Protokół z XX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Blota

Wyłożono do wglądu 6.05.2008r.
 
 
 
PROTOKÓŁ Nr XX/2008
 
 
z XX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 14:00 do 19:00
Sesję prowadził:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Henryk Sykut
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy Białe Błota
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota– Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad XVIII i XIX  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.        Podjęcie uchwał;
 
1.        w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007rok.
-          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2007 rok,
-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
-          opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
-          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
-          dyskusja;
-          głosowanie.
2.        w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Gminy Białe Błota przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy;
3.        w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
4.        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;
5.        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;
6.        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
7.        w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych:
8.        w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
9.        w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
10.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
11.     w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
12.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
 
 9.Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
10.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13.Zakończenie obrad XX Sesji V Kadencji.Ad.1 Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Wiceprzewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 13, radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
Na sesji nieobecny był Przewodniczący RG Marek Sampławski i Radna Gabriela Żernicka.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Henryka Sykuta. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 13 za, przy 13 obecnych radnych.
 
 
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Wiceprzewodniczący RG wystąpił z wnioskiem o przeniesienie pkt. 8.1 na koniec, jako ostatniej uchwały w porządku obrad oraz o dodanie w pkt 8 przed uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007rok, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
Radny Patryk Thiede złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał dotyczących sprawozdania BOK i WOK, w celu bliższego zapoznania się z tymi materiałami przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Wójt Gminy  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pakietu trzech uchwał dot. sprawy odwołania i rezygnacji  Redaktora Naczelnego. Na poprzedniej sesji Pan Donarski złożył taką deklarację. Został poproszony o oficjalne pismo w tej sprawie. Po otrzymaniu pisma został ogłoszony konkurs na stanowisko członka Kolegium Redakcyjnego. Zgłosiły się 4 osoby i 2 otrzymały akceptację Wójta. Te dwie osoby zostały zaproszone na sesję w celu zaprezentowania się. Pan Donarski jako dyrektor powinien się zająć tym do czego został powołany. Dodała, że nie chce, aby szkoła na tym ucierpiała i dlatego w takim trybie zostają wprowadzone te uchwały do porządku obrad.
Wiceprzewodniczący RG powiedział, że to nie Wójt wprowadza uchwały tylko Rada Gminy, a informacja o uchwałach wpłynęła na 3 minuty przed sesją i dodał, że jest to trochę niepoważne. Dodał, że w jego przekonaniu jest to naruszenie ustawy o samorządzie gminnym, bo radni nie mieli czasu zapoznać się z tymi uchwałami. W sprawie przesłuchania pań powiedział, że trzeba wprowadzić zmianę w porządku.
Wójt Gminy powiedziała, że zgodnie z uchwałą dot. wydawania Głosu Białych Błot 2 kandydatów na to stanowisko wskazuje Wójt i ta pani które wejdzie w skład Kolegium będzie od Wójta.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w myśl uchwały te osoby nie muszą być zaakceptowane przez radę.
Wiceprzewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki w porządku obrad:
- wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę.
- przeniesienie punktu 8.1 na koniec pkt 8.
Radni 9 głosami za, przy 2 glosie wstrzymującym i 3 głosach przeciw przyjęli w/w zmianę.
-wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę.
-wprowadzenie punktu dot. przedstawienie kandydatów do Kolegium Redakcyjnego po Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Radni 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 1 głosie przeciw przyjęli w/w zmianę.
- wprowadzenie do porządku obrad pakietu trzech uchwal dot. Kolegium Redakcyjnego                   i Redaktora Naczelnego.
Radni 4 glosami za, przy 9 glosach przeciw nie przyjęli w/w zmianę
 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII i XIX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Wiceprzewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XVIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 26 marca 2008r. i z XIX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu  15 kwietnia 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, przyjęli protokół z XVIII i XIX  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wiceprzewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym              i powiedział, że zajmował się m.in. przygotowaniem sesji, napisał pismo do Państwa Perczyńskich, w związku  z kolejnym pismem które wpłynęło do rady. Powiedział, że rada dwukrotnie rozpatrywała skargę i rozumie problem mieszkańców, ale sprawa powinna zostać skierowana do Wójta i sołtysa. Wystosował pismo do pani Wójt w związku z rozpisaniem konkursu na redaktora naczelnego. Skierował opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium do RIO. Do Rady Gminy wpłynęły także dwie skargi na działalność Wójta, które zostały skierowane do Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący przypomniał radnym o konieczności złożeniu oświadczeń majątkowych. Na koniec dodał, że wystosował pismo do Radnego Edmunda Łącznego w sprawie terminów sesji.
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów
Radny Henryk Sykut poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów spotkała się raz w dniu 18 kwietnia 2008r. i zajmowała się sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz omówieniem materiałów na sesję. Skarbnik Gminy przedstawiła członkom komisji sprawozdanie z wykonania budżetu. Członkowie Komisji rozważali zwiększenie dofinansowania dla BOK i ostatecznie ustaliła, że kwota 30 000 zł jest zbyt duża i przegłosowali wniosek o udzielenie dotacji w kwocie 20 000 zł. Komisja zajęła się również wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie diet. W sprawie sołtysów radni stanęli na stanowisku, że sołtysi powinni dostawać po 2 zł za roznoszenie nakazów płatniczych. Z kolei w sprawie diet radnych wypracowali następujące wnioski:
·          o niepotrącanie diet radnym za nieobecność na sesji i komisji w przypadku pobytu w szpitalu lub pogrzebu;
·          potrącanie tylko 10% diety za nieobecność na sesji  nadzwyczajnej i na sesji, która odbyła się poza terminem przewidzianym w kwartalnym planie sesji;
·          o przygotowywanie kwartalnych planów sesji przez Przewodniczącego RG;
·          o potwierdzanie następnego terminu sesji na 30 dni przed, jeżeli termin odbiega od planu sesji.
 
