Protokół z XVIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z XVIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 26 marca 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 13:30 do 19:45
Sesję prowadził:
Przewodniczący Rady Gminy: Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy Białe Błota
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota– Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XVII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.        Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska za 2007r.
9.        Podjęcie uchwał;
1.        w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przyłękach;
2.        w sprawie ponownego podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Perczyńskich;
3.        w sprawie rozpatrzenia skargi pani Elżbiety Komakowskiej;
4.        w sprawie skargi z dnia 26 lutego 2008r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
5.        w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
6.        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
7.        w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
8.        w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
9.        w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
10.     w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota;
11.     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom;
12.     w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota;
13.      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
14.     w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego, Przysieckiego i strumykowej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
15.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota;
16.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
17.     w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;
18.     w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
19.     w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
20.     w sprawie ustalania szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
21.     w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustaw;
22.     w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Kujawsko pomorskiego;
23.     w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
24.     w spawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”
25.     w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota;
26.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.;
27.     w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 
10.Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
11.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XVIII Sesji V Kadencji.Ad.1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 15, radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 15 za, przy 15 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem o zamianę pkt 9 podpunkt 18 na 19 , a 19 na 18.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę.
Radny Edmund Łączny wystąpił z wnioskiem: o zamianę w pkt 9 podpunktu 1 na 8, a 8 na 1, ze względu na fakt, że na sesję przyszedł proboszcz z parafii w Murowańcu oraz o wykreślenie w pkt 9 podpunktu 23 tj. uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota , gdyż w projekcie znajdują się zapisy, które nie powinny się znajdować w Statucie.
Radny Bartosz Lau poprosił o odrzucenie wniosku Radnego Edmunda Łącznego, gdyż  do komisji statutowej wpłynął tylko jeden wniosek Radnej Wandy Górnej.
Radni 14 glosami przeciw, przy 1 glosie za odrzucili  wniosek dotyczący wykreślenia w pkt 9 podpunktu 23.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o zamianę podpunktu 8 na 1 i 1 na 8.
 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
 
Przewodniczący RG zwrócił się z prośba do Pani Edyty Ksobiak – Radcy Prawnego o zwracanie na bieżąco uwagi w razie popełniania błędów podczas prowadzenia sesji.
 
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XVII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 7 lutego 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, przyjęli protokół z XVIII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący RG powiedział, że w okresie międzysesyjnym, zajmował się m.in. sprawami PRL, pracami nad nową propozycją MWiK dot. utworzenia, w celu realizacji zadań własnych gminy nowej spółki miedzygminnej z udziałem MWiK , w celu realizacji zadań własnych gminy. Temat jest na etapie wstępnej koncepcji, gdyż nie ma jeszcze informacji, że wpłynęła taka oferta. Radni byli na spotkaniu z Prezesem Zarządu MWiK. Ponadto Przewodniczący RG spotkał się z Panem Gorzkowskim .Przewodniczący RG  powiedział także, iż zajmował się rozstrzygnięciami Wojewody dotyczącymi stwierdzenia nieważności uchwał. Wojewoda uchylił uchwały, gdyż stwierdził, że podstawa prawna, którą wykorzystujemy tj. art. 18 ust. 1 nie jest właściwa, oraz iż Rada Gminy nie może zobowiązywać do niczego Wójta Gminy. W tych sprawach jest przygotowany projekt uchwały, zaskarżający w/w rozstrzygnięcia. Ponadto do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
-          kolejna skarga Radnej Gabrieli Żernickiej;
-          pismo zaskarżające uchwałę rady gminy;
-          pismo od Wójta Gminy w sprawie pierwszej skargi radnej Gabrieli Żernickiej                         ( przewodniczący RG odczytał w/w pismo);
-          protokół Komisji Rewizyjnej doprecyzowujący stanowisko Komisji Rewizyjnej, w związku z decyzją Rady z poprzedniej sesji;
-          skarga pani Komakowskiej;
-          wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Przyłękach;
-          wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wystąpienia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedszkola w Łochowie;
-          pisma kierowane do Związku Zawodowego „ Solidarność Oświata”
Przewodniczący RG podziękował organowi wykonawczemu za wydanie informacji o budżecie i w sprawie diet sołtysów poinformował, że sprawę przekazał do zaopiniowania.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów
Radny Henryk Sykut poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów spotkała się 2 razy i zajmowała się sprawami bieżącymi oraz omówieniem materiałów na sesję. Członkowie Komisji brali ponadto udział w szkoleniu radnych dot. PRL i gospodarki wodno – ściekowej
b)Komisja Rewizyjna
Radny Edmund Łączny poinformował, że Komisja rozpoczęła kontrolę klubu sportowego Spójnia i dodał, że ze wstępnymi wynikami została zapoznana Pani Wójt. Komisja także przystąpiła do wstępnej oceny wykonania budżetu. Radny Edmund Łączny powiedział, że na ostatniej sesji Komisja Rewizyjna otrzymała zadanie dot. przygotowania uchwał w sprawie przeprowadzonych kontroli. Zgodnie z zaleceniami Rady Gminy, po spotkaniu z Radcą Prawnym i Sekretarzem Gminy Komisja Rewizyjna postanowiła anulować w protokołach punktu dot. podjęcia ostatecznej decyzji przez radę. Jedynie w przypadku kontroli w przedszkolu w Łochowie pozostawiono ten zapis. Komisja najpierw  przygotowała uchwałę, a potem po konsultacjach z Radcą Prawnym przygotowała wniosek w/w sprawie:
          „Na podstawie § 103 i §15 ust. 2 pkt. 3  uchwały nr XXI/309/2004 z dnia 7 października 2004r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy Białe Błota o przegłosowanie apelu skierowanego do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o konieczność przeprowadzania kontroli przez ten organ w zakresie ustalenia, czy warunki sanitarno – epidemiologiczne  w Niepublicznym Przedszkolu w Łochowie odpowiadają przepisom i zaleceniom w/w Inspektora i czy w związku z tym możliwe jest prowadzenie w tych warunkach Niepublicznego Przedszkola  dla takiej ilości dzieci, dla których to przedszkole  świadczy aktualnie usługi opiekuńcze.
Do przygotowania pisma upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
Uzasadnienie Komisja Rewizyjna w okresie od 2 X-12 XI 2007r. prowadziła kontrolę działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących nadzoru i kontroli Niepublicznego Przedszkola w Łochowie. Tematem kontroli była ocena wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy.
                W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że właścicielka Przedszkola nie bacząc na podstawowe zasady wynikające z przepisów sanitarno – epidemiologicznych na własną odpowiedzialność  przyjmowała pod opiekę przedszkolną 2,5 raza więcej dzieci niż wynikało to z  zezwolenia.
                W związku z powyższym wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uważa się za zasadne.
Radca Prawny powiedziała, że rozwiązanie, które zaproponował Przewodniczący dot. wniosku, wykorzystuje rozwiązania, które przewiduje Statut.
Radni jednogłośnie poparli wniosek Komisji Rewizyjnej.
 
