2006r.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę
Radny Henryk Sykut zapytał jaki będzie okres wypowiedzenia tej umowy?
Radca Prawny wyjaśniła, że okres wypowiedzenia będzie określony w umowie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 
Ad.8.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok.
 
Wiceprzewodniczący RG odstąpił od czytania treści uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok.
 
Ad.8.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
 
Wiceprzewodniczący RG odstąpił od czytania treści uchwały.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że na komisji była mowa o poprawce w uzasadnieniu.
Wójt Gminy wyjaśniła, ze w samej treści uchwały jest mowa o wynagrodzeniu.
Radny Bronisław Balcerowski wycofał wniosek.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ad.8.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2008r.
 
Wiceprzewodniczący RG poprosił o przedstawienie planu pracy przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Edmund Łączny przedstawił plan pracy na I kwartał 2008r. i dodał, że punkt 1b będzie można zakończyć, gdyż wpłynęła odpowiedź od Pani Skarbnik. Trudniej będzie ze sprawą 1c, bo nie wiadomo kiedy wróci z chorobowego księgowa. Jeżeli chodzi o ulicę Całą to cały czas czekamy na eksperta. Z kolei w lutym będziemy próbować zakończyć kontrolę w Klubie Sportowym w Spójni w Białych Błotach, a w marcu zajmiemy się sprawą absolutorium.
Radna Wanda Górna powiedziała, że w pkt 3 jest nadzór i kontrola Niepublicznego przedszkola w Łochowie, tylko cyt.: „ nie wiem czy Komisja Rewizyjna może prowadzić nadzór i  kontrolę.”
Radca Prawny powiedziała, że jest to mało precyzyjny zapis.
Radny Edmund Łączny powiedział, że to dotyczy kontroli wójta, bo jest szereg nieprawidłowości, które wynikają z braku kontroli i nadzoru.
Wójt Gminy powiedziała , ze komisja jest po to powołana, żeby kontrolować Wójta, ale nie w zakresie nadzoru. Zaproponowała wykreślić słowo nadzór.
Radna Wanda Górna wycofała swój wniosek.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2008r.
 
Przewodniczący RG odczytał pismo od Wójta Gminy dotyczące opłat planistycznych .
 
Wiceprzewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 11:15 do 11:30
 
Ad.8.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007r.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały i spytał czemu te dokumenty nie zostały przesłane do powiatu celem uzyskania pozwolenia na budowę?
Zastępca Wójta powiedział, że jeżeli chodzi o dokumentację to w gminie znajdują się dwa dokumenty, a pozostałe dwa zostały dołączone do dokumentacji dot. pozwolenia na budowę.
Wiceprzewodniczący RG spytał, czy te 9 pozycji wymienionych w projekcie uchwały jest już w starostwie?
Radny Edmund Łączny powiedział, że ani jeden z tych wniosków nie jest w starostwie. Dodał także, że jeżeli jest w błędzie to  prosi o przedstawienie dokumentów o przesłaniu tych wniosków. Zwrócił także uwagę, że przetarg na zadanie ujęte w podpunkcie 3 dział 600 był już w 2006r. i to zadanie miało być wykonane za 9760 zł, a Gmina wypłaciła temu wykonawcy 10 854 zł. Dodał także, że tego wniosku o pozwolenie na budowę nie ma w powiecie.
Wiceprzewodniczący RG zaproponował przełożenie tej uchwały na później w celu zweryfikowania kto mówi prawdę.
Zastępca Wójta powiedział, że pozwolenie na budowę składa się z wnioskiem i jest to rola projektanta. Według oświadczenia projektanta takie wnioski zostały złożone. Jeżeli nie zostały przyjęte to wówczas projektant musi uzupełnić braki. Ta kwota proponowana w uchwale, w wydatkach niewygasających jest naszym zabezpieczeniem.
Wiceprzewodniczący RG spytał, czy te oświadczenia są na piśmie.
Zastępca Wójta powiedział, że nie ma takiego obowiązku.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jego intencja nie było blokowanie czegokolwiek cyt.: „ chodzi o zupełnie inną sprawę, jeżeli pisze się wstrzymanie pieniędzy jest warunkowane uzyskaniem pozwolenia na budowę, a o to pozwolenie się nie występuje o to pozwolenie, to zaczynam wątpić.”
Radny Henryk Sykut zapytał , czy w umowie, którą zlecał urząd na wykonanie projektu zawarte było także, że przy przekazaniu jest już wniosek o złożenie na pozwolenie na budowę. Jeżeli jest taki wniosek to nie ma dyskusji, ale jeżeli nie ma, to jest tylko dobra wola projektanta kiedy to złoży.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie było to doprecyzowane w umowie, projektant otrzyma pieniądze po uzyskaniu pozwolenia na budowę cyt.: ten sam zapis obliguje, żeby on uzyskał to pozwolenie. Specjaliści, którzy przeglądają projekt wyłapują dużo błędów i cofają go. Ten zapis egzekwuje od tych ludzi wykonanie tych dodatkowych prac żeby uzyskać pozwolenie na budowę.”
Przewodniczący RG powiedział, że art. 191 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków do których nie stosuje się przepisów ust.1 oraz określić termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Ponadto dodał, że mamy nowego Ministra Finansów, który napisał, że nie może być mowy o wydatkach niewygasających z upływem roku i nie może być zgody na zaliczenie takich wydatków do środków niewygasających, których rozpoczęcie było przewidziane na obecny 2007r. i minister dopuszcza tylko zadania, które były  rozpoczynane w IV kwartale 2007r. Jeżeli zakładamy projekt, to chcemy mieć go w tym roku, w którym zaplanowano. Problem jest taki, że nie mamy pewności, czy wnioski zostały złożone. Druga uwaga dotyczy zapisu w samym projekcie budżetu, jeżeli w projekcie w poszczególnych zadaniach pisze się wykonanie  projektu, czy przez to rozumiemy także pozwolenie na budowę, czy nie. Jest jeszcze długa droga do konstruowania budżetu, żeby takich wątpliwości w przyszłym roku nie było.
Radny Edmund Łączny powiedział, że niebawem Komisja Rewizyjna  będzie oceniała wykonanie budżetu i zapytał, czy po przeniesieniu tych zadań, czy one będą wykonane czy nie? Wykonane pewnie będą, ale nie w terminie. Dodał, że chciałby poinformować, że wszystkie te zadania powinny zostać wykonane do końca III kwartału, bo tak wynika z przetargu.
Wójt Gminy wyjaśniła, że dyskusja wynika z faktu, że radni nie ufają  Wójtowi i dodała, że po to są te wydatki niewygasające, żeby można z budżetu tego roku uregulować rzeczy, które nie zostały  zakończone. Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu, a dodatkowo nałożono obowiązek na projektanta o wystąpienie w imieniu Wójta o pozwolenie na budowę.
