Sprawa nr ZPI.271.25.2018.ZP2 Budowa lokalnej sieci komputerowej LAN wraz z dedykowaną siecią elektryczną

Znak sprawy: ZPI.271.25.2018.ZP2


Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Gmina Białe Błota zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Budowa lokalnej sieci komputerowej LAN wraz z dedykowaną siecią elektryczną.

1.      Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

2.      Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 6 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3.      Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczeń objętych niniejszym zamówieniem. W tym celu należy skontaktować się z Panem Markiem Jakubowskim, tel. 52 323 90 85.

4.      Okres gwarancji: 24 miesiące.

5.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

7.      Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

8.      Oferty należy składać w terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

9.      Ofertę można złożyć w następujących formach:

a)      elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub

b)      papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

10.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62,

Marek Jakubowski tel. 52 323 90 85.

11.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

12.  Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

 

Załączniki:

1.      Wzór formularza ofertowego

2.      Projekt umowy

3.      Opis przedmiotu zamówieniapełna treść zapytania:

pełna treść zapytania (6336kB) pdf


informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert (219kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (26 kwietnia 2018, 11:02:48)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (8 maja 2018, 11:58:33)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 522