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Radny Janusz Walczyński poinformował, że komisja spotkała się raz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, na którym zostały omówione materiały na sesję. Komisje wypracowały następujące wnioski:               
·          wniosek o zwiększenie  środków w PRL na ulice Źródlaną i Osiedle w Cielu do 3,7 mln.;
·          wniosek o zwiększenie  środków w PRL na ulice Brzozową i Jałowcową w Łochowicach do 2 mln.;
·          wniosek o zbycie działek w Łochowicach dopiero po uzyskaniu kwitu mazalnego;
·          wniosek o uzupełnienie uchwały dot. sportu kwalifikowanego;
·          wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych przez obwodnicę z ul Centralnej na Kruszyńską,.
Komisja również rozmawiała na temat fatalnego stanu dróg.
 
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Radny Patryk Thiede poinformował, że komisja spotkała się 4 razy. Na pierwszym i drugim posiedzeniu gośćmi komisji byli dyrektorzy szkół. Na trzeciej komisji omawiano sprawę klas sportowych, a na ostatniej, wspólnej ze wszystkimi komisjami, zostały omówione  materiały na sesję.
 
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy przedstawiła trzy osoby, które pojawiły się na nowych stanowiskach  tj. Pan Mirosław Donarski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, Pan Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego oraz Pani Magdalena Wajchert Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Wójt Gminy poinformowała, że w okresie międzysesyjnym realizowała budżet i inwestycje, zajmowała się gospodarką  wodno – kanalizacyjną Gminy Białe Błota we współpracy z MWiK, zajmowała się sprawą zmiany granic, wniosek znajduje się w MSWiA. Wójt Gminy dodała, że z Wójtem z Sicienka byli na spotkaniu w sprawie granic w Warszawie. Z kolei na czerwiec jest planowana pikieta w Warszawie. Wójt Gminy brała również udział w nowym forum Wójtów Województwa Kujawsko- Pomorskiego na którym podjęto stanowiska w sprawie podatku rolnego i kryteriów dot. programu odnowy wsi. Ponadto Gmina sprzedała ziemie w obrębie zakładów Belma za prawie 1 mln złotych. Wójt Gminy brała udział w zebraniu wiejskim w Zielonce i Przyłękach. Odbyło się również zebranie wiejskie w Trzcińcu, w którym uczestniczył Zastępca Wójta. Odbyło się również spotkanie z Radą Społeczną przy Ośrodku Zdrowia, były dwie narady z sołtysami, spotkanie z dyrektorem Wordu w sprawie dofinansowania budowy ścieżki rowerowej Łochowo- Lisi Ogon. Wójt Gminy brała udział w akcji bezpieczna droga do szkoły. Gminie udało się pozyskać trochę pieniędzy z zewnątrz tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska -10 000 zł na zadrzewienie Gminy Białe Błota i te środki będą przeznaczone na ul. Centralną,  Chlebową, Betonową i Czerską., 19.03.2008r. zostało podpisane porozumienie i Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 60900 zł na projekt „ Jestem częścią świata, chcę być bezpieczny na drodze”, który będzie realizowany w Przedszkolu „ Wróżka”. Pozyskano także 30250 zł na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 
Przewodniczący RG pogratulował awansów i poinformował, ze otrzymał pismo od Pana Donarskiego dot. rezygnacji z funkcji Redaktora Naczelnego Głosu Białych Błot. Sprawa została przekazana Wójtowi Gminy.
 
Ad.8 Sprawozdanie z działalności :
-          Komisji Budżetu i Finansów za 2007r.- załącznik nr  1 do protokołu;
-          Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska – załącznik nr  2  do protokołu;
-          Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad.9 Podjęcie uchwał;
Ad. 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Proboszcz parafii w Murowańcu zwrócił się do radnych o poparcie tej uchwały i dodał, że mieszkańcy korzystają ze świetlicy, ale coraz więcej ludzi się gromadzi i tego miejsca jest za mało.- Ludzie chcą kościoła. Poinformował, że na początek planowane jest postawienie kaplicy i dodał, ze ufa, że ekonomia nie będzie jedynym argumentem.
Przewodniczący RG powiedział, że chciałby zapewnić księdza, że radni co da zasady są za, problem jest jednak taki, czy osoby prywatne nie zarobią na tej transakcji.
 
Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 14:40-14:50.
 
Przewodniczący RG powiedział, że radni mieli inne dane w tzw. analizie cen rynkowych gruntu. Ponadto w uzasadnieniu do uchwały pisze się,  że działka 104/10 jest w użytkowaniu wieczystym, a w analizie jest zapis, że stanowi własność. Dodał również, że nie chcą się spotkać z zarzutem, że radni dali zarobić prywatnej firmie. Ponadto ta zamiana nie przekazuje jeszcze gruntów pod kościół. Na koniec zadał pytanie, jeżeli radni przyjmą, że zostali wprowadzeni w błąd w analizie, to o ile?
Radny Henryk Sykut powiedział, że Pani Wójt zna jego zdanie odnośnie zamiany, że jeżeli zmieniamy porównywalne elementy to możemy się zamienić. W tym jednak przypadku jedna działka jest działką budowlaną, a druga składa się z nieużytków i części budowlanej. Ponadto te operaty szacunkowe za 1 m2 oscylowały do 37 zł. Na końcu swojej wypowiedzi powiedział, że nie wie, czy nie zamieniamy na działkę o mniejszej wartości.
Wójt Gminy powiedziała, że stan faktyczny jest taki na jaki opiewa operat sporządzony przez rzeczoznawcę. Tam gdzie nie ma miejscowego planu, a tak jest w Łochowicach, podstawą do wyceny jest ewidencja gruntów prowadzona przez Starostę Powiatowego w tym przypadku jest to rola klasa V. Z kolei w Murowańcu  jest miejscowy plan i ten teren jest przeznaczony pod  usługi sakralne. W chwili obecnej wartość tych działek, to jest wartość przedstawiona przez rzeczoznawcę. Z kolei to co państwo dostali to jest przyszła wartość tych terenów. Rzeczoznawca nie może się kierować przyszłym przeznaczeniem planu tylko tym co funkcjonuje w chwili obecnej.
Radny Edmund Łączny powiedział, że on wierzy rzeczoznawcom i dlatego będzie glosował za uchwalą.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwaly.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Perczyńskich.
 
Salę obrad opuścił Radny Edmund Łączny.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie i zgłosił poprawkę w §1. ust.3 zamiast „ Państwa Perczyńskiego” powinno być „ Państwo Perczyńscy” i analogicznie w uzasadnieniu do uchwały.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę,
w sprawie ponownego podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Perczyńskich.
 
Ad. 9.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Elżbiety Komakowskiej.
 
Na sale obrad powrócił Radny Edmund Łączny.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Radny Bartosz Lau powiedział, że uchwała nie została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną.
Radny Edmund Łączny powiedział, że zapoznał się z problemem i nigdzie nie doczytał się, że jest bezwzględna konieczność rozpatrzenia skargi przez Komisje Rewizyjną. Dodał również, że nie dopatrzył się, aby działania Wójta były niezgodne z prawem.
Radca Prawny powiedziała, że zgadza się z tym co powiedział Radny Edmund Łączny.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Elżbiety Komakowskiej.
 
Ad. 9.4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 26 lutego 2008r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie skargi z dnia 26 lutego 2008r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
 
Ad. 9.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami przeciw, przy 7 głosach za, przy 15 obecnych radnych nie podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 
Ad. 9.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących się, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Ad. 9.7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Ad. 9.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przyłękach.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przyłękach.
 
Ad. 9.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Radny Janusz Walczyński powiedziała, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska wnioskuje o zbycie tych działek dopiero po uzyskaniu kwitu mazalnego.
Zastępca Wójta powiedział, procedura sprzedaży działek jest długa i trwa około 3 miesięcy, a uzyskanie tego kwitu to kwestia kilku dni. Z kolei odwleczenie w czasie sprzedaży spowoduje, że procedura sprzedaży rozpocznie się w niezbyt korzystnym okresie.
Radny Bartosz Lau powiedział, ze cały czas było wiadomo, że Pani Wójt chce sprzedać te działki, a do banku wystąpiono dopiero w lutym.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że przed uchwaleniem budżetu był wykaz działek do sprzedaży i te działki. nie były brane pod uwagę, ale na skutek analiz została podjęta decyzja, że najlepiej je sprzedać w tym okresie.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że z pisma wynika, że obciążenie na tych działkach wynosi 384 tyś euro i zapytała jaki sens jest sprzedawać działki z takim obciążeniem?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że obciążenie nie dotyczy tylko tych działek, które są przedmiotem uchwały. Po aktualizacji cen działek wartość działek automatycznie wzrasta i można zmniejszyć obciążenie. Ponadto cyt.; „ my wyłączymy z tej grupy działki które znajdują się w Łochowicach.”
Radny Bartosz Lau powiedział, że bank może wyrazić zgodę, ale nie musi.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że jak nie będzie zgody banku, to nie będzie możliwości sprzedaży.
Radny Edmund Łączny powiedział, że kiedy będą sprzedawane działki to będą już bez obciążenia.
Radny Henryk Sykut powiedział, że doszedł do wniosku, że można sprzedać te działki bez zagrożenia i dodał, że  inwestycje musza być realizowane na terenie Gminy.
Przewodniczący RG  zapytał, czy można dopisać w uzasadnieniu, że działki zostaną sprzedane po zlikwidowaniu hipoteki?
Wójt Gminy wobec powyższego zgłosiła poprawkę w uzasadnieniu, poprzez dodanie zdania:  „Sprzedaż odbędzie się po wykreśleniu hipotek z ksiąg wieczystych.”
Radni jednogłośnie poparli w/w poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 9.10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Białe Błota.
 
