Wykonanie planu aglomeracji Białe Błota w części opisowej i graficznej.


Wójt Gminy Białe Błota zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na zadanie pn.: „Wykonanie planu aglomeracji Białe Błota w części opisowej i graficznej”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu aglomeracji dla Gminy Białe Błota z koncepcją gospodarki ściekowej na terenie gminy Białe Błota oraz określeniem zadań priorytetowych wskazanych do realizacji w ramach wybranego wariantu optymalnego koncepcji gospodarki ściekowej, a także przygotowanie kompletnego wniosku z propozycją planu aglomeracji do Rady Gminy.

Plan obszaru aglomeracji powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności z:
- dyrektywą 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku,
- Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586),
- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
- ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
- ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
- Dokumentem pn. „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” opracowanym na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji zgodnie z celami i przepisami dyrektywy 91/271/EWG, dostępnym na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem internetowym: http://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf.

Część graficzna planu aglomeracji powinna zawierać:
- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku -w skali 1:25 000,
- oznaczenie istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których są lub będą odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Część opisowa planu aglomeracji powinna zawierać:
- dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
- informację o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji, informacje o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji,
- dane o liczbie mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
- dane o wskaźnikach koncentracji,
- informacje o liczbie mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji. Przeliczenie wskaźnika długości sieci,
- dane o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnie ścieków,
- informacje o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji,
- równoważną liczbę mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
- Opis gospodarki ściekowej zawierający:
a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym,
b) informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
c) informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.
d) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d,
- lokalizację i ilość istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Uwzględnić należy jakość ścieków oczyszczanych, % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków
- lokalizację i ilość planowanych do wybudowania oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji; termin realizacji inwestycji; % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków oraz planowana jakość ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
- informacje o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, termin realizacji inwestycji. Uwzględnić należy obecną i planowaną jakość ścieków oczyszczanych, obecny i planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
- dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
- ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,
- dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,
- informację o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego oraz jego miejsce ogłoszenia, uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody,
- informację o obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, mających znaczenie dla Wspólnoty.

W aglomeracji należy przeanalizować:
a) wymagany procent skanalizowania aglomeracji do 31.12.2020 w oparciu o analizę RLM
dla ścieków komunalno-bytowych oraz przemysłowych przeliczonych wg ww. wytycznych;
b) spełnienie, w przypadku nowo budowanej sieci wskaźnika koncentracji tj. wskaźnika długości sieci obliczanego, jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi do oczyszczalni);
c) możliwość osiągnięcia przez oczyszczalnię podwyższonych standardów oczyszczania ścieków, zgodnie z planowanymi zmianami opisanymi w opracowaniu pn. „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”
Opracowanie planu aglomeracji należy sporządzić w 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej - CD/DVD lub inny nośnik danych akceptowany przez Zamawiającego, w następujących formatach:
a) rysunki techniczne i mapy w postaci plików w formacie .dwg,
b) pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne w formacie Microsoft Office,
c)  dodatkowo wszystkie pliki dokumentacji wymienionej powyżej w skali i arkuszu odpowiadającym oryginalnym wydrukom, w formacie PDF,
d) wszystkie pliki z dokumentacją muszą zawierać dokładnie taką samą treść jak oryginalne wydruki dokumentacji oraz muszą umożliwiać edycję i wydruk dokumentacji za pomocą oprogramowania, w którym zostały wykonane,
e) wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i opinie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- uzyskania niezbędnych materiałów do prawidłowej realizacji zadania,
- sporządzenia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji – część tekstowa
- opracowania aglomeracji Białe Błota oraz przygotowania kompletnego projektu  uchwały wyznaczającego obszar i granice aglomeracji Białe Błota, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnienia go z organami opiniującymi,
- bieżącego doradztwa prawnego w zakresie procedury tworzenia aglomeracji,
- przygotowania projektu pisma do Wód Polskich z wnioskiem o dokonanie uzgodnień projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji,
- przygotowania projektu pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o dokonanie uzgodnień projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji,
- reprezentowania Gminy Białe Błota w postępowaniu uzgodnieniowym, a w szczególności korespondencja z organami uzgodnieniowymi oraz w razie konieczności podjęcie działań mających na celu przyśpieszenie procedury uzgodnieniowej,
- uzyskania na rzecz Zamawiającego uzgodnienia projektu planu aglomeracji ściekowej z organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
- współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia oraz do uzgadniania zapisów dokumentu – propozycji aktualizacji aglomeracji ściekowej m.in. przed skierowaniem projektu w/w dokumentu do RDOŚ i organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania uzgodnienia oraz przed przedłożeniem ostatecznej wersji dokumentu Zamawiającemu,
- uwzględnienia uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających, a następnie do ponownego przedłożenia Zamawiającemu poprawionych opracowań,

Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadana tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest on krótszy, min. jeden projekt utworzenia lub zmiany planu aglomeracji.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający żąda referencji potwierdzających należyte wykonanie projektu.
 
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r.

W przypadku, gdy termin wykonania zadania będzie za krótki, Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu realizacji zamówienia.

Dodatkowe informacje: Adam Idczak tel. 52 323 90 65
 
Kryterium oceny ofert: cena
 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, w formie elektronicznej na adres: inwestycje@bialeblota.eu do dnia 27 października 2020 r. do godz. 10:00


Formularz ofertowy Formularz ofertowy (61kB) word
Plan aglomeracji zapytanie Zapytanie (2061kB) pdf

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (649kB) zip
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 26.10.2020 (609kB) zip

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (243kB) pdf Informacja z otwarcia ofert edyt (17kB) word

Wybór oferty najkorzystniejszej Wybór oferty (406kB) zip

metryczka


Wytworzył: Claudia Jesa- Skorzewska (19 października 2020)
Opublikował: Claudia Jesa (19 października 2020, 14:15:37)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (3 listopada 2020, 15:40:10)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 640