Protokół z XVII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Blota

PROTOKÓŁ Nr XVII/2007 z XVII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 7 lutego 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 12:30 do 17:30
Sesję prowadził:
Przewodniczący Rady Gminy: Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy Białe Błota
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota– Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XV i XVI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.        Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r.
9.        Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Białe Błota do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „ Trzy Doliny” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę w/w Stowarzyszeniu;
2.        w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
3.        w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2008 do 2010;
4.        w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;
5.        w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym własności gminy Białe Błota;
6.        w sprawie zasad korzystania ze stołówek prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota;
7.        w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
8.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.;
9.        w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
10.     w sprawie realizacji zadań własnych gminy , w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota;
11.     w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
12.     w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Perczyńskich;
13.     w sprawie wystąpienia o interpretację prawną do organu nadzoru;
14.     w sprawie skargi z dnia 6 grudnia 2007r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
 
10.Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
11.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XVII Sesji V Kadencji.
 
Ad.1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 14, radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
Przewodniczący stwierdził nieobecność na sesji Radnej Gabrieli Żernickiej.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 14 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 9 podpunkt 15 uchwały w sprawie przekazania Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji powierzonych zadań z tytułu świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii relacji Rodno Grunwaldzkie-Lipniki/Murowaniec, jako pkt 9 podpunkt 16 uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jako pkt 9 podpunkt 17 uchwała w sprawie niewniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.
Radny Edmund Łączny powiedział, że składa wniosek o odrzucenie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji powierzonych zadań z tytułu świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii relacji Rodno Grunwaldzkie-Lipniki/Murowaniec. Dodał, że radni kilka dni temu dyskutowali na ten temat i były inne propozycje.
Przewodniczący RG wyjaśnił, że to jest tylko porządek obrad, a dyskutować na ten temat będziemy później.
Wójt Gminy wyjaśniła, że ta kwota w uchwale wynika ze zmian w budżecie i jeżeli będą wnioski z komisji, ażeby zmienić tę kwotę i radni to przegłosują to zostanie to zmienione.
 
Radni 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw, przy 14 obecnych radnych przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XV i XVI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 19 grudnia 2007r. i z XVI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 30 stycznia 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, przyjęli protokół z XV i XVI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG powiedział, że ostatnia sesja odbyła się tydzień temu i w okresie międzysesyjnym Przewodniczący RG dokończył przygotowania do sesji, reprezentował Radę Gminy w trakcie wręczania medalu za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Ponadto do rady Gminy wpłynęły pisma pana Chyły, które zostały przekazane Wójtowi Gminy, oraz  pismo od Prezydenta RP w sprawie państwa Nalazek.
Przewodniczący RG przeprosił za to, że nie otworzył oficjalnie sesji i powiedział : „Otwieram XVII sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów
Radny Henryk Sykut poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów spotkała się raz na wspólnym posiedzeniu ze wszystkimi komisjami i wypracowała następujące wnioski:
- udzielenie dotacji tylko na 3 miesiące dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie przedłużonej trasy autobusu linii 92;
- w sprawie zakupu i montażu nagłośnienia w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zamiast „na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy” wpisać „na potrzeby Urzędu Gminy”.
Członkowie Komisji uczestniczyli także w spotkaniu radnych z Wójtem w sprawie gospodarki ściekowej.
b)Komisja Rewizyjna
Radny Edmund Łączny powiedział, że poza tym co powiedział Radny Henryk Sykut, Komisja Rewizyjna spotkała się jeszcze na dwóch posiedzeniach w dniach 16.01.2008r. i 29.01.2008r., które dotyczyły jednej z kontroli, która zakończyła się w styczniu br. Ponadto w styczniu zakończono trzy kontrole z zeszłego roku – protokoły z tych kontroli znajdują się w Biurze Rady.. Jedna kontrola z zeszłego roku jest nadal niezakończona, bo nie ma odpowiedzi od eksperta. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na koniec dodał, że w lutym rozpocznie się kontrola klubu sportowego „ Spójnia”.
Na sesję przybyła Radna Gabriela Żernicka
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Radny Janusz Walczyński poinformował, że komisja spotkała się raz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, zostały wypracowane te same wnioski co przedstawił Radny Henryk Sykut i dodatkowo wystosowano wniosek o zaopiniowanie jednego z pism pana Chyły przez Panią Kaczanowską.
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Radny Patryk Thiede poinformował, że komisja spotkała się raz. Komisja rozpoczęła spotkania z dyrektorami poszczególnych placówek. Na ostatnim spotkaniu był dyrektor Napora. Rozmawiano także z Wójtem Gminy na temat konkursu dla organizacji pozarządowych, na temat wyboru nowego dyrektora w Łochowie. Omawiano także materiały na sesję i sprawy bieżące.
 
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy poinformowała, że w okresie międzysesyjnym realizowała budżet oraz nadzorowała wykonanie inwestycji, zajmowała się sprawą sprzedaży gruntu na terenie Belmy ( z jednej strony sprzedażą gruntów, a z drugiej strony sprawy związane z uchwaleniem przez Radę Gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), sprawą PRL ( jest on gotowy do uchwalenia), gospodarką wodno – kanalizacyjną, inicjowała i wspierała budowę przedszkola niepublicznego w Łochowie, zajmowała się sprawą granic, odbyła się pikieta przed Urzędem Wojewódzkim, sprawą organizacji wypoczynku zimowego na terenie Gminy Białe Błota, przeprowadzony został konkurs na dyrektora zespołu szkół w Łochowie, rekomendację komisji otrzymał Pan Mirosław Donarski. Odbyło się także spotkanie z Pocztą Polską na temat zatrudnienia i ewentualnego rozliczenia wspólnej inwestycji.
 
Ad.8 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r.- załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad.9 Podjęcie uchwał;
Ad. 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Białe Błota do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „ Trzy Doliny” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę w/w Stowarzyszeniu.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Białe Błota do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „ Trzy Doliny” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę w/w Stowarzyszeniu.
 
Ad. 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 9.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2008 do 2010.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2008 do 2010.
 