Ad. 9.11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
Salę obrad opuściła Radna Lidia Grzywacz.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazw ulicom.
 
Ad. 9.12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
Na salę obrad powróciła Radna Lidia Grzywacz.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
 
Ad. 9.13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
 
Ad. 9.14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego, Przysieckiego i strumykowej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego, Przysieckiego i strumykowej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
 
Ad. 9.15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.
 
 Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 9.17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Radny Henryk Sykut zapytał, czy wiadomo, gdzie będzie lokalizacja tej inwestycji?
Zastępca Wójta odpowiedział, że lokalizacja jest wskazana i obiekt ma być przy Gimnazjum.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
 
Ad. 9.18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował poprawkę zamiast ; „ w uzgodnieniu z Wolnym Związkiem Zawodowym „ Solidarność- Oświata” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego” powinno być „ po zasięgnięciu opinii Wolnego Związku Zawodowego„ Solidarność- Oświata”  i Związku Nauczycielstwa Polskiego.”
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że na jedną uchwałę była zgoda obu związków zawodowych.
Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, że projekt nr 1a nie został zaakceptowany przez jeden ze związków. Pan Kierownik zgłosił poprawkę w uzasadnieniu zamiast „wychowawczej” powinno być „ wychowawcze”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
Ad. 9.19. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Ad. 9.20. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalania szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie ustalania szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
 
Ad. 9.21. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustaw.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że sprawa jest wątpliwa, gdyż formalnie to wygląda jakbyśmy wchodzili w spór z organem nadzoru.
Radca Prawny wyjaśniła, że mówiła na Komisji Rewizyjnej, że zmieniła się osoba od nadzoru, jednak generalnie od wielu lat jest opinia, że Rady Gminy muszą się pilnować przy podejmowaniu uchwał i podejmować uchwały, tylko gdy przepis ustawowy tak stanowi. Statut Gminy przewiduje różne możliwości przegłosowanie stanowiska. Z kolei pan który nadzorował Gminę Białe Błota przepuszczał nam te uchwały, gdyż powoływał się na wyrok NSA. Radca Prawny wyjaśniła, że według jej opinii należy trzymać się przepisów i  jak można to lepiej przegłosować stanowisko np. w formie apelu.
Przewodniczący RG powiedział, że jest problem z art. 18 ust.1.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustaw.
 
Ad. 9.22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Kujawsko Pomorskiego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Wójt Gminy powiedziała, że nie ma problemu, aby udostępnić te dokumenty, o które prosili radni w uchwale.
Przewodniczący RG powiedział, że z punktu widzenia prawa ta uchwała nie istnieje, ale spór i tak dotyczy czegoś innego.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Kujawsko Pomorskiego.
 
Przerwa od godziny 16:25-16:40
 
Ad. 9.23. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG oddał głos przewodniczącemu Komisji ds. zmiany Statutu.
Radny Bartosz Lau przedstawił sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu.  Przedstawił także najważniejsze zmiany i podziękował za pomoc Radcy Prawnemu i Sekretarz Gminy. Przewodniczący komisji zgłosił autopoprawki do statutu tj. w § 33 ust.3 zamiast „§ 43” powinno być „§ 44” , w §107 zamiast „ zmieniajaca” powinno być „zmieniajaca” oraz  §95 ust 1 otrzymuje brzmienie „Jeżeli wnioski pokontrolne wymagają podjęcia uchwały przez Radę Gminy, projekt uchwały przygotowuje komisja.”
Radny Edmund Łączny powiedział, że z punktu widzenia prawnego nadzór nad biurem rady nie jest jasny. Zapytał kto będzie udzielał pomocy merytorycznej? gdyż dotychczas zajmowała się tym pani sekretarz i radca prawny. Poruszył jeszcze jedna sprawę dodając, że tradycją było, aby Rada Gminy pracowała na podstawie planów pracy. Powiedział także, że jeżeli jest zwoływana sesja nadzwyczajna lub ktoś zachorował to nie powinien być karany za nieobecność. Kolejna sprawa to brak możliwości porozumienia się z przewodniczącym RG – tj. brak dyżurów. Powiedział, że powinno to zostać uregulowane albo odrębną uchwała albo w statucie.
Radny Bartosz Lau wyjaśnił, że obsługę techniczną Radzie Gminy zapewnia Urząd Gminy, a jeżeli chodzi o diety radnych to reguluje je uchwała i tę uchwalę można zmienić.
Przewodniczący RG dodał, że jest ustawa o samorządzie gminnym, która mówi, ze sesje powinny się odbywać raz na trzy miesiące. Ponadto ustawa nie nakłada obowiązku dot. planu pracy rady. Wyjaśnił także, że mieszkańcowi, któremu zależy na spotkaniu z Przewodniczącym zawsze uda się spotkać.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w momencie gdy Komisja powstawała był wniosek, żeby mieszkańcy i sołtysi przedstawiali propozycje. Żaden wniosek nie wpłynął nawet od pana Łącznego.
Sołtys Maria Plotkowska powiedziała, że sołtysi nie dali propozycji, bo nie wiedzieli co zawiera statut.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że był zmieniany obowiązujący statut.
Radni 14 glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się przyjęli wszystkie zaproponowane poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.24. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”.
 
