Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015r.

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego

realizacj
ę kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zamówienie

będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówie
ń publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Białe Błota nr 51 z dnia 20 czerwca 2014 r., w sprawie regulamin udzielania

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro


II. OPIS WYKONYWANEJ USŁUGI

Wykonawca będzie zobowiązany do regularnego dostarczania do Urzędu Gminy Białe Błota

zamówionych materiałów biurowych przy czym zamówienie może odbywać się

e-mailem, faxem lub telefonicznie.

III. TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI

Dostawy realizowane będą do 31 grudnia 2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto, wartość netto i wartość brutto

za wyszczególniony w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 zadanie od 1 do 4) artykuł

biurowy

2) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawiera
ć wszelkie koszty związane z realizacją dostaw.

3) Cena oferty jest ceną ryczałtową.

4) Cenę należy wyrazić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich.

6) Należność za wykonanie usługi zostanie opłacona w terminie do 14 dni od dostarczenia
do Zamawiającego faktury.

7) Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych zgodnie z załącznikiem nr 2 –
gdzie oferta przedstawiona jest w zadaniach od 1 do 4


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota 86-005, ul. Szubińska 7 lub mailem na adres sekretariat@bialeblota.pl
(skan podpisanego formularza zapytania cenowego jeżeli składa e-mailem)
W skład oferty wchodzi :
a) Zał nr 1 zapytanie ofertowe
b) Zał nr 2 formularz ofertowy

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni
ć lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj
ący może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Dostawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert ( tj. złożonych w terminie i formie zgodnie z pkt. V ogłoszenia ) przy kryterium cena 100%.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

3. Dla każdego z zadań tj. 1-4, oferty będą porównywane osobno.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII OSOBY DO KONTAKTU

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 15ºº w piątek w godzinach od 8ºº do 1330 Pani

Aneta Malcer tel. 052 323-90-90 oraz Pan Adam Ryfa tel. 052 323-90-98


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1) ZAŁ nr 1 - Zapytanie ofertowe (22kB) plik

2) ZAŁ nr 2 - Formularz ofertowy (33kB) excel


3) ZAŁ nr 3 - Wzór koperty do Kopertownicy (605kB) pdf


4) ZAŁ nr 3a - Wzór kopertyC6/5 do Kopertownicy (600kB) pdf


5) ZAŁ nr 4 - Wzór umowy (23kB) plikPRZEGLĄD OFERT - PROTOKÓŁ - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Protokół wyboru s.1 (1202kB) jpg

Protokół wyboru s.2 (1069kB) jpg

Protokół wyboru s.3 (739kB) jpgmetryczka


Wytworzył: Aneta Malcer, Adam Ryfa (13 stycznia 2015)
Opublikował: Mieszko Siemiński (13 stycznia 2015, 09:48:27)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (21 stycznia 2015, 14:20:43)
Zmieniono: ogłoszenie wyboru oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1544