Ad. 9.4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy uchwała dotyczy tylko spółki wodnej?
Wójt Gminy wyjaśniła, że tak.
Radny Janusz Walczyński poprosił, aby dopisać w uzasadnieniu, że uchwała dotyczy tylko spółki wodnej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w każdej chwili mogą dojść inne podmioty.
Przewodniczący RG powiedział, że jest zamęt w zakresie finansowania sportu kwalifikowanego i radni maja obawy żeby nie była to uchwała cyt.: „do załatwienia wszystkiego, jeśli coś dojdzie to się dopisze.”
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kluby sportowe otrzymują dofinansowanie na podstawie ustawy o wolontariacie.
Przewodniczący RG powiedział, że sport kwalifikowany działa na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym i jest zapis w art. 2 w/w ustawy, że Rada Gminy  będzie musiała podejmować uchwalę w tej materii.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że poprzednia uchwała obowiązywała do 2006r.
Skarbnik Gminy powiedziała, że spółka wodna dostała dotację w 2007r. cyt.: „na takiej samej zasadzie jak tu jest określone.”
Przewodniczący RG zapytał, czy to oznacza, że bez podstawy prawnej?
Skarbnik Gminy skinęła głową twierdząco.
Przewodniczący RG zapytał kto z radnych jest za wpisaniem w uzasadnieniu, ze uchwała dotyczy tylko spółki wodnej?
Wójt Gminy zapytała jaki jest sens takiego ograniczenia?
Przewodniczący RG zaproponował zmianę uzasadnienia poprzez  dopisanie, że uchwała nie dotyczy dotacji udzielanych w oparciu o ustawę o sporcie kwalifikowanym i zaproponował, aby przegłosować tę poprawkę i uchwalę po podpunkcie 7.
Radni jednomyślnie poparli w/w wniosek.
 
Ad. 9.5.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie  i powiedział, że ta uchwała jest niezbędne dla udzielenia dotacji dla kościoła w Cielu.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 
Ad. 9.4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawki w §2 ust. 5 zamiast „wniosek jest rozpatrzony” powinno być „wniosek jest sprawdzony”, następnie w §2 ust. 3 zamiast „podmiotów niezliczonych” powinno być „podmiotów niezaliczonych” i ostatnia w §2 ust 1dodajemy  pkt 1 „na rok 2008 do 31 maja 2008r.” i pkt 2 „ złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
Radni jednomyślnie poparli poprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
Przewodniczący RG ogłosił 15 min. przerwy.
 