Przypomniała także, że budżet na ten rok został uchwalony pod koniec marca. Przetargi można było uruchomić po budżecie, dopiero w kwietniu. Projekty miały być wykonane wcześniej, ale kiedy projektanci poszli w teren, to okazało się, że pewne dodatkowe rzeczy muszą jeszcze zostać zrobione. Większość tych zadań na które miały być zrobione projekty jest do zbudowania w tym roku. Jeżeli ta uchwała nie zostanie uchwalona to trzeba będzie zmienić przyszły budżet, żeby było można zapłacić wykonawcy to 30%. W sprawie szkoły w Łochowie dodała, iż część pieniędzy zostanie zachowana, a część zostanie zapłacona.
Radny Edmund Łączny zapytał dlaczego zapłacona za zadanie, które nie zostało wykonane w 2006r.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że poprzedniemu wykonawcy żadne pieniądze nie zostały wypłacone i dodała cyt.: „ a to, że Pan odczytał w wykonaniu budżetu, że zostało coś zapłacone wykonawcy, te środki również były przekazane jako wydatki niewygasające i wróciły do budżetu.”
Radny Edmund Łączny zapytał dlaczego zadania nie zostały wykonane do końca kwartału, tak jak to wynikało z przetargu.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że po analizie przez projektantów tras, ulic, okazało się, że trzeba wydłużyć trasy ulic i ująć także dodatkowe przyległe ulice. Zakres tych projektów w niektórych przypadkach został wykonany nieodpłatnie, a w niektórych było trzeba zapłacić. Projektanci składali oferty i było trzeba je przeanalizować. To co miało zostać wykonane w terminie zostało zrobione, a termin został wydłużony o ten zakres, który projektant miał dodatkowo wykonać.
Radny Edmund Łączny powiedział, że Pani Wójt powiedziała, że nie można było czegoś zrobić, przez to że był późno budżet, a w tym roku 19 listopada był przetarg na oświetlenie całej gminy, a do dzisiaj nie ma pozwolenia na budowę.
Wójt Gminy powiedziała, że pieniądze na oświetlenie w tym roku i przyszłym są ujęte w budżecie.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że rozmawiamy nad czymś, nad czym nie powinniśmy rozmawiać jako rada, która realizuje zadania z budżetu. To są pieniądze, które mamy w budżecie i chcemy żeby przeszły na realizację zadań, żeby poszły na spłatę zobowiązań. W innym przypadku potrzebna będzie korekta  na 2008r. budżetu. Dodał, że nie powinniśmy wstrzymywać tego co już się rozpoczęło.
Radny Edmund Łączny dodał, że dziwi się Panu Balcerowskiemu, że się dziwi i dodał, że chce wiedzieć nad czym ma głosować.
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła, aby Wójt Gminy podpisała się pod pismem dot. informacji o terminach przekazania projektów.
Wójt Gminy podpisał pismo.
Zastępca Wójta wniósł autopoprawki w §1 zamiast „ załącznikiem nr 1” powinno być „ załącznikiem” i w §2 zamiast „ załącznikiem nr 2” powinno być „ załącznikiem”, a także w uzasadnieniu na str. 3  zamiast „ W Dziale 801 Działalność usługowa” powinno być „ W Dziale 801 Oświata i Wychowanie”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007r.
Ad.8.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na 2007r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Ad.8.12. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w  sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Ad.8.13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący RG zaproponował skierowanie projektu uchwały do komisji i powiedział, że wynika to z art. 24 z uzasadnienia. Taryfy obowiązują przez rok, a rada taryf nie zatwierdzała, a  art. 24 mówi, że „taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie” Dodał, że nie znane są taryfy więc nie ma sensu podejmować uchwały.
Radny Henryk Sykut poparł wniosek Przewodniczącego RG i zgłosił swój wniosek dotyczący objęcia dopłatami również ścieki dowożone beczkowozami. Wójt Gminy powiedziała, że akceptuje wycofanie projektu uchwały i dodała, że chciałaby żeby sytuacje prawną wyjaśniła Pani Edyta Ksobiak.
Radca Prawny powiedziała, że dopłaty można ustalić w trakcie roku, a w sprawie wniosku Radnego Sykuta powiedziała, że ten temat był poruszony w poprzedniej kadencji i wówczas Gmina wystąpiła z pismem do Ministerstwa o interpretacje prawną, bo były rozbieżności.  Otrzymaliśmy odpowiedź, że taryfy nie obejmują opłat za ścieki dowożone. Dowóz i opłaty ustala przedsiębiorstwo wodociągowo –kanalizacyjne na podstawie ustawy  utrzymanie porządku i czystości w Gminie. W sprawie obowiązywania taryf dodała, że zgodnie z ustawą jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni, to taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Wiceprzewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego RG o wycofanie projektu uchwały. Radni jednogłośnie poparli w/w wniosek.
 