Radny Henryk Sykut powiedział, że wczoraj na komisji zostały wypracowane wnioski w sprawie PRL.
Radny Janusz Walczyński przedstawił te wnioski:
·          zwiększenie  środków w PRL na ulice Źródlaną i Osiedle w Cielu do 3,7 mln.;
·          zwiększenie  środków w PRL na ulice Brzozową i Jałowcową w Łochowicach do 2 mln.
Radny Henryk Sykut powiedział także, że komisja miała również uwagi co do zbiornika retencyjnego w Cielu , gdyż dotyczy to inwestycji całej Gminy.
Wójt Gminy zaproponowała, aby wstrzymać się z korektami w PRL  do czasu załatwienia sprawy  z MWiK, gdyż wtedy jeżeli będzie współpraca to spora liczba inwestycji zostanie wykreślona i wtedy bedziemożna dokonać korekty.
Przewodniczący RG zapytał dlaczego ten plan trzeba uchwalić tak szybko?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że kwoty podane w PRL to są kwoty szacunkowe i realne kwoty będą znane po przeprowadzeniu przetargów. Z kolei kwoty zgłoszone przez komisje są  w pewnym sensie urealnieniem tych zadań. Zastępca Wójta zgłosił poprawki do PRL: przede wszystkim po konsultacjach z sołtysami zaproponował rozszerzenie listy rezerwowej z dopisaniem uwagi, że projekty zgłoszone w wyniku konsultacji mogą być realizowane w przypadku rezygnacji z zadań podstawowych przewidzianych do realizacji  2008-2013;przy zadaniu R17 dobudowy jezdni i chodników ulic Sarniej i Jemiołowej dopisać ulice Łosiowa i Łabędzia; dokonać także poprawki dot. długości drogi Centralna-Kruszyńska –Słoneczna do 2,78 km.
Radny Bronisław Balcerowski powiedziała , że na szkoleniu było ustalone, żeby ten PRL był bardziej przejrzysty i żeby sołectwa zostały pogrupowane i dodał, że nie wie czy ma sens umieszczanie w PRL zadań ogólnogminnych.
Wójt Gminy powiedziała, że zmiany wynikają z wniosków. Dodała także, że nie może się zgodzić, aby inwestycje ogólnogminne zostały pominięte, bo są to inwestycje które obejmują teren całej Gminy, a to jest PRL Gminy Białe Błota.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że chodziło o to żeby to było bardziej przejrzyste.
Wójt Gminy powiedziała, że chodzi o to żeby mieszkańcy wiedzieli, że są miejscowości gdzie jest mało inwestycji i w takich przypadkach trzeba tłumaczyć taki stan ideą samorządności.
Przewodniczący RG powiedział, że uchwała w części nie spełnia oczekiwań i dodał, że radni  chcieli żeby wspólne inwestycje były w oddzielnym dziale i aby był dział dot. inwestycji przypisanych dla sołectwa. Ponadto zostało ustalone, że przy zadaniach dot. ulic - projektów budowy i chodników jezdni był zapis „wraz z oświetleniem, a tam gdzie nie będzie tego zapisu nie będzie oświetlenia. Radni prosili także o parametry inwestycji i koszty zadania, ale po ich naniesieniu  wyszły niesamowite kwoty.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że korekta drogi w Cielu  została dokonana i powiedział, że PRL można raz na kwartał poprawiać. Dodał, że można nad nim cały czas pracować, ale musi zostać uchwalony.
 
Sesję opuścił Radny Zbigniew Moroz
 
Przewodniczący RG powiedział, że w związku  z tym za kwartał tj. w czerwcu zostaną uwzględnione pozostałe uwagi w sprawie PRL.
Zastępca Wójta wyraził aprobatę.
Radna Gabriela Żernicka wystąpiła z wnioskiem, żeby czytelnie było zapisane to min. 50 000 zł dla każdego sołectwa.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w PRL są inwestycję powyżej 100 000 zł, a to  50 000 będzie ujmowane co roku w budżecie.
Radny Henryk Sykut powiedział, że ulicy Zagajnikowej nie ma w Cielu. Radny przedstawił autopoprawkę tj. zwiększenie  środków w PRL na ulice Źródlaną i Osiedle w Cielu do 3,7 mln.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Radny Henryk Sykut przedstawił kolejną poprawkę tj. zwiększenie  środków w PRL na ulice Brzozową i Jałowcową w Łochowicach do 2 mln.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawki.
 
Przewodniczący RG przedstawił kolejna poprawkę dot. listy rezerwowej.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawki.
 
Przewodniczący RG przedstawił ostatnia poprawkę zaproponowana przez Zastępcę Wójta dot. ulic w miejscowości Trzciniec.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawki.
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że sporządza się PRL m.in. w sprawie infrastruktury sportowej, a nie ma strategii dot. sportu.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę
w spawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”.
 
