Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu - styczeń 2019 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.66.2015 z dnia 27 maja 2015 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
    niezabudowanej działki położonej w Murowańcu, zapisanej w KW BY1B/00050253/0 :
 
               nr 63/8 o pow. 0,0554 ha,
               cena wywoławcza : 39.000,00 zł  (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) + VAT,
 
II. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr XX/219/2008  z dnia 24 kwietnia 2008 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, 
    niezabudowanych działek położonych w Murowańcu, zapisanych w
    KW BY1B/00050253/0 :
 
               nr 115/10 o pow. 0,1043 ha,
               cena wywoławcza : 73.000,00 zł  (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) + VAT,
               nr 115/11 o pow. 0,1361 ha,
               cena wywoławcza :  93.600,00 zł  (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)
               + VAT.
III. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.90.2018  z dnia 11 września 2018 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej działki 
      położonej w Murowańcu, zapisanej w KW BY1B/00050253/0 :
 
               nr 47/1 o pow. 0,1355 ha,
               cena wywoławcza : 96.600,00 zł  (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych)
               + VAT,
 
        Działki w Murowańcu, przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z ustaleniami miejscowego
        planu zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
        Stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań, nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami
        porośnięte krzakami i drzewami, dojazd drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  17 stycznia  2019 r.  do  7 lutego 2019 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm.)  upływa  z  dniem   28 lutego  2019 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (15 stycznia 2019)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (15 stycznia 2019, 15:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204