zawiadomienie

 


Białe Błota, dnia 09.10.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.64.2013.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2013 dla inwestycji pod nazwą:

Uruchomienie malarni na terenie zakładu mechanicznego, na

działce nr 301, położonej w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota”


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Wójt Gminy Białe Błota

/-/ Katarzyna Kirstein - Piotrowska
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (9 października 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (22 października 2013, 14:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453