Protokół z XXII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XXII/2008 z XXII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 26 czerwca 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 13:00 do 18:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy Białe Błota
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota– Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie XXII sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad.
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad  XXI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Wójta Gminy o zaopatrzeniu w wodę w Gminie Białe Błota.
9.Podjęcie uchwał;
 
1.        zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota;
2.        w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
3.        w sprawie odwołania członka Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego Gminy – „Głos Białych Błot”;
4.        zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
5.        w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „Głos Białych Błot”
6.        w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej dot. wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota „ Głos Białych Błot”;
7.        w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej dot. przestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych przez Wójta Gminy;
8.        w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
9.        zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota;
10.     w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
11.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.;
12.     w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
13.     w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
14.     w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;
15.     w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Czerskiej; Jutrzenki; Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota;
16.     w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12.Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XXII Sesji V Kadencji. 
Ad.1 Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 15, radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o zamianę w porządku obrad pkt 8 na pkt 9, a pkt 9 na pkt 8.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
 
Przewodniczący RG następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad trzech  uchwał tj.:
- uchylającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
- w sprawie udzielania pomocy finansowej .
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
- w  sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 29 maja 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, przyjęli protokół  XXI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach Rady Gminy  w okresie międzysesyjnym. Poinformował także o pismach, które wpłynęły w tym okresie do Rady Gminy
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów
Radny Henryk Sykut jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
b)Komisja Rewizyjna
Radny Edmund Łączny jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Radny Patryka Thiede jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy poinformowała o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Ad.8 Podjęcie uchwał.
 
Ad. 8.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/244/2008 Rady Gminy Białe Błota zmieniającą uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
 
Ad. 8.2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/245/2008 Rady Gminy Białe Błota w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”.
 
Ad. 8.3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego Gminy – „Głos Białych Błot”
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/246/2008 Rady Gminy Białe Błota  w sprawie odwołania członka Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego Gminy – „Głos Białych Błot”
 
Ad. 8.4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał: Przewodniczący RG, Radca Prawny Edyta Ksobiak i Radny Edmund Łączny.
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 14:00-14:20.
W pierwszej kolejności Radni przegłosowali kandydatury osób kandydujących na członka do Kolegium Redakcyjnego. Do składu Kolegium zostali wybrani: Pani Izabela Papuga i Pan Wojciech Chociszewski. Rada Gminy odrzuciła kandydaturę Pani Marzanny Kreji ( 9 radnych było przeciw, przy 6 głosach za.) Wobec braku drugiego kandydata do kolegium redakcyjnego ze strony Wójta Gminy Białe Błota  Radca Prawny zaproponowała następujące zmiany do uchwały:
-w tytule uchwały dodać po słowach „Głos Białych Błot” „i w sprawie odwołania z Kolegium Redakcyjnego pana Mirosława Donarskiego”;
-w podstawie prawnej dodać również ust. 5 uchwały nr VI/43/2007 z dnia 22 marca 2007r. Rady Gminy Białe Błota w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota;
-w §1 po słowach „ust.1 i 2 w §1 otrzymują brzmienie” wpisać jako ust.1 „Izabela Papuga” i jako ust.2 „Wojciech Chociszewski”
-dotychczasowy §2 otrzymuję numer 3;
-§2otrzymuje brzmienie: „ Odwołuje się ze składu kolegium redakcyjnego pana Mirosława Donarskiego.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmiany w projekcie uchwały.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawek poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/247/2008 Rady Gminy Białe Błota  zmieniającą uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”.
 
Ad. 8.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „Głos Białych Błot”
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag  poinformował, że jest tylko jeden kandydat na Redaktora Naczelnego tj. Pan Wojciech Chociszewski i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/248/2008 Rady Gminy Białe Błota  w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „Głos Białych Błot”
 
Ad. 8.6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli problemowej dot. wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota „ Głos Białych Błot”
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/249/2008 Rady Gminy Białe Błota  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej dot. wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota „ Głos Białych Błot”.
 
Ad. 8.7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej dot. przestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych przez Wójta Gminy.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały?
Radca prawny Edyta Ksobiak zgłosiła poprawkę tj w §1 pkt 1 zamiast decyzją” powinno być „ uchwala”.
Radni 13 glosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się, przy 15 obecnych radnych przyjęli zaproponowana poprawkę.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawki poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/250/2008 Rady Gminy Białe Błota  w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli problemowej dot. przestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych przez Wójta Gminy.
 