b)Komisja Rewizyjna
Radny Edmund Łączny poinformował, że Komisja prowadzi kontrolę w klubie sportowym „ Spójnia”, która jest aktualnie przerwana, bo Skarbnik Gminy wystąpiła o opinię do RIO. Ponadto komisja przygotowała opinię i wniosek w sprawę absolutorium, propozycje zmiany uchwały w sprawie diet radnych i sołtysów, kwartalny plan pracy i omówiła materiały na sesję. Radny Edmund Łączny podziękował za pismo z informacja o terminach sesji.
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Radny Janusz Walczyński poinformował, że komisja spotkała się 2 razy i rozpatrywała wnioski, które wpłynęły do komisji, omawiała materiały na sesję, a  w sprawie diet wypracowała takie samo stanowisko jak Komisja Budżetu i Finansów.
 
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Radny Patryk Thiede poinformował, że komisja spotkała się raz i zajmowała się omówieniem materiałów na sesję i sprawami bieżącymi.
 
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy powiedziała, że w okresie międzysesyjnym zajmowała się wykonaniem budżetu i realizacją inwestycji. Została przeprowadzona reorganizacja urzędu i powstał nowy referat. Zakończyła się również kontrola NIK- wynik jest pozytywny z drobnymi uwagami. Wójt Gminy zajmowała się również sprawą Poczty Polskiej i uruchomieniem kolejnych miejsc pracy, brała udział w obradach Związku Gmin Wiejskich i w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników ZWiUK, zajmowała się sprawą zamiany gruntów pomiędzy spółką Murowaniec, a Gminą Białe Błota oraz brała  udział w imprezach na terenie Gminy.
 
Ad.8 Przedstawienie kandydatów do Kolegium Redakcyjnego.
 
Wiceprzewodniczący RG zapytał cyt.: „ jakie to ma być wskazanie przez radę?”
Radca Prawny wyjaśniła, że wybór nastąpi w formie przegłosowania, wybrana zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że pakiet tych trzech uchwał został odrzucony i pan Donarski nadal jest Redaktorem Naczelnym.
Wójt Gminy powiedziała, że w piśmie skierowanym przez Radną do Wójta Gminy był zapis, czy Wójt nie obawia się, że jak zaproponuje konkretna osobę to rada ją odrzuci. W związku z powyższym zaproponowane zostały dwie osoby.
Pani M. Kreja- kandydat do Kolegium Redakcyjnego powiedziała, że w związku z odrzuceniem tych uchwał prosi o przeniesienie swojej prezentacji na następną sesję.
Pani B. Danielewska - kandydat do Kolegium Redakcyjnego również poprosiła o możliwość prezentacji swojej kandydatury na następnej sesji.
 
Ad.9 Podjęcie uchwał.
 
Ad. 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Gminy Białe Błota przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy .
 
Wiceprzewodniczący RG poinformował, że na sesje przybyła Radna Gabriela Żernicka. Następnie odczytał treść uchwały  i zgłosił poprawkę do uchwały tj. w §.1 po „ upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota” dodać „ lub w czasie jego nieobecności”.
Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie  udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Gminy Białe Błota przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy .
 
