Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota - oświetlenie terenu

Znak sprawy: I.2713.14.2017.ZP2


 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

1.             ZAMAWIAJĄCY

Gmina Białe Błota

Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota

telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80

e-mail: inwestycje@bialeblota.eu

adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl

2.             OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

I.2713.14.2017.ZP2

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.             TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr SG.0050.51.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.06.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

4.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.           Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu

4.2.           Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „zamówieniem”.

4.3.            Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

4.4.            Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w dokumentacji technicznej, w tym przedmiarze robót, SST.

 

5.              CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

45310000-3

-

Roboty instalacyjne elektryczne

 

6.              TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

7.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeni.

8.              OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1)      Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu;

2)             Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na formularzach zgodnych z treścią Formularzy 3.1.

3)             Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4)             Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5)             Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)     W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:

a)   zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)     zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
       lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)      odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

9.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1)       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)       Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania;

3)       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4)        Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

5)        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

6)         Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

7)        Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Gmina Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

 

Oraz opisane:

OFERTA

Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu

Nie otwierać przed dniem …………………2017 r. godz. 10:15

 

10.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1)        Oferty powinny być złożone w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 14.11.2017 r., do godz. 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu zamawiającego.

2)        Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, pok. 19.

3)        Otwarcie ofert jest jawne.

4)        Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

5)        Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

6)        Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt. 10.1)

 

11.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1)        Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.

2)        Wykonawca określi cenę brutto na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Wykonawca podając cenę brutto oferty wkalkuluje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt wszelkich materiałów, materiałów i robót budowlanych, dostaw i usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

3)        Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

4)        Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5)        Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy

6)        Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 

 

12.          KRYTERIA OCENY OFERT

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2.      Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem:

3.      C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

4.      Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

6.      Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

13.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

2.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

3.      Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

4.      W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert zostanie ona zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5.      Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

6.      Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:

a)      SST

b)      Przedmiar robót

c)      Projekt wykonawczy

d)     Projekt umowy

e)      Wzór formularza oferty

f)       Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

7.      Osoby prowadzące sprawę:

Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 64; Bartosz Wiese, tel. 52 323 90 62

 załączniki do pobrania:

1. pełna treść zapytania (2107kB) pdf

2. edytowalne załączniki dla Wykonawców (67kB) zip

3. dokumentacja projektowa (8881kB) pdf

4. przedmiar (3407kB) pdf

5. schemat oświetlenia tereniu (463kB) pdf

6. ST (707kB) pdf

-----------------------------------

pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

pobierz (415kB) pdf


informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert (239kB) pdf


informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (7 listopada 2017)
Opublikował: Monika Dominikowska (7 listopada 2017, 09:48:42)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (23 listopada 2017, 15:20:19)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 842