"Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota".


Gmina Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
NIP 5542841796  REGON 092350636

 
Znak sprawy:I.2713.13.2017.ZP1                                              Białe Błota, dnia 12 maja 2017r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”
o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
 
I. Zamawiający:
Gmina Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
tel. ( 52) 323 90 90, fax: (52) 323 90 80
e- mail: inwestycje@bialeblota.eu.
 
II.Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem nr SG.0050.51.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.06.2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Białe Błota.
 
      III.Opis przedmiotu zamówienia:
      Wspólny słownik udzielania zamówień:
      Kod CPV –  71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
      Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie projektu oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota.
      Zakres zamówienia obejmuje:

Lp. Sołectwo Ulica Długość [mb] 1 Ciele Łowiecka 260,00 Źródlana 150,00 Malownicza 100,00 Błękitna 550,00 2 Kruszyn Krajeński Białobłocka 720,00 3 Lisi Ogon Kręta / Zacisze 500,00 Potulicka (w stronę Łochowa) 590,00 Gajowa / Słoneczna / Sierpowa 730,00 4 Łochowo Jesienna 660,00 Tęczowa 430,00 5 Łochowice Koźlaka 60,00 Dzięcioła / Zięby / Wróbla 560,00 Sokola / Żurawia / Pawia / Jastrzębia / Orla 1210,00 Sowia 90,00 Żwirowa 240,00 Wilgi 250,00 Łabędzia 360,00 Sielankowa 120,00 6 Murowaniec Jaśminowa 350,00 Ogrodowa 350,00 7 Przyłęki Szuwarowa 250,00 Kąpielowa 500,00 8 Zielonka Żniwna 240,00 Pszenna 340,00 Rzepakowa 400,00 Ziarnista 420,00 Mączna 420,00 Szumiących Traw 240,00 Cudne Manowce 240,00 Żniwiarzy 540,00 Łączna długość 11870,00
 
 
     IV. Termin realizacji zamówienia:
     1.  Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień: 31 sierpnia 2017r.
     2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem zgłoszenia, w terminie do 31 sierpnia 2017r.
Zakres szczegółowy:
1.   Projektowane oświetlenie należy dostosować do opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki istnieje.
2.   W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości.
3.   W ramach projektu należy opracować i zarejestrować dokumentację geodezyjną i kartograficzną  mapę do celów projektowych.
4.   Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dostarczy Zamawiający na wniosek Wykonawcy.
5.   Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6.   Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:
a)   zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
b)   normy europejskie i normy krajowe
c)   warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej,
7.   Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
 
Obowiązki Wykonawcy:
1)Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)   Wykonanie map do celów projektowych.
3)   Wykonanie koncepcji projektu.
4)   Wykonanie projektu budowlanego –3 egzemplarzy,
5)   Wykonanie projektu przyłącza energetycznego –3 egzemplarze.
6)   Wykonanie przedmiarów i kosztorysów – 2 komplety.
7)   Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
8)   Wykonanie kompletu dokumentacji (projekt budowlany, przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna) w wersji elektronicznej w formacie .pdf na płycie CD/DVD.
9)   Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.
10) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę.
11)Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
12) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
13) Kompletny projekt budowlano - wykonawczy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
14) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych;
 15) Udzielania odpowiedzi na pytania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które miałby być realizowane na podstawie  wykonanego projektu, w terminie 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zapytania tych podmiotów (kandydatów na wykonawców robót budowlanych).
 
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3.Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji  wynikającą z właściwego rejestru lub umowy.
5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, umowie, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione dla tych osób i podpisane przez osoby upoważnione.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast formularz ofertowy w oryginale.
7.Wymaga się aby wszystkie oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane oraz złączone w sposób trwały.
8.Wszelskie zmiany w treści oferty/poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie będzie uwzględnione.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego [ Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota] i oznaczonej dopiskiem: „Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, znak sprawy I.2713.17.2017.ZP1- nie otwierać przed 25.05.2017 r. godz. 12.00 ”.
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponowi Wykonawca, niezależnie od wyniku postepowania.
 
 
 
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota do dnia 25.05.2017r. godz. 12.00 ( sekretariat).
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.05.2017r. godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 19.
 
VII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu:
Anna Jankowska-Cepak    e-mail: inwestycje@bialeblota.eu   
                                         tel. (52) 323 90 62
 
 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1.     Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.     Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu zamówienia.
 
IX. Kryteria oceny ofert:
1.     Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2.     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym. Zamawiający przyzna  maksymalną ilość punków ( 100 pkt.) ofercie, która przedstawi najniższą cenę za realizację całego zamówienia.  Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
                                   Cena brutto oferty najniższej
Ilość punktów  ( c) =   --------------------------------------------    x 100
                                   Cena brutto oferty badanej
 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym, a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
5.     Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.
6.     Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
7.     Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
8.      
X. Odrzucenie oferty i unieważnienie postepowania:
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2.Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
- nie wpłynęła żadna oferta,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.
O unieważnieniu postepowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 
 
XI. Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i poda uzasadnienie jej wyboru.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 2 – wzór umowy.
 
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII. Postanowienia końcowe:
1.W sytuacjach nieopisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w Gminie Białe Błota oraz kodeksu cywilnego.
 
XIV. Wykaz załączników:
1.     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2.     Załącznik nr 2 – wzór umowy.


Białe Błota, dnia  12 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe pobierz (1908kB) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (27kB) word
Załącznik nr 2 - wzór umowy pobierz (38kB) word
Pytania wraz z odpowiedziami (274kB) pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty
pobierz (286kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Jankowska-Cepak (12 maja 2017)
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (12 maja 2017, 10:49:21)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (26 maja 2017, 07:46:20)
Zmieniono: Dodanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 780