Ad.8.14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowską.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowską.
 
Radny Edmund Łączny  zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o wymianę aparatury, w związku z zaoszczędzonymi środkami z ulicy Czystej.
 
Ad.8.15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Krzysztofa Burec.
 
Salę obrad opuścili Radny Henryk Sykut i Radny Andrzej Kieroński.  
Wiceprzewodniczący RG odczytał uzasadnienie projektu uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Krzysztofa Burec.
 
Na salę obrad powrócili Radny Henryk Sykut i Radny Andrzej Kieroński.
 
Ad.8.16. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Halinę Klinikowską.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Halinę Klinikowską.
 
Ad.8.17. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Romana Walkowskiego.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały.
Radny Bronisław Balcerowski zaproponował poprawkę, gdyż w uzasadnieniu w ostatnim akapicie zamiast „Walkowski” jest „ Walkowiak”.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Romana Walkowskiego.
 
Ad.8.18. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego.
 
Salę obrad opuścił radny Edmund Łączny.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał  projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego.
 
Ad.8.19. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę Zyglewską.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał  projekt uchwały.
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił poprawkę, żeby w uzasadnieniu w trzeciej linijce zamiast „co wprowadzenia” powinno być „do wprowadzenia.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymującym się, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę Zyglewską.
 
Ad.8.20. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Wiesławę Tomicką.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał  projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Wiesławę Tomicką.
 
Ad.8.21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz części działki położonych w obrębie geodezyjnym Przyłęki, w Gminie Białe Błota.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał  projekt uchwały.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnił, że uchwała jest wynikiem opracowania urbanistycznego. Teren jest położony w Przyłękach i jest to teren Szkoły podstawowej, kaplicy kościelnej, teren przyległy po drugiej stronie ulicy Zabytkowej i tereny za kaplicą.
 
Na salę obrad powrócił Radny Edmund Łączny.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz części działki położonych w obrębie geodezyjnym Przyłęki, w Gminie Białe Błota.
 
Ad.8.22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105, oraz części działek nr ew.:80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe Błota.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał  projekt uchwały.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej powiedział, że zmiana miejscowego planu wynika z poprzedniego planu z 1997r., gdzie błędnie przeznaczono teren byłego cmentarza poewangelickiego lokalizując go na sąsiednim obszarze i stąd konieczność zmiany.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105, oraz części działek nr ew.:80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe Błota.
 
Ad.9 Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że otrzymała pismo w związku ze złożona skargą, że zgodnie z art. 229 kpa przedmiotową skargę przekazuje się według właściwości i spytała co to oznacza według właściwości?
 
Ad 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Wójt Gminy  wyjaśniła, że według właściwości to oznacza skierowanie do organu, który jest właściwy do rozpatrzenia. Skargi na Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy.
Radca Prawny dodała, że jak kodeks był uchwalany to wszystkie jednostki były jednostkami organizacyjnymi. W rozumieniu kpa nadal takie jednostki, na których tworzenie ma wpływ gmina należy traktować jako gminne jednostki organizacyjne.
Przewodniczący RG zapytał jak ma traktować opinię Radcy Prawnego w tej sprawie z której to nie wynika.
Radca Prawny wyjaśniła, że takiego pytania nie było w piśmie i udzieliła odpowiedzi że skarga powinna zostać załatwiona w myśl kpa.
 
Ad 11.  Wolne wnioski i zapytania i Ad.12, Udzielania odpowiedzi na zapytania.
 
Radna Gabriela Żernicka wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie spotkania radnych z sołtysami.
 
Sesję opuścił Wiceprzewodniczący RG Bartosz Lau.
 
