konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”


Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:

 
konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).
 
  • Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referat Ochrony Środowiska (ul. Szubińska 57, pok. 10).
  • Termin składania ofert ustala się do dnia 20 czerwca 2017 roku do godz. 10.00
  •   Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację programu pod nazwą zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci w 2017 r.” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.  
  • Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy odrębnym Zarządzeniem. 
  • Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referacie Ochrony Środowiska (pokój nr 6 – ul. Szubińska 57, Białe Błota).
  • Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję w dniu 21 czerwca 2017 r.  
  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotne, jeśli wg Organizatora spełni szczegółowe warunki.
Załącznik nr 1 Ogłoszenie (27kB) plik
Załącznik nr 2 Zakres szczegółowy (31kB) plik
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (32kB) plik
Załącznik nr 4 Projekt umowy (37kB) plik
Załącznik nr 5 Oswiadczenia oferenta (14kB) plik

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 czerwca 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (5 czerwca 2017, 14:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542