Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w roku 2019


Białe Błota, dnia 2018-12-28


GPR1.2713.1.2018
     
 
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
         Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Białe Błota, według podanych niżej istotnych warunków zamówienia.
 
Istotne warunki zamówienia
 
I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Białe Błota:
1.1 Opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN i KCD:
a. zabudowa luźna za 1 ha
a1. nowy pomiar
a2. aktualizacja
b. zabudowa gęsta 1 ha
b1. nowy pomiar
b2. aktualizacja
c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha
d. działki do celów projektowych działka powyżej 0,5 ha
1.2. Wytyczenie trasy przebiegu:
a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji (do 1 km trasy)
b. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji (powyżej 1 km za każde następne
c. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt.
1.3. Inwentaryzacja geodezyjna:
a. gazociąg, wodociąg, kanalizacja, linia kablowa (do 1 km trasy)
b. gazociąg, wodociąg, kanalizacja, linia kablowa (powyżej 1 km za każde następne 100 m)
c. przyłącza: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, kablowe (1 sztuka w sieci)
1.4. Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a. za dwie pierwsze działki (2 działki)
b. następne działki na obiekcie (1 działka)
1.5. Wznowienie i ustalenie granic:
a.za pierwszy punkt na obiekcie (1 pkt)
b.za następne punkty na obiekcie (1 pkt)
1.6. Sporządzenie dokumentów do celów prawnych (bez wypisu i wyrysu z rejestru gruntów):
a. od pierwszej działki na KW (1 dz.)
b. od następnej działki na KW (1 dz.)
1.7. Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego:
a. do 6 punktów załamania (1 szt.)
b.za każdy następny pkt załamania (1 szt.)
1.8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych:
a. do 6 pkt załamania (1 szt.)
b.za każdy następny pkt załamania
1.9. Dokonanie aktualizacji ewidencji gruntów lub budynków (1 szt.)
 
Opracowania muszą być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz.133).
Szczegółowy zakres prac każdorazowo będzie określany w indywidualnych zleceniach.
Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac objęty przedmiotem zamówienia oraz wszelkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia, a także uwzględniać wszelkie inne należności płatne przez Wykonawcę.
Rozliczanie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi po wykonaniu każdego zlecenia, z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
II. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na formularzu, stanowiącym załącznik do istotnych warunków zamówienia.
III. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub posiadające stosowne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty.
IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena – 100%.
V. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 24) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Białe Błota”
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
Filip Rybacki – (52) 323 – 90 – 95
VI. Termin składania ofert do dnia 11.01.2019 roku do godziny 10:00.
VII. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizował umowę sukcesywnie, w miarę uzyskiwanych od Zamawiającego zleceń. Termin wykonania poszczególnych zleceń będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą. Termin przekazywania przez Zamawiającego zleceń – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.


załącznik nr 1.rtf (130kB) plik
protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (86kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Filip Rybacki (4 stycznia 2019)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (4 stycznia 2019, 13:26:38)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (28 stycznia 2019, 12:07:03)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 654