Ad. 9.25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła poprawki do uchwały:
- Rozdział 2 § 5, ust 1 lit. i dodaje się po słowach „artykułów konsumpcyjnych i” dodaje się               „ z wyłączeniem napojów alkoholowych „ i wykreśla się słowo „i dostaw”.
Radni 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęli w/w poprawkę.
- Rozdział 4 § 8. 2. otrzymuje brzmienie : „w skład Komisji  konkursowej nie mogą wchodzić osoby, które są członkami zarządów gminnych klubów sportowych objętych rozdziałem środków budżetowych lub w jakiejkolwiek formie czerpią korzyści finansowe za świadczona w tych klubach pracę.”
Wójt Gminy powiedziała, że nadzór Wojewody może mieć zastrzeżenia, co do tego zapisu, bo Wójt powołuje komisję więc i decyduje kogo powołać w skład komisji. Wójt również decyduje komu ile da pieniędzy.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawki.
- Rozdział 4 §8. 3 otrzymuje brzmienie : „ Komisja składa się co najmniej z 5 osób, w tym 2 przedstawicieli wskazanych przez Rade Gminy”
Radny Bronisław Balcerowski zapytał Radną Marię Wolsztyńską w jaki sposób zostaną wytypowane te dwie osoby z Rady Gminy i kiedy?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie uważa, że ten skład musi być ustalony poprzez  uchwałę.
Radny Bronisław Balcerowski odpowiedział, że  Rada Gminy może podjąć decyzje tylko w takiej formie .
Przewodniczący RG powiedział, że popiera Radną Marie Wolsztyńską.
Radni 8 głosami za,  przy 1 głosie wstrzymujących się i 5 przeciw przyjęli w/w poprawkę
- Rozdział 4 § 8 dodaje się ust 4 : „ Komisja konkursowa co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do obrad zapoznaje się ze sprawozdaniem z działalności klubów, za rok poprzedni.”
Radni 11 głosami za,  przy 2 głosach wstrzymujących się i 1 przeciw przyjęli w/w poprawkę.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że w tym ustępie chodzi o sprawozdania za rok poprzedni.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że kluby składają w swojej ofercie takie sprawozdania. A z tego zapisu wynika, że komisja będzie musiała się spotkać jeszcze przed konkursem.
Radca Prawny wyjaśniła, że w § 7 ust. 2 pkt d jest zapis, że w ofercie musi być sprawozdanie za rok poprzedni.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie ma zapisu, że komisja zbiera  się wcześniej by zapoznać się ze sprawozdaniami.
Wójt Gminy wyjaśniła, że kluby maja obowiązek złożenia sprawozdań do końca stycznia. następnie Urząd je weryfikuje do połowy lutego i wtedy dopiero może odbyć się konkurs. Na Wójta obowiązek weryfikacji tych sprawozdań nakłada ustawa o finansach publicznych.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała wobec powyższego zamiast „na 7 dni” poprawić        „ na 2 dni”.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
- Rozdział 4 § 8 dodaje się pkt 5 który otrzymuje brzmienie pierwotnego pkt 3.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że została przyjęta uchwała w sprawie przekazania 200 000 zł. na sport w Gminie. Ta kwota została podzielona i w związku z powyższym zapytała w jaki sposób, te pieniądze zostały podzielone na sport kwalifikowany i masowy.
Wójt Gminy wyjaśniła, ze takiej zmiany można dokonać w ramach zmian w budżecie.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała czego dotyczy promocja w §5 lit. h?
Wójt Gminy wyjaśniła, że są to środki przeznaczane na prowadzenie strony internetowej, zakup flag z herbem i emblematami klubu, a także na wszelkie materiały promocyjne.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w §5 są powtórzenia, gdyż pkt ł zawarty jest w punkcie k.
Przewodniczący RG powiedział, że  jest to inny rodzaj kosztów.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w § 7 ust.1 pkt i i w pkt h są powtórzenia.
Wójt Gminy wyjaśniła, że pkt h jest rozszerzony i chodzi tu o środki z innych źródeł
 
Salę obrad opuścili Radny Andrzej Kieroński i Radny Edmund Łączny  
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w §11 pkt e po słowach „zasoby kadrowe” powinno być „imienne wraz z kwalifikacjami zatrudnionych”. Wójt Gminy zaproponowała bez zapisu  imienne.
Przewodniczący RG zaproponował dodanie „według imiennego wykazu wraz z podaniem kwalifikacji tych osób”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za,  przy 12 obecnych radnych podjęli uchwałę
w spawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”.
 
Ad. 9.26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Na sale obrad powrócił radny Edmund Łączny i radny Andrzej Kieroński.
 
Przewodniczący RG oddał głos Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do projektu uchwały:
-zwiększenie o 3000 zł wydatków inwestycyjnych na zakup gruntów pod drogi gminne;
-w kulturze fizycznej i w sporcie przeznaczenie 20 000 zł na budowę boiska sportowego w Kruszynie Krajeńskim.
Na wniosek Radnego Edmunda Łącznego wywiązała się dyskusja  w sprawie wodociągów i kanalizacji.
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy poprzez zdjęcie 250 000 zł z naprawy dróg, starczy środków na ten cel?
Zastępca Wójta powiedział, że jest zapas kruszywa i ta kwota, która pozostała na realizację zadania jest wystarczająca.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowana poprawki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Ad. 9.27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za,  przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 
Ad.10 Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radny Bartosz Lau złożył interpelacje w imieniu wszystkich radnych miejscowości Białe Błota -  załącznik nr 5 do protokołu
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił się o dodatkowe zabezpieczenie progów spowalniających na ulicy Dębowej w Łochowie, poprzez zamontowanie  na krawędziach słupków, w celu uniemożliwienia omijania tych progów.
Radny Janusz Walczyński w imieniu nieobecnego Radnego Zbigniewa Moroza wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Kruszyńskiej na obwodnicy białobłodzkiej ,do czasu przebudowy tego miejsca.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że pieniądze na sport zostały podzielone na sport masowy i kwalifikowany i w związku z powyższym występuje z wnioskiem,  aby w skład komisji dot. sportu masowego wchodziły te same osoby co w skład komisji dot. sportu kwalifikowanego.
Radny Bartosz Lau zaproponował przegłosowanie tego wniosku przez radnych w formie apelu.
Radna Maria Wolsztyńska odczytała apel – załącznik nr 6 do protokołu
Radni 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się poparli w/w apel
 