Ad. 9.8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na 2008r.
Radny Henryk Sykut powiedział, że w imieniu Komisji Budżetu i Finansów chciałby zgłosić zmiany do propozycji przedstawionych przez panią Skarbnik. Pierwsza zmiana w dziale 695, gdzie jest kwota 82 306 zł dotacji dla Miasta Bydgoszczy z tytułu przedłużenia linii autobusowej 92. Rada Gminy dowiedziała się o tym dofinansowaniu dopiero na Komisji. Propozycja Rady Gminy jest taka, ażeby przy rozpatrywaniu takich ofert wziąć kilka ofert, od kilku przewoźników, gdyż dotowanie jednego przewoźnika może być niezgodne z prawem, gdyż ktoś może zarzucić, że wspieramy tego konkretnego przewoźnika. Ponadto mamy 11 sołectw i każde chciałoby mieć dofinansowanie do przewoźnika. W związku z powyższym składam wniosek, aby dofinansowanie obejmowało 3 miesiące, a w tym okresie Wójt Gminy przedstawi informacje na temat tej linii. Druga poprawka dotyczy zmiany w rozdziale 75023 i dopisanie w uzasadnieniu zamiast „na potrzeby Rady Gminy”, „na potrzeby Urzędu Gminy” Trzeci wniosek dotyczy kwoty 25 000 zł na boisko sportowe w Kruszynie Krajeńskim. Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie nawodnienia tego boiska. Komisja wnioskuje, aby to zadanie zrealizować w przyszłym roku.
Radny Edmund Łączny powiedział, że również jest członkiem Komisji Budżetu i Finansów i dodał, że jest to pierwszy miesiąc roku, a wprowadzamy zmiany na ok. 300 000 zł. Zwrócił uwagę, że cyt.: „ my ustalaliśmy, że nasze dochody będą jakieś tam, a teraz po miesiącu czasu mówimy, że 100 000 zł może być więcej[...] czy ta analiza dochodów była zrobiona dobrze, czy źle.” Ponadto dodał, że spłata kredytów i pożyczek nie jest brana pod uwagę w budżecie i na to są wolne środki lub nadwyżki budżetu z poprzednich lat. Z rezerwy budżetowej bierze się środki tylko w sytuacjach awaryjnych i w związku z powyższym zapytał gdzie jest dyscyplina budżetowa? Nie można dopisywać kiedy się chce po 100 000 zł. Powiedział, że popiera wnioski  przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, ale jeżeli chodzi o zmiany to zaproponował, aby dzielić to co jest, czyli to 100 000 zł co pozostało.
Przewodniczący RG zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, czy w sprawie pierwszej poprawki można by sprecyzować kwotę?
Radny Edmund Łączny powiedział, że już jakaś umowa została podpisana, ale zwrócił uwagę, że do 1 km między Lipnikami, a Murowańcem dokładamy 5 zł, nie patrząc na to ile będzie miała wpływu firma, że ktoś zapłaci za bilet. To jest znowu sprawa dyscypliny budżetowej i gospodarności.
Wójt Gminy ustosunkowała się do wypowiedzi Radnego Henryka Sykuta i powiedziała, że to nie jest tak, że klub ubiegał się o nawodnienie boiska, to był wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Klub złożył inny wniosek na inne zadanie. Jednak wniosek był na tyle późno złożony, że nie mógł być ujęty w budżecie. Na komisji zostało ustalone, że pierwsze zmiany w budżecie będą dotyczyć boiska i placu zabaw przy ulicy Betonowej. Z kolei w sprawie linii 92, Wójt Gminy wyjaśniła, że my dofinansowujemy miastu, a nie prywatnemu przewoźnikowi. Miasto ogłosiło przetarg w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i wygrał prywatny przewoźnik.
Zastępca Wójta przedstawił wyliczenia tej linii. Koszt linii 92 na podstawie roku 2007 wynosi 1 214 531 zł, a wpływy i szacunkowe dochody to kwota 1 132 225 zł. Różnica, która powstała miedzy tymi cyframi to kwota 82 305 zł i tyle trzeba zapłacić. Jest to rozłożone na raty, a rata miesięcznie wynosi ok. 6858 zł. W maju będzie weryfikacja tej kwoty i jeżeli okażę się, że wpływy będą większe z tej linii to wówczas ta dotacja ulegnie zmianie. Zwrócił się do radnych, aby ten okres dotacji wynosił 6 miesięcy, a nie 3 tak jak zaproponował Radny Henryk Sykut.
Radny Bartosz Lau powiedział, że chciałby poprzeć wniosek swojej komisji, a szczególnie w sprawie dotacji i dodał cyt.: „ problem jest taki, że rada Gminy dowiaduje się w tej chwili o planie przedłużenia linii z Lipnik do Murowańca i związanych z tym kosztach. Decyzja na ten temat zapadła wcześniej. Wystarczyło to skonsultować z Radą Gminy.”
Wójt Gminy wyjaśniła, że jest porozumienie i ono było przez radę akceptowane i aneks nr 1 z 2007r. w którym w załączniku jest zapis rondo Grunwaldzkie – Lipniki- Murowaniec.
Radny Bartosz Lau powiedział, że on w tej kadencji nie przypomina sobie tego i Rada Gminy o tym aneksie nic nie wiedziała.
Wójt Gminy powiedziała, że radni muszą mieć pełną wiedzę, żeby podjąć wniosek, który nie będzie szkodliwy dla mieszkańców, gdyż w ciągu 3 miesięcy nie nastąpi zgodnie z umowa i porozumieniem żadna weryfikacja. W maju będą  dopiero badania rynku. Ponadto w porozumieniu jest zapis, że jeżeli dotacja zostanie nadpłacona to zostanie ona zwrócona do końca lutego przyszłego roku.
Radny Bartosz Lau zapytał dlaczego nie było wiadomo o tej dotacji przy uchwalaniu budżetu?
Wójt Gminy wyjaśniła, że nie były znane koszty i trwał przetarg. Decyzja o przedłużeniu linii jest decyzją wspólną, wynikająca z oczekiwań mieszkańców. Uruchomienie linii było planowane na wrzesień, ale były problemy z przetargiem.
Radny Bartosz Lau zapytał, czemu informacje w tej sprawie nie zostały przekazane właściwej komisji?
Wójt Gminy odpowiedziała, że nieznane były koszty.
Radny Bartosz Lau powiedział, że plan był znany od września i dodał, że to Rada Gminy decyduje o pieniądzach gminnych.
Wójt Gminy powiedziała, że wydaje jej się, że mówiła o przedłużeniu tej linii, a na pewno ten temat na sesji poruszał sołtys z Murowańca.
Przewodniczący RG powiedział, że tu nie chodzi o kwestię istnienia linii, problem jest taki, że rada Gminy jest zaskoczona tematem, dzisiaj dopiero dostaliśmy aneks do umowy. Wójt Gminy powiedziała, że rozumie, ale jej się wydawało, że wszyscy czekają na tę linię.
Radna Wanda Górna w sprawie dotacji dla klubu sportowego w Kruszynie Krajeńskim powiedziała, że młodzież ma różne problemy, jest w trudnym okresie i jeżeli może cyt.:                   „ rozładować swoją energię to ja jestem za.” Ponadto młodzież prowadzi siedzący tryb życia, i dlatego jak najbardziej jest uzasadnione rozbudowa bazy sportowej. To boisko powstało w dużej mierze społecznie i jest potrzeba uzupełnienia, a czekanie rok to trochę za długo.
Radny Edmund Łączny wyjaśnił, że nikt nie powiedział, że nie ma być boiska, ze nie ma być linii do Murowańca, chodzi o to, że Urząd Wójta tworzy bałagan. Jest oczywiste, że boisko jest potrzebne i że ma być autobus do Murowańca, ale jak można dać 5 zł za kilometr.
Wójt Gminy zwróciła się do Radnego Łącznego o przedstawienie na podstawie jakich analiz i wyliczeń wyszło mu 5 zł za kilometr i dodała, cyt.: „ my mamy tutaj wyliczenia przez rzetelna firmę i to jest zupełnie inna kwota.” Dodała również, że ludzie z Murowańca są zadowoleni, autobus jeździe pełny, a szacunki z wyliczeniem kosztów wpłynęły do Urzędu Gminy od Prezydenta w dniu 10.01.2008r.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię boiska i powiedziała, że został sporządzony wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej o nawadnianiu tego boiska, ale cyt.: „ wydaje mi się, że członkowie zarządu są zdziwieni tym , że mają dostać pieniądze na coś o czym nie wiedzą.” W związku z powyższym zaproponowała, aby wycofać ten wniosek do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i zaprosić na posiedzenie członków zarządu, aby zapoznać się z tym na co te pieniądze mają być przyznane i wówczas na następnej sesji wrócimy do tej sprawy.
Wójt Gminy zaproponowała, aby udzielić głosu pani Przyborskiej, która rozświetliłaby problem. Wyjaśniła, także że Wójt Gminy nigdy nie wnioskował o nawodnienie. To był wniosek Komisji.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest zapis z Komisji o przyznanie 20 000 zł na system nawadniania.
Wójt Gminy zapytała kto złożył wniosek?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to jest dziwna sprawa, bo w protokole nic nie ma ten temat, a jest wniosek z Komisji.
Wójt Gminy zapytała kto sporządził protokół?
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że pani Maison.
Pani Beata Przyborska wyjaśniła, że zarząd klubu nie składał wniosku o dofinansowanie nawodnienia boiska, złożył natomiast wniosek do Wójta Gminy po 15 XI 2007r. o kwotę              35 000 zł na kontynuowanie zadania gminnego jakim jest dokończenie budowy obiektu sportowego w tym budowa, piłkochwytów, uzupełnienie ziemi i dosianie warstwy trawy oraz uzupełnienie ogrodzenia, a także jeżeli będzie możliwe postawienie trzeciej bramki. Radny Patryk Thiede wyjaśnił, że jeżeli chodzi o protokół o którym wspomniała pani Wolsztyńska, to musi przyznać się do błędu, gdyż nie jest istotne kto pisał protokół tylko kto go podpisał i zaakceptował. Obiecał, że w przyszłości usprawni prace Komisji i wnioski będą jasno przedstawiane i akceptowane przez Komisję.
 