Ad. 9.2. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał treść uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał treść uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 
Ad. 9.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 
Radny Janusz Walczyński poprosił Zastępcę Wójta o udzielenie informacji na temat tych działek, zgodnie z prośba przedstawiona na komisji.
Radca Prawny powiedziała, że w umowach dzierżawy był zapis, ze oddaje się grunty na cele handlowe, ale ze starych decyzji wynika, że były pozwolenia na budowę tych pawilonów. Jeżeli wygasną te umowy, to należy przyjąć, że te budynki są  własnością Gminy, ale Gmina musi zwrócić nakłady poniesione na budowę tych pawilonów
Wiceprzewodniczący RG zapytał, czy nie lepiej to teraz uregulować? Zapytał także o pkt 2            i 3.
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że w I kwestii, w pozwoleniach na budowę jest zapis, że udziela się tymczasowego pozwolenia na budowę do czasu poszerzenia drogi Bydgoszcz-Szubin. A jeżeli chodzi o pkt 2 i 3 to są to tereny niezabudowane, rolnicze, dzierżawione przez tych samych rolników od wielu lat.
Radny Henryk Sykut zapytał, czy są ewentualnie jakieś plany związane z tymi terenami?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że te tereny są źródłem dochodów Gminy. Jeżeli chodzi o plany co do tych terenów, to na razie ich nie ma. Na razie trzeba unormować czas na który zostały te dzierżawy udzielone i w ciągu tych dwóch lat będzie można skonkretyzować plany wobec tych terenów. Na dzień dzisiejszy jak nie zostaną przedłużone te umowy to właściciele tych pawilonów będą mogli występować z roszczeniami.
Wiceprzewodniczący RG zapytał, czy trzeba podejmować tę uchwalę teraz?
Zastępca Wójta odpowiedział, że dzierżawa kończy się 24.04.2008r.
Radny Edmund Łączny powiedział, że potwierdza to co powiedział Pan Wiekierak, że podstawa rozbiórki tych terenów jest poszerzenie drogi.
Wiceprzewodniczący RG powiedział na koniec, że jest to odkładanie problemu na dwa lata.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, przy 3 głosach przeciw, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 9.5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał treść uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Ad. 9.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał treść uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 
Ad. 9.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał treść uchwały.
Radny Henryk Sykut powiedział, że na którejś sesji temat sprzedaży tych działek już się pojawił i miała być tzw. „akcja propagandowa”. Były informacje na ten temat w Internecie i dzięki temu szereg inwestorów mogło się dowiedzieć o tych działkach.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie ma wyceny tych działek, ale Wójt może określić swoją stawkę.
Wójt Gminy powiedziała, że cena tych działek nie może być niższa niż przewiduje operat szacunkowy i dodała, że zobaczy po wycenie, jednak zakłada kwotę nie mniejszą  niż 70-80   zł za m2.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby głosować nad projektem uchwały dopiero po operacie szacunkowym, bo operaty są sporządzane na zamówienie i mogą być zawyżone albo zaniżone.
Wójt Gminy powiedziała, że rzeczoznawca jest niezależny, można podważać jego opinię, ale to jest wchodzenie w kompetencje Wójta. Dodała, że jeżeli Radna Maria Wolsztyńska nie ma zaufania do Wójta to może po sprzedaży działek złożyć wniosek do Prokuratury, że Wójt zbyt tanio sprzedała działki.
Radny Edmund Łączny powiedział, że w uzasadnieniu powinien być zapis, że sprzedaż działek jest realizacją uchwały budżetowej.
Wiceprzewodniczący RG powiedział, że radni są świadomi no co te pieniądze będą przeznaczone.
Radny Edmund Łączny powiedział, że chodzi o jasny zapis.
Wiceprzewodniczący RG w związku, że Radny Edmund Łączny powiedział, że jego wniosek nie ma charakteru formalnego, pod głosowanie została poddany wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej.