Radny Edmund Łączny powiedział, że do zadań własnych Gminy należy zabezpieczenie transportu wewnętrznego i dodał, że problem jest z Cielem, Przyłękami, Zielonka i Trzcińcem. Zwrócił się z prośba o rozpoczęcie działań w kierunku rozwiązania problemu tak jak to zostało zrobione w Kruszynie Krajeńskim i Murowańcu.
Radny Henryk Sykut zapytał jaki jest powód, że Gminna Przychodnia w Białych Błotach jest nieczynna w soboty?
Radny Janusz Walczyński zapytał w jakim stopniu są zaawansowane prace nad budową stadionu w Białych Błotach i kiedy powstanie plac zabaw przy ulicy Betonowej w Białych Błotach.
 
Ad 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Wójt Gminy w sprawie interpelacji radnych Gminy Białe Błota oddała głos Kierownikowi Mariuszowi Stężewskiemu i dodała, że wszystkie te punkty miały zostać zrobione przed świętami.
Kierownik Mariusz Stężewski  powiedziała, że polecenie pani Wójt, aby drogi wokół kościołów i cmentarzy były przejezdne zostało przekazane wykonawcy.
Radny Bartosz Lau powiedział, ze jedna z tych dróg którą, wymienił znajduje się przy kościele, a druga przy ośrodku zdrowia.
 
Wójt Gminy w sprawie progów spowalniających powiedziała, że nie widzi problemu, a w sprawie przejścia dla pieszych poinformowała, ze wystąpi z takim wnioskiem do Generalnej Dyrekcji . Dodała, że rozważy apel Radnej Marii Wolsztyńskiej i zgadza się  z wnioskiem Radnego Edmunda Łącznego, że komunikacja publiczna to duży problem i wyjaśniła, że wraz z nową osoba na stanowisku ds. dróg będzie się starała go rozwiązać. W sprawie przychodni oddała głos Radnej Wandzie Górnej.
Radna Wanda Górna wyjaśniła, że NFZ podpisał z 3 przychodniami w Bydgoszczy umowy na świadczenie pomocy w soboty, niedziele, wieczorami i porą nocną. Przychodnie przyjmują stacjonarnie, a także przyjeżdżają doraźnie na wezwanie.
Wójt Gminy  w sprawie stadionu oddała głos Zastępcy Wójta.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że zamiar jest aby jak najszybciej przystąpić do realizacji . Dodał że były problemy z przetargiem, ale teraz w krótkim czasie mają być rokowania i w przyszłym tygodniu wykonawcy maja wejść na plac budowy. Jeżeli chodzi o plac zabaw, to musi zostać wykonane postępowanie dot. zamówień publicznych.
 
Ad.12 Wolne wnioski i zapytania.
 
