Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Drzewcach i Kruszynie Krajeńskim - kwiecień 2019 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.44.2018 z dnia 29 maja 2018 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej działki 
    położonej w Drzewcach (obręb Białe Błota), zapisanej w KW BY1B/0064243/8 :
 
               nr 549/5 o pow. 0,2243 ha,
               cena wywoławcza : 102.000,00 zł  ( sto dwa tysiące złotych) + VAT
 
       Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       działka w Drzewcach położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
       z dopuszczeniem usług.
       Stanowi grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń i zobowiązań,  miejscami
       porośnięty krzakami i drzewami, dojazd drogą utwardzoną.
 
   II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.80.2018 z dnia 11 września 2018 r.
        wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, zabudowanej działki
        położonej w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW BY1B/00094198/6 :
 
                nr 729 o pow. 0,1574 ha,
                cena wywoławcza : 98.000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) + VAT
 
         Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka
         w Kruszynie Kraj. położona jest w terenie mieszkalnictwa i usług.
         Stanowi działkę zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej
         ok. 51 m2 w stanie do rozbiórki. Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń
         i zobowiązań, porośnięty krzakami i drzewami. Dojazd drogą gruntową. 
 
        Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
        od  8 do 29 maja 2019 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) upływa z dniem 19 czerwca 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Filip Rybacki (26 kwietnia 2019, 09:24:17)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (7 maja 2019, 15:23:47)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1034