Wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w latach 2018-2019


Białe Błota, dnia 2017-12-20


GPR.2713.2.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
         Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, według podanych niżej istotnych warunków zamówienia.
 
Istotne warunki zamówienia
 
I. Cena oferty:
1. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, cena za operat:
a)       nieruchomość do 5 działek ewidencyjnych (włącznie z działkami przed podziałem)
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
b)      nieruchomość do 10 działek ewidencyjnych (włącznie z działkami przed podziałem)
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
c)       nieruchomość do 15 działek ewidencyjnych (włącznie z działkami przed podziałem)
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
d)      nieruchomość powyżej 15 działek ewidencyjnych (włącznie z działkami przed podziałem)
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
2. Opłata adiacencka z tytułu scalenia podziału nieruchomości, cena za operat:
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
3. Opłata adiacencka z tytułu budowy infrastruktury, cena za operat:
a)       nieruchomość do 5 działek ewidencyjnych
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
b)      nieruchomość powyżej 5 działek ewidencyjnych
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
4. Opłata z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, cena za operat:
cena netto + kwota VAT = cena brutto …......................................zł.
(słownie:................................................................................................................zł)
 
Cenę należy obliczyć z podpunktów 1 ÷ 4 wg wzoru
C = 1(a+b+c+d) x 70 % + 2 x 10 % + 3(a+b) x 10 % + 4 x 10 %
 
łączna cena brutto  …......................................zł
(słownie: ..................................................................................................................zł)
 
                                                                                     ………………………………
                                                                                     (podpis)
Szczegółowy zakres prac każdorazowo będzie określany w indywidualnych zleceniach.
Cena podana w ofercie musi obejmować całkowity zakres prac objęty przedmiotem zamówienia oraz wszelkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji zamówienia, a także uwzględniać wszelkie inne należności płatne przez Wykonawcę.
Rozliczanie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi po wykonaniu każdego zlecenia, z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
II. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na lub w oparciu o formularz, stanowiący załącznik do istotnych warunków zamówienia.
III. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub posiadające stosowne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty.
IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena – 100%.
V. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 24) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Wykonywanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej”
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
Filip Rybacki – (52) 323 – 90 – 95
VI. Termin składania ofert do dnia 29.12.2017 roku do godziny 10:00.
VII. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizował umowę sukcesywnie, w miarę uzyskiwanych od Zamawiającego zleceń. Termin wykonania poszczególnych zleceń będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą. Termin przekazywania przez Zamawiającego zleceń – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.


Załącznik dla wykonawców.rtf (97kB) plik

protokół z otwarcia ofert.pdf (629kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (20 grudnia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (20 grudnia 2017, 12:35:02)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (4 stycznia 2018, 12:24:36)
Zmieniono: 1/2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071