Przewodniczący RG zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie wnioski przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Pierwszy wniosek dotyczył zapisu zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Gminy, a nie Rady Gminy.
Radni jednogłośnie poparli w/w wniosek W sprawie autobusu nr 92 Przewodniczący RG powiedział, że dyskusja jest bezprzedmiotowa, gdyż porozumienie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym i Gmina zobowiązała się  w nim przekazywać miastu dotację celową.
7 Radnych głosowało o przyznanie dotacji na 3 miesiące, a 8 Radnych głosowało o przyznanie dotacji na 6 miesięcy.
Trzecia poprawka dotyczyła klubu sportowego w Kruszynie Krajeńskim Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów z pytaniem, czy zgadza się na wykreślenie tego punktu ze zmian w budżecie i przekazanie sprawy do rozpatrzenia na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radny Henryk Sykut zgodził się na takie rozwiązanie.
Radni 15 głosami za, przy 15 obecnych Radnych skierowali wniosek do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
Radny Edmund Łączny powiedział, że jest to zwykłe dopisanie 100 000 zł do budżetu.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że aby dopisać to 100 000 zł to trzeba przeprowadzić analizę, czy można dopisać, czy nie. Ponadto podatnicy cały czas przychodzą i zgłaszają budynki do opodatkowania i może się okazać, że będzie można jeszcze bardziej zwiększyć wpływy i wystarczy nam na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Radny Edmund Łączny poprosił o przedstawienie takiej analizy, jeżeli była prowadzona.
Wójt Gminy powiedziała, że dodatkowo Poczta Polska złożyła deklaracje podatkową i to jest kwota ponad 700 000 zł.
Przewodniczący RG dodał, że podatek od nieruchomości zmienia się płynnie, a Gmina Białe Błota należy do dynamicznie rozbudowujących się Gmin i podatników przybywa.
Skarbnik Gminy powiedziała, że biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, te dochody były zwiększone o 100 000 zł, a teraz dotacja dla miasta jest mniejsza i wykreślono to 25 000 zł na boisko i dlatego te dochody zwiększone muszą być pomniejszone.
Radny Edmund Łączny zapytał, czy to oznacza, ze można dodać ile się chce?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nieruszając dochodów po tych dwóch zmianach powstaje mniejszy deficyt budżetowy, a źródłami pokrycia deficytu są pożyczki. Jeśli zmniejszymy deficyt, to nie zaciągniemy pożyczki na takie kwoty jakie są wpisane w budżecie. Przewodniczący RG powiedziała, że w taki sposób możemy manipulować zapisami i zapytał, czy zmniejszamy ten dochód specjalnie żeby nie ruszać wniosków na pokrycie deficytu?
Skarbnik Gminy potwierdziła.
Wójt Gminy dodała, że cały układ budżetu jest sztuczny, bo chcemy zaciągnąć pożyczki, które są umarzane w 30% i po to musimy zaciągnąć deficyt. Od deficytu zaczynamy budżet.
Radny Edmund Łączny stwierdził, że w innych gminach budżet buduje się od dochodów, a u nas od deficytu.
Przewodniczący RG zaproponował przejście do kolejnej uchwały, aby umożliwić przygotowanie poprawek Skarbnikowi Gminy.
 
Ad. 9.9.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Przewodniczący RG przeczytał uzasadnienie i zgłosił poprawkę poprzez dodanie w uzasadnieniu słowa „jest”.
Kierownik GOPS Beata Przyborska zgłosił autopoprawkę w § 11  po słowie reprezentuje dodać ”go”.
Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowane poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Ad. 9.8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła kwotowo poprawki w uchwale.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 4 wstrzymujących się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Ad. 9.10.  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań własnych gminy, w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił opinie radcy prawnego i powiedział, że pani radczyni zasugerowała, aby była inna podstawa prawna i żeby nie powoływać się na art. 30 ustawy o samorządzie gminnym i zamiast słowa zobowiązuje użyć wyrazu wnioskuje. Wnioskodawca nie zaakceptował tych uwag. Przewodniczący powiedział, że radni chcą się dowiedzieć co ze ściekami. Jesteśmy otwarci na propozycje, jeżeli będzie  decyzja o oddaniu gospodarki ściekowej do miasta, to będzie musiało to nam się opłacać, i będzie  musiała być gwarancja, że mieszkańcy nie będą płacić więcej cyt.: „żeby to wiedzieć sięgnęliśmy po ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ścieki i natknęliśmy się na problemy.”
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że z uzasadnienia wynika, że 30 mnl na kanalizacje w Łochowie-Łochowicach i Lism Ogonie nosi znamiona szkody.
Wójt Gminy poprosiła o przełożenie dyskusji na ten temat jak będą przedstawione materiały.
Przewodniczący RG powiedział, że zobaczymy co zaproponuje Wójt Gminy.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie realizacji zadań własnych gminy, w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
Radny Patryk Thiede zgłosił autopoprawkę w planie pracy na I kwartał 2008r. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  zamiast „budowa stadionu” dopisać „bieżący wgląd w stan realizacji budowy stadionu”
Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.12.  Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Perczyńskich.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Perczyńskich.
 