Radni 11 glosami przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach za odrzucili wniosek Radnej Marii Wolsztyńskiej o wycofanie projektu uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym i 2 głosach przeciw, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 9.8. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
Ad. 9.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Radny Henryk Sykut złożył wniosek o zmniejszeni dofinansowania dla BOK z 30 000 zł na 20 000 zł.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że jest zaniepokojona zmianami w budżecie dot. BOK, bo nie po to był konstruowany budżet żeby go teraz zmieniać. Złożyła wniosek o wycofanie tej kwoty z projektu uchwały.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że OLTOM odgrywa dużą rolę, ale dlaczego nie zostały od razu przewidziane wszystkie koszty jakie będzie ponosił zespół?
Radny Edmund Łączny powiedział, że poraz kolejny jest regulowany budżet i zapytał Panią Dyrektor BOK, gdzie było planowanie i czy 3 miesiące temu nie wiedziała, że ma zespół. Powiedział, że temu zespołowi te pieniądze się należą, ale nie wie czy aż tyle. Dodał, że dzieci to nie tylko OLTOM.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że pod koniec roku powinno być spotkanie z instruktorami BOKu, aby mogli powiedzieć ile i  na co potrzebują pieniędzy.
Radny Henryk Sykut powiedział, że OLTOM jest otwarty dla wszystkich dzieci.
Radny Andrzej Kieroński zwrócił się do Radnego Edmunda Łącznego i powiedział, że wszędzie są dodawane pieniądze i on jako Wójt też dawał pieniądze na zespół. Wyjasnił, że aby zespół miał motywację to musi wyjeżdżać. Poprosił w imieniu tancerzy o przekazanie tych pieniędzy na OLTOM.
Radna Maria Wolsztyńska  powiedziała, że nie ma nic przeciwko OLTOMowi, ale chciałaby wiedzieć dlaczego w połowie kwietnia nie ma pieniędzy na działalność zespołu. Powiedziała, że zna wniosek Radnego Andrzeja Kierońskiego, ale chciałaby zapoznać się z opinią Dyrektora BOK. Zaproponowała wycofanie tych pieniędzy i omówienie tematu na komisji i ewentualnie później zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Dyrektor BOK – Maria Witkowska- Rypina – powiedziała, że przedstawiła w 2007r. plan działalności na 2008r. i budżet opiewał na kwotę 500 000 zł, z czego zostało przyznane ośrodkowi tylko 330 000. Dodała, że musi dbać o zrównoważony rozwój BOK. Na OLTOM zostało przeznaczone w 2008r. 10 000 zł, ale są jeszcze inne zespoły w ośrodku.
Radna Gabriela Żernicka zapytała jakie koszty poniósł ośrodek kultury w związku z festiwalem tańca, bo cyt.: „ słyszałam, że nic.”
Dyrektor BOK – Maria Witkowska- Rypina – powiedziała, że może przedstawić zestawienie kosztów.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że o tych tematach to powinno się dyskutować na komisjach i można było przy konstruowaniu budżetu zapytać Dyrektora BOK, co wykreśliła w związku z obcięciem środków na ośrodek kultury. Dodał, że przychyla się do 20 000 zł  dla OLTOMu.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę  dot. nazwy inwestycji. W Dziale 926 kultura fizyczna i sport jest inwestycja pod nazwą „budowa kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach”, aby dopisać „wraz z budową boiska wielofunkcyjnego  w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.”
Radni jednogłośnie przyjęli w/w poprawkę.
Wiceprzewodniczący RG poddał pod glosowanie poprawki zgłoszone przez radnych. W pierwszej kolejności wniosek radnej Gabrieli Żernickij poparty przez Radną Marię Wolsztyńską o wycofanie  dotacji dla BOK.
Radni 11 glosami przeciw, przy 3 głosach odrzucili w/w poprawkę.
Wiceprzewodniczący RG poddał pod glosowanie wniosek zgłoszony przez Komisje Budżetu i Finansów o zmniejszenie dotacji z 30 000 zł na 20 000 zł.
Radni  11 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się i 2 głosach przeciw przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 2 glosach przeciw, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Ad. 9.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym, przy 14 obecnych radnych, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
 
Wiceprzewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 16:15-16:45
 
Ad. 9.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007r.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
 
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007r. :
-          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2007 rok przedstawiła Skarbnik Gminy;
-          opinię RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy;
-          opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie  wykonania budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
-          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
-          opinię RIO dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący RG.
Wiceprzewodniczący RG  otworzył dyskusję na temat w/w projektu uchwały i jako pierwszy powiedział, że nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium, ale Rada Gminy kilka razy była postawiona pod ścianą i musiała zmieniać budżet. Ponadto Rada Gminy kilka razy została wprowadzona w błąd np. ul Czysta, która została zrobiona w 90 %.  A jeżeli chodzi o zapis w opinii Komisji Rewizyjnej dot. oszczędności to cyt.: „ biorę to jako żart.”
Radny Janusz Walczyński powiedział, że ul. Czysta i kładka nie zostały wykonane.
Radny Henryk Sykut powiedział, że nie chodzi o cyferki  i zarzucił, że zadanie dotyczące naszego biuletynu nie zostało do końca wykonane, a w cyferkach wszystko pasuje. Dodał, że takich przykładów można podać więcej i dziwi się, że nie było żadnych uwag w tym temacie.
Radny Edmund Łączny powiedział, że on nie chce być adwokatem pracy Urzędu Wójta, ale chce być uczciwy i dodał, że jak coś pisze to wie co. Powiedział, że w sprawie biuletynu komisja nie przykładała materii, ale cyt.: my oceniamy wykonanie budżetu i jeżeli coś niewiele nie zostało wykonane to po co robić problem. Nie zauważyłem w wypowiedziach radnych, co nie zostało wykonane.”  W sprawie kładki powiedział, że została zrealizowana cyt.: „ gdyby to nie było zrealizowane zgodnie z projektem to co innego.” Poprosił radnych o wykazanie tego co nie zostało wykonane.
Wiceprzewodniczący RG  powiedział, że nikt od Pana Łącznego nie wymagał wykazania niewykonania budżetu tylko szerszej analizy i oceny.
Radny Edmund Łączny powiedział, że analiza była szeroka.
Wójt Gminy dodała, że w sprawie Głosu Białych Błot, to nie było tak, że kilku numerów nie wydano tylko została znaleziona tańsza drukarnia i to jest raczej potwierdzenie gospodarności. Ponadto na jednej sesji była uchwała o wydawaniu Głosu Białych Błot, potem uchwała dot. Kolegium i Redaktora Naczelnego i dopiero po tych uchwałach można było ogłosić przetarg i to spowodowało dwumiesięczne opóźnienie.
Wiceprzewodniczący RG  powiedział, że zastrzeżenie budzi wniosek komisji, jeżeli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przez rok wykazuje nierzetelność i niegospodarność, a po roku stwierdza, że było rzetelnie i oszczędnie.
 
Wiceprzewodniczący RG  ogłosił 5 min przerwy.
 
Wiceprzewodniczący RG oddał głos przewodniczącemu klubu radnych „Wiejska Inicjatywa Obywatelska”, Radnemu Zbigniewowi Moroz.
Radny Zbigniew Moroz przedstawił stanowisko klubu radnych Wiejskiej Inicjatywy Obywatelskiej i Razem dla Gminy i powiedział, że Komisja Rewizyjna w treści swojej opinii nie dowiodła wnikliwości swoich ustaleń i brak jest należytego rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Uniemożliwia to ocenę zasadności wniosku, a co za tym idzie kwestii absolutorium. Komisja Rewizyjna nie odniosła się do własnych zastrzeżeń i uchybień np. w klubie sportowym w Łochowie w zakresie dotacji. Kolejna sprawa to pominięcie sprawy kładki nad Kanałem Noteckim i niemożność jej użytkowania w zeszłym roku, co było istotą tego zadania. Zastrzeżenie budzi również częściowa realizacja ul. Czystej. W związku z powyższym nie ma możliwości jednoznacznej oceny kwestii wykonania budżetu za 2007r.
Radny Edmund Łączny powiedział, że aby mówić o kompetencjach to trzeba je mieć, a ocena przedstawiona przez pana Przewodniczącego świadczy o tym, że ten który to czytał nie ma kompetencji, bo o ocenianiu wykonania budżetu mówią ustawy, a Komisja Rewizyjna nie jest po to żeby działać na życzenie radnych. Cyt.: „ a stwierdzenie, że Komisja Rewizyjna nie wykazała tego co przez cały rok miała, to Komisja Rewizyjna mówiła o tym, co radni powinni zrobić, to nie były uwagi do Wójta tylko dla radnych.” Dodał, że Komisja zrobiła co do niej należy, a klub zamiast oceniać Wójta ocenia Komisję Rewizyjną.
Wiceprzewodniczący RG przypomniał, że ocenie podlega także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a nie stanowisko klubu. Ponadto dodał, że czasami warto posłuchać innych radnych.
Radny Bronisław Balcerowski jako członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Środowiska powiedział, że na Komisji Gospodarki, gdzie jest 9 osób tj prawie ¾ rady nie zamieniono nawet zdania na temat absolutorium i dodał, że jeżeli mówi się o powierzchowności w wykonaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną to nie pozostaje nic innego jak zmienić skład Komisji Rewizyjnej i pozwolić innym się wykazać.
Wiceprzewodniczący RG zapytał Radnego Bronisława Balcerowskiego ile minut trwało posiedzenie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie?
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że można to sprawdzić w protokole.
 
