Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu: " Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu" - Nr postepowania ZPI.271.27.2018.ZP1

 
Białe Błota, dnia 26 kwietnia 2018 r.
Znak sprawy: ZPI.271.27.2018.ZP1 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: 
Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu: 
„Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu” 

(dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego na przełomie marca –kwietnia 2018 nr. pod numerem ZPI.271.13.2018.ZP1.) 

1.Rodzaj zamówienia: usługi
2.Tryb postępowania – zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
3.Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 30 listopada 2018 r.
4.Okres gwarancji: określony we wzorze umowy.
5.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
7.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100
8.Oferty należy składać w terminie do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 11:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
9.Ofertę można złożyć w następujących formach:
·elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub
·papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.
10.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Jankowska-Cepak, tel. 52 323 90 62.
11.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
12.Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
13.Oferta winna zawierać:
- formularz ofertowy,
- kopię uprawnień budowlanych,
- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.  

Zapytanie ofertowe pobierz (42kB) pdf
Projekt umowy pobierz (67kB) pdf
formularz ofertowy wersja edytowalna pobierz (63kB) word
Informacja z otwarcia ofert pobierz (224kB) pdf .
Informacja o uniewaznieniu postępowania pobierz (203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Jankowska-Cepak (30 kwietnia 2018)
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (30 kwietnia 2018, 09:08:54)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (9 maja 2018, 08:43:11)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 493