Salę obrad opuściła Radna Maria Wolsztyńska
 
Ad. 9.13.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o interpretację prawną do organu nadzoru.  
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wystąpienia o interpretację prawną do organu nadzoru.  
Na salę obrad powróciła radna Maria Wolsztyńska.
 
Ad. 9.14.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 6 grudnia 2007r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie skargi z dnia 6 grudnia 2007r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
 
Ad. 9.15.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji powierzonych zadań z tytułu świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii relacji Rodno Grunwaldzkie-Lipniki/Murowaniec.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i przedstawił poprawkę w §1 wpisać kwotę 41 153 zł.
Radni 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących się przyjęli w/w poprawkę.
 
Radny Henryk Sykut wyraził swoje wątpliwości co do uzasadnienia uchwały.
Wójt Gminy wyjaśniła, że miasto wyliczyło koszty całej linii 92, wpływy z biletów i koszty uruchomienia nowej linii i ta różnica to jest to 80 tyś zł.
Przewodniczący RG zapytał, czy w 2007r. była dotacja dla linii 92?
Wójt Gminy wyjaśniła, że nie, bo ta część linii 92 jest rentowna.
Radny Henryk Sykut powiedział, że w takim razie możemy dotować tylko ten nowy fragment i zapytał dlaczego dotujemy rentowną linię?
Wójt Gminy wyjaśniła, że linia została zrestrukturyzowana.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie przekazania Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji powierzonych zadań z tytułu świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii relacji Rodno Grunwaldzkie-Lipniki/Murowaniec.
 
Ad. 9.16.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Salę obrad opuścił Radny Zbigniew Moroz.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Na sesję wrócił Radny Zbigniew Moroz
 
Ad. 9.167  Podjęcie uchwały w sprawie niewniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie niewniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.
 
Ad.10 Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
Przewodniczący RG poinformował, że do Rady wpłynęły dwa Protokoły Komisji Rewizyjnej nr 8 z dnia 28.01.2008r. i nr 9 z dnia 16.01.2008r. Są w nich sformułowane wnioski. Zaproponował, aby przekazać te Protokoły do Biura Rady w celu przygotowania z udziałem Radcy Prawnego i w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej projekty uchwał.
Radni 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się poparli wniosek Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący RG przedstawił również wniosek Radnej Marii Wolsztyńskiej do Wójta Gminy Białe Błota cyt.: „Radni Gminy Białe Błota zwracają się do Pani z wnioskiem, aby w skład  komisji konkursowej rozstrzygającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej nie powoływać osób, które są członkami zarządów gminnych klubów sportowych objętych rozdziałem środków budżetowych lub w jakiejkolwiek formie czerpią korzyści finansowe za świadczoną w tych klubach pracę ( bez względu na rodzaj umowy).
Jednocześnie kierowani jawnością dysponowania budżetem na każdym etapie jego konsumpcji, zwracamy się z prośbą o powołanie w skład komisji dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Gminy.”
Radni jednogłośnie poparli w/w wniosek.
 
Radny Edmund Łączny powiedział, że pod koniec roku dyskutowano nad przeniesienie funduszy na 2008r. Dodał, że otrzymał przyrzeczenie, że otrzyma odpowiedź na pytanie jakie wnioski na pozwolenie na budowę wpłynęły do Starostwa. W związku z faktem, że takiej odpowiedzi nie otrzymał wystosował maila do Wicestrarosty wymieniając wszystkie ulice i otrzymał następującą odpowiedź cyt.:„ W nawiązaniu do przesłanego pocztą mailową pisma z dnia 20.12. 2007r. w sprawie udzielenia informacji, czy wpłynęły wnioski o pozwolenia na budowę na wymienione przez Pana  inwestycje (budowa chodników, ulic i ścieżek) na terenie Gminy Białe Błota,  informujemy że do dnia dzisiejszego stosowne wnioski nie wpłynęły.” 
Dodał cyt.: „ Proszę się nie dziwić jak proszę Skarbnika, że jeżeli mówi że analiza była przeprowadzona, że ja tę analizę chcę zobaczyć.” Postawił wniosek skierowany do Urzędu Wójta, żeby nie mówiono o tym czego nie ma.
Na wniosek sołtysów zwrócił się także do Wójta Gminy, aby umożliwić sołtysom wysłuchanie założeń PRL.  
Radny Bartosz Lau  spytał kiedy będzie winda w ośrodku zdrowia oraz wjazdy dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi.
Radna Gabriela Żernicka zapytała cyt.::
-          „Dlaczego nie jest realizowany wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 17.02.2007r. W dniu 17.02.2007r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Komisji Rewizyjnej. W tym dniu na polecenie pani Wójt Kierownik GOPS – pani Beata Przyborska przedstawiła propozycję współpracy GOPS z udziałem świetlic w Trzcińcu i Kruszynie. Przewodniczący sprecyzowali wiosek, w którym zwrócono się również o przedstawienie propozycji dla pozostałych świetlic prowadzonych zarówno przez instytucje kultury jak i szkoły. Mnie osobiście bardziej odpowiada przynależność świetlic do kultury i przede wszystkim z tej instytucji oczekuję propozycji i kreatywności.
-          Mając na uwadze bliskość współpracy i informacje ze strony pana koordynatora, mam pytanie do pani Wójt, jakie imprezy sportowe są zaplanowane w naszej Gminie w roku 2008 z udziałem istniejących klubów sportowych także uczniowskich i które z tych imprez zostały zgłoszone do kalendarza imprez do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym.
-          w Gazecie Powiat z dnia 30.01.2008r. artykuł pt. „ Czy KS Łochowo znajdzie wsparcie większości rady” zawiera informacje, że trampkarze osiągają dobre wyniki w rundzie jesiennej, zdobyli nagrody i puchar za I miejsce w powiecie, a seniorzy utrzymują się w klasie B. Pragnę zapytać panią Górną, autora artykułu, czy może Pani nam powiedzieć, które miejsce na 13 zespołów zajęli trampkarze i które miejsce zajęli seniorzy w klasie B w swojej grupie na 12 zespołów. W odniesieniu do stwierdzenia pani, że uwagi dotyczące prowadzenia dokumentacji nie stanowiły dowodu niegospodarności pragnę przypomnieć, że podstawowym zarzutem w stosunku do klubu Łochowo było sfałszowanie liczby zawodników (118) po weryfikacji było 75, a z uwagi na brak deklaracji członkowskich mogło ich być jeszcze mniej.
-          W związku z kontynuacją programów zdrowotnych „obniżenie skali wad postawy – pytanie do Pani Wójt, która osoba i w których placówkach realizuje ten program i chciałabym zobaczyć kwalifikacje tych osób odpowiedzialnych.
-          Kiedy powstały place zabaw dla dzieci w Przyłękach, Cielu, Zielonce, Białych Błotach, Łochowie, remontowanie ich było uwarunkowane obecnością jakiegokolwiek skrawka działki gminnej. Jako sołtys wnosiłam wówczas o wytyczenie działki przy świetlicy wiejskiej. Obiecano mi, że Gmina będzie jeszcze zamawiała takie place zabaw. Podtrzymuję zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt tym bardziej, że w sołectwie Trzciniec jest dużo małych dzieci.
-          W związku z moją nową pracą pragnę wygłosić sugestię do pracowników zajmujących się wytyczaniem ulic, a w szczególności ich nazwą. W celu usprawnienia pracy w trosce o dobra obsługę naszych mieszkańców, czy byłoby kłopotem konsultowanie nazw ulic z kierownictwem Urzędu Pocztowego w Białych Błotach.
-          Wnoszę do pani Wójt zapytanie, w związku z budową linii TP w części podziemnej. Kiedy w miejscowości Trzciniec znikną słupy TP. Przypominam o tym w kontekście budowy ulic. Może się okazać, że np. na Łabędziej słupy będą stały na środku chodnika.
-          Dziękuję za decyzję ustawienia nowego przystanku dla dzieci szkolnych . Dziękuję za zamontowanie oświetlenia w okolicach bloku, to znacznie poprawiło stan bezpieczeństwa w tym rejonie, jednak nie do końca. Podtrzymuję temat zainstalowania 2 lamp parkowych w okolicach bloku Gminna 21 i proszę, aby na tę sprawę zarówno władze Gminy jak i radni spojrzeli od strony czysto ludzkiej. Tak jak w obrębie bloków w Białych Błotach oświetlając teren wewnętrzny lampami parkowymi na koszt Gminy oraz  wokół kościoła  również postawiono lampy parkowe, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i zabezpieczenie mienia przed włamaniem tak i 30 rodzin bloku przy Gminnej 21 prosi o pomoc w oświetleniu reszty terenu.”
Radny Andrzej Kieroński zapytał na jakim etapie są prace dot. przygotowania uchwały dotyczącej dodatku motywacyjnego i wynagrodzenia dla nauczycieli, a także czy podjęto już jakieś działania w zakresie naprawy kamer w Gimnazjum.
 