Ad. 8.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały?
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił wniosek, skierowany do wszystkich Przewodniczących Komisji Rady Gminy Białe Błota, aby w  kwartalnych planach pracy były określane konkretne daty posiedzeń poszczególnych komisji.
Radni 12 glosami za, przy 3 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych poparli w/w wniosek.
Radny Janusz Walczyński wystąpił z wnioskiem  o wykreślenie z planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na II kwartał 2008r. zapisu dot. omówienia spraw dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców i mienia w poszczególnych sołectwach.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmiany w projekcie uchwały.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawki poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/251/2008 Rady Gminy Białe Błota w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad. 8.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Radny Edmund Łączny zgłosił następującą propozycję miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota tj. wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł, a dodatek funkcyjny 2000 zł.
Radni 9 glosami przeciw, przy 5 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych odrzucili w/w propozycję.
Z kolei Radna Gabriela Żernicka zgłosiła następującą propozycję miesięcznego wynagrodzenia Wójta tj. wynagrodzenie zasadnicze 4500 zł, a dodatek funkcyjny 1600 zł.
Radni 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się poparli w/w propozycję.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXII/252/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Ad. 8.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, , przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/253/2008 w  sprawie zaciągnięcia pożyczki.
 
Ad. 8.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Przewodniczący RG poprosił o przedstawienie zmian w budżecie przez Kierownika Referatu Finansów panią Bożenę Woźniak. Głos w dyskusji zabrał: Przewodniczący RG, Radny Henryk Sykut, Radna Maria Wolsztyńska, Radny Bronisław Balcerowski, Radny Edmund Łączny, Radna Gabriela Żernicka, Radna Wanda Górna, Radny Andrzej Kieroński, Sołtys Andrzej Szmytka, Zastępca Wójta, Radny Patryk Thiede, Wiceprzewodniczący RG i Wójt Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o wycofanie z projektu uchwały zapisu dot. budowy boiska w Łochowie i przeznaczenia na ten cel 182 000 zł.
Przewodniczącego RG zaproponował przesuniecie projektu uchwały na koniec pkt 8.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 15:50-16:00.
 
Ad. 8.12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał: Przewodniczący RG i Wójt Gminy Białe Błota. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, , przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/254/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Ad. 8.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał: Wiceprzewodniczący RG, radny Henryk Sykut, Wójt Gminy i Kierownik Referatu Finansów,
Wiceprzewodniczący RG zgłosił poprawkę do uchwały tj. wykreślenie w załączniku w pkt 7 kwoty „200 zł” i wpisanie kwoty „0 zł”
Radni jednogłośnie przyjęli w/w poprawkę.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawki poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/255/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
 
Ad. 8.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, , przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/256/2008  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
 
Ad. 8.15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Czerskiej; Jutrzenki; Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, , przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/257/2008  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Czerskiej; Jutrzenki; Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota.
 
Ad. 8.16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał: Wiceprzewodniczący RG, Wójt Gminy, Przewodniczący RG, Radna Maria Wolsztyńska, Radny Edmund Łączny. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/258/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
 
Ad. 8.17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący RG poprosił o nieodczytywanie uzasadnienie uchwały i zapytał jedynie czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/259/2008 uchylającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 8.18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał: Wiceprzewodniczący RG, Wójt Gminy, Przewodniczący RG, Radca Prawny, Radny Henryk Sykut i Kierownik Referatu Finansów.. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/260/2008 w sprawie udzielania pomocy finansowej.
 
Ad. 8.19. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
Wójt Gminy zgłosiła autopoprawkę w § 1 zamiast „na okres jednego roku” powinno być „ na okres trzech lat”.
 
Radni jednogłośnie przyjęli w/w poprawkę.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawki poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/261/2008 w  sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 
Ad. 8.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Przewodniczący RG otworzył dalszą dyskusją nad projektem uchwały. Głos w dyskusji zabrali: Wójt Gminy, Przewodniczący RG, Radny Bronisław Balcerowski, Radny Patryk Thiede i Radna Maria Wolsztyńska.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Radną Marię Wolsztyńską. dot.  wycofanie z projektu uchwały zapisu dot. budowy boiska w Łochowie i przeznaczenia na ten cel 182 000 zł.
Radni 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw wycofali z projektu uchwały w/w zapis.
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawki poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami za, przy 6 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych, podjęli uchwałę Nr XXII/262/2008  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 17:00-17:10.
 
