sprawa nr ZPI.271.26.2018.ZP1; Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: „Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu”

 

Białe Błota, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Znak sprawy: ZPI.271.26.2018.ZP1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu:

„Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu”

(dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego na przełomie marca –kwietnia 2018 nr. pod numerem ZPI.271.13.2018.ZP1.)

1.        Rodzaj zamówienia: usługi

2.        Tryb postępowania – zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

3.        Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 30 listopada 2018 r.

4.        Okres gwarancji: określony we wzorze umowy.

5.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.        Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

7.        Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

8.        Oferty należy składać w terminie do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

9.        Ofertę można złożyć w następujących formach:

·         elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub

·         papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

10.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Jankowska-Cepak, tel. 52 323 90 62.

11.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

12.    Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

13.Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy,

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

treść zapytania ofertowego: pobierz (42kB) pdf

projekt umowy: pobierz (67kB) pdf

formularz ofertowy wersja edytowalna pobierz (64kB) word .

Informacja z otwarcia ofert pobierz (220kB) pdf .

Wybór oferty najkorzystniejszej pobierz (430kB) pdf .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Jankowska - Cepak (24 kwietnia 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (24 kwietnia 2018, 14:05:51)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (9 maja 2018, 07:55:42)
Zmieniono: Wybór oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 428