Sesję opuścił Radny Patryk Thiede
 
Ad 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
- Radnemu Edmundowi Łącznemu
Wójt Gminy oddała głos Zastępcy Wójta w sprawie pozwolenia na budowę na ulice.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nastąpiła dziwna sytuacja i powiedział, że musiał wstrzymać złożenie wniosków na pozwolenie na budowę, a było to podyktowane możliwością uzyskania dofinansowania z Funduszu Europejskiego. Pod koniec grudnia na spotkaniu z Marszałkiem okazało się, że na każdy projekt dotyczący budowy ulic będzie można uzyskać dofinansowanie w kwocie 5000 000 zł.  W związku z powyższym będzie trzeba podzielić te ulice na etapy i tym samym uzyskać pozwolenie na budowę na fragmentu ulic. Aby to dofinansowanie otrzymać musi być stworzona tzw. komunikacja wewnątrzgminna, która będzie dołączona do każdego wniosku.
Radny Edmund Łączny powiedział, że szkoda, że nie mówiono o tym wcześniej i poprosił żeby nie prowadzić takiej retoryki.
Radny Bartosz Lau powiedział, że to nie jest powiedziane, że dostaniemy te pieniądze, to jest szansa na dofinansowanie.
Zastępca Wójta powiedział, że warunkiem realizacji każdej inwestycji jest dofinansowanie ze środków UE.. Zasady są takie, że do każdego przedsięwzięcia mamy szanse na 500 000 zł i dlatego chcemy tak podzielić ulice, żeby dostać jak najwięcej dofinansowania. Na dzień dzisiejszy nie ma innych zasad.
Przewodniczący RG powiedział, że może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieli niewykonany budżet.
 
-Radnemu Bartoszowi Lau
Zastępca Wójta wyjaśnił, że będzie złożony wniosek o dofinansowanie z PFRON, ale dotacja będzie obejmować nie tylko windę, ale także korytarze, toaletę, drzwi wejściowe i do gabinetów. Wnioski należy składać do końca marca.
 
-Radnej Gabrieli Żernickiej
Wójt Gminy odpowiedziała, że:
- w sprawie świetlic została przedstawiona koncepcja przy pomocy pani Przyborskiej. Państwo wyrazili zgodę pośrednio na takie rozwiązanie przyjmując statut GOPS. Trudno mi zalecać dyrektorom, chociaż jestem ich zwierzchnikiem, ażeby przedstawili oferty, skoro to nie jest ich zadanie. Można pomyśleć o tym w przyszłym roku, bo w chwili obecnej nie ma na to środków. Jeżeli będzie wola coś zmienić, to we wrześniu albo październiku można wrócić do tematu.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że cyt. „my chcieliśmy usłyszeć tylko propozycje i rozumiemy, że nie ma pieniędzy. Kreatywność to bardzo dobra cecha i niech się pozostałe placówki wykażą. To komisja zdecyduje, bo w przeciwnym razie będzie trzeba zrobić porządek ze świetlicami. Czy one mają być pod oświatą, czy kulturą.” Dodała, że wniosek wynika stąd, iż świetlice znajdują się pod różnymi instytucjami.
- w sprawie koordynatora sportu i imprez odpowiedź zostanie przedstawiona na piśmie.
- w sprawie Gazety Powiat odpowie Radna Wanda Górna.
- w sprawie Programów Zdrowotnych,  wymagają one zasięgnięcia informacji.
- w sprawie placów zabaw, to były one zamontowane w 2005r. na terenie gminnym. Jeżeli chodzi o plac zabaw w Trzcińcu, to nie ma problemu, trzeba złożyć wniosek jako sołectwo w odpowiednim terminie. Jak był omawiany budżet to nie było mowy o placu zabaw w Trzcińcu. Czy zostanie to zrealizowane w tym roku to zobaczymy w zależności od wpływów m.in z podatku.
- w sprawie konsultacji w sprawie ulic jest przyjęta  zasada, że tam gdzie jest ten sam urząd pocztowy, to nie może powtarzać się ta sama ulica. Kiedyś były trzy urzędy pocztowe, a teraz są dwa i dlatego Trzciniec i Zielonka jest taka samą ulicę Laskową.
- w sprawie słupów telekomunikacyjnych powiedziała, że słupy należą do telekomunikacji i zostanie ponowione pismo w tej sprawie do telekomunikacji.
 