Pan Ireneusz Przyborski jako  przewodniczący klubu Sportowego w Kruszynie Krajeńskim podziękował za środki przeznaczano na boisko, a jako przewodniczący rady sołeckiej podziękował za listę rezerwowa odnośnie PRL. W imieniu osób niepełnosprawnych podziękował za rozbudowę obiektów, z których będą korzystać.
Pan Andrzej Szmytka poprosił w imieniu większości sołtysów  aby dostarczyć im poprawione uchwały dot. statutu i sportu kwalifikowanego. Zapytał także, czy coś niepokojącego dzieje się na poczcie, gdyż listy przychodzą znowu  z opóźnieniem. Podziękował za zakupienie nowego sprzętu nagłaśniającego dzięki czemu jest lepszy dźwięk i słyszalność na sesji.
Pani Marzanna Kreja wróciła w swojej wypowiedzi do inicjatywy przedłużenia linii 56 do Łochowa i dodała, że wie iż były rozmowy i że PKS zapewni jakąś dodatkową linię. Dodała jednak, że rozmawiała z mieszkańcami i głosy są takie cyt.: że konkurencja wymusi taki dowóz mieszkańców jaki by oni sobie życzyli. W mojej ocenie i mieszkańców jeden monopolista PKS będzie cały czas monopolistą i sytuacja się nie polepszy.”
Pani Kreja powiedziała, że była wczoraj na komisji i w porównaniu z poprzednią komisją stwierdziła, że państwo radni naprawdę pracują. Nawiązała także do poprzedniej sesji gdzie pochwaliła pracownika Urzędu Gminy i powiedziała, że Pan Mieszko zaangażował się w sprawę przepisywania tych klasyfikacji z PKD 2004 na 2007 i dodała cyt.: „ nasza praca była zbędna” i wyjaśniła, że rozmawiała z kierownikiem Urzędu Statystycznego i okazało się, że Urząd Gminy zbędnie wymusza na przedsiębiorcach przepisywanie tych dwóch klas. Poprosiła, aby zwrócić  uwagę na wymogi stawiane przez pracowników, którzy rejestrują działalność, bo jest to zbędny wymóg, a można to ustalić na drodze kontaktu telefonicznego z Urzędem Statystycznym.
Powiedziała również, że słyszała, że ograniczone zostały środki na drogi (przez co rozumie również równanie dróg) i że została podjęta uchwała o zamianie terenów pod budowę kościoła w Murowańcu cyt.: „ my mamy takie regulacje, które mówią  o oddzieleniu władzy od kościoła. Zadanie budowy kościoła nie jest zadaniem administracji publicznej. Jest pytanie, czy każdy kościół, czy każda wiara miałaby szanse na takie same inwestycje. Zarządzenie poprzez ekonomię poprzez np. zakup drugiej równiarki [...] przyczyni się do tego, że w kieszeni mieszkańców zostanie więcej pieniędzy i to oni zadecydują, czy chcą kościoła takiego, takiego, czy będą budować 10 w 1 miejscowości.”
Pani Kreja podziękowała komisji statutowej za zmiany w statucie odnośnie możliwości udzielenia głosów mieszkańcom poprzez inicjatywę uchwałodawczą oraz wyraźne zapisy dotyczące jawności cyt.: „ żeby to nie było papierowe prawo”. Dodała również, że gdy wczoraj chciałam wejść na posiedzenie komisji, to pracownik sekretariatu jak zapytała, czy może wejść nie wiedziała co zrobić.
Ostatnie pytanie Pani Kreja skierowała do Kierownika GOPS i zapytała jak wygląda sprawa powstałego w 2005r. Ośrodka REVITA? W 2005r. w momencie powstania tego ośrodka, który miał służyć osobom niepełnosprawnym, PFRON przekazał 500 000 zł. Tymczasem działania, cyt.: „ które próbowaliśmy wymusić w interesie jednego z mieszkańców Gminy właściwie ograniczyły się do wskazania, że służba zdrowia ma prowadzić rehabilitację.” Pani Kreja zapytała na co zostały wydane te pieniądze?
Pani Maria Płotkowska jako sołtys Białych Błot, powiedziała że oświetlenie w Białych Błotach jest dobre, a największa bolączka miejscowości są drogi. Zaproponowała, aby w zamian za pomoc Powiatowi, Powiat pomógł Gminie i w związku z powyższym poruszyła kwestie  pożyczenia od Powiatu kruszarki do betonu, w celu zasypania dziur.
Pani sołtys w imieniu sołtysów zwróciła się z prośbą o zwiększenie inkasa z 4% do 5% i diet do 500 zł miesięcznie.
Pani Maria Witkowska- Rypina – Dyrektor BOK podsumowała IX edycje festiwalu, który  odbył się w Białych Błotach i złożyła podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia.
Radny Andrzej Kieroński przyłączył się do podziękowań.
 
Ad.13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania
 
Wójt Gminy  w sprawie autopoprawek do uchwał powiedziała, ze teksty uchwał zostaną przekazane sołtysom. Jeżeli chodzi o Pocztę Polską, to obiecała wyjaśnić tę sprawę. W sprawie linii 56 powiedziała, że jeżeli pojawi się taki temat na zebraniu wiejskim to zostanie podjęty. Jeżeli chodzi o możliwość wstępu na komisje wyjaśniła, ze Urząd Gminy boryka się z problemami lokalowymi i dodała, że nie ucieknie się od problemu budowy Urzędu Gminy.
Pani Beata Przyborska- Kierownik GOPS wyjaśniła, że jeżeli chodzi o rozmowę z Panią Kreja ,to kontekst rozmowy był inny cyt.: „Pani miała zastrzeżenia dlaczego nie ma strony internetowej.” Pani Kierownik dodała, że nikt nie broni stowarzyszeniom, fundacjom zwracać się do PFRON i tworzenia swoich autorskich programów i ubiegania się o środki. REVITA ma swoja własną wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy, swój samochód, a także świadczyła usługi w zakresie poradnictwa. Pani Kreja zwróciła się z pytaniem, gdzie można udać się po rehabilitacje i taka odpowiedź została udzielona. REVITA nie świadczy usług rehabilitacyjnych stricte medycznych.
Wójt Gminy w sprawie kościoła wyjaśniła, że Gmina nie chce budować kościoła, tylko pozyskać teren pod budowę, gdyż Gmina może dofinansować tylko kościół, który jest zabytkiem.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że ona dzwoniła w konkretnej sprawie do Pani Przyborskiej i zapytała ponownie  co zostało zakupione za te pieniądze, jaki sprzęt wchodzi w skład wypożyczali i dodała, że jeżeli jest zapis o bezpłatnym dowożeniu na rehabilitacje i korzystanie ze sprzętu cyt.: „ to pytam gdzie to wszystko jest?”
Pani Beata Przyborska- Kierownik GOPS powiedziała, że udzieli odpowiedzi Pani Kreji na piśmie.
 
Ad.14 Zakończenie obrad XVIII Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XVIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota i dodał, że kolejna sesje będzie 24 kwietnia 2008r. o godz. 12:30.
 
Protokół zawiera 19 stron.
 
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:                    Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       Marek Sampławski
 
 
 
 
 
  lista glosowania imiennego (759kB) pdf
załącznik nr 1 (159kB) pdf
załącznik nr 2 (206kB) pdf
załącznik nr 3 (37kB) pdf
załącznik nr 4 (373kB) pdf
załącznik nr 5 (215kB) pdf
załacznik nr 6 (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (6 maja 2008, 11:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179