Wiceprzewodniczący RG  zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami za, przy 9 głosach wstrzymujących, przy 14 obecnych radnych, nie podjęli uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007r.
 
 
Ad.10 Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
Radny Bronisław Balcerowski wystąpił z wnioskiem w imieniu klubu Praca i Uczciwość o niezwłoczne podjecie działań administracyjno-prawnych w zakresie wykonania chodnika do budującego się przy ul. Porzeczkowej Ośrodka Zdrowia.
Radna Gabriela Żernicka:
-          poruszyła sprawę mieszkańców ul. Gminnej, którzy 20.03.2008r. złożyli pismo do Gminy w sprawie podjęcia działań w celu załatwienia sprawy związanej z przejęciem przez Gminę gruntów pod garaże. W swoim piśmie pisali, że Gmina od 1977r. wydawała pozwolenia na budowę garaży  i od kilku lat mieszkańcy płacą podatek za te garaże. Argumentują również, że realizacja garaży była systemem własnym i nikt nie wnosił roszczeń o te grunty. Od kilku jednak lat właściciele odprowadzają do Gminy podatek od nieruchomości. Mieszkańcy powołują się na ustawę z 1997r. w kwestii uznania zasiedzenia tych garaży, gdyż mają je od 40 lat. Radna wnosła o to żeby  zająć się sprawą priorytetowo i  sprawę uregulować;
-          wystąpiła z wnioskiem zwłaszcza do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska o zajęcie się problemem cmentarzy ewangelickich i zaproponowała, aby zająć się ekshumacją tych szczątków i umieszczeniem ich we wspólnej mogile, bo stan tych cmentarzy jest zły;
-          poprosiła o załatanie dziur na ulicy Chlebowej;
-          podziękowała za wszystko co zostało zrealizowane w sołectwie Trzciniec.
Radny Zbigniew Moroz powiedział, że nie ma większego problemu w Gminie niż drogi i zaproponował, aby spotkać się z sołtysami i radnymi którzy sa zainteresowani sprawą i opracować plan strategiczny dotyczący dróg. Zwrócił się także do Prezesa ZWiUK o umieszczenie studzienek odwadniających np. na ulicy Parkowej.
 
Ad 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
Wójt Gminy w sprawie interpelacji Radnego Bronisława Balcerowskiego powiedziała, że popiera ideę  budowy chodnika i koszt takiej inwestycji to około 40 000 zł Dodała, ze na następną sesję przygotuje stosowną propozycję, bo budżet można zmieniać jak jest wola radnych.
Z kolei Radnej Gabrieli Żernickiej powiedziała, że nie widzi żadnego uzasadnienia żeby Gmina Białe Błota miała wykupywać tereny od „ Silki” i dawać je mieszkańcom. Mieszkańcy musza sami wykupić te tereny. Gmina ma bowiem dosyć zadań własnych do zrealizowania. Te grunty znajdują się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa i wobec powyższego stosowne pismo zostało skierowane do Starostwa Powiatowego. W sprawie cmentarzy ewangelickich powiedziała, że jest parafia augsbursko- ewangelicka i tylko w tym roku nabyla ogromne tereny przy kościele w Łochowie i tę parafię stać na to aby zajęła się cmentarzami które do nich należą. Powiedziała, że Gmina może się zwrócić w tej sprawie do Pastora. W sprawie ulicy Chlebowej Wójt Gminy oddała glos panu Andrzejowi Szytce.
Inspektor Andrzej Szmytka powiedział, że jest firma, która realizuje zadania i wszystkie drogi w Białych Błotach są po kolei realizowane.
Wójt Gminy poprosiła również pana Szmytkę na odpowiedź na interpelację Radnego Zbigniewa Moroza.
Inspektor Andrzej Szmytka powiedział, że propozycja radnego jest to wspólna sugestia, aby radni którzy są zainteresowani spotkali się z sołtysami.
Prezes Krzysztof Barczak w sprawie ulicy Parkowej powiedział, że tam rok, czy półtora roku temu był robiony projekt kanalizacji sanitarno-deszczowej i ten projekt sprawę załatwi.
Radny Zbigniew Moroz zapytał kiedy to odwodnienie powstanie i zapytał także o ulicę Barycką?
Prezes Krzysztof Barczak pozwiedzał, że inwestorem jest Urząd Gminy, a jeżeli chodzi o Barycką to tam jest odwodnienie, jednak  jest sytuacja taka, że asfalt jest pozrywany i stało się tak, że punkt jest wyżej niż ulice.
Radna Gabriela Żernicka poprosiła o odpowiedź na interpelację na piśmie i poprosiła, aby ewentualnie Zastępca Wójta rozeznał sytuację z „Silką” i może Gminy przejęłaby te tereny, a mieszkańcy odkupiliby je od Gminy. W sprawie cmentarzy  powiedziała, że po to poruszyła ten temat, aby ktoś się tym zajął.
Wójt Gminy powiedziała, że  nie widzi uzasadnienia, ażeby Zastępca Wójta spotkał się z dyrektorem „ Silki”. poza tym dodała, że interpelacje maja różny charakter.
 