-Radnemu Andrzejowi Kierońskiemu
Wójt Gminy wyjaśniła, że wynagrodzenia nauczycieli nie są uzgodnione ze związkami zawodowymi, gdyż związki nie stawiły się w terminie na spotkanie, bez podania przyczyny. Teraz został ustalony drugi termin w/w spotkania. Z kolei w sprawie kamer w Gimnazjum Wójt Gminy zobowiązała poinformować o tym fakcie pana Wiśniewskiego.
 
Radna Wanda Górna w sprawie artykułu w Gazecie Powiat powiedziała, że wynika on ze spotkania z mieszkańcami i prawda jest, że seniorzy utrzymują się w klasie B i dodała, że nie informowała na którym miejscu. Z kolei to, że Trampkarze zajęli I miejsce było opublikowane w Gazecie Powiat. Jeżeli chodzi o niegospodarność, to pewne uchybienia w dokumentacji nie stanowią dowodu o niegospodarności. Ponadto klub sportowy nie jest dotowany od liczby zawodników.
Jeśli chodzi o programy zdrowotne to była powołana Komisja Konkursowa i ona zapoznała się z zaświadczeniami m.in. nauczycieli, którzy będą prowadzić gimnastykę korekcyjną. Będzie powołana następna Komisja, która zapozna się i oceni to co zostało zrobione w poprzednim roku.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że nie lubi czegoś takiego jak manipulowanie opinia publiczną, bo jeżeli jest 12 zespołów i ktoś zajmuje 12 miejsce to jest to ostatnie miejsce. Radna Maria Wolsztyńska w sprawie Trampkarzy powiedziała, że na 12 zespołów zajęli 10 miejsce i nie można podawać, że są najlepsi w powiecie. Jeżeli chodzi o wykonanie zadania, to dot. ono roku 2006 cyt.: „ cały czas twierdzimy, że juniorzy w 2006r. nie zostali zgłoszeni do rozgrywek ligowych, a mamy już 2008r.”  
Ad. 12 Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys/Radny Powiatu Andrzej Szmytka – załącznik nr 2 do protokołu.
Radna Sejmiku Województwa Lucyna Andrysiak podziękowała za zapraszanie na sesję i poinformowała, że w Sejmiku Województwa jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia.. Radna poinformowała, że w minionym roku Urząd Marszałkowski zbierał informacje na temat zapasów eternitów, bowiem przepisy UE przewidują do 2030 pozbyć się eternitu. Na razie obowiązują przepisy przejściowe, samorządy powinny pomagać i pokrywać koszty zdjęcia i utylizacji eternitu. Nie ma obowiązku zakładania przez gminę nowego dachu. W związku z powyższym radni Powiatu przygotowali apel do posłów z naszego terenu, aby pomóc ludziom, których nie stać na założenie nowego dachu. Byłoby pomocne, gdyby zostało przeanalizowane ile osób na terenie naszej Gminy potrzebowałoby takiej pomocy.
Pani Marzanna Kreja na początku swojej wypowiedzi pochwaliła sprawnie działający punkt obsługi Urzędu Gminy cyt.: „ jest tam osoba pana Siemińskiego, którego obserwuję. Jest to człowiek na miejscu, który pomaga osobom w różnych sytuacjach, ale to niewszystko [...] Mój wniosek jest w sprawie demokracji. Może to takie pojecie, a może słowo dla niektórych państwa jest to może słowo. A ja myślę, że tutaj po tych latach przyzwyczajenia, że władza robi coś za plecami, po tych latach gdzie wreszcie możemy mówić, myślę proszę Państwa, zmieńmy coś, w sprawie tej demokratyzacji życia. Bo jeśli widzę taka sytuację, gdzie sesję odbywają się podczas normalnych godzin pracy, w dalszym ciągu przez 4 lata nie można ustalić takich godzin, żeby były one dostępne dla mieszkańców[...] Po co w ustawach zapisana jest jawność życia publicznego? [...] Myślę, że byłaby dość spora liczba mieszkańców zainteresowanych tematyką, tym co się dzieje. Ta nasza demokracja jest mało doskonała i tutaj na tym szczeblu samorządu terytorialnego powinniśmy dbać o to, żeby ten mieszkaniec mógł uczestniczyć, mógł Państwa oceniać. [...] Ja przypominam, że w styczniu była podjęta uchwała, może się mylę, uchwała w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.[...] Z pewnością na terenie Gminy tych organizacji jest kilkadziesiąt, każda zajmuje się inna problematyką[...] Nie otrzymaliśmy żadnego zawiadomienia, żadnej uchwały, projektu uchwały, żebyśmy mogli się wypowiedzieć, czy uczestniczyć w pracach nad tym tematem. [...]”
Pani Kreja odniosła się także do kreatywności i powiedziała, że kreatywność pani Żernickiej jest bardzo absorbującą i dodała, że należy raczej zastanowić się jakie są środki, dotyczy to również pustej retoryki pana Łącznego cyt.: „ obserwując dzisiejszą sesję, tematy o których nie mam bliższego pojęcia dziękuję panu Wicewójcie za przystępne przedstawienie, to czym się zajmuje Urząd Gminy. Pusta retoryka, to jest chyba słowo, które charakteryzuje pana Łącznego, który rozumie to co chce rozumieć, a jak nie chce rozumieć to udaje, że nie rozumie.”
Zapytała również o środki unijne, o możliwość pozyskiwania ich w stosunku do pozostałych miejscowości, co jest z tymi miejscowościami jak Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice, w jaki sposób zwiększa się i planuje środki na te inwestycje. Infrastruktura nie nadąża za rozwojem tego regionu. Konieczne są inwestycje w zakresie przedłużenia linii 56 w kierunku Łochowic.. To samo dotyczy infrastruktury dróg. Zapytała także, jak wygląda kwestia gazu i kanalizacji i dodała cyt.: „ a nade wszystko mamy problem, że jak jest mały podmuch wiatru, to nie mamy prądu w domach. Jaka jest możliwość Urzędu Gminy  w interwencji w tej sprawie?”
Pan Tadeusz Grzeszczak na początku swojej wypowiedzi nawiązał do wystąpienia pani Marzanny Kreji i powiedział, że nie posiada takich zdolności żeby bez przysłuchiwaniu się większości tego co się działo na sesji potrafić ocenić wystąpienie pan Łącznego. Dalsza część wypowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że wie, że pan Grzeszczak zawsze wie wszystko najlepiej i dodała, że ona oceniała jedynie wypowiedź pana Łącznego i fragment sesji na której była.
 