Pan Chyła powiedział, że należałoby opomiarować wywóz szamba. Dodał, że Murowaniec jako osiedle szybko się rozwija, ale nie idzie za tym postęp inwestycyjny związany z drogami i kanalizacją. W sprawie dróg powiedział, że należałoby wysypywać więcej żużlu. Powiedział, że największym problemem  Gminy jest  prąd, bo energetyka nie kwapi się rozbudować sieci zasilenia. Poruszył kwestie przetargów w Gminie i powiedział, że budżety powinny być uchwalane do końca roku, żeby móc szybko zorganizować przetarg. W Bydgoszczy jest bonifikata do wykupu wieczystego użytkowania i dodał, że to byłby wpływ do gminy. Poprosił o zastanowienie się nad takim projektem uchwały. Nawiązał również do jednej z uchwał dotyczącej odrzucenia zarzutu do projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice-Łochowo- Lisi Ogon, przedstawiając swoja koncepcje w sprawie zjazdów.
Przewodniczący RG powiedział, że w nowym statucie będzie możliwość składania projektów uchwał przez każdego mieszkańca, przy odpowiedniej liczbie podpisów.
Pan Chyła powiedział, że wysłał kilka pism do Urzędu Gminy  i tylko na jedno otrzymał odpowiedź.
Przewodniczący RG powiedział, że zagadnienia które Pan Chyła poruszył na sesji to powinny być  przedstawione na zebraniu wiejskim.
Zastępca Wójt wyjaśnił, że na wszystkie pisma Pana Chyły udzielił odpowiedzi.
Radny Edmund Łączny poprosił Pana Chylę, żeby sformułował swoją wypowiedź na piśmie
Przewodniczący RG zwrócił się z prośba o opracowanie uchwały, w której znalazł by się zapis wiążący sołtysów w sprawach budżetu.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w starej uchwale dotyczącej procedury budżetowej albo w statutach jest taki zapis, który zobowiązuje sołtysów do przedstawiania propozycji do budżetu do 15 październik każdego roku.
Pan M. Kuczyński nawiązał do uchwały dotyczącej odrzucenia zarzutu do projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice-Łochowo- Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczyslawa Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego i poruszył kwestię ulicy Topolowej i powiedział, że występował dwa razy o warunki zabudowy w V i w VII i te z VII zmieniają cały plan przestrzenny. cyt.: „ jest wiejska droga na którą posiadam decyzję o zaoraniu, z której nie skorzystałem i tej drogi nie skasowałem[...] Teraz pomiędzy V-VII zrobiono skrzyżowanie do tej polnej drogi, z drogi głównej 52m, droga 16m, linia zabudowy od drogi 18 m, w planie tego nie było.”
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnił, że nie jest zabierane 50 m i  w tym fragmencie miejscowy plan nie uległ zmianie od 2001r. Dodał także, że ulica Topolowa, to jest pas szerokości ok. 7 m. Ponadto dodał, że Pan Kuczyński sugeruje, że jest to droga polna, tylko że z tego planu to nie wynika. Z niego wynika, że te drogi będą się włączać do Topolowej i to poszerzenie jest niezbędne. Poinformował Pana Kuczyńskiego również, że jest możliwość odwołania się od tej uchwały.
Mieszkaniec poruszył kwestię tzw. „ Głodnej ameryki” i powiedział, że została ona odcięta dla samochodów powyżej 3m i zapytał czy Gmina przewiduje inna drogę, gdyż żadne usługi techniczne tam nie dojadą.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnił, że projektanci uwzględnili to.
 
Radny Edmund Łączny powiedział, ze nie otrzymał odpowiedzi dot. wniosków.
Zastępca Wójta powiedział, że nadal czeka na informację.
 
Ad.13 Zakończenie obrad XV Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 15 stron.
 
Protokół spisała:                     Sekretarz obrad:                    Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Marek Sampławski
 
 
lista głosowania imiennego (1269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 stycznia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (20 lutego 2008, 09:28:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1021