Ad.12 Wolne wnioski i zapytania.
 
Radna Gabriela Żernicka poprosiła wszystkich, żeby nie łączono jej wystąpień z chęcią jakiegokolwiek odwetu na kogokolwiek. Dodała, że temat uważa za zamknięty, ale przykro jej się zrobiło, gdy w sposób brzydki odniosła się do niej Pani Płotkowska. Odczytała artykuł „Gazety Powiat” i powiedziała, że jeżeli komuś kiedyś przeszkadzała jej zależność, to może teraz ta zależność też przeszkadza. Powiedziała, że jeżeli chodzi o winy, co do pracy w ośrodku kultury, to każdy popełnia błędy i gdyby chciała się zemścić to zrobiłaby to w odpowiednim terminie, a swoje skargi złożyła po to aby wskazać, że nie jest przestrzegane prawo w Gminie i można wypłacać wynagrodzenie na raty. Oświadczyła, że jest radną i pracuje w komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i chce wykonywać swoją pracę dobrze. Dodała na koniec, że nigdy nie była mściwa, bo jest katolikiem.
Wiceprzewodniczący RG powiedział, że radna wygrała sprawę w sądzie i to powinna być największa satysfakcja.
Wójt Gminy dodała, że jest to satysfakcja połowiczna, bo nie przywrócono radnej do pracy.
Wiceprzewodniczący RG powiedział, że sąd może albo przywrócić do pracy albo wypłacić odszkodowanie.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że nie została przywrócona do pracy, ale sąd również nie badał przesłanek jej zwolnienia.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że cieszy ją, że poraz pierwszy usłyszała, że pan Łączny zgadza się z jakimiś poglądami. Dodała, że to bardzo dobrze, że poraz pierwszy nie słychać, że pan wszystko robił najlepiej. Pani Kreja zwróciła się do pana Wiceprzewodniczącego i powiedział, że dzisiaj tak skrupulatnie twierdził, że wprowadzenie 3 uchwał naruszy ustawę o samorządzie gminnych i dodała, że dopiero dzisiaj zapoznała się z uchwałą dotyczącą powołania Głosu Białych Błot i jeżeli mówi się o sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym to poprosiła, żeby Pan Lau zapoznał się tą uchwałą. Pani Kreja powiedziała, że według jej opinii uchwała rażąco narusza prawo prasowe i są przesłanki do stwierdzenie jej niezgodności z prawem.
                Dodała, że z rozmowy podczas przerwy z Radną Marią Wolsztyńską zrozumiała, że skoro Wojewoda nie stwierdził niezgodności z prawem to można mieć uchwałę niezgodną z prawem.  Pani Kreja wyraziła pogląd, że jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem to Rada Gminy we własnym zakresie może dokonać zmiany. Wojewoda , a także osoba która ma interes prawny w dalszym ciągu może wystąpić do Sądu Administracyjnego o niezgodność uchwały z prawem. Odpowiedziała także Radnej Marii Wolsztyńskiej, że jest osobą, która w imię zasad jest w stanie zrezygnować z własnych korzyści. Dodała, że nie może być tak, że Redaktor Naczelny odpowiada karnie, cywilnie i swoim majątkiem za publikowane artykuły, a jednocześnie jego kompetencje są ograniczone. Nie może być również tak, że prawo prasowe mówi, że jest Redaktor Naczelny, a Rada jest organem doradczym, a tutaj jest rada, która głosuje i nikt z rady nie odpowiada  karnie, ani cywilnie. Zwróciła się do radnych, aby zajęli się sprawą uchwały, bo w innym razie jako osoba mająca interes prawny wystąpi do Sądu Administracyjnego o stwierdzenie niezgodności z prawem tej uchwały.
Sołtys Maria Płotkowska zwróciła się do radnej Gabrieli Żenickiej i powiedziała, że nie wiedziała, że jej wypowiedź tak radną dotknie i powiedziała, że denerwują ją od kilku sesji cyt.: „ ciągle Żernicka, Żernicka i mam tego dosyć.” Powiedziała także, że radna Gabriela Żernicka, jako sołtys też powinna dostawać dietę W sprawie diet dodała, że kiedy sołtysi mówili o podniesieniu diet, to radni pomyśleli o sobie. W sprawie kultury powiedziała, ze jeżeli trzeba dać pieniądze na boisko to są, na sport, ale lekkoatletykę to są, ale jak trzeba dać na kulturę to już są problemy. Poruszyła także kwestię zamykania szkoły i ośrodka kultury i zapytała od czego są nauczyciele na dyżurach. Zwróciła się także do komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej o częstsze zaglądanie do szkół.
Pan Roman Kowalewski jako radny powiatu powiedział Radnej Gabrieli Żernickiej, że wniosek dot. garaży będzie na pewno rozpatrzony z korzyścią dla mieszkańców.
Radny Edmund Łączny powiedział, że chciałby zwrócić uwagę żeby radni reagowali na propozycje tych radnych, którzy przed rozpoczęciem inwestycji maja jakiekolwiek propozycje i żeby nie było podobnej sytuacji w przyszłym roku. Zwrócił się także do radnych, aby nie oceniać pracy kogoś poprzez czas, gdy się komuś nie podoba wynik. Komisja Rewizyjna jest do oceny wykonania budżetu i powiedział, że prosi, aby pokazać czego Wójt nie wykonał, a wtedy będzie mógł się odnieść. Poprosił radnych, aby zastanowili się nad zmianą Przewodniczącego, ale dodał, że sam nie zrezygnuje. Powiedział, że Komisja Rewizyjna to nie jest komisja Łącznego i zwrócił uwagę, że przedstawiciel klubu, który wygłosił opinię mówił też o swoim członku.
 