Ad.13 Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Wójt Gminy nawiązała do wystąpienia pana Grzeszczaka i powiedziała, że radni poprzedniej kadencji mieli okazję przysłuchiwać się podobnego typu wystąpieniom, kiedy przedmiotem głosowania była fuzja spółek Białobłockiej ze spółką komunalną w Bydgoszczy. Znowu będzie trzeba zmierzyć się z tym problemem i trzeba będzie podejść do problemu ekonomicznie i rzetelnie i wybrać to co będzie ekonomiczne dla Gminy.
-  Radnej Lucynie Andrysiak
Wójt Gminy powiedziała, że Gmina robi sporo w związku z utylizacją i odbiorem eternitu. Od 2-3 lat nieodpłatnie jest odbierany eternit, a następnie utylizowany. Można pomyśleć o kredycie przy zmianie poszycia dachu i Urząd Gminy mógłby partycypować w kosztach, chociażby odsetek. Pani Małek przygotuje stosowne propozycje na właściwą komisję.
-Pani Marzanna Kreja
Wójt Gminy w sprawie uchwały o organizacjach pozarządowych powiedziała, że taka uchwała została podjęta w grudniu i nie była konsultowana z  organizacjami pozarządowymi, bo nie ma takiego wymogu. Uchwała jest dostępna w BIP. Z kolei w sprawie autobusu nr 56 do Łochowic, Wójt Gminy wyjaśniła, że w poprzedniej kadencji był przygotowany projekt stosownej uchwały. Wówczas Rada Gminy uznała, że nie ma takiej potrzeby i że warto jest podjąć współpracę z jednym przewoźnikiem i dodała, że myślała, iż PKS spełnia zapotrzebowanie.
Z kolei inwestycje w sprawie kanalizacji, energii, gazu były omawiane na ostatnim zebraniu wiejskim. W tym roku jest planowany projekt sieci kanalizacji Łochowo- Łochowice – Lisi Ogon, a w przyszłym roku realizacja inwestycji.
 
Sołtys Andrzej Szmytka poinformował, że są prowadzone rozmowy z PKS i w ciągu najbliższych tygodni odbędzie się spotkanie z przewoźnikiem panem Pankau i propozycja jest taka, aby na całej drodze w kierunku miasta PKS zatrzymywał się w każdej zatoczce, jak56. Druga sprawa to zorganizowanie części autobusów, która będzie kursowała na trasie Bydgoszcz- Lisi Ogon-Łochowo-Łochowice i kończyła swój bieg w Łochowicach. Dodał także, że będzie chciał zaprosic mieszkańców na spotkanie w tej sprawie i wspólnie zostanie podjęta decyzja.
Radny Edmund Łączny podziękował pani Kreji za wypowiedzi na jego temat i dodał, że nie będzie z nią dyskutował, bo do dyskusji potrzebne są dwie osoby i dwie osoby powinny wiedzieć o co chodzi, a ja wiem o co pytam.
Pan Tadeusz Grzeszczak poprosił o odpowiedź na pytanie dlaczego nie ma parafki na jednej z uchwał, czy dlatego, że Radca Prawny jest również pracownikiem ZWiUK?
Wójt Gminy powiedziała, że to trzeba spytać panią Radczynię, ale zapewne z czymś się nie zgadzała.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pan Przewodniczący prosił o ustosunkowanie się co do projektu uchwały na odrębnej kartce.
Przewodniczący RG powiedział, że na kartce jest zapis, że uchwała zawiera błędy językowe, i dodał, że resztę uwag przeczytał publicznie.
Zastępcą Wójta poinformował, że szkolenie radnych dot. PRL  odbędzie się 28-29 lutego od godziny 8:30. W spotkaniu będzie również uczestniczył pan Drzewiecki.
Wójt Gminy powiedziała, że w poniedziałek jest spotkanie Wójta z sołtysami, na którym zostaną rozdane materiały dotyczące PRL.
 
 
 
Ad.13 Zakończenie obrad XVII Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XVII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota i dodał, że kolejna sesje będzie 27 marca 2008r. o godz. 13:15.
 
Protokół zawiera 19 stron.
 
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:                    Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                           Marek Sampławski
 
 
 
  lista głosowania imiennego (839kB) pdf
zalacznik nr 1 (1980kB) pdf
załącznik nr 2 (541kB) pdf
załącznik nr 3 (654kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 lutego 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 kwietnia 2008, 12:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317