Ad.9Informacja Wójta Gminy o zaopatrzeniu w wodę w Gminie Białe Błota.
 
Sesję Rady Gminy opuścił Radny Andrzej Kieroński.
Przewodniczący RG oddał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu RG.
 
Informację  w sprawie wody w imieniu Wójta przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. W dyskusji na w/w temat głos zabrali: Radny Edmund Łączny, Radny Bronisław Balcerowski, Przewodniczący RG, Zastępca Wójta i Pan Tadeusz Grzeszczak.
 
Ad.10  Interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radny Janusz Walczyński podziękował za plac zabaw w Białych Błotach.
Wiceprzewodniczący RG powiedział, że na placu zabaw, przy szkole w Białych Błotach  konieczna jest renowacja, dołożenie nowych obiektów i elementów dla małych dzieci.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na ostatniej sesji był pan Zuelhke i poruszył kwestie ulicy Pokosowej w Przyłękach. Wówczas Pan Stężewski obiecał załatwić sprawę.
Radna Gabriela Żernicka poruszyła kwestie budowy placu zabaw w Trzcińcu.
Radny Edmund Łączny poruszył kwestie zabytkowego domu przy szkole i powiedział, że trzeba coś z tym budynkiem zrobić i zaproponował np. jakąś stylową kawiarnie.
 
Ad 11. Odpowiedzi na  interpelacje z poprzedniej sesji.
 
Na poprzedniej sesji nie było złożonej żadnej interpelacji.
 
Ad.12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Wójt Gminy wyjaśniła Wiceprzewodniczącemu RG, że zgadza się z jego wnioskiem o ustawienie dodatkowych elementów na placu zabaw.
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział Radnej Marii Wolsztyńskiej, że spróbuje ulicę Pokosowa zrobić w najbliższym czasie. Wcześniej nie było takiej możliwości, gdyż były problemy z innymi ulicami.
Zastępca Wójta wyjaśnił Radnej Gabrieli Żernickiej, że sprawa placu zabaw w Trzcińcu była rozważana, ale nadal szukane są możliwości sfinansowania takiego placu zabaw.
Wójt Gminy w sprawie budynku przy szkole powiedziała, że jak Policja zwolni swój budynek, to będzie można przeprowadzić osoby z tego budynku przy szkole, a tam przenieść np bibliotekę albo ośrodek kultury.
 
Ad.13 Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys Andrzej Szmytka przeprosił za spóźnienie na sesję, ale był na posiedzeniu sesji Rady powiatu i powiedział, że poruszył kwestię wniosku Radnego Czesława Jabłońskiego zgłoszonego na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Dodał także że jest zawiedziony głosowaniem w sprawie boiska w Łochowie.
Radna Lidia Grzywacz odpowiedziała, że ona  oczekuje, aby boisko było dla wszystkich mieszkańców.
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że w Świeciu II miejsce w zawodach skoku w dal zajął uczeń Gimnazjum z Białych Błot i dodała, że o taka perełkę trzeba dbać i zaproponowała utworzenie funduszu stypendialnego.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej o zakończenie prac nad strategią rozwoju sportu w Gminie.
Radny Patryk Thiede obiecał w ciągu 2 tygodni zakończyć sprawę.
Radna Maria Płotkowska powiedziała, że cieszy się, że ruszyła budowa ulicy Guliwera i zapytała kiedy zacznie się budowa Centralnej i Kruszyńskiej?
 
Ad.14.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Wójt Gminy odpowiedziała Radnej Marii Wolsztyńskiej, że nie otrzymała informacji o zajęciu II miejsca w skoku w dal przez ucznia Gimnazjum.
Kierownik Mariusz Stężewski w sprawie ulicy Centralnej i Kruszyńskiej powiedział, że w ciągu tygodnia, dwóch będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tych ulic.
 
Wiceprzewodniczący RG poprosił o przedstawienie nowego Prezesa ZWiUK. Pan Ruszkiewicz przedstawił się i udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników sesji.
 
Wiceprzewodniczący RG oddal prowadzenie sesji Przewodniczącemu RG.
 
Ad.15 Zakończenie obrad XXII Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i zakończył obrady XXII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 11 stron.

Zapis audio


lista glosowania imiennego (619kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (1 sierpnia 2008, 11:08:29)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (29 października 2008, 12:20:26)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1382