Ad.13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Radny Bartosz Lau odpowiedział Pani Kreji, że po to było przełożenie tych uchwał, aby te wnioski i ewentualne sprzeczności zbadać i dokonać ewentualnych zmian w uchwale. Powiedział  również, że nie ma problemu podwyżek diet radnych. Z kolei Panu Łącznemu odpowiedział  , że  padło sformułowanie cyt.: „ grupa radnych co sobie wymyśli. Ja nie wiem, żeby ktoś na pana nacisk wywierał.”
Wójt Gminy odpowiedziała sołtys Płotkowskiej, że ona jest autorem zarządzenia dot. szkół.
Kierownik Marian Wisniewski powiedział, że szkoła nie jest zamknięta i pan Dyrektor nie zamyka dojścia do BOKu, ale szkoła musi być zamykana przed intruzami. Dodał, że uczymy się na cudzych błędach i chcemy zapowiedz narkotykom, porwaniom dzieci. Pan Wiśniewski powiedział, że dzisiaj są pretensje do dyrektora, że kontroluje wejścia do szkoły, ale jak coś się stanie to dyrektor będzie odpowiadał przed Prokuraturą. Dodał, że do domu kultury można wejść, ale dopołudnia funkcjonuje szkoła . Poza tym główna działalność BOK jest popołudniu i wówczas te główne drzwi są otwarte. Dopowiedział także, że gospodarzem sali jest szkoła i wynajmuje salę ośrodkowi kultury. Szkoła jest gospodarzem i jest to uregulowane
Dyrektor BOK Maria Witkowska- Rypina powiedziała, że według jej wiedzy ośrodkiem kultury, jego organizacją zajmuje się Rada Gminy cyt.: „a teraz się dowiaduję, że jest gościem budynku.” W związku z powyższym zwróciła się o przydzielenie budynku albo mienia ośrodkowi, bo ośrodek nie ma gdzie pracować i nie może realizować statutowych zadań.
 
 
 
 
Ad.14 Zakończenie obrad XX Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i zakończył obrady XX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 14 stron.
 
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:                    Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison                       Henryk Sykut                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         Bartosz Lau
                                                                                                           
 
 
  lista glosowania imiennego (251kB) pdf
 

Zapis dżwiękowy Do pobrania 75MB


 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 maja 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2008, 13:04:45)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 czerwca 2008, 12:34:45)
Zmieniono: dodano nagranie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222